LPM1056/2000*
ID intern unic:  313283
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1056
din  16.06.2000
pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal*
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială)
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. ediţ.spec.
    LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279
    LP428-XVI din 27.12.06, МО10-13/26.01.07 art.23
    LP448-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1001
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP353-XVI din 22.12.05, MO176-181/30.12.05 art.879; în vigoare 01.01.06
    LP261-XVI din 27.10.05, MO157-160/25.11.05 art.782; în vigoare 01.01.06
    LP35-XVI din 15.04.05, MO67-68/06.05.05 art.263

    *Republicată
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
    Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 408-XV din 26.03.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 1-3, art. 4;
    2) nr. 1163-XV din 27.06.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 100-101, art. 747;
    3) nr. 1440-XV din 08.11.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1354;
    4) nr. 501-XV din 11.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 54;
    5) nr. 293-XV din 28.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 724.

    Parlamentul prin  prezenta lege organică adoptă titlul VI din  Codul fiscal.
    Articolul 1. Intrarea în vigoare
    Titlul VI din Codul fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2001.
    Articolul 2. Abrogarea
    La data intrării în vigoare a titlului VI din Codul fiscal se abrogă Legea  nr.1245-XII din 22 decembrie 1992 privind impozitul funciar şi modul de impozitare.
    Articolul 3. Modificarea actelor normative
    Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VI din Codul fiscal;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VI din Codul fiscal;
    c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului VI din Codul fiscal.
    Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Obligaţiile fiscale privind impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare, apărute pînă la 1 ianuarie 2001, se reglementează conform legislaţiei în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii fiscale.
    (2) Pînă la 1 ianuarie 2019, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează conform prevederilor alin.(4)-(11) din prezentul articol şi ale anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta lege.
   
(2) Pînă la 1 ianuarie 2020, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează conform prevederilor alin.(4)-(11) din prezentul articol şi ale anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta lege.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP448-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1001]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP353 din 22.12.05, MO176/30.12.05 art.879; în vigoare 01.1.06]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP261 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.782; în vigoare 01.1.06]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP35-XVI din 15.04.05, MO67-68/06.05.05 art.263]
    (3) Prevederile alin.(2) nu se extind asupra:
    a) bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) – începînd cu 1 ianuarie 2007;
    a1)  bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din satele (comunele) municipiilor Chişinău şi Bălţi – începînd cu 1 ianuarie 2012;
    [Art.4 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    b) garajelor şi terenurilor pe care acestea sînt amplasate, loturilor întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele; bunurilor imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă – începînd cu 1 ianuarie 2010.
    c)  terenurilor agricole cu construcţii amplasate pe ele – începînd cu 1 ianuarie 2012;
    [Art.4 al.(3), lit.c1) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
d) altor bunuri imobiliare evaluate de  organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate – începînd cu 1 ianuarie 2017.
    [Art.4 al.(3), lit.d) introdusă prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    Începînd cu datele prevăzute la prezentul alineat, impozitarea bunurilor respective se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    [Art.4 al.(3) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.4 al.(3) introdus prin LP448-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1001; al.(3)-(11) devin al. (4)-(12)]

    (31) Bunurile imobiliare prevăzute la art.280 din Codul fiscal, care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se impozitează în baza prevederilor prezentei legi.
    [Art.4 al.(31) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(31) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(31) introdus prin LP128 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.382]
    (4) Cotele concrete ale impozitului  funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele  nr.1 şi nr.2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.
    (5) Costul bunurilor imobiliare impozabile se determină după cum urmează:
    – în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – în baza documentelor contabile;
    – în cazul persoanelor fizice care nu sînt înregistrate în calitate de întreprinzător – în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor.
    [Art.4 al.(5) în redacția LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    (6) Subiecţi ai impunerii cu impozit funciar şi/sau impozit pe bunurile imobiliare sînt persoanele specificate la art.277 din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art.283 şi 284 din Codul fiscal şi ale  anexei nr.2 la prezenta lege (în ce priveşte impozitul pe bunurile imobiliare).
    (7) Impozitul funciar se determină prin înmulţirea cotei concrete a impozitului la numărul de grad-hectare, hectare sau la suprafaţa terenului ce aparţine persoanei juridice sau persoanei fizice, se calculează şi se achită după cum urmează: 
    a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului funciar şi pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs prezintă Serviciului Fiscal de Stat calculul impozitului funciar; Pentru terenurile dobîndite după 1 iulie a perioadei fiscale respective, calculul menţionat se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Calculul impozitului funciar se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin.(21) din Codul fiscal;
    [Art.4 al.(7), lit.a) modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(7), lit.a) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
    [Art.4 al.(7), lit.a) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(7), lit.a) modificată prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 01.01.12]
    [Art.4 al.(7), lit.a) modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
   
b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit.a), precum şi pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calcularea sumei anuale a impozitului funciar şi  întocmirea avizelor de plată a impozitului se efectuează, conform instrucţiunii aprobate de Guvern, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor. Avizele de plată a impozitului funciar se înmînează subiecţilor impunerii cel tîrziu cu 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului stabilit la lit.c) din prezentul alineat, iar în cazul terenurilor dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune;
    [Art.4 al.(7), lit.b) modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(7), lit.b) modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.4 al.(7), lit.b) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.11]
    [Art.4 al.(7), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    [Art.4 al.(7), lit.b) modificată prin LP35-XVI din 15.04.05, MO67-68/06.05.05 art.263]
   
c) persoanele specificate la lit.a) şi b) din prezentul alineat achită impozitul funciar în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, conform locului de amplasare a terenurilor, în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs, iar în cazul achitării sumei integrale a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la data de 30 iunie a anului respectiv, aceste persoane beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Avizele de plată a impozitului funciar, înmînate subiecţilor impunerii, se întocmesc ţinîndu-se cont de acest drept. Pentru terenurile dobîndite după data de 1 iulie a anului fiscal în curs, achitarea se efectuează nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
    [Art.4 al.(7), lit.c) modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(7), lit.c) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
    [Art.4 al.(7), lit.c) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(7), lit.c) modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.0906 art.702]

   
d) prevederile lit.a) şi b) nu se extind asupra întreprinzătorului individual, gospodăriei ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. şi care prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată, cu achitarea impozitului în acelaşi termen.
   
[Art.4 al.(7), lit.d) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
    [Art.4 al.(7), lit.d) introdusă prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]
    [Art.4 al.(8) abrogat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    (9) Impozitul pe bunurile imobiliare se determină prin înmulţirea valorii  bunurilor imobiliare impozabile la cota concretă a impozitului, se calculează şi se achită după cum urmează:
    
a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornind de la valoarea contabilă a bunurilor imobiliare conform situaţiei din 1 ianuarie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite în cursul anului, inclusiv în cazul bunurilor imobiliare la care se schimbă subiectul impunerii în cursul anului – conform valorii contabile de la data dobîndirii acestora. Pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobîndite pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs, persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător prezintă Serviciului Fiscal de Stat calculul impozitului pe bunurile imobiliare pînă la dată de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective, cu achitarea impozitului în două părţi egale – cel tîrziu pînă la 15 august şi, respectiv, 15 octombrie. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător prezintă Serviciului Fiscal de Stat calculul impozitului pe bunurile imobiliare  pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal în curs, cu achitarea impozitului în acelaşi termen. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal.
    [Art.4 al.(9), lit.a) modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(9), lit.a) în redacția LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.4 al.(9), lit.a) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
    [Art.4 al.(9), lit.a) modificată prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    [Art.4 al.(9), lit.a) modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.0906 art.702]
    b) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător calcularea sumei anuale a impozitului pe bunurile imobiliare şi perfectarea avizelor de plată a impozitului se efectuează, conform instrucţiunii aprobate de Guvern, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor. Avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare se înmînează subiectului impunerii cel tîrziu cu 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului. Persoanele menţionate achită impozitul pe bunurile imobiliare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, conform locului de amplasare a bunurilor imobiliare, în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs, iar în cazul achitării de către aceste persoane a sumei integrale a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, ele beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare, înmînate subiecţilor impunerii, se întocmesc ţinîndu-se cont de acest drept.Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 1 iulie a anului fiscal în curs, achitarea se efectuează nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. În cazul bunurilor dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, avizele de plată se înmînează subiecţilor impunerii cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.
    [Art.4 al.(9), lit.b) modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(9), lit.b) modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.4 al.(9), lit.b) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
    [Art.4 al.(9), lit.b) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.11]
    [Art.4 al.(9), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    [Art.4 al.(9), lit.b) modificată prin LP35-XVI din 15.04.05, MO67-68/06.05.05 art.263]

  
  c) prevederile lit.a) şi b) nu se extind asupra întreprinzătorului individual, gospodăriei ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. şi care prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată, cu achitarea impozitului în acelaşi termen.
   
[Art.4 al.(9), lit.c) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
    [Art.4 al.(9), lit.c) introdusă prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]
    (10) Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele fizice care au bunuri imobiliare, inclusiv terenuri, amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află reşedinţa de bază, transferă impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, calculate pentru aceste bunuri şi terenuri, integral la bugetele satelor (comunelor), oraşelor sau municipiilor, la locul de amplasare a bunurilor imobiliare şi a terenurilor.
   
[Art.4 al.(11) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(11) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 10.08.07]
    (111) Prin derogare de la prevederile art.282 alin.(2) din Codul fiscal, în anul 2007, contribuabilii din oraşe şi municipii, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) - vor beneficia de dreptul la reducerea specificată la alin.(2) din articolul menţionat în cazul achitării sumei integrale a acestui impozit pînă la 15 august 2007.
    [Art.4 al.(111) introdus prin LP144-XVI din 22.06.07, MO94-97/06.07.07 art.424]
    [Art.4 al.(11) modificat prin LP428-XVI din 27.12.06, MO10-13/26.01.07 art.23]
    [Art.4 al.(10) introdus prin LP261 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.782, al.(10) devine (11); în vigoare 01.01.06]
    (12) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia alineatelor (1), (2), (4)-(11) din prezentul articol, care se pun în aplicare la data intrării în vigoare a titlului VI din Codul fiscal.
    [Art.4 al.(12) modificat prin LP448-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.100; al.(3)-(11) devin al.(4)-(12)]
    [Art.4 al.(11) modificat prin LP261 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.782; în vigoare 01.01.06]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Dumitru DIACOV

    Chişinău, 16 iunie 2000.
    Nr. 1056-XIV.

Anexa nr.1
Obiectele impunerii şi cotele maxime ale impozitului funciar
    1. Terenurile cu destinaţie agricolă:
    a) toate terenurile, altele decît  cele destinate fîneţelor şi păşunilor:
    - care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;
    - care nu au indici cadastrali - 110 lei pentru 1 hectar;
    b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:
    - care au indici cadastrali -  0,75 lei pentru 1 grad-hectar;
    - care nu au indici cadastrali - 55 lei pentru 1 hectar;
    c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) - 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.
    2. Terenurile din intravilan:
    a) terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domociliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domociliu, şi distribuite în extravilan, din cauza  insuficienţei de terenuri în intravilan):
    - în localităţile rurale - 1 leu pentru 100 m2;
      a1) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:
    – în oraşe – 2 lei pentru 100 m2;
    – în municipiile Chişinău şi Bălţi – 10 lei pentru 100 m2;
    – în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă – 4 lei pentru 100 m2;
    b) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:
    - în oraşe şi în localităţile rurale - 10 lei pentru 100 m2;
    - în municipiile Chişinău şi Bălţi - 30 lei pentru 100 m2;
    - în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă - 10  lei pentru 100 m2.
   
3. Terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct. 5, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate – 70 lei pentru 1 hectar.
    5. Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate – 350 lei pentru 1 hectar.
   
[Anexa nr.1 modificată prin LP128 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.382]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.72]

Anexa nr.2
Subiecţii impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă (costul)
şi cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare
    1. Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare, cu excepția celor prevăzute la punctele 11 şi 2, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:
    - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.
    11. Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabilește după cum urmează:
    – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    – pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare.
    2. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează:
    - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.
    3. În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale, ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:
    - de la 100 la 150 m2 inclusiv - de 1,5 ori;
    - de la 150 la 200 m2 inclusiv - de 2 ori;
    - de la 200 la 300 m2 inclusiv - de 10 ori;
    - peste 300 m2 - de 15 ori.
    Construcţie principală - construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care este utilizată ca locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător.
    [Anexa nr.2 modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP128 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.382]
   
[Anexa nr.2 modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP448-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.101]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]