LPM1421/2002
ID intern unic:  312771
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1421
din  31.10.2002
cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice
Publicat : 20.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 1331
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP231-XVI din 13.10.05, MO154-156/18.11.05 art.763
    LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06
    LP525 din 18.12.03, MO6-12/01.01.04 art.56
    LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; în vigoare 01.01.04

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Culturii prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului" prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectivul legii
    Prezenta lege stabileşte principiile fundamentale ale activităţii creatoare a teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, modul de înfiinţare, reorganizare, lichidare,  finanţare şi  administrare  a acestora.
    Articolul 2. Sarcinile legii
    Sarcinile prezentei  legi sînt:
    a) păstrarea tradiţiilor autohtone şi autenticităţii culturii teatrale, artei spectacolului, dezvoltarea şi propagarea realizărilor artei spectacolului, susţinerea relaţiilor culturale interetnice,  regionale şi internaţionale;
    b) asigurarea drepturilor cetăţenilor la libertatea de creaţie artistică, la participare în procesul artistic al  teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, asigurarea accesului la arta lor;
    c) asigurarea de garanţii legale pentru păstrarea sistemului instituţiilor de cultură şi artă de stat (inclusiv a instituţiilor de învăţămînt de specialitate), municipale, departamentale, locale şi pentru dezvoltarea armonioasă a unor astfel de instituţii, indiferent de forma lor juridică de organizare şi de tipul  de proprietate;
    d) iniţierea şi susţinerea unor proiecte locale, naţionale sau internaţionale în domeniul artei dramatice, al reprezentaţiilor de circ sau al programelor de concert;
    e) crearea de condiţii pentru descoperirea tinerelor talente, pentru completarea şi renovarea permanentă a personalului artistic şi de creaţie al teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice;
    [Art.2 lit.e) modificată prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    f) crearea unui cadru legal pentru activitatea economico-financiară a instituţiilor publice de cultură şi artă, a unui sistem de protecţie socială a lucrătorilor din domeniu.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei  legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    teatru - instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire în vederea creării şi prezentării pe viu în faţa publicului a spectacolelor teatrale, desfăşurării  unor alte activităţi culturale de masă;
    circ -  instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire în vederea creării şi prezentării pe viu în faţa publicului a reprezentaţiilor de circ, desfăşurării unor alte activităţi culturale de masă;
    organizaţie concertistică - instituţie publică de cultură, de artă muzicală şi de alte genuri artistice care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire în vederea creării şi prezentării în faţa publicului a spectacolelor muzicale, a programelor de concert, desfăşurării  unor alte activităţi culturale de masă;
    personal de creaţie - persoane care gestionează sectoarele de creaţie, elaborează concepţia unitară a unei opere artistice, asigurînd realizarea scenică a acesteia în tot ansamblul ei: director artistic, prim-regizor, regizor, prim-maestru de balet, maestru de balet, prim-dirijor, dirijor, prim-maestru de cor, maestru de cor, pictor-şef, pictor (butafor, decorator, sculptor, maestru de lumini, machior, modelier), coregraf, scenograf, compozitor, dramaturg, şef secţie literară, şef secţie muzicală, concertmaistru canto, concertmaistru balet, secretar literar, regizor tehnic, regizor de sunete, şef al trupei, consilier al directorului artistic, repetitor canto, repetitor balet, repetitor dicţie, repetitor circ, asistent, operator sunete, sufleor etc.;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    personal artistic - persoane care realizează în practică concepţia şi strategiile propuse de personalul de creaţie: actori de diverse genuri, artişti în orchestrele simfonice şi de cameră, artişti ai ansamblurilor de cîntece şi dansuri, ai colectivelor corale şi coregrafice, ai orchestrelor de muzică populară, ai fanfarelor, ai orchestrelor simfo-jazz, ai orchestrelor şi ansamblurilor de estradă, artişti vocalişti de operă şi de cameră, de balet, de comedie lirică şi de estradă, declamatori, artişti ai ansamblurilor vocale şi vocal-instrumentale, ai genurilor originale de estradă, acompaniatori, concertmaiştri, artişti prezentatori, solişti, artişti de circ, inspectori de manej, dresori etc.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    Articolul 4. Politica şi  strategia statului  în domeniul
                       dezvoltării teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
                       concertistice
    (1) Obiectivul şi sarcinile prezentei legi reies din strategia statului în domeniul dezvoltării teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice. Această strategie face parte integrantă din politica statului în domeniul culturii şi artei şi se bazează pe recunoaşterea importanţei artei spectacolului ca element esenţial al culturii, ca mijloc de păstrare a conştiinţei naţionale şi a limbilor care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova, ca una din instituţiile sociale primordiale ale statului de susţinere, asanare şi dezvoltare a vieţii morale şi spirituale a societăţii. Strategia se bazează  pe principiul:
    a) accesului liber la creaţie artistică, la integrare în procesul artistic general;
    b) unicităţii talentului şi responsabilităţii statului pentru crearea condiţiilor de realizare a acestuia, inclusiv prin instruire în instituţie de învăţămînt de profil;
    c) recunoaşterii independenţei de creaţie a teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, susţinerii lor de către structurile guvernamentale;
    d)  integrării procesului cultural naţional în procesul cultural  mondial.
    (2) În vederea realizării strategiei statului în domeniul dezvoltării instituţiilor de cultură şi artă, autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate:
    a)  susţin activitatea uniunilor de creaţie;
    b) asigură posibilitatea participării structurilor neguvernamentale la elaborarea acestei strategii, a programelor, de scurtă durată şi de perspectivă, de dezvoltare a culturii şi artei, a programelor de pregătire a cadrelor şi de plasare a acestora în cîmpul muncii, de creare a condiţiilor de muncă şi de protecţie socială a oamenilor de creaţie, de acordare a înlesnirilor financiare;
    [Art.4 al.(2), lit.b) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06art.702]
    c)  acordă structurilor neguvernamentale ajutor sub formă de subvenţionare a unor programe şi  acţiuni culturale prin intermediul comenzilor de stat, în bază de concurs.
    (3) Statul creează teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, indiferent de tipul de proprietate, condiţii juridice şi economice egale de activitate, garantează drepturile şi interesele lor legitime, contribuie la dezvoltarea concurenţei libere, loiale între creatorii de spectacole teatrale, reprezentaţii de circ şi programe de concert, asigură posibilităţi egale în folosirea potenţialului intelectual şi artistic al ţării, a resurselor tehnico-materiale, a resurselor naturale, de muncă, de finanţare şi informative, neadmiţînd monopolizarea pieţei creatorilor de artă, reglementează activitatea de întreprinzător artistic în temeiul legislaţiei  în vigoare.
    (4) Autorităţile administraţiei publice nu poartă răspundere pentru obligaţiile teatrelor, circurilor şi ale organizaţiilor concertistice de stat, municipale şi locale. Instituţiile publice de cultură şi artă nu poartă răspundere pentru obligaţiile autorităţilor administraţiei  publice.
    Articolul 5.  Legislaţia cu privire la teatre, circuri şi organizaţii
                        concertistice
    (1) Activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, de Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999, de prezenta lege, de alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale pot da dispoziţii  referitor la activitatea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice numai  în limita competenţei  lor, stabilite de legislaţia în vigoare.
    Articolul 6.  Libertatea de creaţie artistică
    (1) Statul nu supune cenzurii creaţia din teatre, circuri şi organizaţii concertistice şi nici materialele critice şi analitice referitoare la spectacole teatrale, reprezentaţii de circ şi concerte, publicate sau prezentate la conferinţe ştiinţifice.
    (2) Libertatea de creaţie artistică se raportă la libertăţile fundamentale ale omului.
    (3) Orice cetăţean al Republicii Moldova beneficiază de valorile intelectuale, morale şi  spirituale create în instituţiile de cultură şi artă din ţară şi străinătate.
    Articolul 7 Statutul juridic al  teatrelor, circurilor şi al organizaţiilor
                        concertistice
    (1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice au statut de persoană juridică sau de persoană  fizică.
    (2) Fiecare teatru, circ sau organizaţie concertistică desfăşoară activitate în conformitate cu statutul, adoptat de fondator, şi cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile teatrelor, circurilor şi ale
                       organizaţiilor concertistice
    (1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice care au statut de persoană juridică sînt în drept:
    a) să-şi  elaboreze independent statutul, programul de creaţie şi repertoriul;
    b)  să administreze, să  folosească şi să dispună de proprietatea sa în conformitate cu Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, aprobat de Guvern;
    c) să  încheie contracte de creaţie, inclusiv contracte de autor, şi contracte economice, să elaboreze programul lor economic;
    [Art.8 al.(1), lit.c) modificată prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
    d) să determine schema lor;
    e) să stabilească, în condiţiile legii, preţul la bilete, cuantumul onorariilor pentru interpreţi şi alt personal de creaţie, precum şi să negocieze remuneraţia de autor pentru aceştia cu organizaţiile de gestiune colectivă;
   
[Art.8 al.(1), lit.e) modificată prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
    f) să stabilească plata pentru bunurile date în arendă, pentru lucrările executate şi serviciile prestate sub orice formă, care nu contravin legislaţiei în vigoare;
    g) să  prezinte spectacole şi  concerte de binefacere cu acoperire din venituri proprii a cheltuielilor;
    h) să aibă conturi bancare în monedă naţională şi în valută străină conform legislaţiei  în  vigoare;
   
[Art.8 al.(1), lit.h) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    i) să  creeze, cu permisiunea fondatorului, filiale;
    j) să aibă denumire, inclusiv denumire abreviată, simbolică, alte produse intelectuale, de imagine, precum şi să dispună de dreptul de autor şi/sau de drepturi conexe şi să le valorifice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Persoanele juridice şi persoanele fizice care folosesc ilegal simbolica unei instituţii de cultură şi artă sînt obligate să nu le mai folosească şi să repare prejudiciile cauzate astfel;
   
[Art.8 al.(1), lit.j) modificată prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
    k) să beneficieze de alte drepturi civile, neprevăzute de prezenta lege, care nu contravin legislaţiei  în vigoare;
    l)  să fondeze, în colaborare cu instituţiile de învăţămînt de profil, baze de studiu pentru elevii şi studenţii care învaţă specialităţile necesare activităţii de creaţie a teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice;
    m) să organizeze congrese, conferinţe ştiinţifice, master classe, festivaluri  naţionale şi  internaţionale.
    (2) Omul de teatru, alături de alţi creatori de artă, este responsabil de starea morală şi spirituală a societăţii.
    (3) Drepturile şi obligaţiile teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice departamentale care nu sînt persoane juridice sînt stabilite prin statut, aprobat de  fondatorul  lor.
Capitolul II
SISTEMUL DE TEATRE, CIRCURI ŞI ORGANIZAŢII CONCERTISTICE.
ÎNFIINŢAREA, REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA LOR
    Articolul 9. Sistemul de teatre, circuri şi organizaţii concertistice
    (1) În sistemul instituţiilor de cultură şi artă intră teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice de stat, municipale, departamentale, regionale şi private. Acestea se înfiinţează de autorităţile administraţiei publice centrale de resort, de autorităţile administraţiei publice locale, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice, indiferent de cetăţenie.
    (2) În funcţie de sarcini, nivel de creativitate şi de importanţă a activităţii artistice, teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice de stat sînt:
    a)  naţionale;
    b)  republicane;
    c)  municipale;
    d) departamentale;
    e) regionale.
    [Art.9 modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    Articolul 10. Înfiinţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
                         naţionale
    (1)  Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale se înfiinţează prin hotărîre de Guvern, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a uniunilor de creaţie şi a autorităţilor administraţiei publice locale. În acelaşi mod se efectuează reorganizarea instituţiilor publice de cultură şi artă în teatre, circuri sau organizaţii concertistice naţionale. În mod analogic se decide şi asupra retrogradării instituţiei de cultură şi artă ori  asupra lichidării ei.
    (2) Statutul de teatru naţional, circ naţional sau organizaţie concertistică naţională se acordă instituţiei publice de cultură şi artă a cărei creaţie este de importanţă naţională, de stat, care are în repertoriu o mare varietate de genuri, se deosebeşte printr-un înalt nivel artistic şi interpretativ, acordă o atenţie deosebită dramaturgiei şi muzicii naţionale, clasicii mondiale şi a cărei creaţie reflectă tendinţele artei contemporane, prezentîndu-se, în ansamblu, drept etalon al măiestriei şi creativităţii artistice.
    (3)  Statutul de teatru  naţional, de circ naţional, de organizaţie concertistică naţională poate fi obţinut de orice instituţie publică de cultură şi artă, indiferent de tipul de proprietate.
    (4)  Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale prezintă arta naţională în ţară şi peste hotare, creează condiţii pentru accesul maselor largi la operele lor de artă, precum şi la spectacolele lor radiodifuzate şi televizate.
    Articolul 11. Înfiinţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
                         concertistice republicane, municipale, departamentale
,
                         regionale

   
[Art.11 titlul modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Art.11 titlul modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    (1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice republicane sînt înfiinţate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi de alte instituţii de stat, de comun acord cu acesta.
    (2)  Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice municipale sînt înfiinţate de consiliul municipal, de comun acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    (3)  Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice departamentale şi regionale cu orice tip de proprietate sînt înfiinţate de instituţii, organizaţii şi companii prin hotărîre a organelor lor de conducere, în condiţiile legii, cu notificarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    [Art.11 al.(4) abrogat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    Articolul 12. Înregistrarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
                         concertistice
    (1 )Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice, finanţate de la bugetul de stat şi de la cel local, precum şi cele private, se înscriu în Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Regulile ţinerii acestui registru se aprobă de Guvern.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (2) Persoanele fizice sau juridice care intenţionează să înfiinţeze, precum şi să reorganizeze şi să lichideze teatre, circuri şi organizaţii concertistice urmează să depună la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării o notificare pentru monitorizarea acestora.
    [Art.12 al.(2) introdus prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498; alineatul unic devine al.(1)]
    (3) Notificarea va conţine un minimum de informaţie necesară pentru a asigura ţinerea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Registrului de stat al instituţiilor de cultură şi artă.
    [Art.12 al.(3) introdus prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (4) Notificarea se consideră realizată în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea şi conţinutul notificării prevăzute de prezenta lege. În cazul în care nu sînt îndeplinite aceste cerinţe, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în termen de 3 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris îndeplinirea acestora de către persoana care a transmis notificarea.
    [Art.12 al.(4) introdus prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (5) Transmiterea notificării către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării se efectuează în unul din următoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al fondatorului, sub semnătură;
    b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;
    c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură digitală autentică, bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv.
    [Art.12 al.(5) introdus prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (6) Este considerată ca dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare a corespondenţei al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată sau data primirii înscrisului în formă electronică.
    [Art.12 al.(6) introdus prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (7) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cel mult 7 zile de la recepţionarea notificării, va efectua înregistrările corespunzătoare în Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă, cu informarea în scris a persoanei care a transmis notificarea asupra înregistrărilor efectuate.
    [Art.12 al.(7) introdus prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    Articolul 13. Reorganizarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
                         concertistice
    (1) Reorganizarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice se efectuează prin fuziune, asociere, divizare, separare sau transformare.
    (2) Teatrul, circul sau organizaţia concertistică de stat se reorganizează prin notificarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    [Art.13 al.(2) în redacţia LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (3)  În notificarea despre reorganizare se indică:
   
[Art.13 al.(3) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    a)  denumirea teatrului, circului sau a organizaţiei concertistice;
    b)  sediul;
    c)  modul de reorganizare;
    d)  cauzele, scopul şi  termenul reorganizării;
    e)  valoarea patrimoniului;
    f)  succesiunea obligaţiilor şi  termenul valabilităţii  lor.
    [Art.13 al.(4) abrogat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Art.13 al.(5) abrogat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    Articolul 14. Lichidarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
                           concertistice
    (1) Lichidarea teatrului, circului şi a organizaţiei concertistice conduce la încetarea activităţii lor fără succesiunea drepturilor şi obligaţiilor către alte persoane fizice sau juridice. Aceste instituţii se consideră lichidate din momentul radierii lor din Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    (2) Teatrul, circul şi organizaţia concertistică se radiază din Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în baza notificării despre lichidare.
    [Art.14 al.(2) în redacţia LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (3)  În notificarea despre lichidare se indică:
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    a)  denumirea teatrului, circului sau a organizaţiei concertistice;
    b)  sediul;
    c)  cauzele şi termenul lichidării;
    d)  valoarea patrimoniului;
    e)  informaţii despre folosirea în continuare a patrimoniului.
   
[Art.14 al.(4) abrogat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Art.14 al.(4) modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    (5) În cazul lichidării unei instituţii, organizaţii sau companii de stat în a cărei posesiune se află un teatru, un circ sau o organizaţie concertistică departamentală, acestea din urmă se lichidează în conformitate cu  prezenta lege.
    [Art.14 al.(6) abrogat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    Articolul 15. Proprietatea teatrului, circului şi a organizaţiei concertistice
    (1) Spectacolele teatrale, reprezentaţiile de circ, programele de concert, bunurile de folosinţă îndelungată, încăperile, bunurile imobiliare, mijloacele financiare în numerar şi de pe conturi, mijloacele financiare investite de fondator în utilaje, maşini şi mecanisme, precum şi bunurile acumulate din activitatea economică, reprezintă proprietatea teatrului, circului sau a organizaţiei concertistice.
    (2) Teatrul, circul şi organizaţia concertistică sînt obligate să folosească cu diligenţa unui bun gospodar patrimoniul pus la dispoziţie.
    (3) Clădirile teatrului, circului sau ale organizaţiei concertistice de stat nu se supun privatizării.
    (4)  Fondatorul teatrului, circului sau al organizaţiei concertistice exercită control asupra activităţii acesteia, asupra consumului de mijloace financiare şi asupra exploatării  bazei  materiale.
    (5) Relaţiile teatrului, circului şi ale organizaţiei  concertistice cu autorii de opere artistice - proprietate a lor intelectuală - care sînt create pentru aceste instituţii se reglementează prin acorduri individuale de muncă (contracte) în conformitate cu  legislaţia în vigoare.
    (6)  Conducerea teatrului, circului şi a organizaţiei concertistice nu poate interveni în creaţia lor artistică: spectacolul, reprezentaţia şi programul.
    (7) Autorul poate retrage din repertoriu creaţia sa artistică numai în cazul în care s-a schimbat conţinutul spectacolului teatral, al reprezentaţiei de circ sau al programului de concert ori nivelul lor de realizare nu corespunde criteriilor şi ideilor autorului.
    (8) Creatorul de spectacol teatral, de reprezentaţie de circ, de program concertistic, precum şi artiştii se pot retrage din ele doar în temeiul acordului individual de muncă (contractului).
Capitolul  III
FINANŢAREA TEATRELOR, CIRCURILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR
CONCERTISTICE DE STAT
    Articolul 16. Mijloacele financiare ale teatrelor, circurilor
                         şi ale organizaţiilor concertistice de stat
    (1) Sursele de  finanţare a teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice de stat sînt:
    a) subvenţiile de la bugetul de stat sau de la bugetul local;
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    b) subvenţiile pentru  îndeplinirea comenzilor de stat;
   
b) alocațiile pentru îndeplinirea comenzilor de stat;
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 01.01.19]
    c) veniturile din activitatea de bază;
    d) veniturile din prestarea de servicii contra plată;
    e) alte venituri  neinterzise de lege;
    f) ajutorul acordat de persoane juridice şi fizice.
   (2) Finanțarea teatrelor, a circurilor și a organizațiilor concertistice de stat, în temeiul alin. (1) lit. a), se efectuează de la bugetul de stat și de la bugetele locale în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea și, respectiv, decizia bugetară anuală.
    [Art.16 al.(2) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   
(3) Modul de stabilire și de plată a subvențiilor de la buget se stabilește de Guvern.
    [Art.16 al.(3) introdus prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 01.01.19]
    [Art.16 al.(3) exclus prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06, al.(4) devine (3)]
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    [Art.16 al.(3) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   Articolul 17. Principiile de subvenţionare a teatrelor, a circurilor şi a
                        organizaţiilor concertistice de stat
    (1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice de stat beneficiază de subvenţii din buget pentru acoperirea în mărime de 60% a cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.
    (2) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale beneficiază de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar şi pentru realizarea proiectelor de creaţie de importanţă naţională în mărime de pînă la 80% faţă de cheltuielile totale.
    (3) Normativele cheltuielilor, în baza cărora se stabileşte volumul subvenţiilor din buget, se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    [Art.17 abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 01.01.19]
    [Art.17 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul  18. Finanţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
                          concertistice nestatale
    Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice nestatale sînt finanţate din mijloacele fondatorilor lor conform actelor normative prevăzute de legislaţia în vigoare.
   
[Art.18 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
Capitolul  IV
COORDONAREA ACTIVITĂŢII  TEATRELOR, CIRCURILOR
ŞI A ORGANIZAŢIILOR CONCERTISTICE
    Articolul 19 Atribuţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
                          privind activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor
                          concertistice
    În atribuţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice intră:
    a) elaborarea strategiei dezvoltării teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice, selectarea şi finanţarea programelor;
    b) crearea, reorganizarea, lichidarea, finanţarea şi controlul asupra activităţii teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice din subordine;
    c) avizarea în vederea înregistrării  teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice de stat şi nestatale;
    d)  prezentarea către Guvern a documentelor pentru atribuirea statutului de teatru  naţional, circ naţional şi organizaţie concertistică naţională;
    e) pregătirea documentelor de reglementare a activităţii teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice, a planurilor şi a regulamentelor lor;
    f) coordonarea activităţii teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice, contribuţia în vederea  participării lor la programe naţionale şi  internaţionale;
    [Art.19 lit.g) exclusă prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    h) desemnarea prin concurs sau fără concurs, pe un termen de 5 ani, în bază de acord individual de muncă (contract), destituirea directorului de teatru, circ sau organizaţie concertistică, coordonarea numirii în funcţie de către director a regizorului principal, dirijorului principal, directorului principal de balet, dirijorului principal de cor, pictorului principal, a directorilor adjuncţi, în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative;
    i) anunţarea şi organizarea de concursuri pentru funcţia de conducător artistic în teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi în cele de stat, desemnarea acestuia pe un termen de 5 ani, în bază de acord individual de muncă (contract);
    j) aprobarea statutului şi coordonarea schemei de încadrare a teatrului, circului şi organizaţiei concertistice;
    [Art.19 lit.j) modificată prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    k)  coordonarea cu teatrul, circul şi organizaţia concertistică a repertoriului şi a programelor lor economice.
    Articolul 20. Atribuţiile autorităţilor publice ale unităţilor teritoriale
                         autonome privind activitatea
teatrelor, circurilor şi a
                         organizaţiilor concertistice
    În atribuţiile autorităţilor publice ale unităţilor teritoriale autonome privind activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice intră:
    a) crearea, finanţarea  teatrelor, circurilor, organizaţiilor concertistice şi coordonarea activităţii  lor;
    b) reorganizarea sau lichidarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice conform avizului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu consimţămîntul uniunii de creaţie şi a sindicatului  de resort;
    [Art.20 lit.c) exclusă prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    d) desemnarea prin concurs sau fără concurs, pe un termen de 5 ani, în bază de acord individual de muncă (contract), şi destituirea directorului  teatrului, circului  sau al organizaţiei concertistice, de comun acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    e) exercitarea controlului asupra activităţii teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice, asupra gestiunii şi folosirii mijloacelor subvenţionate;
   
  [Art.20 lit.e) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    f) aprobarea statutului şi schemei teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice;
    g) coordonarea cu teatrul, circul şi organizaţia concertistică a repertoriului şi a programelor lor economice.
    Articolul 21. Atribuţiile autorităţilor publice municipale privind
                         activitatea teatrelor, circurilor
şi a organizaţiilor
                         concertistice
    În atribuţiile autorităţilor publice municipale privind activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice intră:
    a) crearea şi finanţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice municipale;
    b) coordonarea  activităţii teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice care activează pe teritoriul municipiului;
    c) reorganizarea şi lichidarea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice municipale cu consimţămîntul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, al uniunii de creaţie şi al sindicatului de resort;
    [Art.21 lit.d) exclusă prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    e) desemnarea prin concurs sau fără concurs, pe un termen de 5 ani, în bază de acord individual de muncă (contract), şi destituirea directorului de teatru, circşi organizaţie concertistică, de comun acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    f) controlul asupra activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice din subordine şi asupra folosirii bazei lor tehnico-materiale;
    g)  aprobarea statutului şi schemei teatrelor, circurilor şi  organizaţiilor concertistice;
    h)  coordonarea cu  teatrele, circurile şi  organizaţiile concertistice a repertoriului şi a programelor  lor economice.
    Articolul  22. Conducerea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
                          concertistice naţionale
    (1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale se subordonează nemijlocit fondatorului lor.
    (2) Conducerea teatrelor, circurilor, organizaţiilor concertistice naţionale şi  împuternicirile lor sînt stabilite în Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice.
    (3)  Directorul teatrului, circului, organizaţiei  concertistice naţionale este desemnat de fondator prin concurs sau fără concurs, pe un termen de 5 ani,  în bază de acord individual de muncă (contract) şi destituit de     către fondator în cazul nerespectării clauzelor acordului.
    (4) Conducătorul artistic al teatrului, al circului, al organizaţiei concertistice naţionale este desemnat prin concurs, cu acordul fondatorului, de către directorul teatrului, circului, organizaţiei concertistice, în bază de acord individual de muncă (contract), şi destituit conform legislaţiei în vigoare. Condiţiile concursului şi procedurile organizatorice se aprobă de către fondator.
    [Art.22 modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    Articolul 23. Administrarea teatrului, circului şi organizaţiei
                         concertistice
    (1) Administrarea teatrului, circului, organizaţiei concertistice de stat şi  împuternicirile lor sînt stabilite în Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice.
    (2) Administrarea teatrului, circului şi organizaţiei concertistice de stat se efectuează de către director, care este desemnat prin concurs sau fără concurs de către fondator şi cu care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau autoritatea administraţiei  publice locale, de comun acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, încheie acord individual de muncă (contract)  pe un termen de 5 ani.
    (3) Conducătorul artistic se numeşte prin concurs de către directorul teatrului, circului sau organizaţiei concertistice de stat în bază de acord individual de muncă (contract) pe un termen de 5 ani, de comun acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu  autoritatea administraţiei publice locale şi cu fondatorul.
    (4)  Dacă nu corespund cerinţelor stipulate în acordul individual de muncă (contract) şi nu îndeplinesc programul de creaţie şi de activitate administrativă, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, directorul teatrului, circului sau al organizaţiei concertistice de stat este destituit prin decizie a fondatorului, iar conducătorul artistic - prin ordin al directorului. Aceştia pot fi destituiţi şi la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    (5)  Fondatorul  nu  este în drept să ceară directorului de teatru, circ sau organizaţie concertistică să desfăşoare activităţi nestipulate în acordul individual de muncă (contract).
    (6) Directorul de teatru, circ sau organizaţie concertistică nu poate fi destituit dacă neîndeplinirea programului de activitate stipulat în acordul individual de muncă (contract) se datorează nerespectării de către fondator a clauzelor contractuale.
    (7)  În unităţile teritoriale autonome, în municipii şi în alte localităţi, directorul şi conducătorul artistic sînt desemnaţi de autorităţile administraţiei  publice locale, de comun acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    (8)  Consiliul artistic al  teatrului, circului sau al organizaţiei concertistice de orice nivel participă cu drept de vot consultativ la administrarea  acestora. Membrii consiliului sînt confirmaţi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Capitolul V
ANGAJAREA ŞI REMUNERAREA
    Articolul 24. Angajarea
    (1) Angajarea în teatru, circ şi organizaţie concertistică se efectuează prin încheiere a unui acord individual de muncă (contract) între conducerea instituţiei şi lucrător, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.
    (2) Lucrătorii din rîndurile personalului artistic şi de creaţie din teatru, circ şi organizaţie concertistică pot încheia acorduri individuale de muncă (contracte) pe un anumit termen: de pînă la 5 ani, pentru o singură stagiune sau pentru mai  multe stagiuni, pentru un spectacol, o reprezentaţie, un concert sau mai multe. Pot fi încheiate acorduri individuale de muncă (contracte) pe un anumit termen şi  cu alţi lucrători  din instituţiile de cultură şi  artă.
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    Articolul 25. Condiţiile de muncă şi de remunerare a lucrătorilor
                         de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice
    (1)  Condiţiile de muncă şi de remunerare a personalului artistic şi de creaţie din  teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale se stabilesc prin hotărîre de Guvern, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763, în vigoare 01.01.06]
    (2) Condiţiile de muncă şi de remunerare a personalului artistic şi de creaţie din teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice de stat se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
[Art.25 al.(2) modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    (3) Condiţiile de muncă şi de remunerare a personalului artistic şi de creaţie din teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice private sînt stabilite de fondatori în conformitate cu  legislaţia în vigoare.
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    Articolul  26. Atestarea personalului artistic şi de creaţie din teatre,
                          circuri şi organizaţii concertistice
    Personalul artistic şi de creaţie din instituţiile de cultură şi artă de orice nivel sînt atestaţi în conformitate cu Regulamentul atestării personalului artistic şi de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, coordonat cu Uniunea Teatrală a Republicii  Moldova şi  aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    [Art.26 modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
Capitolul VI
PENSIILE
    Articolul 27. Pensia lucrătorilor din rîndurile personalului artistic
                         şi de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii  concertistice
    Personalul artistic şi de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice are dreptul la pensie conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
   
[Art.27 în redacţia LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]
    [Art.27 modificat prin LP231 din 13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
    [Art.27 modificat prin LP525 din 18.12.03, MO6-12/01.01.04 art.56]
Capitolul VII
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE  ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII
TEATRELOR, CIRCURILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR CONCERTISTICE
    Articolul  28. Cooperarea internaţională
    Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice au dreptul să se asocieze cu teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice din alte ţări, să adere la asociaţiile internaţionale ale teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice şi să participe la activitatea acestora.
    Articolul  29. Acordurile internaţionale
    În cazul în care prevederile prezentei legi contravin prevederilor acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, se aplică prevederile acordurilor internaţionale.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII
    Articolul  30
    În termen de 3 luni, Guvernul:
    a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    b) va elabora actele normative necesare realizării acesteia.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 31 octombrie 2002.
    Nr. 1421-XV.