LPM619/1995
ID intern unic:  311701
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 619
din  31.10.1995
privind organele securităţii statului
Publicat : 13.02.1997 în Monitorul Oficial Nr. 10-11     art Nr : 115     Data intrarii in vigoare : 13.02.1997

    MODIFICAT
   
LP249 din 01.12.17, MO464-470/29.12.17 art.792
    LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909
    LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP240 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.61
    LP101 din 18.06.15, MO161-165/26.06.15 art.337; în vigoare 26.06.15
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403
    LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
    LP289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816
   
LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165
   
LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
   
LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190
   
LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
   
LP13 din 06.02.03, MO35/07.03.03 art.143
   
LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095
    LP754-XIV din 23.12.1999
   
LP1592-XIII din 27.02.98
    
LP1456-XIII din 28.01.98
   
LP263-XIV din 24.12.98

   
NOTĂ:
1) În cuprinsul Legii sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal" prin LP289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816
2) În titlul şi în cuprinsul articolelor 7, 11, 12, 18, 21, 23, 24 şi 29, precum şi în titlul capitolului IV, cuvîntul "militari" se substituie prin cuvintele "militari şi colaboratori" prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
3) În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale", "ministrul securităţii naţionale" şi "viceminiştrii" se substituie, respectiv, prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova", "directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova", "directorii adjuncţi" prin LP754-XIV din 23.12.1999


    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege stabileşte menirea, cadrul juridic al activităţii, sistemul şi principiile de organizare şi de funcţionare a organelor securităţii statului, modul de exercitare a controlului şi supravegherii asupra activităţii lor.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Menirea organelor securităţii statului
    Organele securităţii statului sînt structuri specializate ale puterii executive, menite să asigure, în limita competenţei lor, securitatea statului Republica Moldova.
    Articolul 2. Cadrul juridic al activităţii organelor
                       securităţii statului
    Cadrul juridic al activităţii organelor securităţii statului îl constituie Constituţia, prezenta lege, alte acte legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului care reglementează relaţiile în domeniul asigurării securităţii statului.
    Articolul 3. Atribuţiile organelor securităţii statului
    (1) Organele securităţii statului au următoarele atribuţii:
    a) apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, asigurarea pazei frontierei de stat, apărarea regimului constituţional, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei de atentate ilegale;
    b) desfăşurarea activităţii informative pentru asigurarea securităţii statului;
    c) desfăşurarea activităţii de contrainformaţii pentru descoperirea, prevenirea şi contracararea tentativelor şi acţiunilor informative şi subversive întreprinse de serviciile speciale şi de organizaţiile altor state, asigurarea unui sistem de măsuri de apărare a secretelor de stat;
    d) asigurarea Parlamentului, a Preşedintelui Republicii Moldova şi a Guvernului cu informaţii, necesare soluţionării problemelor asigurării securităţii statului (în domeniul activităţii economice şi politice externe, al afacerilor interne ale ţării), dezvoltării social-economice, progresului tehnico-ştiinţific;
    e) asigurarea, în limita competenţei lor, a protecţiei economiei de atentate criminale; prevenirea evenimentelor extraordinare în transporturi, telecomunicaţii şi la unităţile de importanţă vitală;
    f) combaterea terorismului,a crimei organizate, a corupţiei, care subminează securitatea statului, precum şi descoperirea, prevenirea şi contracararea altor infracţiuni, a căror urmărire penală este de competenţa organelor securităţii statului;
    [Art.3 al.(1), lit.f) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    g) asigurarea în condiţiile legii a pazei de stat a persoanelor oficiale supreme din republică şi a oamenilor de stat şi fruntaşilor vieţii publice din alte state aflaţi în Republica Moldova;
    h) participarea, în limitele competenţei sale şi în colaborare cu Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la asigurarea controlului frontierei de stat a Republicii Moldova.
    [Art.3 al.(1), lit.h) modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.3 al.(1), lit.h) introdusă prin LP754-XIV din 23.12.99]

    (2) Alte atribuţii pot fi acordate organelor securităţii statului exclusiv prin legislaţie.
    Articolul 4. Principiile de activitate ale organelor
                       securităţii statului
    (1) Organele securităţii statului îşi desfăşoarăactivitateaconform principiilor legalităţii,egalităţii tuturor în faţa legii, respectării drepturilor şi libertăţilor omului, nepartinităţii, corelării metodelor de lucru deschise şi acoperite, conspiraţiei profesionale şi transparenţei.
    (2) Organele de securitate a statului colaborează cu alte organe de stat, asociaţii obşteşti şi cetăţeni în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 5. Activitatea organelor securităţii statului
                       şi respectarea drepturilor şi libertăţilor
                       omului
    (1) Organele securităţii statului îşi desfăşoară activitatea, respectînd cu stricteţe drepturile şi libertăţile constituţionale ale omului.
    (2) Organele securităţii statului pot limita exercitarea drepturilor şi libertăţilor omului numai în cazuri şi în modul expres prevăzute de legislaţie şi numai în interesul asigurării securităţii statului.
    (3) La cererea cetăţenilor persoanele cu funcţii de răspundere din organele securităţii statului sînt obligate să dea, în termen de o lună, explicaţii în scris asupra motivului limitării drepturilor şi libertăţilor lor.
    (4) Organele securităţii statului au obligaţia să ia măsuri exhaustive în fiecare caz în care lucrătorii lor au încălcat drepturile şi libertăţile legitime ale omului, pentru a restabili aceste drepturi şi libertăţi, a repara prejudiciul cauzat şi a trage vinovaţii la răspundere.
    (5) Acţiunile ilegale ale lucrătorilor organelor securităţii statului sau ale organului respectiv al securităţii statului pot fi atacate în justiţie conform legislaţiei.
    Articolul 6. Dreptul cetăţenilor la informaţie privind
                       activitatea organelor securităţii statului
    (1) Cetăţenii sînt informaţi asupra activităţii organelor securităţii statului prin mijloacele de informare în masă şi prin alte forme, în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Informaţia privitoare la drepturile şi obligaţiile, la direcţiile principale de activitate ale organelor securităţii statului este prezentată integral.
    (3) Se interzice a face publice informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial, precum şi alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, a căror divulgare ar putea prejudicia securitatea statului, onoarea şi demnitatea persoanei sau ar putea leza drepturile şi libertăţile acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie în interesul justiţiei.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    Articolul 7. Nepartinitatea organelor securităţii statului
    (1) În organele securităţii statului este interzisă activitatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice. Lucrătorilor din organele securităţii statului (militari şi colaboratori, salariaţi civili) le este interzis să facă parte din partide, mişcări şi alte asociaţii obşteşti care urmăresc scopuri politice.
    (2) Se admite ca angajaţii civili să facă parte din sindicate.
Capitolul II
OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE ORGANELOR SECURITĂŢII
STATULUI ŞI ALE LUCRĂTORILOR LOR
    Articolul 8. Obligaţiile organelor securităţii statului
    Organele securităţii statului sînt obligate:
    a) să descopere, să prevină şi să contracareze, în limita competenţei lor, activităţile orientate împotriva regimului constituţional al Republicii Moldova şi care urmăresc răsturnarea prin violenţă a organelor legal constituite ale puterii;
    [Art.8 lit.b) exclusă prin LP754-XIV din 23.12.99]
    b) să creeze premisele necesare întreţinerii optime a relaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova;
    c) să informeze regulat autorităţile publice despre problemele securităţii statului;
    d) să apere, în limita competenţei lor, drepturile şi libertăţile constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova, să-şi dea concursul la reabilitarea persoanelor supuse represiunilor în mod ilegal;
    e) să ia măsuri, în comun cu alte autorităţi ale administraţiei publice, pentru asigurarea pazei de stat a persoanelor oficiale supreme din republică şi a oamenilor de stat şi fruntaşilor vieţii publice din alte state aflaţi în Republica Moldova;
    f) să efectueze acţiuni de contrainformaţii în vederea descoperirii, prevenirii şi contracarării activităţii informative şi subversive împotriva Republicii Moldova şi a cetăţenilor ei;
    g) să elaboreze şi să întreprindă măsuri de asigurare a securităţii statului în cadrul Forţelor Armate precum şi în organele de control, vamale şi ale afacerilor interne;
    [Art.8 lit.g) modificată prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.70]
    h) să ia măsuri, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, pentru asigurarea securităţii misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova;
    i) să acţioneze în vederea asigurării securităţii instituţiilor Republicii Moldova situate pe teritoriul altor state şi a cetăţenilor republicii angajaţi în aceste instituţii;
    j) în comun cu alte organe de stat, să elaboreze şi să întreprindă măsuri de asigurare a securităţii transporturilor speciale şi a liniilor speciale de telecomunicaţii;
    k) să-şi dea concursul la elaborarea modalităţilor de apărare a secretului de stat şi de contracarare a serviciilor de informaţii străine şi să întreprindă măsuri în acest sens;
    l) să acorde, în condiţiile legii, asistenţă unităţilor în păstrarea secretului comercial;
    m) să combată terorismul, crima organizată, corupţia care subminează securitatea statului;
    n) să descopere, să prevină şi să contracareze tentativele de capturare şi răpire de nave aeriene şi capturare de ostatici;
    o) să efectueze urmărire penală în cauzele infracţiunilor a căror urmărire penală ţine de competenţa organelor securităţii statului; să efectueze căutarea persoanelor care au comis asemenea infracţiuni sau sînt suspectate de comiterea lor;
    [Art.8 lit.o) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    p) să elaboreze modalităţi de asigurare a funcţionalităţii optime a centrelor de dirijare a statului în situaţii excepţionale şi să întreprindă acţiuni în acest sens;
    q) să participe, în limita prevederilor legale, la acţiunile de normalizare a situaţiei în condiţiile stării de urgenţă;
    r) să-şi dea concursul, în comun cu alte organe de stat, la asigurarea respectării regimului de intrare şi ieşire din Republica Moldova, de aflare pe teritoriul ei a străinilor ;
    [Art.8 lit.r) modificată prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    s) la cererea organelor de stat, să pună la dispoziţia lor informaţii despre cunoaşterea de către unele persoane a informaţiilor ce constituie secret de stat, în legătură cu plecarea lor în străinătate;
    t) să asigure conducerea republicii, a ministerelor, departamentelor şi a altor organizaţii de stat cu legătură guvernamentală, cifrată, secretă şi cu alte tipuri de telecomunicaţii, conform nomenclatorului întocmit de Guvern, să organizeze şi să asigure exploatarea şi siguranţa lor;
    u) să efectueze pregătirea şi reciclarea cadrelor pentru organele securităţii statului;
    v) să-şi dea concursul la proiectarea şi producerea de mijloace tehnice speciale;
    w) să emită, în limita competenţei lor, în baza şi pentru executarea prevederilor Constituţiei, ale altor legi şi hotărîri adoptate de Parlament, ale decretelor emise de Preşedintele Republicii Moldova, ale hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului acte normative privind asigurarea securităţii statului şi să controleze executarea lor;
    x) să asigure, în limita competenţei lor, protecţia împotriva divulgării informaţiilor privind sprijinul acordat în mod acoperit de către cetăţeni.
    Articolul 9. Drepturile organelor securităţii statului
    Organele securităţ ii statului au dreptul:
    a) să participe la elaborarea programelor de stat privind asigurarea securităţii ţării şi să controleze realizarea acestora;
    b) să înainteze autorităţilor administraţiei publice, unităţilor propuneri privind lichidarea deficienţelor constatate în problemele de asigurare a securităţii statului, să ceară luarea măsurilor de rigoare şi prezentarea de informaţii privind executarea lor;
    c) să întreprindă, deschis sau acoperit, în condiţiile legii, acţiuni operative de investigaţii;
    d) să recurgă, întru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, la sprijinul deschis sau acoperit al cetăţenilor;
    e) să folosească, în interesul activităţii operative, încăperile unităţilor, precum şi locuinţele sau încăperile de altă natură ale cetăţenilor, cu consimţămîntul lor;
    f) să efectueze, în condițiile legii, controlul corespondenţei şi interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor tipuri de comunicaţii; să execute măsuri operativ-tehnice, expertize şi investigaţii criminalistice şi de altă natură; să execute şi să folosească, din raţiuni operative, acte ce cifrează identitatea persoanelor cu funcţii de răspundere şi apartenenţa departamentală a subunităţilor,organizaţiilor, a încăperilor şi mijloacelor de transport, precum şi identitatea persoanelor care acordă sprijin organelor securităţii statului în mod deschis sau acoperit; să acorde, în modul stabilit, organelor Ministerului Afacerilor Interne şi ale Procuraturii asistenţă cu mijloace tehnice şi operative necesare;
    [Art.9 lit.f) modificată prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    [Art.9 lit.f) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    g) să antreneze, cu acordul Ministerului Afacerilor Interne, forţele şi mijloacele acestuia la acţiuni de asigurare a securităţii statului;
    h) să controleze actele de identitate ale cetăţenilor, alte documente, dacă aceştia sînt suspectaţi de comiterea unor infracţiuni;
    i) să exercite observarea operativă, în mod deschis sau acoperit, inclusiv cu mijloace tehnice speciale, pentru a descoperi şi a documenta faptele şi indiciile infracţiunilor;
    j) să obţină de la unităţi informaţia necesară îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
    k) să utilizeze, în cazuri care nu suferă amînare, pentru realizarea sarcinilor operative de serviciu, orice mijloc de transport, cu excepţia mijloacelor de transport ale instituţiilor străine şi ale persoanelor cu imunitate diplomatică. La cererea proprietarilor de mijloace de transport, organele securităţii statului le compensează, în condiţiile legii, cheltuielile sau le repară prejudiciile cauzate;
    l) să utilizeze liber, în scopuri de serviciu, mijloacele de telecomunicaţii aparţinînd unităţilor ori cetăţenilor, cu excepţia mijloacelor de telecomunicaţii ale instituţiilor străine şi persoanelor cu imunitate diplomatică;
    m) să pătrundă în incintele unităţilor, în locuinţele sau încăperile de altă natură ale cetăţenilor în timpul urmăririi nemijlocite a infractorilor;
    n) să invite persoanele suspectate la organul de securitate respectiv în scopul prevenirii unor acţiuni ilicite, a căror urmărire penală ţine de competenţa organelor securităţii statului, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia de procedură penală;
    [Art.9 lit.n) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    o) să exercite controlul asupra păstrării secretelor de stat în organele administraţiei publice, în unităţi;
    p) să întreprindă măsuri de profilaxie a infracţiunilor; să avertizeze oficial cetăţenii asupra inadmisibilităţii comiterii acţiunilor ilicite, a căror urmărire penală ţine de competenţa organelor securităţii statului, înştiinţînd ulterior procurorul;
    [Art.9 lit.p) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    q) să dispună de un izolator de urmărire penală şi de alte localuri pentru deţinerea, în condiţiile prevăzute de legislaţie, a persoanelor suspectate de comiterea unor infracţiuni şi a personelor asupra cărora este aplicat arestul ca măsură de reprimare;
    [Art.9 lit.q) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    r) să creeze, în conformitate cu legislaţia, în scopul îndeplinirii eficiente a atribuţiilor ce le revin, creării şi perfecţionării mijloacelor şi tehnicii speciale, instituţii de învăţămînt, cluburi şi societăţi sportive, precum şi unităţi care să-şi desfăşoare activitatea conform legislaţiei;
    s) să păstreze în arhivă materialele operative, materialele de urmărire penală şi de altă natură, ce ţin de activitatea lor; să creeze sisteme informative; să desfăşoare activităţi analitico-informative.
    [Art.9 lit.s) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile persoanelor care acordă
                         sprijin organelor securităţii statului
    (1) Persoanele care acordă sprijin organelor securităţii statului au dreptul:
    a) să încheie contract cu organele securităţii statului asupra condiţiilor de colaborare confidenţială;
    b) să primească de la colaboratorii organelor securităţii statului explicaţii privitoare la atribuţiile, drepturile şi obligaţiile lor;
    c) să utilizeze în scopuri conspirative acte de indentitate cifrate;
    d) să primească recompense în cazurile prevăzute de contract;
    e) să fie despăgubite pentru daunele aduse sănătăţii sau bunurilor lor în procesul de acordare a sprijinului organelor securităţii statului.
    (2) Persoanele care acordă sprijin organelor securităţii statului sînt obligate:
    a) să îndeplinească misiunile date de organele securităţii statului;
    b) să respecte clauzele contractului încheiat cu organele securităţii statului;
    c) să nu divulge informaţiile ocrotite prin lege, de care au luat cunoştinţă în procesul de acordare a sprijinului organelor securităţii statului;
    d) să nu admită prezentarea premeditată de informaţii false sau calomnioase.
    (3) Pentru prezentarea premeditată de informaţii false sau calomnioase persoanele care acordă sprijin organelor securităţii statului poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
   Articolul 11. Dreptul militarilor, ofițerilor de informație
                           și securitate, ofițerilor de protecție,
                           polițiștilor de frontieră, colaboratorilor
                           vamali de portarmă, deținere, aplicare
                           și folosire a armei și a mijloacelor
                           speciale
    Militarii, ofițerii de informație și securitate, ofițerii de protecție, polițiștii de frontieră, colaboratorii vamali au dreptul de portarmă, deținere, aplicare și folosire a armei și a mijloacelor speciale în condițiile Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc.
    [Art.11 în redacția LP240 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.61]
    [Art.11 modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    [Art.11 modificat prin LP263-XIV din 24.12.98]
    [Art.12 abrogat prin LP240 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.61]
Capitolul III
SISTEMUL ORGANELOR SECURITĂŢII STATULUI ŞI
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ACESTORA
    Articolul 13. Sistemul organelor securităţii statului
    (1) Sistemul organelor securităţii statului se constituie din Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Poliţia de Frontieră  din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile respective, precum şi din instituţiile de învăţămînt şi alte instituţii şi organizaţii nemilitarizate ale organelor securităţii statului.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP249 din 01.12.17, MO464-470/29.12.17 art.792]
    [Art.13 al.(1) modificată prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    [Art.13 al.(1) modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP754-XIV din 23.12.99]
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP1456-XIII din 28.01.98]
    [Art.13 al.(2) exlus prin LP754-XIV din 23.12.99, celelalte renumerotate]
    [Art.13 al.(2) introdus prin LP1456-XIII din 28.01.98]

    (2) Nu se admite constituirea organelor securităţii statului neprevăzute de prezenta lege.
    (3) Structura organizatorică a organelor securităţii statului este stabilită de Guvern.
    (4) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, alte organe, subunităţi, instituţii şi organizaţii din sistemul organelor securităţii statului, precum şi subdiviziunile Poliţiei de Frontieră aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne sînt persoane juridice, au ştampilă cu imaginea stemei de stat şi cu denumirea proprie, alte atribute necesare, conturi în bănci, inclusiv valutare.
    [Art.13 al.(4) modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 14. Serviciul de Informaţii şi Securitate
                          al Republicii Moldova
    (1) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este organul de stat specializat în domeniul asigurării securităţii statului.
    [Art.14 al.(1) în redacţia LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    (2) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni, dă indicaţii privind asigurarea securităţii statului a căror executare este obligatorie pentru sistemul organelor securităţii statului.
    [Art.14 al.(2) completat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    (3) Regulamentul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este aprobat de Guvern.
    Articolul 15. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
    Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat este un organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul securităţii statului, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor Republicii Moldova, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în Republica Moldova, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora.
    [Art.15 în redacţia LP101 din 18.06.15, MO161-165/26.06.15 art.337; în vigoare 26.06.15]
    [Art.15 în redacţia LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    Articolul 16. Poliţia de Frontieră
    Poliţia de Frontieră este organul administraţiei publice, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuţiile şi implementează politica statului privind managementul integrat al frontierei de stat, combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere.
    [Art.16 în redacţia LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.16 în redacţia LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    [Art.16 modificat prin LP754-XIV din 23.12.99]

    Articolul 161. Serviciul Vamal
    (1) Serviciul Vamal, fiind un organ specializat al puterii executive, contribuie, în limitele competenţei sale, la asigurarea securităţii economice a statului, la combaterea terorismului internaţional, a contrabandei, a traficului ilicit de droguri, armament şi muniţii.
    (2) Regulamentul Serviciului Vamal este aprobat de Guvern.
    [Art.161 introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    Articolul 17. Organele serviciului militar de contra
                         informaţii
    (1) Organele serviciului militar de contrainformaţii sînt create pentru asigurarea cu contrainformaţii a Forţelor Armate.
    (2) Structura şi funcţionarea organelor serviciului militar de contrainformaţii se reglementează în baza regulamentului, aprobat de Guvern.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    Articolul 18. Personalul organelor securităţii statului
    (1) Personalul organelor securităţii statului se constituie din militari şi colaboratori care îndeplinesc serviciul militar sau special în sistemul organelor securităţii statului, precum şi din salariaţi civili. În funcţie de atribuţiile ce le revin, militarii şi colaboratorii fac parte din personalul scriptic sau din personalul criptic.
    (2) Efectivul de militari şi colaboratori şi salariaţi civili angajaţi în organele securităţii statului se stabileşte şi se aprobă prin legile organice care reglementează activitatea acestora.
    (3) Pentru soluţionarea problemelor de asigurare a securităţii statului, la ministere, departamente, precum şi la unităţi, indiferent de tipul lor de proprietate, pot fi detaşaţi, cu acordul conducătorilor acestora, în modul prevăzut de Guvern, militari şi colaboratori din organele securităţii statului, pentru a ocupa funcţii în cadrul lor, continuînd să îndeplinească serviciul militar sau special.
    (4) În organele securităţii statului sînt angajaţi în serviciu cetăţeni ai Republicii Moldova, în baza obligaţiunii militare şi benevol prin contract, în conformitate cu actele normative.
    (5) Militarii şi colaboratorii din organele securităţii statului îndeplinesc serviciul militar sau special, în condiţiile legii, regulamentelor militare şi altor acte normative. Militarii şi colaboratorii depun jurămîntul de credinţă poporului Moldovei, aprobat de Parlament.
    (6) Personalul organelor securităţii statului este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
    (7) Militarilor şi colaboratorilor încadraţi benevol în serviciu în organele securităţii statului li se calculează un an de serviciu militar sau special pentru doi ani de vechime în muncă, dar cel mult 10 ani.
    (8) În cazuri excepţionale conducătorii organelor securităţii statului este în drept să decidă asupra includerii în stagiul militar sau special a vechimii în muncă a cetăţenilor Republicii Moldova încadraţi în serviciu militar sau special în organele securităţii statului, calculîndu-se pentru un an de muncă - un an de serviciu militar.
    (9) Pregătirea cadrelor pentru organele securităţii statului şi perfecţionarea acestora se efectuează în instituţiile de învăţămînt din republică şi din alte ţări, în conformitate cu acordurile interguvernamentale.
    (10) Activitatea de muncă a salariaţilor civili din organele securităţii statului este reglementată de legislaţia muncii şi de alte acte normative.
    [Art.18 modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    [Art.18
modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01art.1095]
    [Art.18
modificat prin LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190; al.(6)-(9) devin al.(7)-(10)]
    [Art.18
modificat prin LP754-XIV din 23.12.1999]
    [Art.18
modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.109; al.(11) devine (9)]
    Articolul 19. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a
                         organelor securităţii statului
    (1) Asigurarea financiară a organelor securităţii statului se realizează de la bugetul de stat, în condiţiile legii.
    (2) Asigurarea tehnico-materială a organelor securităţii statului o efectuează Guvernul.
    (3) Modul şi normele de asigurare tehnico-materială a organelor securităţii statului sînt stabilite de Guvern, la propunerea organelor securităţii statului.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    Articolul 20. Conlucrarea organelor securităţii statului ale
                         Republicii Moldova cu organele securităţii şi
                         serviciile speciale ale altor ţări
    Pentru a asigura securitatea Republicii Moldova şi a îndeplini obligaţiile asumate prin acorduri internaţionale, organele securităţii statului ale Republicii Moldova stabilesc relaţii profesionale cu organele securităţii şi serviciile speciale ale altor ţări.
Capitolul IV
PROTECŢIA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ A MILITARILOR ŞI
COLABORATORILOR DIN ORGANELE SECURITĂŢII
STATULUI ŞI A PERSOANELOR CARE LE ACORDĂ SPRIJIN
    Articolul 21. Protecţia juridică a militarilor şi colaboratorilor
                        din organele securităţii statului
    (1) Militarii şi colaboratorii din organele securităţii statului sînt reprezentanţi ai puterii executive şi sînt protejaţi de stat. Personalitatea, onoarea şi demnitatea lor sînt apărate de lege.
    (2) Executarea cerinţelor legale ale militarilor şi colaboratorilor din organele securităţii statului este obligatorie. Nesupunerea faţă de cerinţele legale ale militarilor şi colaboratorilor, ultrajul, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, violenţa sau atentatul la viaţa, sănătatea şi bunurile militarului sau colaboratorului, ale membrilor familiei lui sau ale rudelor apropiate atrag răspunderea stabilită de legislaţie.
    (3) Militarii şi colaboratorii din organele securităţii statului nu poartă răspundere pentru prejudiciul material şi fizic cauzat contravenientului, dacă acesta nu s-a supus sau a opus rezistenţă în timpul reţinerii.
    (4) În cazul în care militarii şi colaboratorii din organele securităţii statului primesc un ordin, o dispoziţie sau o indicaţie care contravine legii, ei sînt obligaţi să acţioneze conform legislaţiei.
    (5) Persoana cu funcţii de răspundere care a dat ordinul, dispoziţia sau indicaţia ce contravine legii poartă răspunderea stabilită de legislaţie.
    (6) Militarii şi colaboratorii din organele securităţii statului au dreptul să atace în justiţie acţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere, dacă consideră că li se limitează drepturile sau li se lezează demnitatea.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    Articolul 22. Protecţia socială a militarilor şi colaboratorilor
                         din organele securităţii statului
    (1) Protecţia socială a militarilor şi colaboratorilor din organele securităţii statului şi a membrilor familiilor lor este garantată de stat.
    (2) Asupra militarilor şi colaboratorilor din organele securităţii statului se extinde integral efectul Legii cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară, al art.29-40 din Legea cu privire la poliţie, precum şi al art. 21-27 din Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne.
    [Art.22 modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    Articolul 23. Drepturile băneşti ale militarilor şi colaboratorilor
    Pentru serviciul în organele securităţii statului militarii şi colaboratorii primesc drepturi băneşti care constau din soldă, corespunzătoare funcţiei şi gradului militar sau special, precum şi drepturi suplimentare: spor pentru vechime, spor pentru muncă în condiţii speciale şi alte sporuri, plăţi şi compensaţii stabilite prin acte normative.
    [Art.23 modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    [Art.23 modificat prin LP1592-XIII din 27.02.98]

    Articolul 24. Protecţia juridică şi socială a cetăţenilor care
                         acordă sprijin organelor securităţii statului
    (1) Cetăţenii care acordă sprijin organelor securităţii statului beneficiază de protecţia juridică şi socială a statului. Apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi a bunurilor acestor cetăţeni de atentate criminale este prevăzută de legislaţie. Asupra cetăţenilor care acordă sprijin organelor securităţii statului se extind garanţiile protecţiei juridice stabilite pentru militarii şi colaboratorii din organele securităţii statului. Acţiunile ilicite săvîrşite împotriva cetăţenilor, membrilor familiilor lor şi rudelor apropiate, în legătură cu acordarea de sprijin de către aceştia organelor securităţii statului, atrag răspundere disciplinară, administrativă, civilă şi penală, stabilită de legislaţie.
    (2) Informaţiile despre cetăţenii care au acordat sau acordă sprijin organelor securităţii statului constituie secret de stat.
Capitolul V
CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII ORGANELOR
SECURITĂŢII STATULUI
    Articolul 25. Controlul exercitat de Parlament
    (1) Parlamentul exercită controlul asupra activităţii organelor securităţii statului prin audieri şi cercetări parlamentare, audieri de rapoarte ale conducătorilor organelor securităţii statului în cadrul şedinţelor publice sau închise, precum şi prin participarea preşedintelui Comisiei Parlamentului pentru securitatea naţională ori a vicepreşedintelui acestei comisii la lucrările colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    [Art. 25 al.(1) modificat prin LP13 din 06.02.03, MO35/07.03.03 art.143]
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]

    (2) Controlul permanent asupra activităţii organelor securităţii statului este exercitat de Parlament prin Comisia pentru securitatea naţională.
    [Art. 25 al.(2) modificat prin LP13 din 06.02.03, MO35/07.03.03 art.143]
    (3) Organele securităţii statului prezintă anual rapoarte de activitate Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    (4) Organele securităţii statului răspund, în modul stabilit de legislaţie, la interpelările comisiilor permanente, speciale şi de anchetă ale Parlamentului, precum şi la cele ale deputaţilor în Parlament.
    [Art. 25 al.(4) modificat prin LP13 din 06.02.03, MO35/07.03.03 art.143]
    (5) Conducătorii organelor securităţii statului poartă răspundere personală pentru oportunitatea, obiectivitatea şi caracterul exhaustiv al informaţiilor prezentate.
    [Art.25 al.(5) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    (6) Deputaţii în Parlament care, în baza interpelărilor, primesc informaţii de la organele securităţii statului poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru divulgarea informaţiei ce conţine secret de stat.
    Articolul 26. Controlul exercitat de Preşedintele
                         Republicii Moldova şi de Guvern
    (1) Preşedintele Republicii Moldova şi Guvernul audiază rapoartele conducătorilor organelor securităţii statului privind rezultatele activităţii organelor, securitatea statului, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului şi alte probleme.
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    (2) Preşedintele Republicii Moldova, de comun acord cu Guvernul, aprobă programele de activitate ale organelor securităţii statului, stabileşte tipurile de informaţii prezentate de aceste organe şi modul lor de prezentare.
    Articolul 27. Controlul judiciar
    Controlul judiciar asupra respectării de către organele securităţii statului a drepturilor şi libertăţilor omului este exercitat în cadrul examinării în instanţele judecătoreşti a cauzelor penale, a căror urmărire penală este de competenţa acestor organe. Un astfel de control este exercitat de asemenea şi în cadrul examinării cauzelor privind infracţiunile şi contravenţiile comise de lucrătorii din organele securităţii statului, precum şi a acţiunilor intentate de cetăţeni pentru a ataca în justiţie acţiunile organelor securităţii statului şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere din aceste organe.
    [Art.27 modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    Articolul 28. Supravegherea exercitată de procuror
    Supravegherea asupra respectării exacte a legilor de către organele securităţii statului este exercitată de Procurorul General şi de procurorii subordonaţi acestuia.
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA LUCRĂTORILOR DIN
ORGANELE SECURITĂŢII STATULUI
    Articolul 29. Răspunderea pentru încălcarea legii
    (1) Lucrătorii din organele securităţii statului, precum şi foştii militari şi colaboratori, salariaţii civili din organele securităţii statului poartă răspundere penală, stabilită de legislaţie, pentru divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat, secret comercial, precum şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv a informaţiilor despre cetăţenii care au acordat sau acordă sprijin în mod acoperit organelor securităţii statului.
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    (2) În cazul comiterii unor acţiuni ilegale militarii şi colaboratorii şi salariaţii civili din organele securităţii statului poartă răspundere disciplinară, administrativă, civilă şi penală stabilită de legislaţie.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 30.
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Articolul 31.
    Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 31 octombrie 1995.
    Nr. 619-XIII.