LPM133/2008
ID intern unic:  329197
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 133
din  13.06.2008
cu privire la ajutorul social
Publicat : 30.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 179     art Nr : 625
    MODIFICAT
   
LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52
   
LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP123 din 29.05.15, MO139-143/05.06.15 art.267
    LP164 din 21.07.14, MO223-230/08.08.14 art.511
    LP266 din 01.11.13, MO262-267/22.11.13 art.746; în vigoare 01.11.13
    LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541
    LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557
   
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443


    NOTĂ:
    În cuprinsul Legii sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege reglementează cadrul legal privind garantarea posibilităţilor egale pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social la un nivel garantat de stat.
    Articolul 2. Scopul legii
    Prezenta lege are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.
    Articolul 3. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate semnifică:
    familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie;
    [Art.3 noţiunea în redacţia LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
    solicitant – unul dintre membrii familiei cu capacitatea deplină de exerciţiu sau reprezentantul legal al familiei care depune cererea de acordare a ajutorului social;
    ajutor social – plată lunară în bani acordată familiei defavorizate;
    ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
    venit lunar minim garantat al familiei – nivel minim calculat al venitului lunar garantat de stat unei familii;
    venit global mediu lunar al familiei (denumit în continuare venit global al familiei) – media lunară a sumei mijloacelor obţinute de familie;
    familie defavorizată – familie care are un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat şi care a acumulat un punctaj pe indicatorii de bunăstare mai mic decît cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei.
    [Art.3 noţiunea în redacţia LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    Articolul 4. Sfera de acţiune a prezentei legi
    Acţiunea prezentei legi se extinde asupra familiilor ai căror membri sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.
    [Art.4 modificat prin LP164 din 21.07.14, MO223-230/08.08.14 art.511]
Capitolul  II
DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, CUANTUMUL ŞI
MODUL DE STABILIRE A ACESTUIA

    Articolul 5. Dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor
                       pentru perioada rece a anului
    [Art.5 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    (1) De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
    b) sînt  persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate;
    [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
    [Art.5 al.(1), lit.c) în redacţia LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    [Art.5 al.(1), lit.c) modificată prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
    d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
    [Art.5 al.(1), lit.d) în redacţia LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
    e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice;
    [Art.5 al.(1), lit.e) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.
    [Art.5 al.(1), lit.f) introdusă prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.5 al.(2) abrogată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
(3) La determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiilor care:
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
a) deţin cetăţenia Republicii Moldova însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;
    b) execută o pedeapsă privativă de libertate;
    c) satisfac serviciul militar în termen;
    d) se află la întreţinerea statului.
    (4) Situaţiile specificate la alin. (1) lit. d) pot fi invocate concomitent de diferiţi membri ai familiei doar pentru copiii cu mame diferite, iar situaţiile specificate la lit. e) a aceluiaşi alineat pot fi invocate doar de un singur membru al familiei.
    [Art.5 al.(4) introdus prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
   
Articolul 6. Cuantumul ajutorului social
    (1) Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al acesteia.
    (2) În cazul în care cuantumul lunar al ajutorului social calculat pentru o familie este mai mic de 25 de lei, ajutorul social se va stabili în cuantum de 25 de lei pe lună.
    [Art.6 al.(2) introdus prin LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52; alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 7. Venitul lunar minim garantat
    (1) Venitul lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acesteia.
    (2) Cuantumul venitului lunar minim pentru fiecare membru al familiei se stabileşte  după cum urmează:
    a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
    b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
    c) 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil;
    d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult încadrat într-un grad de dizabilitate;
    [Art.7 al.(2), lit.d) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    e) plus 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil cu dizabilităţi;
    [Art.7 al.(2), lit.e) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    f) plus 10% din venitul lunar minim garantat dacă persoana încadrată într-un grad de dizabilitate este unicul adult din familie.
    [Art.7 al.(2), lit.f) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (3) Venitul lunar minim garantat se indexează anual la 1 aprilie, în funcție de creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.7 al.(3) în redacția LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    Articolul 8. Venitul global al familiei
    (1) La stabilirea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile obţinute în formă bănească din munca retribuită, din toate tipurile de activitate antreprenorială, prestaţiile de asigurări şi asistenţă socială, veniturile realizate din  folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pămînt, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate.
    (2) La evaluarea bunăstării familiei în vederea stabilirii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se iau în considerare componenţa familiei şi bunurile mobile şi imobile pe care le are în proprietate/folosinţă familia, utilizînd un set de caracteristici care identifică bunăstarea.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
  
  (3) Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, precum şi unele caracteristici ale familiei sînt considerate drept indicator al bunăstării, exprimat în puncte.
    (4) Dacă punctajul este mai mare decît cel stabilit, familia nu este eligibilă pentru acordarea dreptului la ajutor şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului social.
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
(5) Modul de evaluare a bunăstării familiei şi setul de caracteristici pentru evaluarea bunăstării familiei, exprimate în puncte, se aprobă de către Guvern.
    (6) La calcularea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile curente realizate de membrii acesteia.
    Articolul 9. Stabilirea ajutorului social şi/sau a ajutorului
                         pentru perioada rece a anului
    (1) Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilesc de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    (2) Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilesc în baza cererii înregistrate pentru acordarea ajutorului social, depusă de unul dintre membrii familiei cu capacitate deplină de exerciţiu, desemnat de aceasta, sau, în cazurile prevăzute de lege, de către reprezentantul legal al acesteia.
    (3) Termenul de luare a deciziei privind acordarea sau neacordarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului nu va depăşi 15 zile lucrătoare.
    (4) Dreptul la ajutorul social în baza unei cereri se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 2 ani şi va fi revizuit la intervenirea oricărei schimbări care ar putea influenţa cuantumul ajutorului social stabilit.
    (5) Ajutorul social se acordă începînd cu luna în care a fost înregistrată cererea de acordare a ajutorului social la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    (6) Beneficiarul utilizează ajutorul social în folosul familiei, în mod primordial pentru satisfacerea necesităţilor privind alimentaţia, vestimentaţia, locuinţa, igiena, îngrijirea medicală, educaţia şi şcolarizarea obligatorie a copiilor.
    (7) Beneficiarul de ajutor social semnează un acord de cooperare cu direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, în condiţiile stabilite de Guvern, prin care îşi asumă responsabilitatea utilizării ajutorului social conform destinaţiei şi necesităţilor prevăzute la alin. (6).
    (8) Pentru familiile cu copii în situaţie de risc, managerul de caz este responsabil de monitorizarea utilizării ajutorului social conform prevederilor acordului de cooperare, folosind în calitate de criteriu de bază în procesul monitorizării respectarea de către părinţi/alţi îngrijitori a interesului superior al copilului şi satisfacerea necesităţilor acestuia.
    (9) Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei creează, în condiţiile stabilite de Guvern, comisii care, selectiv, verifică la reşedinţa curentă a solicitantului/beneficiarului autenticitatea informaţiei prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social şi întocmesc ancheta socială. Comisiile sînt constituite dintr-un număr impar de membri, nu mai mic de 3 persoane, şi includ reprezentanţi ai direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, reprezentanţi delegaţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţi ai societăţii civile.
    (10) La sesizarea şefului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, a reprezentanţilor autorităţilor administrației publice locale, precum şi la autosesizare, comisiile verifică la reşedinţa curentă a beneficiarului corectitudinea utilizării ajutorului social conform prevederilor alin. (6), întocmind raportul de utilizare a ajutorului social.
    (11) Pentru neîndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor asumate în acordul de cooperare, şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de utilizare a ajutorului social, avertizează, în scris, beneficiarul despre încetarea dreptului la ajutor social în cazul constatării de către comisie a neîndeplinirii repetate a obligaţiilor.
    [Art.9 în redacția LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    [Art.9 modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
Capitolul III
MODUL DE PLATĂ ŞI DE FINANŢARE
A AJUTORULUI SOCIAL
    Articolul 10. Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului
                          pentru perioada rece a anului
    [Art.10 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
  
  (1) Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se face, pentru luna precedentă, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    [Art.10 al.(1) în redacția LP123 din 29.05.15, MO139-143/05.06.15 art.267]
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP266 din 01.11.13, MO262-267/22.11.13 art.746; în vigoare 01.11.13]
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
[Art.10 al.(2) abrogat prin LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    (3) Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului social se aprobă de către Guvern.
    Articolul 11. Modificarea cuantumului ajutorului social
    (1) Modificarea cuantumului ajutorului social se efectuează în următoarele situaţii:
    a) modificarea venitului lunar minim garantat al familiei, cuantumului venitului net normat pentru gospodăriile ţărăneşti şi auxiliare şi/sau modificarea cuantumului pensiilor, alocaţiilor sociale sau prestaţiilor sociale;
    [Art.11 al.(1), lit.a) în redacţia LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
  
  b) modificarea informaţiilor care au fost depuse anterior.
    (2) Modificarea cuantumului ajutorului social se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    Articolul 12. Încetarea plăţii ajutorului social şi/sau
                         a ajutorului pentru perioada rece a anului
    [Art.12 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
(1) Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului încetează în următoarele cazuri:
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
  
  a) familia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege;
    b) familia îşi schimbă locul de trai;
    c) persoana solitară care a beneficiat de ajutor social şi/sau de ajutor pentru perioada rece a anului a decedat sau a fost declarată dispărută.
    [Art.12 al.(1), lit.c) modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
d) familia a refuzat întocmirea anchetei sociale la reşedinţa curentă sau nu a depus în mod repetat o cerere în termen de 10 zile, dacă prin ancheta socială s-au depistat schimbări în datele indicate în cerere.
    [Art.12 al.(1), lit.d) modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.12 al.(1), lit.d) introdusă prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
   
e) şomerul înregistrat la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă a refuzat un loc de muncă sau serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă ori participarea la lucrările publice oferite de agenţii;
    [Art.12 al.(1), lit.e) modificată prin LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    [Art.12 al.(1), lit.e) introdusă prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
f) familia a refuzat semnarea acordului de cooperare;
    [Art.12 al.(1), lit.f) introdusă prin LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    g) familia care a semnat acordul de cooperare nu îndeplineşte repetat obligaţiile asumate.
    [Art.12 al.(1), lit.g) introdusă prin LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
   
(11) În situaţiile specificate la alin. (1) lit. e), f) și g), familia nu are dreptul la depunerea unei cereri de acordare a ajutorului social pe o perioadă de 3 luni consecutive din luna stopării dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului
    [Art.12 al.(11) introdus prin LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    (2) În termen de 15 zile de la data emiterii deciziei, direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei comunică în scris despre încetarea plăţii ajutorului social atît beneficiarului, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), b) şi d), cît şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
    Articolul 13. Contestarea
    Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plăţii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.
    [Art.13 în redacţia LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
Articolul 14. Finanţarea ajutorului social şi a ajutorului
                         pentru perioada rece a anului
    [Art.14 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
Finanţarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului stabilite conform prezentei legi, se efectuează din mijloacele bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.14 modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
  
  Articolul 15. Evidenţa beneficiarilor de ajutor social
                          şi de ajutor pentru perioada rece a anului
    [Art.15 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    Evidenţa beneficiarilor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin crearea unui sistem informaţional automatizat.
    [Art.15 modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.15 modificat prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]

Capitolul III1
AJUTOR PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI
    Articolul 151. Ajutor pentru perioada rece a anului
    (1) Ajutorul pentru perioada rece a anului se stabileşte şi se acordă:
    a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social conform prevederilor prezentei legi;
    b) familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,6 ori.
     [Art.151 al.(1), lit.b) modificată prin LP301 din 21.12.12, MO10-14/18.01.13 art.51; în vigoare 01.01.13]
    (2) Cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului, modul de stabilire şi de plată a acestuia sînt stabilite de către Guvern.
    [Capitolul III1 introdus prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557; în vigoare 01.01.11]
Capitolul IV
RESPONSABILITĂŢI
    Articolul 16. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                          prezentei legi
    (1) Încălcarea prezentei legi atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
    (2) Solicitantul este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice organului cu drept de stabilire a ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului.
    [Art.16 al.(2) modificat prin LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    (3) În cazul prezentării unor informaţii incomplete, greşite sau al neinformării despre schimbările ce au intervenit în structura şi cuantumul veniturilor, fapt ce a influenţat cuantumul ajutorului social şi/sau acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului, beneficiarul restituie întreaga sumă care i-a fost plătită nejustificat.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
(4) Angajaţii direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei cu drept de stabilire a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului poartă răspundere disciplinară, civilă sau contravenţională pentru încălcarea termenelor de luare a deciziei.
    [Art.16 al.(4) introdus prin LP304 din 22.12.16, MO19-23/20.01.17 art.52]
    Articolul 17. Controlul asupra corectitudinii stabilirii
                         ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru
                         perioada rece a anului şi a utilizării mijloacelor
                         financiare
    [Art.17 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
(1) Controlul asupra corectitudinii stabilirii şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate se exercită de către organele de control abilitate.
    (2) Verificarea autenticităţii informaţiilor prezentate pentru stabilirea ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează nemijlocit de către organul care a stabilit aceste plăţi.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
  
  (3) Verificarea modului de aplicare corectă şi unitară a prezentei legi este efectuată de către Inspecţia socială.
    [Art.17 al.(3) introdus prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 18. Intrarea în vigoare şi perioada tranzitorie
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică:
    a) pentru familiile cu cel puţin un membru încadrat într-un grad de dizabilitate – de la 1 octombrie 2008;
    [Art.18 al.(1), lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    b) pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii – de la 1 ianuarie 2009;
    c) pentru celelalte familii – de la 1 iulie 2009.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prevederile prezentei legi;
    b) va elabora şi aproba actele normative necesare pentru reglementarea mecanismului de implementare a prezentei legi;
    c) va elabora cadrul legal şi va crea condiţiile necesare pentru instituirea, în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a Inspecţiei sociale, care va evalua şi monitoriza procesul de implementare a prezentei legi.
    [Art.18 al.(2), lit.c) modificată prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr.133-XVI. Chişinău, 13 iunie 2008.