LPM131/2012
ID intern unic:  344613
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 131
din  08.06.2012
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 595     Data intrarii in vigoare : 31.01.2012
    MODIFICAT
   
LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18
    LP94 din 31.05.18, MO235-244/29.06.18 art.374
    LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251
    LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755
   
LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP92 din 13.05.16, MO156/07.06.16 art.308
   
LP231 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.21; în vigoare 15.01.17
    LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493
    LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    LP139 din 14.06.13, MO152-158/19.07.13 art.477
    LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152
    LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul, obiectul de reglementare şi domeniul de aplicar
                       de a prezentei legi
    (1) Scopul prezentei legi constă în consolidarea cadrului juridic şi instituţional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, denumit în continuare control.
    (11) Prezenta lege are următoarele obiective:
    a) asigurarea unui nivel mai înalt de protecție a mediului, vieții, sănătății și proprietății persoanelor;
    b) supravegherea introducerii și circulației pe piață a produselor în vederea asigurării siguranței acestora;
    c) implementarea sistemului de analiză a riscurilor în baza criteriilor de risc.
    [Art.1 al.(11) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Prezenta lege reglementează:
    a) organizarea şi desfăşurarea controlului;
    b) stabilirea principiilor fundamentale ale controlului;
    c) stabilirea procedurii de efectuare a controlului.
    (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de control şi supraveghere a autorităţilor publice centrale de reglementare – a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Consiliului Concurenţei, Consiliului Coordonator al Audiovizualului – în limita domeniilor de activitate ale acestora.
    [Art.1 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.1 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.1 al.(3) modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    (4) Dispoziţiile prezentei legi nu se extind asupra:
    a) activităţii organelor de urmărire penală, inclusiv asupra acţiunilor de control efectuate de organele de urmărire penală, necesare începerii şi desfăşurării urmăririi penale;
    b) controalelor efectuate de organele de control în procesul auditului public extern şi intern asupra modului de formare, administrare şi utilizare a resurselor financiare publice şi asupra administrării patrimoniului public, care sînt reglementate de legi speciale;
    c) controalelor aplicate în domeniul financiar (bancar și nebancar);
    [Art.1 al.(4), lit.c) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.1 al.(4), lit.c) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
   
d) controalelor aplicate procesului de trecere a frontierei de stat și controalelor aplicate în domeniul vamal, cu excepția controlului vamal ulterior prin audit postvămuire. Pentru acesta din urmă, prevederile prezentei legi se aplică doar în partea ce ține de înregistrare, supraveghere și raportare a controalelor în Registrul de stat al controalelor;
    [Art.1 al.(4), lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.1 al.(4), lit.d) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    e) controalelor efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția înregistrării, supravegherii și raportării controalelor în Registrul de stat al controalelor.
    [Art.1 al.(4), lit.e) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.1 al.(4), lit.e) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(5) Pentru controlul operațiunilor de transport, precum și pentru controlul vehiculelor rutiere, materialului rulant, aeronavelor și navelor, efectuate de organele de control în domeniul transporturilor în scopul supravegherii siguranței și securității, nu se aplică prevederile prezentei legi în partea ce ține de planificarea controlului, întocmirea planului controalelor și periodicitatea controalelor planificate, inițierea și notificarea controalelor, conținutul și procedura de emitere/înregistrare a delegației de control.
    [Art.1 al.(5) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (6) Pentru controlul efectuat în baza Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor, precum și pentru controlul privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă, nu se aplică prevederile art. 18 alin. (1) din prezenta lege.
    [Art.1 al.(6) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.1 al.(6) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, noţiunile principale utilizate au următoarele semnificații:
    control – totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de un organ abilitat cu funcţii de control sau de un grup de instituţii similare;
    control comun – control la care participă simultan controlori din partea a două sau mai multe organe de control;
    control inopinat – control care nu este inclus în planul anual al controalelor  și care se efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație;
    control planificat – control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc;
    delegaţie de control – act în baza căruia se inițiază controlul planificat și/sau inopinat;
    listă de verificare – document procedural, aprobat prin act normativ, în care se indică, în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însușirile, sursele informaționale, procedurile și acțiunile care urmează a fi verificate și/sau executate în limitele rigorilor procedurale pentru tipul și metoda de control de stat aferentă;
    monitorizarea persoanelor supuse controlului – totalitatea acțiunilor, întreprinse de organele abilitate cu funcții de control, de colectare și analiză (periodică sau continuă) a informației sau probelor prin orice altă modalitate decît controlul de stat;
    obiect al controlului – unitate structurală/funcțională a persoanei care practică activitate de întreprinzător, care înglobează un set distinct de aspecte ce necesită a fi supuse controlului într-un domeniu de control (bunuri, procese, servicii, documente, purtători de informație), asupra cărora poate fi aplicat întregul spectru de criterii de risc la planificarea controlului și în urma analizei cărora poate fi constatată respectarea cerințelor cadrului legislativ;
    organ abilitat cu funcţii de control (organ de control) – autoritate a administraţiei publice, instituită prin lege, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public, este învestită cu funcţii de control şi este abilitată cu dreptul de a iniţia controlul;
    persoană supusă controlului (persoană controlată) – orice persoană fizică şi/sau juridică care practică activitate de întreprinzător și este pasibilă controlului. O subdiviziune a persoanei poate fi considerată persoană separată în cazul în care este identificată în calitate de obiect deplin al controlului într-un domeniu de control și este situată în locație separată de sediul persoanei juridice din care face parte;
    plan al controalelor (plan) – rezultat al analizei riscurilor, în baza criteriilor de risc, prin care se identifică persoanele care vor fi controlate, prioritatea acestora și ordinea în care vor fi controlate, în dependență de riscul aferent fiecărei persoane în parte, și document în temeiul căruia este luată decizia unui organ de control de a desfășura un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic;
    proces-verbal de control – act întocmit în urma controlului inopinat sau planificat, în care se înregistrează constatările/rezultatele controlului (în partea de constatare), după caz se prescriu modalități de înlăturare a încălcărilor și/sau măsuri restrictive (în partea prescriptivă) și, după caz, se constată contravenții și se prescriu sancțiuni (în partea sancționatorie);
    Registrul de stat al controalelor – registru public consolidat de evidenţă a controalelor, completat de organele de control și ţinut în mod obligatoriu de către autoritatea administrației publice centrale de supraveghere a controalelor;
    risc – probabilitatea cauzării de daune și/sau survenirii unui pericol în urma activităţii persoanei fizice sau juridice şi gradul acestor daune;
    supravegherea organelor abilitate cu funcții de control – totalitatea acţiunilor întreprinse de autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor, prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii sau probe ce caracterizează cu probabilitate abaterile de la prevederile legislaţiei, fără a interveni în activitatea organelor abilitate cu funcţii de control.
    [Art.2 în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 3. Principiile fundamentale ale controlului
    (1) Principiile fundamentale ale controlului sînt:
    a) prevenirea încălcării legislaţiei prin aspectul consultativ al controlului;
    b) obiectivitate şi imparţialitatela planificarea și desfășurarea controlului de stat, la întocmirea documentelor aferente controlului și dispunerea de măsuri și sancțiuni. Desfășurarea controlului de stat nu poate fi influențată de niciun grup prin promovarea intereselor acestuia;
    [Art.3 al.(1), lit.b) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    c) efectuarea controlului în baza analizei și evaluării riscurilor;
    [Art.3 al.(1), lit.c) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    d) prezumţia bunei-credințe și a respectării legislaţiei de către persoana supusă controlului;
    [Art.3 al.(1), lit.d) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    e) transparenţa actelor  individuale şi de reglementare emise de organul de control;
    f) legalitatea şi respectarea competenţei stipulate expres de lege de către organul de control, astfel încît controlul de stat să fie corect, coerent, desfășurat consecvent și în corespundere cu prevederile legii;
    [Art.3 al.(1), lit.f) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    g) proporţionalitate a controlului şi oportunitate la iniţierea lui – recurgerea la control, în baza evaluării riscurilor, doar în cazul cînd acesta este absolut necesar pentru realizarea funcţiilor autorităţii de control şi doar în cazul cînd au fost epuizate alte modalităţi de verificare a respectării legislaţiei de către persoanele supuse controlului;
    [Art.3 al.(1), lit.g) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   h) proporționalitate şi oportunitate în ceea ce privește durata și desfășurarea controlului – exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, în funcţie de temeiul invocat de organul de control, precum și corelarea efortului alocat și a metodei de control aplicate cu nivelul de risc;
    [Art.3 al.(1), lit.h) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    i) evidenţa tuturor acţiunilor şi actelor de control;
    j) dreptul de a contesta orice fapt sau orice act al inspectorului şi de a repara prejudiciul cauzat;
    [Art.3 al.(1), lit.j) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    k) neadmiterea  interesului patrimonial al inspectorului prin excluderea defalcării directe în bugetul organului de control respectiv a resurselor financiare provenite din sancţiunile pecuniare;
    [Art.3 al.(1), lit.k) modificată prinLP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    l) neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii persoanei supuse controlului;
    m) confidențialitatea informațiilor cu privire la persoana controlată, obținute la planificarea și desfășurarea controlului, în special a informației care poate influența buna reputație a agentului economic în activitatea acestuia, fiind interzisă diseminarea informației în cauză, cu excepția cazurilor stabilite de lege;
    [Art.3 al.(1), lit.m) introdusă prinLP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
n) îndeplinirea conștiincioasă a funcțiilor de control – inspectorul va îndeplini atribuțiile și obligațiile de serviciu în mod imparțial și echitabil, avînd scopul de a stabili relații de încredere între organul de control și persoana supusă controlului;
    [Art.3 al.(1), lit.n) introdusă prinLP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
o) evitarea conflictului de interese între inspector sau conducătorul organului de control și persoana supusă controlului.
    [Art.3 al.(1), lit.o) introdusă prinLP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Organele de control și autoritățile implicate direct sau indirect în procesul de pregătire și efectuare a controlului sînt obligate să aplice și să respecte următoarele principii fundamentale de siguranță:
    a) analiza riscurilor;
    b) acționarea preventivă;
    c) transparența;
    d) protecția intereselor consumatorului.
    [Art.3 al.(2) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755; alineatul unic devine al.(1)]
   
(3) Analiza riscurilor se realizează prin procesele de evaluare, comunicare și gestionare a riscurilor și include, fără a se limita la acestea, următorul set de proceduri:
    a) obținerea și comunicarea concluziilor științifice cu privire la pericolele determinate;
    b) înaintarea propunerilor pentru elaborarea și îmbunătățirea metodologiilor de planificare și/sau efectuare a controlului în baza evaluării riscurilor;
    c) cercetarea, colectarea și analiza datelor științifice și tehnice;
    d) identificarea și descrierea, după caz, a noilor pericole;
    e) asigurarea cooperării între părțile implicate în procesul de analiză a riscurilor;
    f) obținerea expertizei științifice la aplicarea măsurilor de excepție sau măsurilor restrictive. 
    [Art.3 al.(3) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Evaluarea riscurilor include etapele de identificare și descriere a pericolelor, de determinare a modului de stabilire a pericolului și de caracterizare a riscului. Evaluarea riscurilor se bazează pe date veridice și informație științific argumentată. Evaluarea riscurilor se efectuează independent, obiectiv și transparent.
    [Art.3 al.(4) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (5) Comunicarea riscurilor se realizează în mod continuu și prevede schimbul oportun de informații în procesul de analiză a datelor obiective, de concluzii cu privire la pericole, riscuri și la rezultatele evaluării riscurilor, precum și de decizii luate în procesul de gestiune a riscurilor între evaluatorul de risc, persoanele responsabile de gestionarea riscurilor, consumatori și agenți economici.
    [Art.3 al.(5) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (6) Gestionarea riscurilor este procesul de selectare a măsurilor corespunzătoare de prevenire și control al riscurilor prin identificarea celei mai bune alternative în baza evaluării riscurilor. Măsurile aplicate pentru prevenirea, diminuarea sau înlăturarea riscului trebuie să fie efective, obiective și proporționale riscului în cauză.
    [Art.3 al.(6) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (7) Conform principiului acționării preventive, în situațiile în care, în baza informației deținute, dar care nu este argumentată științific la momentul dat, poate fi identificat un pericol, organul  de control este obligat să aplice măsuri temporare de gestionare a riscului. Aceste măsuri trebuie să fie proporționale pericolului și să fie revizuite în cel mai scurt timp posibil, în dependență de natura riscului.
    [Art.3 al.(7) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (8) Conform principiului transparenței, procesele de evaluare a riscului, de elaborare și aplicare a măsurilor de gestionare a riscului sînt publice. În cazul dubiilor rezonabile privind existența unui risc, luînd în considerare caracterul, mărimea și iminența acestuia, organul de control este obligat să comunice publicului informația despre risc și despre produsele care poartă riscurile în cauză, precum și despre măsurile luate pentru a diminua și înlătura riscul identificat.
    [Art.3 al.(8) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (9) Conform principiului protecției intereselor consumatorului, este obligatorie furnizarea informației veridice, necesare și complete, cu privire la produse și servicii, care să le permită consumatorilor să ia decizii corecte. Organul de control, în limitele competenței, este obligat să înlăture și/sau să prevină informarea falsă sau incompletă privind natura și caracteristicile produsului, care poate induce în eroare consumatorii.
   
[Art.3 al.(9) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
Articolul 31. Planul de gestionare a situațiilor de criză
    (1) Organul de control, în limitele competenței, este obligat să elaboreze și să propună Guvernului pentru aprobare un plan de gestionare a situațiilor de criză în vederea asigurării inofensivității și siguranței produselor. Planul va stabili expres:
    a) nivelul riscului a cărui prevenire, înlăturare sau diminuare pînă la o limită acceptabilă este dificilă;
    b) complexul de măsuri și acțiuni necesare pentru gestionarea situațiilor de criză, inclusiv identificarea componenței și crearea grupului de gestionare a situațiilor de criză;
    c) modul de informare a consumatorilor, respectarea principiilor transparenței și proporționalității.
    (2) Grupul de gestionare a situațiilor de criză, creat în conformitate cu planul de gestionare a situațiilor de criză, va efectua colectarea și evaluarea informației disponibile, identificarea variantelor posibile de acțiuni și măsuri pentru înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea persoanelor. În grupul de gestionare a situațiilor de criză sînt incluși, după caz, experți necesari pentru acordarea consultațiilor științifice, grupul avînd dreptul de a solicita ajutor de la orice persoană ale cărei cunoștințe și experiență sînt necesare pentru gestionarea eficientă a situațiilor de criză.
   
[Art.31 introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 4. Prevederi generale privind controalele
    (1) Se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la faţa locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informaţie pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(11) Nu se consideră control de stat în sensul prezentei legi solicitarea informației de către organul de control fără efectuarea unei vizite la fața locului, dacă această informație este indispensabilă pentru planificarea controalelor în baza criteriilor de risc, conform metodologiei aferente domeniului de control, și este deținută de persoana supusă controlului.
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (12) În timpul desfășurării controlului, organul de control poate solicita doar informația care este obligatorie de a fi deținută și acordată conform legii de către persoana supusă controlului.
    [Art.4 al.(12) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(13) La efectuarea controlului planificat sau inopinat, organul de control are în vedere prioritar posibilitatea efectuării controlului prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii conform alin. (12). Doar în cazul insuficienței documentației și informației deținute pentru a stabili respectarea legislaţiei de către persoana supusă controlului sau reieșind din tipul controlului și analiza riscurilor, organul de control va realiza controlul la fața locului.
    [Art.4 al.(13) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (14) În cazul efectuării controlului prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii, aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării solicitării motivate, este obligată să prezinte organului de control informaţia şi documentele specificate în solicitare. Neprezentarea informației solicitate constituie temei pentru inițierea, în termen de 10 zile lucrătoare, a unui control la fața locului.
     [Art.4 al.(14) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (15) La depistarea unor erori și/sau neconcordanţe în documentele şi informaţiile prezentate de persoana controlată, organul de control solicită acesteia prezentarea de explicații în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare. Odată cu transmiterea explicațiilor scrise asupra erorilor şi/sau neconcordanțelor, persoana controlată are dreptul să prezinte suplimentar acte doveditoare ce confirmă autenticitatea informaţiilor şi documentelor prezentate.
    [Art.4 al.(15) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (16) În cadrul controlului la faţa locului, organul de control nu are dreptul să solicite de la persoana controlată documente şi informaţii care au fost prezentate anterior, în urma solicitării directe de la aceasta a documentaţiei şi a altei informaţii.
     [Art.4 al.(16) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (2) Organul de control este în drept să efectueze controlul asupra persoanei supuse controlului doar în cazul în care legea stabilește procedura, durata controlului, precum și dreptul organului de a efectua controlul în cazul și circumstanțele date. Organul de control este în drept să efectueze controlul doar în privința aspectelor ce țin de competența sa, stabilită expres de lege.
    [Art.4 al.(2) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(21) Au dreptul să inițieze și să desfășoare controlul doar autoritățile/ instituțiile publice stabilite în anexa la prezenta lege, în limitele corespunzătoare.
    [Art.4 al.(21) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755; în vigoare 28.04.17]
    (22) Autoritățile învestite prin lege cu atribuția de control de stat asupra activității de întreprinzător în sensul prezentei legi nu realizează din inițiativă proprie activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice sau de prevenire, investigare și descoperire a infracțiunilor. Organele de drept învestite prin lege cu atribuția de menținere și asigurare a ordinii publice, precum și de investigare și prevenire a infracțiunilor, nu pot iniția și efectua controlul în sensul prezentei legi.
    [Art.4 al.(22) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (3) Dacă un organ de control constată că este necesar a efectua, la o singură persoană,  controale în mai multe domenii ce țin de competența organului în cauză, acesta are obligația de a reduce la maximum numărul de vizite prin combinarea și comasarea domeniilor de control. Organul de control efectuează un singur control pentru mai multe domenii relevante pentru persoana supusă controlului dacă acest lucru este justificat în baza analizei și evaluării riscurilor.
    [Art.4 al.(3) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Se interzice suprapunerea domeniilor de control între organele de control.
    (5) Toate cheltuielile ce ţin de efectuarea controalelor sînt suportate de organele de control, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
    (6) Este obligatorie efectuarea controalelor comune, cu excepția cazurilor cînd acestea nu sînt oportune și/sau afectează substanțial eficiența controlului, cu respectarea condiţiilor privind periodicitatea controalelor planificate şi a altor cerinţe privind modul de efectuare a controalelor, stabilite de prezenta lege.
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (7) În baza planurilor publicate ale controalelor, organele de control sînt obligate să-și coordoneze acțiunile în privința controlului preconizat și să facă schimb de informații în cazul aceluiași obiect și/sau în cazul aceleiași persoane supuse controlului.
    [Art.4 al.(7) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(71) Organul de control nu este în drept să inițieze controlul dacă informația necesară pentru a constata respectarea legislației este deținută de organul de control sau poate fi obținută de la alte organe de control și/sau supraveghere, din registre oficiale sau din orice surse accesibile organului în cauză, precum și dacă nu au fost epuizate alte modalități decît controlul de stat, accesibile organului de control, de constatare a respectării legislației de către persoanele care urmează a fi supuse controlului.
    [Art.4 al.(71) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (8) Organul de control este obligat să păstreze timp de 7 ani toate documentele ce ţin de realizarea controlului, inclusiv delegaţia de control, procesele-verbale de control, copiile documentelor anexate şi alte acte. Ulterior acestea vor fi transmise autorităţilor competente în conformitate cu legislaţia cu privire la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
    [Art.4 al.(8) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (9) Schimbul de informaţii între organele de control şi/sau dintre acestea şi autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor se efectuează în mod electronic. La decizia comună a organelor care fac schimb de informații sau la decizia autorității administrației publice centrale de supraveghere a controalelor, schimbul de informații se efectuează și pe suport de hîrtie.
    [Art.4 al.(9) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(10) Controalele planificate efectuate pe parcursul primilor 3 ani de activitate de la data înregistrării de stat a persoanei care practică activitate de întreprinzător au caracter consultativ și nu se vor solda cu sancțiuni sau măsuri restrictive, cu excepția cazurilor cînd în cadrul controlului se depistează încălcări foarte grave în sensul prezentei legi.
    [Art.4 al.(10) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (11) Organul de control nu este în drept să supună controlului o perioadă de activitate a persoanei care desfășoară activitate de întreprinzător mai mare de 3 ani de pînă la data începerii controlului. Actele și acțiunile anterioare perioadei supuse controlului se verifică doar în privința consecințelor acestora dacă acestea s-au produs în interiorul perioadei supuse controlului.
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (12) În cadrul zonelor economice libere se planifică și se efectuează doar controale comune, în baza unui plan al controalelor distinct și consolidat, corespunzător  unei zone economice libere, aprobat în conformitate cu prevederile legii.
    [Art.4 al.(12) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 5. Limitele dreptului la control
    (1) Inspectorul exercită controlul asupra persoanei supuse controlului doar în limitele competenţei atribuite prin lege.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Niciun inspector nu poate invoca, pentru justificarea competenţei sale, a dreptului de a exercita controlul, de a constata o încălcare şi de a aplica o sancţiune, un act normativ care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu a intrat în vigoare în modul corespunzător.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
Articolul 51. Limitele generale ale controlului și ale măsurilor în cadrul
                         acestuia
    (1) Controlul se inițiază doar în urma analizei și evaluării riscurilor. Efortul și timpul alocat controlului, precum și metoda de control aplicată trebuie să fie proporționale nivelului de risc stabilit. 
    (2) Controlul se desfășoară doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză. Lista de verificare poate fi aplicată doar în cazul în care este aprobată, conform rigorilor stabilite de Guvern și prezenta lege, prin actul normativ al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control, la propunerea organului de control corespunzător și în urma consultărilor publice. Lista de verificare aprobată este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina electronică a organului de control.
    (3) Acțiunile organului de control și măsurile aplicate în cadrul controlului sînt raportate la următoarele niveluri de încălcări ale legislației:
    a) minore – încălcări ale legislației a căror înlăturare poate avea loc fără ca activitatea curentă a persoanei să fie afectată și care nu creează pericol iminent pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanelor;
    b) grave – încălcări ale legislației a căror înlăturare nu este posibilă în timpul controlului, fiind necesară și posibilă alocarea unei perioade de timp pentru acțiuni de înlăturare, și care creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru societate, care, dacă nu este înlăturat în termenul indicat, va deveni imediat;
    c) foarte grave – încălcări ale legislației a căror înlăturare nu este posibilă în timpul controlului, însă acțiuni în acest sens necesită a fi întreprinse imediat, și care creează pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent și imediat pentru societate. Sînt echivalate cu încălcări foarte grave încălcările grave care nu au fost înlăturate în termenul indicat  în prescripție.
    (4) În cazul încălcărilor minore pot fi emise doar prescripții în baza cărora se recomandă și se indică modalități de înlăturare a încălcărilor, însă nu pot fi aplicate sancțiuni prevăzute de legea contravențională sau altă lege și nu pot fi aplicate măsuri restrictive.
    (5) În cazul încălcărilor grave, pe lîngă recomandări de înlăturare și oferire a termenului în care se vor înlătura încălcările, pot fi aplicate sancțiuni, însă nu pot fi aplicate măsuri restrictive.
    (6) În cazul încălcărilor foarte grave se indică modalitățile de înlăturare, se aplică sancțiuni și/sau măsuri restrictive în conformitate cu prevederile legii, după caz.
    [Art.51 introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.6 abrogat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.7 abrogat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 8. Înregistrarea controalelor
    (1) Organele de control sînt obligate să înregistreze în Registrul de stat al controalelor următoarele date:
    a) denumirea (numele) persoanei și obiectului supuse controlului și punctajul curent de risc atribuit;
    b) numărul și data aprobării planului de control;
    c) numărul, data și ora emiterii delegației de control;
    d) durata controlului;
    e) tipul controlului;
    f) scopul și aspectele care urmează să fie supuse controlului;
    g) data introducerii informației privind controlul efectuat.
    (2) Organele de control sînt obligate să includă datele menționate la alin. (1) în Registrul de stat al controalelor după cum urmează:
    a) pentru controalele planificate: informația specificată la lit. a) și b) – în cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării planului controalelor și informația de la lit. c)–f) – cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii controlului; 
    b) pentru controalele inopinate: toată informația specificată la lit. a), c)–f) – cel tîrziu la momentul începerii controlului.
    (3) La încheierea controlului, organele de control sînt obligate să includă în Registrul de stat al controalelor informația de la alin. (1) lit. g), nota de motivare a controlului inopinat și procesul-verbal de control. În cazul întocmirii pe suport de hîrtie a procesului-verbal de control și a notei de motivare a controlului inopinat, copiile electronice ale acestora se includ în Registrul de stat al controalelor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.
    [Art.8 în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 9. Registrul de stat al controalelor
    (1) Registrul de stat al controalelor reprezintă o resursă informaţională specializată care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate cu privire la controalele de stat, planificate și efectuate, precum şi la rezultatele controalelor respective, și este ținut de autoritatea administrației publice centrale de supraveghere a controalelor, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.9 al.(1) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Accesul tuturor persoanelor la Registrul de stat al controalelor este garantat şi gratuit. Accesul în mod electronic al agenților economici se realizează prin metode și/sau tehnici de autentificare în modul stabilit de Guvern.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(3) Datele specificate la art. 8 pot fi accesate de autoritatea stabilită la art. 10 și de alte autorități ale administrației publice în limita necesară pentru exercitarea funcțiilor și atribuțiilor stabilite de lege, precum și de persoana supusă controlului, la care se referă datele în cauză. Informația cu privire la inițierea controlului inopinat este accesibilă persoanei supuse controlului din momentul inițierii controlului.
    [Art.9 al.(3) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Registrul de stat al controalelor este unica platformă electronică de generare, modificare, procesare și stocare în format electronic a documentelor aferente controlului în domeniile pentru care se aplică prezenta lege.
    [Art.9 al.(4) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (5) Documentele electronice create în baza Registrului de stat al controalelor au prioritate față de documentele pe suport de hîrtie emise de același organ de control sau față de documentele electronice create în baza altui program, în caz de divergențe sau incertitudini privind cuprinsul și autenticitatea acestora. Toate documentele electronice stocate în Registrul de stat al controalelor, indiferent daca sînt create în baza registrului sau nu, se prezumă a fi valide și autentice pînă la proba contrarie.
    [Art.9 al.(5) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (6) Forma/parametrii documentelor aferente controlului – plan, delegație, proces-verbal de control – create în baza Registrului de stat al controalelor sînt obligatorii. Documentele care au altă formă sau alți parametri decît cei stabiliți expres în Registrul de stat al controalelor sînt nule.
    [Art.9 al.(6) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (7) Organele de control sînt obligate să utilizeze Registrul de stat al controalelor pentru crearea documentelor ce țin de controalele efectuate și, la necesitate, pot imprima copii și duplicate ale acestor documente pe suport de hîrtie.
    [Art.9 al.(7) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
Capitolul II
SUPRAVEGHEREA CONTROALELOR
    [Capitolul II titlul modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 10. Autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere
                          a controalelor
    [Art.10 titlul modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor este Cancelaria de Stat, denumită în continuare autoritate de monitorizare a controalelor.
    [Art.10 alineat modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 11. Atribuţiile autorităţii de supraveghere a controalelor
    [Art.11 titlul modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Autoritatea de supraveghere a controalelor are următoarele atribuţii:
    [Art.11 alineat modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    a) supraveghează respectarea prezentei legi, inclusiv de către autoritățile publice centrale și locale în cadrul procesului de reglementare a activității de control de stat asupra activității de întreprinzător;
    [Art.11 lit.a) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    b) asigură  introducerea datelor privind controalele, planificarea și efectuarea acestora în Registrul de stat al controalelor;
    [Art.11 lit.b) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    c) colectează şi analizează informaţia necesară pentru a asigura aplicarea principiilor şi mecanismelor prevăzute de prezenta lege;
    d) acordă suport consultativ persoanelor supuse controlului şi organelor abilitate cu funcţii de control în privinţa aplicării principiilor şi mecanismelor prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 12. Drepturile autorităţii de supraveghere a controalelor
    [Art.12 titlul modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor sale, autoritatea de supraveghere a controalelor este în drept:
    [Art.12 alineat modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    a) să solicite și să primească de la organele abilitate cu funcții de control, de la autoritățile administrației publice centrale și locale și de la alte instituții publice informația necesară pentru verificarea corectitudinii datelor introduse în Registrul de stat al controalelor;
    [Art.12 lit.a) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    b) să recomande efectuarea de controale comune în cazul cînd oportunitatea acestora reiese din analiza informaţiei deţinute;
    c) să recomande modificarea graficelor controalelor pentru a garanta respectarea principiilor prevăzute de prezenta lege;
    [Art.12 lit.d) abrogată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    e) să înainteze, conform legii, organelor competente sesizări în scopul înlăturării cauzelor şi condiţiilor care au favorizat comiterea de acţiuni neconforme legii de către organele abilitate cu funcţii de control şi/sau persoanele din cadrul acestora;
    f) să elaboreze și să propună Guvernului modificări la legislația în vigoare pentru a o aduce în concordanță cu prevederile prezentei legi.
    [Art.12 lit.f) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 13. Obligaţiile autorităţii de supraveghere a controalelor
    [Art.13 titlul modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    În exercitarea atribuţiilor sale, autoritatea de supraveghere a controalelor este obligată:
    [Art.13 alineat modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    a) să activeze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte acte normative;
    b) să asigure și să coordoneze procesul de completare continuă a Registrului de stat al controalelor;
    [Art.12 lit.b) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    c) să supravegheze corectitudinea introducerii în Registrul de stat al controalelor a datelor privind controalele, planificarea și efectuarea acestora de către fiecare organ abilitat cu funcţii de control;
    [Art.12 lit.c) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    d) să analizeze şi să confrunte informaţia din Registrul de stat al controalelor, din petiții și orice surse disponibile de informație pentru a monitoriza legalitatea acţiunilor şi procedurilor de control în cazul survenirii contestaţiilor de la persoanele supuse controlului;
    [Art.12 lit.c) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    e) la depistarea presupuselor abuzuri, ilegalităţi sau încălcări ale principiilor prevăzute de prezenta lege, să colecteze şi să asigure datele necesare pentru a facilita procesul de constatare şi de probaţiune pentru organele abilitate cu investigarea şi constatarea acestor fapte şi, după caz, cu sancţionarea organelor abilitate cu funcţii de control şi a persoanelor din cadrul acestora;
    f) la depistarea, în procesul de analiză şi gestionare a informaţiei din domeniul de competenţă, a presupuselor abuzuri, ilegalităţi sau încălcări ale principiilor prevăzute de prezenta lege din partea organelor abilitate cu funcţii de control sau din partea persoanelor din cadrul acestora, să sesizeze organele abilitate cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, contravenţionale şi/sau cu efectuarea urmăririi penale;
    g) să primească şi să înregistreze petiţii, declaraţii, comunicări, sesizări şi alte informaţii în scopul exercitării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor stabilite de lege;
    [Art.12 lit.h) abrogată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    i) să participe la pregătirea şi la perfecţionarea cadrelor din organele abilitate cu funcţii de control în scopul implementării principiilor şi mecanismelor prevăzute de prezenta lege;
    j) să asigure protecţia şi păstrarea informaţiei care constituie secret comercial, precum şi a altor informaţii apărate prin lege care au devenit cunoscute în procesul exercitării atribuţiilor.
Capitolul III
TIPURILE DE CONTROL
Secţiunea 1
Controlul planificat
    Articolul 14. Periodicitatea controalelor planificate
    (1) Unul și același organ de control nu este în drept să efectueze controlul planificat mai mult decît o dată într-un an calendaristic asupra uneia și aceleiași persoane sau asupra unuia și aceluiași obiect al controlului în cazul în care persoana deține mai multe obiecte distincte, amplasate separat de sediu și de alte obiecte, cu excepţia cazurilor în care se impune o frecvenţă mai înaltă a controalelor conform metodologiei de planificare a controlului în baza criteriilor de risc, aplicată domeniului de control în cauză.
    [Art.14 al.(1) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Limita de timp indicată la alin. (1) nu se aplică pentru inițierea controalelor inopinate, efectuate conform secţiunii a 2-a din prezentul capitol. Faptul desfășurării controlului inopinat se ia în considerare la întocmirea următorului plan de control.
    [Art.14 al.(2) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul reorganizării sau lichidării persoanei supuse controlului.
    (4) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul reorganizării organului de control şi atribuirii totale sau parţiale a competenţelor acestuia altui organ de control.
    Articolul 15. Planul controalelor
    (1) Organul de control întocmeşte anual planul controalelor pentru anul următor.
    (2) Planul controalelor se înregistrează de către fiecare organ abilitat cu funcţii de control în Registrul de stat al controalelor pînă la data de 1 decembrie a anului care precede anul calendaristic la care se referă planul controalelor.
    (3) Pînă la finele anului de gestiune, organul de control aprobă planul controalelor pentru anul următor şi îl publică pe pagina sa electronică și în Registrul de stat al controalelor. Planul se aprobă prin decizia organului de control și stabilește un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic.
    (4) Organele de control nu sînt în drept să modifice ordinea controalelor planificate după înregistrarea și publicarea planului controalelor şi/sau să efectueze controale planificate în cazul în care acestea nu au fost incluse în plan. În maximum 5 zile lucrătoare după aprobarea planului controalelor, dar pînă la publicarea acestuia, organul de control este obligat să-l contrapună planurilor de control ale celorlalte organe de control cu scopul de a identifica agenții economici care sînt incluși în planuri diferite și de a coordona efectuarea controalelor comune, precum și de a introduce ajustările necesare în ordinea de executare a planului.
    (5) Planul controalelor identifică persoanele care vor fi controlate, prioritatea acestora și ordinea în care vor fi controlate, în dependență de riscul prezentat, de particularitățile sezoniere într-un domeniu de control, în dependență de resursele disponibile, graficul de lucru al organului pe parcursul anului și de alte circumstanțe relevante. Numărul persoanelor incluse în plan se raportează obligatoriu la suma controalelor posibile și la durata totală a acestora pe parcursul întregului an, precum și la resursele umane și tehnologice disponibile ale organului de control.
    (6) Persoanele care urmează a fi supuse controlului sînt expuse în planul controalelor în ordine descrescătoare a punctajului de risc, de la cel mai înalt grad de risc la cel mai scăzut, punctajul fiind acordat în baza criteriilor de risc aprobate prin metodologia corespunzătoare. Planul indică, în scop informativ, pentru fiecare persoană, trimestrul în care e preconizat controlul.
    (7) Executarea planului controalelor trebuie să fie clară, previzibilă și consecutivă. Organul de control este obligat să respecte ordinea de executare stabilită în plan.
    (8) În cazul inițierii unui control comun la o persoană inclusă în planul controalelor, dacă încă nu s-a realizat controlul planificat la această persoană, organul de control va anula controlul planificat pentru anul curent, pentru domeniul aferent controlului comun efectuat, după efectuarea controlului comun și va ajusta ordinea de executare a planului în mod corespunzător.
    (9) La efectuarea controlului planificat, dacă în anul curent deja a fost efectuat un control inopinat la aceeași persoană, organul de control va ajusta/restrînge durata controlului și aria aspectelor necesare de a fi verificate în corespundere cu controlul inopinat deja efectuat.
    [Art.15 în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 16. Criteriile de întocmire a planului controalelor
    (1) Planul controalelor se întocmește de către organul de control în baza criteriilor de risc stabilite conform particularităților obiectului controlului, persoanelor supuse controlului și ale raporturilor anterioare cu organul de control (data efectuării ultimului control, încălcări anterioare).
    (2) La propunerea organelor de control pe domeniile lor aferente, Guvernul va aproba criteriile de risc pentru toate domeniile de control, modul de stabilire a gradelor de risc, de ponderare şi utilizare a criteriilor în cauză pentru determinarea gradului de risc al persoanelor la planificarea controlului de stat.
    [Art.16 în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 17. Controlul comun
    (1) Două sau mai multe organe de control, în cazul în care sînt întrunite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (7), sînt obligate să decidă de comun acord, cu notificarea prealabilă a autorităţii de supraveghere a controalelor, exercitarea unui control comun asupra unei persoane supuse controlului.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Inspectorilor li se vor emite delegaţii separate de control în condiţiile art. 21 alin. (2).
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (3) Dacă, deşi s-a aprobat un control comun, unul sau mai multe dintre organele de control împuternicite nu au participat la el, acestea pierd dreptul de a exercita controlul asupra persoanei respective odată cu emiterea procesului-verbal de control de către organul (organele) care a exercitat controlul.
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Toate deciziile, acţiunile şi actele care, conform prezentei legi, trebuie efectuate de un singur organ de control se vor efectua de comun acord de către organele de control care participă la controlul comun.
    (5) Divergenţele apărute între organele de control sînt interpretate în favoarea persoanei supuse controlului, cu luarea unei decizii mai favorabile acesteia.
    Articolul 18. Notificarea delegației de control
    [Art.18 titlul în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (1) Organul de control va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al delegației de control astfel încît între momentul primirii efective a exemplarului şi momentul începerii controlului să treacă cel puţin 5 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 15 zile lucrătoare. Delegația de control se comunică persoanei supuse controlului prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepţionării de către persoana respectivă. Comunicarea la adresa electronică indicată a persoanei controlate și recepționarea delegației de control în format electronic, semnată cu semnătură electronică avansată calificată, se consideră comunicare la sediul acesteia.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu se aplică în cazul în care există temeiuri pentru efectuarea unui control inopinat, conform art.19. În acest caz, un exemplar al delegației de control, semnată de persoana responsabilă a organului de control, se înmînează, contra semnătură, persoanei care urmează a fi supusă controlului la începutul controlului.
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
Secţiunea a 2-a
Controlul inopinat
    Articolul 19. Temeiurile şi condiţiile efectuării controalelor inopinate
    (1) Organul de control poate decide efectuarea controalelor inopinate asupra unei persoane, în  baza evaluării riscurilor, precum şi poate emite inspectorului delegaţie de control, doar în cazul:
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.19 al.(1), pct.1) abrogat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    2) deținerii informaţiilor/indiciilor, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control, despre existenţa  situaţiilor de avarie, incident sau încălcare gravă a regulilor de securitate ori siguranţă care prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, viaţa, sănătatea și proprietatea persoanelor, dacă sînt întrunite următoarele condiții:
    a) necesitatea inițierii controlului este motivată în prealabil;
    b) poate fi rezonabil stabilit, din informația deținută pînă la inițierea controlului și din nota de motivare, că doar intervenția inopinată prin control va preveni și/sau stopa încălcările care în mod iminent provoacă prejudicii sau că astfel ar putea fi diminuate substanțial prejudiciile deja cauzate;
    [Art.19 al.(1), pct.2) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    3) verificării informaţiei, care, conform legii, este raportată în mod obligatoriu, dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
    a) această informaţie nu a fost prezentată în termenul stabilit de lege sau de un act normativ;
    [Art.19 al.(1), pct.3) lit.a) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    b) organul abilitat cu funcţii de control sau organul responsabil de recepţionarea informaţiei corespunzătoare nu a primit notificare justificativă din partea persoanei obligate să raporteze informaţia în termen şi/sau această persoană nu a răspuns în termen rezonabil la înştiinţarea din partea organului responsabil;
    [Art.19 al.(1), pct.3) lit.b) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    4) verificării informaţiei obţinute în cadrul altui control la  întreprinzătorul cu care persoana controlată a avut anterior relaţii economice, dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
    a) întreprinzătorul refuză să prezinte informaţiile în cauză;
    b) nu există altă modalitate de obţinere a informaţiei în cauză;
    c) informaţia dată este decisivă şi indispensabilă pentru atingerea scopului controlului iniţiat anterior;
    5) solicitării directe din partea persoanei care urmează a fi supusă controlului de a fi iniţiat controlul;
    [Art.19 al.(1), pct.5) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
6) deținerii informațiilor/indiciilor, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control, altor instituții de stat, despre existența situațiilor privind încălcarea prevederilor Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori.
    
[Art.19 al.(1), pct.6) introdus prin LP94 din 31.05.18, MO235-244/29.06.18 art.374]
    (2) Controalele inopinate nu pot fi desfăşurate în baza informaţiilor neverificate şi/sau provenite dintr-o sursă anonimă.
    (21) Plîngerile şi petiţiile, inclusiv sesizările sau solicitările organelor de drept sau ale altor organe de stat, pot constitui temei pentru un control inopinat doar în condițiile respectării prevederilor alin. (1) și (2) și doar dacă circumstanțele sau informațiile pe care acestea le conţin, fiind analizate în baza evaluării riscurilor, indică în mod rezonabil asupra unei posibile încălcări care în mod iminent provoacă prejudicii şi dacă aceste circumstanţe şi informaţii sînt probate în vreun fel. Plîngerile, petițiile sau alte sesizări care nu motivează inițierea imediată a unui control inopinat, în baza analizei riscurilor, pot fi luate în considerare la următoarea planificare anuală a controalelor.
    [Art.19 al.(11) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (3) Controalele inopinate nu pot fi efectuate în cazul cînd există orice alte modalităţi directe sau indirecte de obţinere a  informaţiei necesare de către organul abilitat cu funcţii de control, inclusiv cele deținute de alte organe de supraveghere/control, deținători de registre publice, autorități și instituții publice.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
     (31) Nota de motivare pentru inițierea controlului inopinat în temeiul alin. (1) pct. 2) conține analiza și argumentarea necesară privind întrunirea condițiilor stabilite la punctul în cauză. În cadrul notei se va argumenta necesitatea intervenției prin expunerea în detaliu a circumstanțelor și informației ce stau la baza concluziilor și acțiunilor organului de control, posibilele încălcări ce rezultă din informația și probele deținute pînă la inițierea controlului și estimarea rezonabilă a pericolului și consecințelor în cazul neintervenției organului de control.
    [Art.19 al.(31) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Controlul efectuat în conformitate cu temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) este iniţiat în termene proxime de organul abilitat cu dreptul dat şi are exclusiv aspect consultativ şi constatator, cu excepţia cazurilor cînd în cadrul controlului se depistează indici ai infracţiunii. Cheltuielile acţiunii de control efectuate în conformitate cu temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) vor fi suportate de solicitant în cazul în care persoana ce urmează a fi supusă controlului nu este obligată prin lege să solicite controlul.
    [Art.19 al.(5) abrogat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(6) În cadrul controlului inopinat pot fi supuse controlului doar aspectele care au servit ca temei pentru inițierea controlului, conform alin. (1).
    [Art.19 al.(6) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(7) Cheltuielile pentru efectuarea controlului de stat, inclusiv cele pentru analize, expertize, investigaţii necesare în cadrul controlului de stat, se suportă de către organul de control. Face excepţie de la această prevedere controlul prevăzut la alin. (1) pct. 5), pentru care cheltuielile sînt reglementate la alin. (4).
    [Art.19 al.(7) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (8) Plăţile colectate de la realizarea controalelor efectuate în temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) se distribuie între bugetul organului de control şi bugetul de stat. Criteriile şi metodologia de stabilire a cuantumurilor plăţilor, cuantumurile acestor plăţi şi modul de distribuire, între bugetul organului de control şi bugetul de stat, a veniturilor obţinute din aceste plăţi se aprobă de Guvern. Veniturile din plăţile de la realizarea controalelor efectuate în temeiul specificat la alin. (1) pct. 5), care se distribuie în bugetul organului de control, se utilizează, pe măsura încasării lor, la acoperirea cheltuielilor pentru efectuarea controalelor de stat şi la dezvoltarea instituţiei.
    [Art.19 al.(8) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 191. Controlul în cadrul procedurii de eliberare
                            a actului permisiv și/sau licenței
    (1) Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se inițiază la solicitare, în temeiul art. 19 alin. (1) pct. 5).
    (2) Vizita inspectorului la fața locului, solicitată de agentul economic, cu scopul de preluare a unor mostre necesare pentru eliberarea unui certificat/act ce atestă calitatea, conformitatea sau inofensivitatea unor produse nu este calificată drept control în sine, cu excepția cazurilor cînd această vizită presupune o evaluare mai complexă sau este încadrată într-un proces de supraveghere și control cu o durată mai lungă.
    (3) Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se efectuează doar în cazul în care acest lucru este prevăzut expres de actele legislative în calitate de condiție procedurală pentru eliberarea unui act permisiv și/sau licenței. În cadrul controlului în cauză pot fi supuse verificării doar aspectele necesare pentru a stabili întrunirea condițiilor expres și exhaustiv indicate de lege pentru eliberarea unui act permisiv și/sau licenței.
    (4) Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se inițiază în urma solicitării pentru actele respective în cel mult 5 zile de la primirea solicitării de către organul emitent al actului permisiv/licenței și nu necesită întocmirea delegației de control în acest sens.
    (5) Toate cheltuielile aferente controlului în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței vor fi incluse în plata pentru actul în cauză și suportate de agentul economic solicitant al actului permisiv/licenței prin achitarea plății pentru acestea.
    (6) Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv/licenței are exclusiv aspect consultativ și constatator, astfel încît în cadrul sau în urma acestui control nu pot fi aplicate măsuri restrictive ori sancțiuni, cu excepția cazurilor cînd în cadrul controlului se depistează indici ai infracțiunii.
    (7) În cazul în care persoana care urmează a fi controlată prin control planificat solicită un control în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv/licenței de la același organ de control, în termenul de la notificarea delegației de control pînă la efectuarea controlului planificat, organul de control va cumula aceste două acțiuni de control. Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se va efectua asupra aspectelor aferente eliberării actului respectiv cu aplicarea restricțiilor din prezentul articol. În vederea verificării altor aspecte decît cele necesare pentru eliberarea actului permisiv și/sau licenței se vor aplica regulile pentru control planificat stabilite de prezenta lege.
    [Art.191 introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
Capitolul IV
PROCEDURA DE CONTROL
    Articolul 20. Delegația de control
    [Art.20 titlul în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (1) Controlul se efectuează în temeiul delegației semnate de conducătorul organului abilitat cu funcţii de control.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Delegația de control va conține:
    a) numărul și data emiterii;
    b) date de identificare a organului de control emitent;
    c) trimitere la prevederile legale care, în mod expres, acordă organului respectiv atribuția de control în cazul pentru care se emite delegația;
    d) tipul controlului și temeiul inițierii lui (pentru controale inopinate se indică inclusiv prevederea aplicabilă de la art. 19, iar pentru controalele planificate se indică numărul planului controalelor, data aprobării și locul publicării);
    e) date despre inspectori (nume, prenume, funcția deținută);
    f) date despre persoana supusă controlului (denumirea/numele persoanei; codul fiscal; sediul/adresa subdiviziunii controlate și codul acesteia, după caz, alte date de contact);
    g) obiectul/obiectele care urmează a fi supuse controlului;
    h) scopul, metoda de control și aspectele ce urmează a fi verificate, trimitere expresă la lista de verificare aplicabilă și actul normativ prin care aceasta este aprobată;
    i) data începerii controlului și durata preconizată a acestuia.
    [Art.20 al.(2) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(3) În cazul controalelor planificate, delegația de control se întocmește în temeiul planului controalelor, aprobat și înregistrat. În cazul controalelor inopinate se întocmește delegația de control, în temeiul art. 19, precum  și nota de motivare aferentă. La delegația pentru controale inopinate se anexează nota de motivare în baza căreia a fost emisă delegația, astfel încît persoana care urmează a fi supusă controlului să poată lua cunoștință de nota în cauză.
    [Art.20 al.(3) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Inspectorii specificați în delegație sînt selectați în mod aleatoriu, luîndu-se în considerare și specializarea acestora conform domeniului de control aferent.
    [Art.20 al.(4) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 21. Dreptul de a începe controlul
    (1) Inspectorul are dreptul să înceapă controlul conform procedurii stabilite de prezenta lege doar în cazul cînd sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    a) prezentarea legitimaţiei;
    [Art.21 al.(1), lit.a) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    b) înmînarea exemplarului delegaţiei de control;
    c) existenţa probelor care demonstrează prezenţa unuia sau mai multor temeiuri dintre cele specificate la art. 19, în cazul controalelor inopinate;
    d) expirarea termenului minim de notificare specificat la art. 18, în cazul controalelor planificate;
    [Art.21 al.(1), lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.21 al.(1), lit.e) abrogată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
f) înregistrarea delegației de control în Registrul de stat al controalelor.
    [Art.21 al.(1), lit.f) introdusă prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Controlul poate fi exercitat doar de inspectorii specificați expres în delegația de control și doar în timpul programului de activitate al persoanei controlate sau al subdiviziunii acesteia. Pentru efectuarea controlului nu pot fi desemnate persoane a căror desemnare este susceptibilă să genereze situaţii de conflict de interese în sensul Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (3) În cazul în care este necesar de a înlocui inspectorul sau de a desemna inspectori suplimentari, se emite o nouă delegaţie de control.
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) În cazul cînd nu sînt respectate prevederile alin. (1)–(3), persoana supusă controlului este în drept:
    a) să interzică accesul în incintă şi să refuze orice cooperare cu persoana care pretinde a fi inspector;
    [Art.21 al.(4), lit.a) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    b) să apeleze la suportul organelor de poliţie pentru evacuarea din incintă a persoanei care pretinde a fi inspector.
    [Art.21 al.(4), lit.b) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (5) În cazul cînd  nu sînt respectate prevederile alin. (1)–(3), persoana supusă controlului este obligată să anunţe autoritatea de supraveghere a controalelor despre încălcările depistate.
    [Art.21 al.(5) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(6) Prin derogare de la alin. (1), în cazuri expres stabilite de legea specială și dacă este necesar pentru metoda de control aleasă, inspectorii pot să își dezvăluie identitatea și să înmîneze exemplarul delegației de control după efectuarea controlului, însă pînă la completarea și semnarea procesului-verbal de control. Despre posibilitatea de înmînare ulterioară a delegației de control se face o mențiune expresă în textul delegației pînă la aprobarea acesteia de către conducătorul organului de control.
    [Art.21 al.(6) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (7) Controlul poate fi desfășurat de minimum doi inspectori, delegați de la același organ de control sau de la mai multe organe de control, în cazul controalelor comune. În cazul prezenței unui singur inspector, controlul nu poate fi început, iar persoana controlată este în drept să refuze accesul la obiect pentru inițierea controlului comun.
    [Art.21 al.(7) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 22. Durata controlului
    (1) Indiferent de temeiul invocat şi de tipul controlului, acesta nu poate fi efectuat şi delegaţia de control nu mai este valabilă la expirarea a 5 zile calendaristice de la data începerii controlului.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) În cazul controalelor inopinate, termenul de 5 zile poate fi prelungit cu încă 5 zile de către conducătorul organului de control în baza unei decizii motivate, care poate fi contestată de către persoana supusă controlului.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(21) Controlul planificat care nu a fost început în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) şi controlul inopinat care nu a fost început la data indicată în delegaţia de control, indiferent de temeiul invocat, nu mai pot fi efectuate şi delegaţia de control îşi pierde valabilitatea după expirarea acestui termen – pentru controlul planificat – şi, respectiv, după data începerii controlului, stabilită în delegaţie – pentru controlul inopinat.
    [Art.22 al.(21) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Procedura de control se încheie şi se întocmeşte procesul-verbal de control dacă este evident că posibilităţile inspectorului de a exercita controlul au fost epuizate, chiar dacă termenul stabilit în delegaţie încă nu a expirat.
    [Art.22 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 23. Drepturile inspectorului
    [Art.23 titlul în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (1) În procesul efectuării inspectorul, controlorul are dreptul:
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    a) să pătrundă în orice încăpere utilizată de întreprinzător în activitatea sa, în măsura în care aceasta este parte a obiectului controlului, cu excepţia domiciliului, în cazul cînd lipseşte permisiunea posesorului legal. În caz de necesitate, inspectorul va putea intra în domiciliu sau în încăperea asimilată domiciliului doar cu asistenţa poliţiei, în condiţiile legii;
    [Art.23 al.(1), lit.a) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    b) să ceară informaţii, certificate, licenţe, autorizaţii şi alte documente obligatorii, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2), relevante obiectului controlului;
    c) să facă copii, înregistrări foto sau video ale documentelor sau ale altor obiecte purtătoare de informații;
    [Art.23 al.(1), lit.c) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    d) să inspecteze și să măsoare bunuri, să preleveze mostre din ele, cu includerea informației despre prelevarea mostrelor în procesul-verbal de control. În acest scop, inspectorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea persoanei prejudiciate, inspectorul, după caz, va preleva și a doua mostră, cu excepția cazului cînd actul normativ dispune altfel;
    [Art.23 al.(1), lit.d) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    e) să inspecteze mijloacele de transport doar în cazul cînd deţine informaţii că în ele se află bunuri care constituie obiectul controlului sau dacă mijloacele de transport sînt obiect al controlului în corespundere cu domeniul de control.
    [Art.23 al.(1), lit.e) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.23 al.(2) abrogat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (3) Inspectorul va exercita drepturile specificate la alin. (1) doar în limitele competenţei sale administrative şi doar în măsura în care acest lucru  este cerut de lista de verificare menționată în delegaţia de control.
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 24. Obligațiile inspectorului
    [Art.24 titlul în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (1) În procesul efectuării controlului, inspectorul este obligat:
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    a) să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;
    b) să pună la dispoziţia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe suport de hîrtie, toate documentele normative şi actele normative ce vor fi utilizate în cadrul controlului şi în a căror bază se efectuează controlul;
    c) să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înţelegerea deplină a prevederilor documentelor normative şi actelor normative în a căror bază se efectuează controlul;
    d) să aprecieze obiectiv şi echidistant toate aspectele ce ţin de efectuarea controlului;
    e) să asigure integritatea bunurilor şi a documentaţiei persoanei supuse controlului;
    [Art.23 al.(1), lit.f) abrogată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    g) să prezinte legitimaţia de serviciu persoanei supuse controlului şi să-i permită să ia cunoştinţă de aceasta;
    h) să nu divulge conţinutul documentelor şi al informaţiilor de care a luat cunoştinţă în procesul efectuării controlului, decît în cadrul colaborării cu alte organe de control;
    i) să anexeze la procesul-verbal de control orice documente sau copii ale acestora şi explicaţii în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
    [Art.24 al.(1), lit.i) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    j) să întocmească procesul-verbal de control şi să înmîneze persoanei supuse controlului un exemplar al acestuia.
    [Art.24 al.(1), lit.j) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) În procesul efectuării inspectorul, controlorul nu este în drept:
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    a) să solicite şi să examineze documente şi informaţii ce nu ţin de competenţa sa şi nu sînt relevante obiectului controlului;
    b) să verifice aspecte care, conform legii, sînt obiectul controlului altor organe de control sau nu sînt indicate în procesul-verbal și delegația de control;
    [Art.24 al.(1), lit.b) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    c) să efectueze, în cazul controlului inopinat, controale în lipsa reprezentanților persoanei supuse controlului, dacă există temeiuri de a considera că absența acestora este nejustificată;
    [Art.24 al.(1), lit.c) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    d) să solicite persoanei supuse controlului resurse (încăperi, transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou etc.) şi să se folosească de acestea fără acordul persoanei în cauză;
    e) să ridice bunuri, utilaje, documente, dispozitive de stocare a datelor, tehnica de calcul sau alte obiecte purtătoare de informații;
    [Art.24 al.(1), lit.e) introdusă prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    f) să solicite de la persoana supusă controlului informații care au fost prezentate anterior de către aceasta organului de control și care nu au legătură cu obiectul și aspectele supuse controlului;
    [Art.24 al.(1), lit.f) introdusă prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    g) să aplice măsuri restrictive și/sau sancțiuni contravenționale pentru încălcările depistate în cadrul controlului cu încălcarea limitelor stabilite de prezenta lege.
    [Art.24 al.(1), lit.g) introdusă prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 25. Drepturile persoanei supuse controlului
    În procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului este în drept:
    a) să verifice delegaţia de control, şi să ia cunoştinţă de legitimaţia de serviciu a inspectorului;
    [Art.25 lit.a) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    b) să fie informată referitor la drepturile şi obligaţiile sale;
    c) să conteste acţiunile inspectorilor;
    [Art.25 lit.c) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    d) să prezinte dovezi şi explicaţii în favoarea sa;
    e) să ceară anexarea la actul de control a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura şi să dea explicaţii în scris, precum şi să ceară includerea în procesul-verbal de control a menţiunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaţii;
    [Art.25 lit.e) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    f) să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, organului de control suspendarea sau amînarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta funcţionarea sa normală sau va duce la suspendarea activităţii sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea nu poate fi supusă controlului;
    g) să ia cunoştinţă de procesul-verbal de control și de alte documente întocmite în cadrul controlului;
    [Art.25 lit.g) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    h) să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului;
    i) să obțină acces gratuit și autorizat la toată informația și documentele care se referă la controalele efectuate sau care vor fi efectuate asupra sa, inclusiv prin Registrul de stat al controalelor;
    [Art.25 lit.i) introdusă prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    j) să indice organului de control adresa sa electronică la care organul în cauză este obligat să transmită notificările și informația/documentele aferente controlului.
    [Art.25 lit.j) introdusă prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 26. Obligaţiile persoanei supuse controlului
    (1) Persoana supusă controlului este obligată:  
    a) să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de inspectori în vederea efectuării controlului;
    [Art.26 al.(1), lit.a) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.26 al.(1), lit.b) abrogată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    c) să permită accesul inspectorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
    [Art.26 al.(1), lit.c) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    d) să asigure, la inițierea controlului și pe durata desfășurării acestuia, prezența conducătorului său ori a reprezentantului.
    [Art.26 al.(1), lit.d) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Persoana supusă controlului şi angajaţii acesteia, în limitele competenţei, au obligaţia de a coopera cu inspectorul şi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia specificate la art. 23.
    [Art.26 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (3) Persoana supusă controlului care, în virtutea prevederilor legii, este ţinută de o obligaţie de confidenţialitate poate refuza cooperarea doar în limita şi în măsura în care cererea inspectorului intră în conflict cu obligaţia de confidenţialitate.
    [Art.26 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentaţia solicitată etc.), stabilit de inspectori în procesul efectuării controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de control, semnat de inspectori şi de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a prezenţei acestuia, de cel puţin 2 martori.
    [Art.26 al.(4) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 27. Neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii
                         persoanei supuse controlului
    (1) Organelor de control şi colaboratorilor acestora li se interzice, în procesul realizării funcţiilor de control, să afecteze funcţionarea normală a persoanei supuse controlului şi/sau să întreprindă măsuri ce vor conduce la suspendarea completă sau temporară a activităţii acesteia, cu excepţia cazurilor de încălcări foarte grave, în sensul prezentei legi, care necesită aplicarea măsurilor restrictive corespunzătoare.
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Orice daune cauzate persoanei supuse controlului prin încălcarea prevederilor alin. (1) de către organele de control şi colaboratorii acestora în procesul realizării funcţiilor de control, prin prescripţiile şi deciziile luate în urma efectuării controlului, vor fi reparate din contul organului de control. În cazul nerezolvării pe cale amiabilă a conflictului, persoana prejudiciată poate acţiona în instanţa de judecată organul de control şi/sau colaboratorii acestuia.
    (3) Faptul cauzării de daune şi cuantumul despăgubirilor în cazurile specificate la alin. (2) sînt stabilite de instanţa de judecată, la cererea persoanei interesate.
    Articolul 28. Încheierea procedurii de control
    (1) Procedura de control se încheie prin întocmirea de către inspectori a unui proces-verbal de control, care se completează și se semnează de toți inspectorii indicați în delegația de control, la locul efectuării controlului.
    [Art.28 al.(1) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Procesul-verbal de control este documentul prin care se confirmă faptul desfășurării controlului și în care se conține toată informația cu privire la controlul desfășurat, la procedurile aplicate și constatările în urma acestuia, prescripțiile și recomandările înaintate în baza constatărilor, măsurile restrictive aplicate și sancțiunile stabilite în urma controlului. Procesul-verbal de control este alcătuit din partea constatatoare, partea prescriptivă și partea sancționatorie și conține în mod obligatoriu:
    a) denumirea completă a organului de control, numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat controlul;
    b) date cu privire la delegaţia de control şi temeiul efectuării controlului;
    c) denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control;
    d) tipul controlului;
    e) lista de verificare aplicată;
    f) date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi obiectele de altă natură care au fost supuse controlului, relevante în scopul controlului;
    g) constatările şi rezultatele controlului;
    h) referinţa expresă la prevederile actelor legislative şi normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului;
    i) copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, ale altor documente întocmite în cadrul controlului;
    j) date privind durata controlului;
    k) explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
    l) recomandările și indicațiile pentru înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz;
    m) prescripția de aplicare a măsurilor restrictive, după caz;
    n) constatarea contravențiilor sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz
    [Art.28 al.(2) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
o) descrierea semnelor componenței de infracţiune constatate în cadrul procedurii de control şi referinţa expresă la normele de drept penal vizate.
    [Art.28 al.(2), lit.o) introdusă prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (3) Procesul-verbal de control se întocmeşte în două exemplare, iar în cazul constatării semnelor componenței de infracţiune – în trei exemplare, se numerotează şi se semnează pe fiecare pagină de toţi inspectorii care au efectuat controlul şi de persoana supusă controlului. În cazul în care procesul-verbal de control se întocmește în formă electronică, actul se semnează cu semnătură electronică de către toți inspectorii și de către persoana supusă controlului.
   
[Art.28 al.(3) modificat prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    [Art.28 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(4) Un exemplar al procesului-verbal de control se înmînează persoanei supuse controlului, cu efectuarea unei mențiuni scrise despre aceasta pe al doilea exemplar, confirmată prin semnătura persoanei ce recepţionează procesul-verbal. În cazul în care persoana supusă controlului refuză să semneze și/sau să primească procesul-verbal de control, sub semnătura inspectorilor se face menţiunea respectivă. Procesul-verbal de control în format electronic care nu a fost semnat de persoana supusă controlului se transmite acesteia prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepţionării procesului-verbal de către persoana controlată. Comunicarea și recepționarea procesului-verbal semnat cu semnătură electronică avansată calificată la adresa electronică indicată de persoana supusă controlului se consideră comunicare la sediul acesteia.
    [Art.28 al.(4) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (5) Al doilea exemplar al procesului-verbal de control se prezintă conducătorului organului de control spre examinare şi adoptarea deciziei.
    [Art.28 al.(5) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (6) Persoana supusă controlului are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de control, să prezinte dezacordul cu actul în cauză, aducînd probe suplimentare ce confirmă poziţia sa. Inspectorul examinează materialele prezentate şi, după caz, întocmește un proces-verbal de control adiţional, fără a opera rectificări în actul de bază. În procesul-verbal de control adiţional se indică procesul-verbal de bază, iar în partea constatatoare se reflectă poziţiile modificate, cu respectarea procedurii de întocmire a procesului-verbal de control, inclusiv a celei de anexare a documentelor. Dreptul de a prezenta dezacordul nu afectează şi nici nu limitează posibilitatea contestării procesului-verbal de control în modul stabilit de lege.
    [Art.28 al.(6) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (7) Procesul-verbal de control intră în vigoare la data comunicării lui persoanei vizate dacă nu a fost contestat conform prezentei legi.
    [Art.28 al.(7) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (8) Se interzice organului de control să facă publice constatările cuprinse în procesul-verbal de control pînă la intrarea în vigoare a acestuia.
    [Art.28 al.(8) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(9) La stabilirea încălcărilor ce conţin semne ale componenței unei infracţiuni, dar care nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei, organul de control întocmește procesul-verbal de control în care se indică prejudiciul pe care l-a stabilit, în limita competenţelor, ca fiind cauzat prin încălcările constatate ale legislației, și prescripţia privind înlăturarea acestor încălcări. Organul de control sesizează procurorul sau organul de urmărire penală competent cu privire la identificarea semnelor componenței de infracțiune, printr-o sesizare, la care, în mod obligatoriu, se anexează procesul-verbal de control și materialele ce ţin de controlul în cauză, care se transmite acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data epuizării procedurilor stabilite la art. 29 și a expirării termenului stabilit la art. 30 alin. (11) sau alin. (12), în cazul în care procesul-verbal de control nu a fost contestat, sau de la data emiterii deciziei organului de control pe marginea cererii prealabile de contestare, emise în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2).
    [Art.28 al.(9) în redacția LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    [Art.28 al.(9) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(91) În cazul în care la stabilirea încălcărilor ce conţin semne ale componenței unei infracţiuni s-a constatat că acestea s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții sănătății persoanei, organul de control, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de control, expediază procurorului sau organelor de urmărire penală competente o sesizare despre identificarea semnelor componenței unei infracţiuni, la care, în mod obligatoriu, se anexează procesul-verbal de control și materialele ce ţin de controlul în cauză.
   
[Art.28 al.(91) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (10) În cazul în care în procesul-verbal de control se constată o contravenție, acesta substituie procesul-verbal de constatare a contravenției, avînd regim juridic și forță juridică similare. Constatarea contravențiilor identificate în timpul efectuării controlului și aplicarea sancțiunilor, conform competenței, se vor efectua în limitele stabilite de prezenta lege și cu aplicarea cerințelor stabilite de Codul contravențional.
    [Art.28 al.(10) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 29. Prescripţii emise şi sancţiuni aplicate în temeiul
                         procesului-verbal de control
    [Art.29 titlul modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (1) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de organul de control se constată încălcări ale legislaţiei ce nu constituie infracțiuni, organul în cauză include în procesul-verbal de control o prescripţie privind înlăturarea acestor încălcări, conform limitelor stabilite la art. 51.
    [Art.29 al.(1) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(11) În cazul prevăzut la art. 28 alin. (9), organul respectiv include în procesul-verbal de control o prescripţie privind înlăturarea încălcărilor constatate, conform limitelor stabilite la art. 51, și o prescripție privind restituirea prejudiciului pe care l-a stabilit ca fiind cauzat prin aceste încălcări.
    [Art.29 al.(11) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (2) Prescripţia va stabili:
    a)  expres şi clar, încălcările comise de persoana supusă controlului cu referinţe directe la prevederile legale încălcate;
    b) recomandări (indicaţii) privind înlăturarea încălcărilor şi natura recomandărilor;
    c) prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările;
    d) termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările;
    e) măsuri restrictive, după caz.
    [Art.29 al.(2), lit.e) introdusă prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.29 al.(3) abrogat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Persoana supusă controlului este obligată să înlăture în termenul stabilit expres în prescripție încălcările indicate. Organul de control este obligat să stabilească termenul pentru îndeplinirea prescripției ținînd cont de complexitatea acțiunilor ce urmează a fi efectuate, de gradul de pericol al încălcărilor care necesită a fi înlăturate, de posibilitățile persoanei controlate de a îndeplini acțiunile prescrise, precum și de prescripțiile anterioare, emise în cazuri similare.
În cazul prevăzut la art. 28 alin. (9), termenul de executare a prescripției nu poate depăși 30 de zile. Termenul se calculează de la data înmînării contra semnătură sau de la data recepționării procesului-verbal de control de către persoana supusă controlului prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepţionării.
   
[Art.29 al.(4) modificat prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    [Art.29 al.(4) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (5) În termenul stabilit conform alin. (4), persoana supusă controlului va prezenta organului care a emis prescripţia confirmările de rigoare privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei.
    [Art.29 al.(5) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.29 al.(6) abrogat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (7) În cazul în care persoana supusă controlului nu înlătură încălcările legislaţiei în termenul stabilit conform alin. (4), organul de control care a emis prescripţia, în funcţie de gradul de pericol constatat, conform limitelor stabilite la art. 51, poate emite altă prescripție, cu sau fără măsuri restrictive, și/sau poate aplica sancțiuni prevăzute de lege.
    [Art.29 al.(7) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (8) În cazul în care inspectorul constată înlăturarea încălcărilor respective, persoana supusă controlului este liberată, total sau parţial, de sancţiunea de care era pasibilă conform legii.
    [Art.29 al.(8) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (9) Organul de control care a emis prescripția ca urmare a ultimului control planificat poate efectua o verificare suplimentară dacă persoana care a primit prescripția nu a prezentat în termenul stabilit confirmările de rigoare privind executarea prescripției sau confirmările prezentate sînt insuficiente pentru a stabili în mod rezonabil înlăturarea încălcărilor. Verificarea executării prescripției este conexă cu actele de control în cadrul căruia a fost emisă prescripția și nu necesită emiterea unei delegații de control suplimentare. Verificarea executării prescripției se efectuează de către inspectorii care au semnat anterior procesul-verbal de control, și doar în privința aspectelor menționate în prescripție şi/sau aplică măsuri corective în cazul produselor periculoase care prezintă un risc şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale stabilite în conformitate cu Legea privind supravegherea pieței.
    [Art.29 al.(9) modificat prin LP231 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.21; în vigoare 15.01.17]
    [Art.29 al.(9) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]  
   
(10) În cazul în care se constată înlăturarea încălcărilor de către persoana controlată, inspectorul face mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal de control. Dacă, în urma verificării, este necesară prescrierea suplimentară a unor măsuri sau constatarea contravenției, inspectorul întocmește un proces-verbal suplimentar, conex cu procesul-verbal de control inițial, îl completează cu mențiunea faptului verificării, cu date despre procesul-verbal de control inițial, constatările în urma verificării și măsurile aplicate. Procesul-verbal suplimentar este semnat de inspectori și de persoana controlată, se anexează la procesul-verbal de control inițial și se înregistrează în Registrul de stat al controalelor.
    [Art.29 al.(10) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(11) Prin derogare de la alin. (7)–(10), în cazul și în termenul indicat la art. 28 alin. (9) și (91), organul de control transmite organului de urmărire penală o sesizare privind identificarea semnelor unei componențe de infracțiune, la care se anexează procesul-verbal de control și materialele ce ţin de controlul în cauză. În procesul-verbal de control se face consemnarea privind neexecutarea prescripției stabilite și despre restituirea sau nu a prejudiciului stabilit sau a contravalorii lui.
    [Art.29 al.(11) introdus prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
   
Articolul 291. Măsurile restrictive
    (1) Măsurile restrictive prevăzute de prezenta lege reprezintă acțiuni și/sau inacțiuni dispuse de către organul de control cu scopul eliminării sau diminuării unui pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea oamenilor, constatat în cadrul controlului. În funcție de prevederile legilor speciale, aceste măsuri se prescriu persoanei supuse controlului în formă de restricții ale unor activități, de restricție a utilizării sau punerii la dispoziție pentru consumatori a unor bunuri ori în formă de impunere a unor acțiuni și pot fi identificate ca măsuri corective, măsuri coercitive, măsuri procesuale de constrîngere.
    (2) Măsurile restrictive se prescriu și se impun în corespundere cu cazurile în care pot fi aplicate unele măsuri și cu tipurile de măsuri atribuite organului de control, conform legilor de specialitate. Orice măsură restrictivă nu poate fi impusă decît în limitele stabilite la art. 51 din prezenta lege.
    (3) În cazul în care prin măsură restrictivă se prescrie suspendarea sau retragerea unui act permisiv și/sau licenței, organul de control care prescrie măsura restrictivă în cauză este obligat să se adreseze în decurs de 3 zile lucrătoare în instanța de judecată competentă pentru a valida prescrierea suspendării sau retragerii actului permisiv și/sau licenței, în conformitate cu procedura stabilită de Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
    (4) Partea prescriptivă a procesului-verbal de control prin care se impun măsuri restrictive va conține inclusiv informația cu privire la cauzele prescrierii de măsuri restrictive și la pericolul constatat care urmează a fi evitat prin măsura prescrisă, temeiurile legale de prescriere a măsurii, termenul-limită pentru aplicarea măsurii, drepturile procedurale ale persoanei controlate, identificarea în detaliu a acțiunilor/inacțiunilor care se impun și identificarea expresă a bunurilor asupra cărora se extind măsurile restrictive.
    (5) Persoana supusă controlului are dreptul de a include în procesul-verbal de control explicații și/sau obiecții în privința măsurilor restrictive prescrise, care vor fi examinate în mod obligatoriu de conducătorul organului de control.
    (6) Termenul indicat pentru măsura restrictivă începe să curgă de la recepționarea de către persoana controlată a procesului-verbal de control în care se conține prescripția corespunzătoare, fiind comunicat persoanei supuse controlului prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepționării.
    (7) Măsurile restrictive pot fi impuse doar pentru un termen restrîns, în limita necesității de eliminare a pericolului iminent, termen care se indică în mod expres în prescripție de către organul de control. Indiferent de termenul indicat, orice măsură restrictivă încetează odată cu executarea prescripției prin înlăturarea încălcărilor indicate și prezentarea în termen a confirmărilor de rigoare de către persoana supusă controlului sau la data suspendării și/sau anulării prescripției de către organul emitent, organul ierarhic superior sau instanța de judecată.
    (8) În cazul în care se identifică existența unui risc privind anumite produse destinate consumatorilor care nu poate fi înlăturat cu resurse disponibile, organul de control aplică, în modul reglementat de prezenta lege, măsurile restrictive specificate în Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare și Legea nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor. Măsurile se aplică, după caz, în vederea restrîngerii temporare a liberei circulații sau introducerii pe piață a produsului, informării adecvate a consumatorilor cu privire la riscuri, precum și în vederea înaintării unor cerințe speciale față de producător, importator sau țara producătoare în privința produsului care conține riscuri sporite.
    [Art.291 introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 30. Contestarea controlului şi/sau a rezultatelor acestuia
    (1) Persoana supusă controlului care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin delegația de control, decizia de prelungire a duratei controlului sau prin procesul-verbal de control, prin acţiunile sau inacţiunile inspectorului este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la organul de control a unei cereri prealabile de contestare, în formă scrisă. Procesul-verbal de control se contestă la organul de control dacă acesta nu conţine constatarea contravenţiei
sau semne ale componenței de infracţiune în condițiile art. 28 alin. (91).
   
[Art.30 al.(1) modificat prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    [Art.30 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(1) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(11) Cererea prealabilă de contestare a delegaţiei de control, a deciziei de prelungire a duratei controlului sau a procesului-verbal de control în care nu sînt dispuse prescripţii sau măsuri restrictive se depune în termen de pînă la 30 de zile de la data în care persoanei supuse controlului i-a fost sau trebuia să-i fie adusă la cunoştinţă delegaţia de control, decizia de prelungire a duratei controlului sau, respectiv, procesul-verbal de control.
    [Art.30 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (12) Cererea prealabilă de contestare a procesului-verbal de control în care a fost dispusă măsura restrictivă de suspendare a activităţii agentului economic se depune în termenul stabilit pentru executarea măsurii restrictive în cauză.
    [Art.30 al.(12) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se realizează în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În cazul în care se contestă prescripţia sau măsura restrictivă, examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se realizează în termenul stabilit în procesul-verbal de control pentru executarea prescripţiei sau a măsurii restrictive, dar nu în mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare a măsurii restrictive de suspendare a activităţii agentului economic se realizează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    [Art.30 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(2) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (3) Contestarea prescripției și a măsurilor restrictive sau a părții sancționatorii din procesul-verbal de control suspendă efectul acestora doar în termenul și în limitele dispuse de organul de control după depunerea cererii prealabile de contestare şi doar la solicitarea persoanei supuse controlului.
    [Art.30 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(3) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Acţiunile şi inacţiunile inspectorilor pot fi contestate la conducătorul organului de control, în formă scrisă.
    [Art.30 al.(4) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(4) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(5) Examinarea petițiilor şi cererilor prealabile de contestare, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, depuse de persoana controlată la organul de control se efectuează doar în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor, a căror funcționalitate este asigurată de către conducătorul organului de control. Consiliile de soluționare a disputelor funcționează în cadrul organului de control, iar din componența acestora fac parte, în mod obligatoriu, cel puţin trei reprezentanţi ai asociațiilor din mediul de afaceri (cu relevanță pentru domeniul de control sau aspectele contestate), conducătorii principalelor subdiviziuni din cadrul organului de control și reprezentantul autorității publice centrale aferente domeniului. Reprezentant al asociaţiilor din mediul de afaceri, în sensul prezentei legi, este asociaţia aleasă în mod transparent şi public, conform procedurii stabilite de Guvern.
Consiliile de soluţionare a disputelor îşi organizează şi își desfăşoară activitatea conform regulamentului-cadru aprobat de Guvern.
    [Art.30 al.(5) modificat prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.30 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(5) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
   
(51) Decizia cu privire la rezultatele examinării cererii prealabile de contestare poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000
, cu excepția deciziei cu privire la rezultatele examinării cererii prealabile de contestare, emisă în cazul prevăzut la art. 28 alin. (9).
    
[Art.30 al.(51) modificat prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    [Art.30 al.(51) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (6) În scopul examinării practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat este creat Consiliul Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat (în continuare – Consiliu Național). Consiliul Național nu soluționează petiții individuale, acestea fiind examinate doar în calitate de exemple pentru atestarea carențelor în lege sau aplicării defectuoase a legii. Regulamentul Consiliului Național este aprobat de Guvern.
    [Art.30 al.(6) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (7) Funcționalitatea Consiliului Național este asigurată de autoritatea de supraveghere a controalelor. Membrii Consiliului Național sînt conducătorii organelor de control, reprezentanți ai asociațiilor de întreprinzători (sau din mediul de afaceri), aleși pe principii de paritate, și conducătorul autorității de supraveghere a controalelor, care prezidează ședințele consiliului. Ședințele Consiliului Național se desfășoară avînd în vedere petițiile/adresările survenite sau temele propuse de membri și se încheie cu adoptarea deciziilor obligatorii pentru membrii vizați.
     [Art.30 al.(7) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 31. Nulitatea rezultatelor controlului şi a sancţiunilor
                         aplicate în temeiul acestora
    (1) Rezultatele controlului se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor şi/sau pentru aplicarea sancţiunilor respective în cazul în care controlul a fost efectuat de organul de control şi/sau de colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Nulitatea rezultatelor controlului se stabileşte, la cererea persoanei interesate, de către organul care a efectuat controlul sau de către instanţa de judecată.
    (3) Declararea nulităţii rezultatelor controlului are ca efect nulitatea prescripţiilor emise şi sancţiunilor aplicate în temeiul rezultatelor controlului.
    (4) Orice daune, inclusiv daunele morale sau de imagine, cauzate persoanei supuse controlului ca urmare a efectuării unui control ale cărui rezultate au fost declarate nule şi/sau ca urmare a aplicării unor sancţiuni declarate nule vor fi reparate din contul organului de control.
    (5) Faptul cauzării de daune şi cuantumul despăgubirilor sînt stabilite de instanţa de judecată, la cererea persoanei prejudiciate.
    Articolul 311. Supravegherea internă a legalității controlului efectuat
    (1) Conducătorul organului de control sau al organului ierarhic superior va dispune periodic, dar nu mai rar de o dată în semestru, verificarea legalității, oportunității și motivării acțiunilor de control inopinat efectuate de inspectorii din cadrul organului de control în cauză.
    (2) În cazul depistării acțiunilor de control inopinat nejustificate adecvat și inițiate și/sau desfășurate cu încălcarea prezentei legi, inclusiv în cazurile prevăzute la art. 31, conducătorul organului de control sau al organului ierarhic superior va dispune sancționarea persoanelor responsabile din cadrul organului de control în cauză în funcţie de gravitatea încălcărilor, de asemenea va întreprinde acțiunile necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor supuse controlului sau organului de control în urma acțiunilor de control nejustificate și/sau desfășurate cu încălcarea legislației.
    (3) În vederea unei supravegheri interne mai eficiente, organul de control poate solicita asistența autorității de supraveghere a controalelor.
    (4) Organul de control este obligat să informeze autoritatea de supraveghere a controalelor și organul ierarhic superior despre rezultatele supravegherii interne efectuate, inclusiv despre încălcările depistate în urma supravegherii și  sancțiunile aplicate în acest sens, în termen de cel mult o lună de la încheierea verificării efectuate conform alin. (1).
    [Art.311 introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 312. Raportarea activității de control
    (1) Organele de control stabilesc anual obiective și indicatori de performanță corespunzători în vederea atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante a presiunii asupra mediului de afaceri.
    (2) Organele de control sînt obligate să întocmească și să publice pe pagina electronică și în Registrul de stat al controalelor rapoarte anuale despre activitatea de control efectuată pe durata anului și rezultatul acestei activități, modul de executare a planurilor de control și nivelul de atingere a obiectivelor trasate și a indicatorilor de performanță prestabiliți.
    (3) Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru atingerea eficienței maxime în activitatea organelor de control și pentru micșorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri se aprobă de Guvern. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în conformitate cu prezentul articol se ia în calcul la evaluarea performanţelor profesionale ale inspectorilor din cadrul organelor de control şi la evaluarea colectivă a organelor de control.
    [Art.312 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.312 introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 32. Dreptul la apărare
    Oricărei persoane supuse controlului, înainte şi după ce i s-a dispus aplicarea sancţiunii, organul de control îi asigură posibilitatea de a fi audiată şi de a prezenta probe. Acesta nu o va împiedica să fie asistată de experţii de care are nevoie (inclusiv de consultanţii juridici).
    Articolul 321. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    (1) Organul de control și/sau funcționarul public din cadrul acestuia poartă, după caz, răspundere civilă, contravențională sau penală pentru încălcarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Inițierea, desfășurarea și încheierea controlului cu încălcarea limitelor și cerințelor stabilite de prezenta lege se consideră de asemenea abateri disciplinare și se sancționează disciplinar în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    [Art.321 introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    Articolul 33. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va elabora metodologia evaluării riscurilor;
    b) va stabili modul în care organele de control vor ţine registrul controalelor;
    c) va prezenta propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    d) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

   Nr. 131. Chişinău, 8 iunie 2012.

    anexa
   
[Anexa modificată modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    [Anexa modificată prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Anexa modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Anexa modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Anexa modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Anexa modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Anexa în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Anexa modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Anexa modificată prin LP92 din 13.05.16, MO156/07.06.16 art.308]
    [Anexa modificată prin LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493]
    [Anexa modificată prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    [Anexa modificată prin LP139 din 14.06.13, MO152-158/19.07.13 art.477]
    [Anexa modificată prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Anexa modificată prin LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777]