*HGM1478/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  338933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1478
din  15.11.2002
cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii
Publicat : 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157     art Nr : 1612
    HG194 din 21.02.07, MO29-31/02.03.07 art.209
    HG1498 din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596
    HG374 din 12.04.06, MO63-65/21.04.06 art.419
    HG1322 din 14.12.05, MO176-181/30.12.05 art.1447
    HG346 din 23.03.05, MO59-61/15.04.05 art.401
    HG416 din 26.04.04,MO67-72/30.04.04 art.550
    HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991
    HG389 din 31.03.03, MO62/04.04.03 art.408

    În scopul protecţiei sociale a familiilor cu copii, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]
    2. Cheltuielile suportate în vederea realizării  prevederilor prezentei hotărîri se vor acoperi respectiv:
    din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat - iindemnizaţia unică la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, persoanelor asigurate;
    din contul mijloacelor bugetului de stat - indemnizaţia unică la naşterea copilului, persoanelor neasigurate; indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani, persoanelor neasigurate;
   
[Pct.2 al.3) modificat prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    [Pct.2 modificat prin HG1498/28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596]
    3. Stabilirea şi evidenţa indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, începînd cu 1 noiembrie 2002, se va efectua de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi subdiviziunile teritoriale ale acesteia, iar plata indemnizaţiilor nominalizate se va efectua de către "Banca de Economii" S.A. De la această dată agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, încetează stabilirea şi plata pentru părinţii încadraţi în muncă a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii.
    4. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.769 din 25 noiembrie 1992 "Privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimentare" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr.11, art. 353) se modifică după cum urmează:
    la alineatul unu cuvintele "Se introduc indemnizaţii temporare pentru minori\xaf se substituie prin cuvîntul "Copiii", iar la finele alineatului se introduc cuvintele "beneficiază de indemnizaţii adresate familiilor cu copii  în conformitate cu legislaţia în vigoare";
alineatul doi se exclude.
    5. Se abrogă, începînd cu 1 noiembrie 2002:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.456 din 15 mai 1997 "Cu privire la măsurile suplimentare de protecţie socială a familiilor cu copii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 35-36, art.418).
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.75 din 30 ianuarie 2001 "Despre modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind protecţia socială a familiilor cu copii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14-15, art.111).
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.384 din 1 aprilie 2002 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 456 din 15 mai 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.49, art.470).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                          Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                          Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                              Ion Morei

    Chişinău, 15 noiembrie 2002.
    Nr. 1478.
 
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1478
din 15 noiembrie  2002
REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi plată
a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

    [Titlul regulamentului în redacţia HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]

I. Dispoziţii generale
    1. Dreptul de a beneficia de indemnizaţii adresate familiilor cu copii îl au familiile cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova.
    2. Persoană asigurată se consideră, în condiţiile prezentului Regulament, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute în articolul 6 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
    3. La calcularea stagiului de cotizare ce acordă dreptul la indemnizaţia unică la naşterea copilului şi la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani (în cazul persoanelor asigurate) se includ şi perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare: perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi, perioada de primire a ajutorului de şomaj, perioada în care persoana asigurată a beneficiat de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională, perioada în care persoana a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.
II. Tipurile şi cuantumurile indemnizaţiilor
 adresate familiilor cu copii
    4. Familiile cu copii beneficiază de următoarele tipuri de indemnizaţii:
    a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
    b) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani - în cazul persoanelor asigurate şi a vîrstei de 1,5 ani - în cazul persoanelor neasigurate (în continuare - indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului);
   
[Pct.4 lit.c) exclusă prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    5. Cuantumul indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se stabileşte în conformitate cu anexele nr.1şi 2 la prezentul Regulament.
   
[Pct.5 modificat prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    6. Cuantumul indemnizaţiilor unice şi al indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte în mărimea în vigoare la data naşterii copilului.
III. Condiţiile de stabilire a indemnizaţiilor
adresate familiilor cu copii
    7. Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii se stabilesc cu respectarea următoarelor condiţii:
    1) indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:
    a) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;
    b) mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;
    c) cu condiţia că copilul a fost înregistrat la oficiul stării civile;
    d) cu condiţia că a fost solicitată cel tîrziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;
    2) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte:
    a) de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei;
    b) cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta  se  stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării;
    c) în cazul în care ambii părinţi nu sînt încadraţi în muncă - părintelui care de fapt îngrijeşte copilul;
    d) persoanelor asigurate, cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi confirmă stagiul necesar de cotizaţie;
    3) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită mamei se suspendă în cazul în care mama se angajează în cîmpul muncii sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului şi se stabileşte tatălui neîncadrat în cîmpul muncii, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 1,5 ani sau persoanelor indicate în subpunctul 4), la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în subpunctul 4). Această prevedere nu se extinde asupra mamelor care lucrează în condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu;
    4) în cazul în care concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere, opţional, unuia dintre părinţi (tutori), bunelului, bunicii, unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte acestuia dacă îndeplineşte condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute în punctul 2 al prezentului Regulament;
    5) în cazul adopţiei copilului sau instituirii tutelei, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte din ziua adoptării hotărîrii privind încuviinţarea adopţiei, respectiv privind instituirea tutelei. Baza de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie venitul mediu lunar asigurat, realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare naşterii copilului;
    6) în cazul lichidării sau reorganizării unităţii economice sau în cazul reducerii statelor de funcţii în perioada aflării beneficiarului în concediu pentru îngrijirea copilului, indemnizaţia pentru creşterea copilului nu se suspendă, cu condiţia că beneficiarul nu s-a reangajat în cîmpul muncii;
   
[Pct.7 subpct.7)-8) excluse prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
IV. Modul de stabilire a indemnizaţiilor
    8. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor specificate în capitolul II din prezentul Regulament se depune la casa teritorială de asigurări sociale (în continuare - casa teritorială) de către unul dintre părinţi (tutore, curator) personal, prin intermediul reprezentantului primăriei.
   
[Pct.8 modificat prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48
; în vigoare 01.01.10]
    9. La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se anexează următoarele acte:
    a) actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, curatorului);
    b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător;
    c) adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul indemnizaţiei unice la naşterea copilului);
    d) extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, doar în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii;
    e) certificatul despre venitul asigurat pentru 6 luni premergătoare lunii producerii riscului asigurat, eliberat de fiecare dintre unităţile economice în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea;
    f) după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, curatorul) nu este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);
    g) în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta anexează o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în cîmpul muncii.
   
[Pct.10) -11) excluse prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48
; în vigoare 01.01.10]
    12. În termen de 5 zile, actele pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, depuse la primărie în  condiţiile prezentului Regulament,  sînt verificate, înregistrate şi transmise de către reprezentantul primăriei către casa teritorială  în raza de activitate a căreia se află primăria respectivă.
    13. Decizia cu privire la stabilirea indemnizaţiilor specificate în prezentul Regulament se adoptă de către conducătorul casei teritoriale.
    14. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei şi actele necesare se examinează în termen de 30 zile din data înregistrării la casa teritorială. În cazul în care la cerere nu sînt anexate toate actele necesare, solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul primăriei) documentele care lipsesc, în termen de o lună din data înregistrării cererii.
    15. Dacă acest termen este depăşit, casa teritorială este în drept să ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de cinci zile după luarea deciziei, solicitantului i se restituie actele, indicîndu-se motivele refuzului şi modul de contestare a deciziei.
    16. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei cu toate actele anexate, inclusiv decizia casei teritoriale, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.
V. Plata indemnizaţiilor
   17. Indemnizaţiile se plătesc în numerar prin intermediul subdiviziunilor “Băncii de Economii” S.A. la locul de trai, iar în cazul lipsei acestora - prin intermediul persoanelor responsabile ale “Băncii de Economii” S.A.
    18. Indemnizaţiile lunare pentru copii se plătesc pentru luna precedentă.
    19. În cazul în care beneficiarul îşi schimbă domiciliul, plata indemnizaţiei la locul vechi de trai se suspendă şi este reluată, prin decizia casei teritoriale de la locul nou de trai, din luna suspendării.
    20. La cerere, casa teritorială de la locul vechi de trai al beneficiarului transmite dosarul la casa teritorială de la locul nou de trai, indicînd luna de cînd a fost suspendată indemnizaţia.
    21. Sumele indemnizaţiei stabilite, dar neprimite la timp din vina beneficiarului pot fi solicitate pentru perioada de 3 ani premergători datei adresării.
    22. Sumele indemnizaţiei neachitate la timp din vina organului care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia se plătesc retroactiv fără nici o limitare.
    23. Pentru perioada aflării copilului într-o instituţie socială, unde îi este asigurată întreţinerea deplină din partea statului, indemnizaţia nu se plăteşte. În cazul în care copilul a fost luat în familie pentru o perioadă de cel puţin o lună, indemnizaţia se stabileşte în baze generale.
    24. La apariţia circumstanţelor care ar avea ca urmare anularea sau reluarea dreptului la stabilirea şi plata indemnizaţiei (adopţia copilului, decesul copilului, decesul beneficiarului, absolvirea instituţiei de învăţămînt etc.), plata indemnizaţiei încetează sau este reluată din luna următoare celei în care au apărut condiţiile respective.
   
[Pct.24 modificat prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48
; în vigoare 01.01.10]
    25. În cazul decesului beneficiarului, indemnizaţia stabilită, dar neachitată din cauza decesului se plăteşte inclusiv pînă în luna decesului persoanei în grija căreia a rămas copilul.
    26. Sumele plătite în plus din vina beneficiarului (falsificarea unor date, tăinuirea unor circumstanţe etc.) se reţin lunar, în baza deciziei conducătorului casei teritoriale, în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul indemnizaţiei. În cazul în care plata indemnizaţiei încetează, sumele plătite în plus se reţin în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    27. Sumele plătite în plus din vina organului care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia nu se recuperează din contul beneficiarului. Surplusul achitat se percepe de la persoana culpabilă de prezentarea actelor false, în conformitate cu legislaţia.
    28. Plata indemnizaţiilor se efectuează de către “Banca de Economii” S.A. (sau, după caz, de către persoanele responsabile ale “Băncii de Economii” S.A) în baza contractului privind plata indemnizaţiilor încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    29. Casele teritoriale, în baza dosarelor personale, introduc informaţia în bazele de date electronice  şi întocmesc listele beneficiarilor de indemnizaţii, separat pentru persoanele asigurate şi neasigurate, în modul stabilit, şi prezintă lunar Casei Naţionale de Asigurări Sociale informaţia, în mod electronic, privind modificările operate şi registrele listelor întocmite separat pentru persoanele asigurate şi neasigurate.
    30. “Banca de Economii” S.A., în baza informaţiei primite în mod electronic (separat pentru persoanele asigurate şi neasigurate) de la Casa Naţională de Asigurări Sociale, efectuează plata indemnizaţiilor specificate în prezentul Regulament strict din mijloacele destinate fiecărei categorii, de pe conturile respective.
VI. Modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor
 adresate familiilor cu copii pentru mamele deţinute
 în instituţii  penitenciare

    31. Pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru mamele deţinute în instituţii penitenciare, care cresc şi îngrijesc copii în aceste instituţii, administraţia penitenciarului va acumula actele necesare prezentate de condamnată, cererea de solicitare a indemnizaţiei, va autentifica semnătura acesteia pe cererea respectivă şi va expedia setul de acte casei teritoriale în a cărui rază se află instituţia penitenciară.
   32. În cazul în care condamnata este transferată în altă instituţie penitenciară, sumele acumulate pe contul de peculiu al deţinutei în prima instituţie penitenciară se transferă pe contul de peculiu din instituţia penitenciară în care aceasta este transferată, informînd Casa Naţională de Asigurări Sociale despre transferurile efectuate.
    33. Instituţia penitenciară, în termen de 10 zile de la data transferării deţinutei, prezintă casei teritoriale care a stabilit indemnizaţia certificatul în care se indică data transferării şi instituţia unde a fost transferată.
    34. În baza certificatului prezentat, casa teritorială suspendă plata indemnizaţiei şi transmite dosarul personal la casa teritorială în a cărei rază se află instituţia penitenciară în care condamnata a fost transferată. Casa teritorială anexează la dosar certificatul prezentat de instituţia penitenciară şi certificatul casei teritoriale cu privire la data suspendării indemnizaţiei.
    35. Plata indemnizaţiei în instituţia penitenciară încetează după eliberare şi se reia de către casa teritorială la locul de trai din ziua încetării, în baza cererii, certificatului de eliberare, eliberat de instituţia penitenciară, şi certificatului despre achitarea indemnizaţiei de către instituţie.
    36. În cazul decesului deţinutei, administraţia instituţiei penitenciare, în termen de 10 zile de la data decesului, anunţă casa teritorială despre decesul beneficiarului de indemnizaţie. Indemnizaţia transferată deţinutei pentru perioada de după deces este restituită de către instituţia penitenciară, în modul stabilit, pe contul respectiv al “Băncii de Economii” S.A., ulterior restituindu-se pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
VII. Baza de calcul a indemnizaţiei lunare
pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani
    37. Baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni  calendaristice (complete) premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.
    38. Venitul mediu lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu poate depăşi 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul respectiv şi aprobate de Guvern.
    39. În cazul în care lunile luate în calcul, conform punctului 37, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.), la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.
    40. În cazul în care lunile luate în calcul, conform punctului 39, sînt lucrate incomplet, venitul mediu lunar asigurat se va determina prin împărţirea venitului asigurat din această perioadă la numărul de zile lucrate stabilite pentru perioada respectivă şi  înmulţirea cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile).
   41. Dacă persoana asigurată pînă la data stabilirii concediului de maternitate a lucrat mai puţin de 6 luni, baza de calcul este venitul asigurat, realizat în lunile calendaristice lucrate integral (după caz - 1 lună, 2, 3, 4, 5 luni) în perioada respectivă. În cazul în care persoana asigurată a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile).
    42. În cazul în care indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului a fost stabilită, iar beneficiarul prezintă ulterior certificat despre sumele recalculate ale salariului, în conformitate cu legislaţia privind salarizarea, pentru lunile luate în calcul la stabilirea indemnizaţiei, indemnizaţia se recalculează din data stabilirii.
    43. În cazul lipsei motivate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.) a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului.
    44. În cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se calculează în funcţie de venitul total asigurat.

    [Capitolul VIII exclus prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48
; în vigoare 01.01.10]
IX. Modul de finanţare şi raportarea
    47. Casa Naţională de Asigurări Sociale va deschide două conturi curente cu destinaţie specială în “Banca de Economii” S.A.: unul pentru acumularea mijloacelor transferate de la bugetul de stat, altul pentru acumularea mijloacelor transferate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
   48. “Banca de  Economii” S.A. prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionare, raportul privind plata indemnizaţiilor familiilor cu copii (conform anexei nr.4), pe suport de hîrtie - în cadrul sectoarelor pe fiecare tip de indemnizaţie în parte, în formă electronică - pe fiecare beneficiar în parte.
    49. Sumele indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, neprimite la timp de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive, “Banca de  Economii” S.A. le restituie lunar pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza fişierului electronic prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    50. Plata indemnizaţiilor neachitate pe o perioadă de 3 luni şi rambursate pe contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale se reia în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, dacă adresarea nu depăşeşte termenul prevăzut în punctul 21.
    51. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Ministerului Finanţelor lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare celei gestionare, raportul privind utilizarea mijloacelor alocate pentru luna precedentă (conform anexelor nr. 4 şi 5).
    52. Ministerul Finanţelor  va transfera mijloacele necesare pentru plata  indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii conform planului de finanţare.
     53. Casa Naţională de Asigurări Sociale va transfera sumele respective pe conturile bancare speciale ale “Băncii de Economii” S.A., specificate în punctul 47 al prezentului Regulament, pentru plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (asigurate şi neasigurate).
    54. Plata pentru serviciile de distribuire şi plată a indemnizaţiilor acordate familiilor cu copii de către “Banca de Economii” S.A. se efectuează după prezentarea raportului, în mărimile şi condiţiile prevăzute în contractul încheiat între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi “Banca de Economii” S.A.
    55. “Banca de Economii” S.A. transferă lunar pe contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor penitenciare mijloace băneşti, precum şi listele beneficiarilor, în mod electronic şi pe suport de hîrtie, pentru achitarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru mamele deţinute în instituţii penitenciare, care urmează a fi distribuite pe conturile de peculiu ale deţinutelor.
    Administraţia penitenciarului va repartiza sumele intrate pe acest cont pe conturile de peculiu ale deţinutelor.
    56. Instituţiile penitenciare, pînă în ultima zi a lunii, prezintă “Băncii de Economii” S.A. listele beneficiarilor şi rapoartele privind sumele primite şi distribuite pe conturile de peculiu ale deţinutelor, în modul stabilit de “Banca de Economii” S.A.
    “Banca de Economii” S.A., în baza  listelor (electronice şi pe suport de hîrtie) primite de la instituţiile penitenciare, efectuează menţiunile corespunzătoare în baza de date, în mod electronic, pe fiecare deţinută.
    57. Instituţiile penitenciare restituie pe contul respectiv al “Băncii de Economii” S.A. sumele indemnizaţiilor plătite neîntemeiat deţinutelor.
    “Banca de Economii” S.A. restituie sumele indemnizaţiilor pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, efectuînd menţiunile respective în baza de date în mod electronic.
    58. Casa Naţională de Asigurări Sociale este în drept să verifice corectitudinea sumelor indemnizaţiilor distribuite pe conturile de peculiu ale deţinutelor.
X. Dispoziţii finale
    59. Controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare se pune în seama organelor abilitate cu funcţii de control, conform legislaţiei.
    60. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii şi calculării indemnizaţiilor o poartă Casa Naţională de Asigurări Sociale şi casele teritoriale, în conformitate cu legislaţia.
    61. Responsabilitatea pentru utilizarea conform destinaţiei şi în termen a mijloacelor bugetare alocate o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi “Băncii de Economii” S.A., în conformitate cu legislaţia.
     62. Toate tipurile de adeverinţe eliberate de organele responsabile de diverse niveluri pentru stabilirea dreptului la indemnizaţiile specificate în prezentul Regulament sînt gratuite.
    63. Litigiile ce ţin de stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se soluţionează de Casa Naţională de Asigurări Sociale, a cărei decizie poate fi atacată în instanţa de judecată, conform legislaţiei.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la modul de stabilire
şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea
copilului persoanelor asigurate şi neasigurate
Anul
Cuantumul indemnizaţiei, lei
 
la naşterea primului copil
la naşterea fiecărui copil următor
2006
800
800
2007
1000
1000
2008
1200
1500
2009 1400 1700
2010 1700 2000

    [Anexa nr.1 modificată prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la modul de stabilire
şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii


Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea
/îngrijirea copiluluipersoanelor asigurate şi neasigurate
Anul

Cuantumul indemnizaţiei

 

pentru persoanele asigurate

pentru persoanele

neasigurate

2006

20 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 100 lei

100 lei
2007

20 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 100 lei

100 lei
2008

20 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 100 lei

150 lei
2009

25 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 250 lei

150 lei
2010 30 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări  sociale, dar nu mai puţin de 250 lei      300 lei
   

    [Anexa nr.2 modificată prin HG563 din 29.06.10, MO114-116/06.07.10 art.645]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la modul de stabilire

şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii


Cuantumul indemnizaţiei pentru întreţinerea copilului

cu vîrsta cuprinsă între 1,5/3 şi 16 ani persoanelor

asigurate şi neasigurate

Anul
Cuantumul, lei
2004 – 2007
50
2008
50
2009 50
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi plată a indemnizaţiilor

adresate familiilor cu copii

    anexa nr.4

Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi plată a indemnizaţiilor

adresate familiilor cu copii

    anexa nr.5


   
[Regulamentul în redacţia HG460 din 24.03.08, MO01.04.08 art.435]