RBNM22/1994*
ID intern unic:  314084
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
REGULAMENT Nr. 22
din  06.05.1994
REGULAMENTUL NR.10018-20 CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA A
CASELOR DE SCHIMB VALUTAR ŞI PUNCTELOR DE SCHIMB
DE PE LÎNGĂ HOTELURI
(varianta compilată cu includerea modificărilor şi completărilor conform listei*)
Publicat : 30.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 91-96     art Nr : 136
HBN201 din 30.06.05, MO95-97/15.07.05 art.333
HBN310 din 09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500
HBN180 din 23.07.04, MO125-129/30.07.04 art.276
HBN172 din 15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267
HBN41 din 25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98, în vigoare 05.03.04
Rectificare, MO121/17.06.03 pag.30-34


Notă:
În tot textul Regulamentului, inclusiv în anexe, cuvintele „banca autorizată”, „banca autorizată a Moldovei”, „banca autorizată din Republica Moldova”, „banca autorizată din Moldova”, „banca sa autorizată” la cazul şi numărul respectiv se înlocuiesc cu cuvintele „bancă licenţiată” la cazul şi numărul respectiv prin HBN178 din 18.09.08, MO187-188/17.10.08 art.558
În punctele 4.7, 4.8.2, precum şi în Anexele nr. 2, 3, 4 cifrele "500" se înlocuiesc cu cifrele "5000" şi în continuare după text, prin HBN180/23.07.04, MO125-129/30.07.04 art.276
A P R O B A T
prin hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
proces-verbal nr.22 din 06 mai 1994
CAPITOLUL  I.  DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legii instituţiilor financiare
nr.550-XIII din 21 iulie 1995, Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994, proces-verbal nr.2, cu modificările şi completările ulterioare).
    [Pct.1.1 în redacţia HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    [Pct. 1.1. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 1.1. în redacţia Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
1.2. În prezentul Regulament prin operaţiuni de schimb valutar persoanelor fizice se subînţeleg operaţiunile de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice şi operaţiunile de vînzare a valutei străine persoanelor fizice din contul mijloacelor lor proprii.
    [Pct. 1.2. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 1.2. modificat prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94]
    [Pct. 1.3 .exclus prin Hot. BNM nr.265  din 07.09.00]
    [Pct. 1.3. în redacţia Hot. BNM nr.201  din 26.07.99]
CAPITOLUL II. CATEGORIILE DE PERSOANE CARE
POSEDĂ DREPTUL DE A EFECTUA OPERAŢIUNI DE
SCHIMB VALUTAR PERSOANELOR FIZICE PE
TERITORIUL REPUBLICII  MOLDOVA
2.1. Pot efectua operaţiuni de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova:
2.1.1. Bancă care deţine licenţa pentru activităţi financiare, eliberată de Banca Naţională a Moldovei conform Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – „bancă licenţiată”).
    [Pct.2.1.1 în redacţia HBN178 din 18.09.08, MO187-188/17.10.08 art.558]
    [Pct. 2.1.1. în redacţia Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
2.1.2. Persoana juridică constituită în scopul de a efectua operaţiuni de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova şi avînd în acest sens licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei, adică casa de schimb valutar;
2.1.3. Hotelul (sau organizaţia, în componenţa căreia se află hotelul), care posedă licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei în vederea deschiderii unui punct de schimb pe lîngă acest hotel în scopul de a recepţiona valută străină de la cetăţenii nerezidenţi pentru servicii de hotel şi pentru efectuarea altor operaţiuni enumerate în capitolul VI al prezentui Regulament.
    [Pct. 2.1.3. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
2.2. La efectuarea activităţii sale de schimb valutar, categoriile de persoane, enumerate mai sus, trebuie să se conducă de prevederile prezentelui Regulament, "Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova" şi de alte acte juridice în vigoare care reglementează activitatea caselor de schimb valutar.
La efectuarea lucrului de casă, categoriile de persoane menţionate trebuie sa se conducă de instrucţiunile privind lucrul de casă.
   
În obligaţiunea caselor de schimb valutar, băncilor autorizate, hotelurilor (organizaţiilor în componenţa cărora se află hotelurile) intră executarea prevederilor Legii
nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi actelor normative elaborate în baza acesteia, în partea ce se referă la activitatea de schimb valutar.
    [Pct.2.2 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    [Pct. 2.2. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 2.2. modificat prin Hot. BNM nr.265  din 07.09.2000]
2.3. Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa tuturor caselor de schimb valutar, punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri şi a caselor pentru schimbul valutei, deschise de către băncile autorizate, în registre speciale, care includ şi informaţia despre licenţiere.
    [Pct. 2.3. în redacţia Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 2.3. introdus prin Hot. BNM nr.334  din 02.11.2000]
    [Pct. 2.4. exclus prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 2.4. introdus prin Hot. BNM nr.334  din 02.11.2000]
   
2.4. Casele de schimb valutar, hotelurile (organizaţiile în componenţa cărora se află hotelurile) urmează să elaboreze şi să implementeze propriul program pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    Recomandările privind elaborarea de către casele de schimb valutar şi hoteluri (organizaţii în componenţa cărora se află hotelurile) a programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sînt expuse în Anexa nr.11 la prezentul Regulament.
    [Pct.2.4 introdus prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
CAPITOLUL III. CONDIŢIILE ŞI ORDINEA DE
ELIBERARE A LICENŢELOR
CASELOR DE
SCHIMB VALUTAR
3.1. Casa de schimb valutar este o persoană juridică de sine stătătoare, care posedă licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei pentru practicarea activităţii, exclusiv în sediul indicat în licenţa, privitor la cumpărarea de la persoane fizice şi vînzarea persoanelor fizice a cecurilor de călătorie în valută străină şi a valutei străine în numerar, precum şi privitor la efectuarea altor operaţiuni, indicate la punctul 4.1.
    [Pct. 3.1. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 3.1. în redacţia prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
    [Pct. 3.1. modificat prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94]
3.2. Casa de schimb valutar nu are dreptul de a efectua careva alte tipuri de activităţi, cu excepţia acelora pentru care a fost constituită în conformitate cu prezentul Regulament şi cu excepţia acelora, care sînt indicate în licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei.
    [Pct. 3.2. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
3.3. Pentru a obţine licenţa casa de schimb valutar prezintă la Banca Naţională a Moldovei  spre examinare următoarele documente:
3.3.1. Demersul adresat Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei privind eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar, care urmează a fi confirmat prin semnătura conducătorului şi stampila casei de schimb valutar.
[Pct.3.3.1 al.1 în redacţia HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
În demers se indică denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, codul fiscal şi numărul de telefon ale acestei case de schimb valutar, şi de asemenea se stipulează, că:
a) conducătorul, contabilul-şef şi toţi ceilalţi colaboratori ai casei de schimb valutar au  fost familiarizaţi cu prezentul Regulament nr.10018-20, cu "Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova", cu alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei referitoare la activitatea caselor de schimb valutar, precum şi cu actele juridice în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, şi îşi asumă  angajamentul de a îndeplini toate cerinţele, cuprinse în acestea;
b) casa de schimb valutar se obligă să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei dările de seamă solicitate, precum şi alte informaţii în termenele şi după formele stabilite.
Demersul, de asemenea, urmează să conţină confirmarea casei de schimb valutar referitor la abilităţile sale de a desfăşura pe răspunderea sa activitatea de schimb valutar persoanelor fizice în corespundere cu prezentul Regulament, precum şi să conţină lista documentelor anexate la demers.
   
[Pct.3.3.1 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    [Pct. 3.3.1. modificat  prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 3.3.1. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.3.1. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
3.3.2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
[Pct.3.3.2 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
     [Pct.3.3.2 în redacţia HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
    [Pct.3.3.2. modificat  prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct.3.3.2. în redacţia Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
3.3.3. Actele de constituire a casei de schimb valutar (contractul de constituire, statutul).
[Pct.3.3.3.modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
3.3.4. Adeverinţa-confirmare a băncii autorizate a Moldovei privind înregistrarea în contul curent al respectivei case de schimb valutar a sumelor depunerilor băneşti în capitalul statutar în mărimea de nu mai puţin de suma minimală stabilită, cu indicarea sumelor de mijloace depuse la rubrica fiecăruia dintre fondatori.
Adeverinţa-confirmare trebuie sa fie perfectată pe foaia cu antet a băncii, autentificată de către conducător, contabilul-şef şi legalizată prin ştampila cu stema băncii autorizate. La adeverinţă trebuie sa fie anexate copiile documentelor bancare legalizate de către bancă (prin semnături, stampilă), în baza cărora mijloacele băneşti au fost înregistrate în contul casei de schimb valutar.
Capitalul statutar al casei de schimb valutar se compune din aporturi băneşti şi nebăneşti. Pentru obţinerea licenţei Băncii Naţionale a Moldovei, suma aporturilor băneşti în capitalul statutar, care vor constitui mijloacele băneşti circulante şi care vor fi utilizate în continuare numai la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în conformitate cu prezentul Regulament, trebuie să constituie nu mai puţin de 500.000 lei.
Depunerile băneşti în capitalul statutar se efectuează în lei moldoveneşti. Mijloacele băneşti destinate introducerii în capitalul statutar al casei de schimb valutar, se transferă /depun pe contul acesteia, deschis în banca licenţiată. Mijloacele băneşti depuse în capitalul statutar pentru deschiderea casei de schimb valutar nu pot fi scoase din contul curent al acesteia pînă la obţinerea licenţei Băncii Naţionale a Moldovei. Pentru scoaterea din contul casei de schimb valutar a mijloacelor menţionate, casa de schimb valutar trebuie să prezinte băncii autorizate, pe lîngă documentele necesare încasării stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare, şi originalul licenţei Băncii Naţionale a Moldovei, care se returnează casei de schimb valutar.
[Pct.3.3.4. al.3 modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
    [Pct. 3.3.4. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 3.3.4. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.00]
    [Pct. 3.3.4. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
    [Pct. 3.3.4. în redacţia Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
    [Pct. 3.3.4. modificat prin Hot. BNM nr.7 din 12.02.97]
3.3.5. Caracteristici profesionale ale conducătorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef (sau a funcţionarului care îndeplineşte funcţiile contabilului-şef) ale casei de schimb valutar, cu anexarea originalelor cazierelor judiciare eliberate acestor persoane de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
    Contabilul-şef (sau funcţionarul care îndeplineşte funcţiile contabilului-şef) al casei de schimb valutar trebuie să dispună de studii economice şi să aibă o vechime de muncă de minim 1 an conform specialităţii economice, cerinţe care urmează a fi confirmate prin documentele indicate la punctul 3.3.6 al prezentului Regulament.
[Pct.3.3.5 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
      [Pct. 3.3.5. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
   
3.3.51. Buletinele de identitate ale conducătorului, adjunctului acestuia şi a contabilului-şef (sau a funcţionarului care îndeplineşte funcţiile contabilului-şef) ale casei de schimb valutar.
    [Pct.3.3.51 introdus prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    3.3.6. Actul de studii economice al contabilului-şef (sau al funcţionarului care îndeplineşte funcţiile contabilului-şef), precum şi carnetul de muncă al acestuia.
    [Pct.3.3.6 introdus prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
    [Pct. 3.3.6. exclus prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 3.3.6. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.3.6. modificat prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94]
3.3.7. Documentul, care confirmă disponibilitatea de mijloace tehnice, materiale informative şi  de altă natură,  necesare la efectuarea operaţiunilor cu valută străină:
a) maşină de casă şi control. Drept confirmare se anexează Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat corespunzător;
    [Subpct. a) în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Subpct. b) exclus prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94]
c) îndrumarul valutelor străine şi alte materiale de caracter instructiv, de control şi informativ;
d) aparate pentru verificarea autenticităţii bancnotelor;
e) telefon;
f) formulare: registre, buletine de schimb valutar, ordine pentru perfectarea operaţiunilor contabile;
g) formulare pentru perfectarea rapoartelor.
    [Subpct. g) introdus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
    [Pct. 3.3.7. modificat prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94]
3.3.8. Documentul, care confirmă disponibilitatea de o  încăpere dotată special.
Casele de schimb valutar trebuie să se afle în încăperile magazinelor, gărilor şi în alte edificii. Concomitent încăperea casei de schimb valutar trebuie să fie dotată:
a) în conformitate cu cerinţele minimale stabilite de Banca Naţională a Moldovei în anexa nr.1; sau
b) casa de schimb valutar, care la finele zilei de lucru nu are posibilitatea să predea soldul de valută străină, lei moldoveneşti şi alte valori şi documente la banca sa autorizată etc.(vezi punctul  4.14.), trebuie să dispună de o încăpere special dotată, care să corespundă cerinţelor stabilite în Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.92.
[Pct.3.3.8. ultimul al. exclus prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
    [Pct.3.3.8. modificat şi completat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
3.3.9. Actul ce confirmă dreptul de a folosi încăperea: contractul de arendă a încăperii, certificatul privind dreptul de proprietate asupra încăperii respective etc.
Încăperea în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb valutar persoanelor fizice de către o casă de schimb valutar nu poate fi utilizată de către altă casă de schimb valutar la desfăşurarea activităţii sale.
    [Pct. 3.3.9.completat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.3.9. introdus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
3.3.10. Informaţii privind faptul, unde vor fi păstrate mijloacele băneşti şi alte valori după finele programului zilei de lucru:
a) în banca licenţiată sau în altă organizaţie.
Casa de schimb valutar, care după finele programului zilei de lucru intenţionează să predea soldurile mijloacelor băneşti şi alte valori băncii autorizate sau în bază de contract de păstrare altei organizaţii, anexează:
- contractul cu banca licenţiată privind predarea-primirea şi păstrarea mijloacelor băneşti şi a altor valori în valută străină şi lei moldoveneşti;
- contractul privind predarea-primirea şi păstrarea mijloacelor băneşti şi a altor valori în valută străină şi lei moldoveneşti încheiat cu organizaţia, care deţine încăpere specială, dotată în conformitate cu cerinţele stabilite în Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.92.
b) în încăperea casei de schimb valutar.
Dacă soldurile mijloacelor băneşti şi alte valori după finele programului zilei de lucru se păstrează în incinta casei de schimb valutar, atunci încăperea casei de schimb valutar trebuie să corespundă obligatoriu cerinţelor expuse la punctul 3.3.8. b).
    [Pct. 3.3.10. introdus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
3.3.11. Acordul cu privire la asigurarea serviciului de pază al casei de schimb valutar.
Conducătorii caselor de schimb valutar trebuie să asigure păstrarea mijloacelor băneşti (altor valori) şi securitatea casierilor.
    [Pct. 3.3.11. introdus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
3.3.12. Documentele indicate la punctele 3.3.2, 3.3.3, 3.3.51 3.3.6, 3.3.7 a), 3.3.9, 3.3.10 a), 3.3.11 din acest Regulament se prezintă în original şi fotocopii. În urma verificării fotocopiilor cu originalele, responsabilul Băncii Naţionale a Moldovei restituie casei de schimb valutar originalele documentelor respective, iar fotocopiile autentificate rămîn la Banca Naţională a Moldovei. De asemenea, se admite prezentarea acestor documente în copii autentificate notarial care rămîn la Banca Naţională a Moldovei.
   
[Pct.3.3.12 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
[Pct.3.3.12. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
    [Pct.3.3.12 în redacţia HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
    [Pct. 3.3.12. completat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.3.12. introdus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
3.3.13. Casa de schimb valutar este responsabilă de veridicitatea documentelor /informaţiei prezentate la Banca Naţională a Moldovei.
    [Pct. 3.3.13. introdus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
    [Pct.3.4. exclus prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
    [Pct. 3.5.-3.5.3. excluse  prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
3.4. În cazul în care casa de schimb valutar intenţionează să desfăşoare activitate de schimb valutar după expirarea termenului de valabilitate a licenţei, aceasta poate să obţină o licenţă nouă.
    3.4.1. În scopul obţinerii unei licenţe noi, casa de schimb valutar depune la Banca Naţională a Moldovei documentele prevăzute în
punctele 3.3.1. – 3.3.3. şi 3.3.5. – 3.3.11. ale prezentului Regulament.
    Concomitent la documentele respective se anexează:
    a) copia dării de seamă (dărilor de seamă) privind operaţiunile efectuate pe parcursul zilei după forma din Anexa nr.6 pentru ziua de lucru precedentă zilei adresării la Banca Naţională a Moldovei. La copia dării de seamă (dărilor de seamă) se anexează copiile documentelor prevăzute la
punctul 5.10.6 ale prezentului Regulament. Copiile documentelor prezentate urmează a fi autentificate prin semnăturile conducătorului şi contabilului-şef ai casei de schimb valutar şi amprenta ştampilei acesteia;
    b) copiile extraselor din cont privind disponibilul de mijloace băneşti în conturile bancare ale casei de schimb valutar pentru ziua de lucru precedentă zilei adresării la Banca Naţională a Moldovei. Copiile respective trebuie să fie legalizate de către bancă (prin semnături, stampilă).
    
[Pct.3.4.1 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    3.4.2. Documentele menţionate la subpunctul 3.4.1. se depun la Banca Naţională a Moldovei în termen de cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de valabilitate a licenţei eliberate anterior.
    În cazul în care casa de schimb valutar depune documentele într-un termen mai mic de 15 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de valabilitate a licenţei eliberate anterior, la data expirării termenului licenţei casa de schimb valutar depune mijloacele în contul său bancar şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei adeverinţa-confirmare prevăzută la subpunctul 3.3.4.
    În cazul în care casa de schimb valutar depune documentele după data expirării termenului de valabilitate a licenţei, acestea se depun în conformitate cu prevederile punctului 3.3.
    3.4.3. Documentele se depun în conformitate cu prevederile
punctlui 3.3.12.
   
[Pct.3.4.3 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    3.4.4. Licenţa nouă se eliberează la prezentarea de către casa de schimb valutar a originalului licenţei eliberate anterior. Aceasta se eliberează nu mai devreme de ultima zi lucrătoare pentru care a fost valabilă licenţa eliberată anterior.
    [Pct.3.4 introdus prin HBNM237 din 12.09.07, MO149-152/21.09.07 art.563]
     3.6. Înainte de a elibera licenţa, Banca Naţională a Moldovei efectuează nemijlocit la locul de amplasare a casei de schimb valutar:
    [Pct. 3.6. modificat prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
3.6.1. Controlul corespunderii situaţiei reale şi a asigurării casei de schimb valutar cerinţelor stabilite;
    [Pct. 3.6.1. modificat prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
3.6.2. Controlul minimului necesar de cunoştinţe profesionale şi deprinderi necesare pentru efectuarea de operaţiuni cu valută străină de către colaboratorii casei de  schimb valutar.
    [Pct. 3.6.2. modificat prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
3.7. EXAMINAREA DEMERSULUI REFERITOR LA ELIBERAREA LICENŢEI CASEI DE SCHIMB VALUTAR
3.7.1. Termenul de examinare a demersului referitor la eliberarea licenţei conform prezentului Regulament este de 15 zile licrătoare de la data înregistrării demersului la Banca Naţională a Moldovei cu condiţia prezentării tuturor documentelor solicitate.
În cazul neprezentării informaţiei şi tuturor documentelor necesare, precum şi în cazul perfectării incorecte a acestora, Banca Naţională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, iar examinarea demersului respectiv se amînă pînă la prezentarea informaţiei şi tuturor documentelor întocmite în mod corespunzător. În acest caz termenul de examinare a demersului se calculează de la data prezentării ultimului document /informaţii, prevăzut de prezentul Regulament.
Termenul de amînare nu poate să depăşească 15 zile lucrătoare de la data informării. Dacă pînă la expirarea acestui termen documentele /informaţia corespunzătoare nu au fost prezentate, Banca Naţională a Moldovei informează solicitantul despre refuzul de a elibera licenţa.
[Pct.3.7.1 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
3.7.2. Drept temeiuri pentru respingerea demersului de eliberare a licenţei pot fi:
a) datele eronate sau falsificate din documentele prezentate;
b) retragerea anterioară a licenţei conform prezentului Regulament;
c) condiţiile care nu corespund cerinţelor prezentului Regulament;
d) alte cauze prevăzute de legislaţia în vigoare.
3.7.3. Licenţa respectivă se eliberează casei de schimb valutar pe un termen de 5 ani. Licenţa se înmînează, contra semnătură, conducătorului casei de schimb valutar sau persoanei împuternicite, la prezentarea de către acesta a documentului bancar care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea privind licenţierea unor genuri de activitate (nr. 451-XV din 30.07.2001).
    [Pct. 3.7. modificat şi completat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 3.7. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
3.8. Orele de lucru ale casei de schimb valutar se coordonează cu Banca Naţională a Moldovei şi se indică în "Orarul de lucru" conform Anexei nr. 10 la prezentul Regulament. "Orarul de lucru" se eliberează casei de schimb valutar odată cu licenţa.
Originalul licenţei eliberate de Banca Naţională a Moldovei, precum şi "Orarul de lucru" al casei de schimb valutar urmează să fie afişat la un loc vizibil şi accesibil clientelei.
    [Pct. 3.8. modificat  prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 3.8. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.8. în redacţia Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
3.9. În cazul modificării documentelor /informaţiei din documentele în baza cărora a fost eliberată licenţa, casa de schimb valutar este obligată în decurs de 10 zile lucrătoare să informeze Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt anexînd drept confirmare documentele corespunzătoare.
În cazul în care se modifică denumirea şi /sau sediul casei de schimb valutar şi /sau alte date indicate în licenţă, Banca Naţională a Moldovei va schimba licenţa casei de schimb valutar pe una nouă. Licenţa nouă se eliberează la prezentarea de către casa de schimb valutar a originalului licenţei eliberate anterior.
Dacă sediul casei de schimb valutar se schimbă, casa de schimb valutar corespunzătoare, pe lîngă modificările la documentele de constituire, prezintă la Banca Naţională a Moldovei şi documentele indicate la punctele 3.3.7., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 3.3.11. din prezentul Regulament.
Totodată, Banca Naţională a Moldovei efectuează controlul prevăzut la punctul 3.6. din prezentul Regulament.
[Pct.3.9.al.1 modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
[Pct.3.9 al.1 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
    [Pct. 3.9. modificat  prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 3.9. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.9. modificat prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
3.10. În cazul în care casa de schimb valutar intenţionează să-şi suspende activitatea pe o perioadă de pînă la 7 zile calendaristice, aceasta este obligată să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei. Dacă casa de schimb valutar intenţionează să-şi suspende activitatea pe un termen ce depăşeşte 7 zile calendaristice sau pe o perioadă nedeterminată, aceasta este obligată să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei, înregistrînd totodată în contul său curent deschis la banca /băncile din Republica Moldova mijloacele sale atît în lei moldoveneşti cît şi în valută străină. În acest sens, la avizul casei de schimb valutar către Banca Naţională a Moldovei se anexează certificatul de la bancă /bănci privind înregistrarea mijloacelor menţionate în contul curent al casei de schimb valutar, precum şi originalul licenţei.
Pînă la reluarea activităţii sale casa de schimb valutar este obligată să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt indicînd, totodată şi data reluării activităţii. Banca Naţională a Moldovei returnează casei de schimb valutar originalul licenţei cu 1 zi înainte de reluarea activităţii acesteia.
    [Pct. 3.10. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.10. modificat prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
3.11. Pe parcursul a 15 zile calendaristice din ziua obţinerii la Banca Naţională a Moldovei a licenţei, casa de schimb valutar trebuie să înceapă efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice. În cazul în care această prevedere nu se execută, Banca Naţională a Moldovei are dreptul să recheme licenţa eliberată. Concomitent casa de schimb valutar este obligată să restituie originalul licenţei la Banca Naţională a Moldovei.
    [Pct. 3.11.modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.11. modificat prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
3.12. În cazul în care casa de schimb valutar intenţionează să-şi înceteze definitiv activitatea sa, aceasta trebuie să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei, prezentînd, totodată, originalul licenţei.
Încetarea definitivă a activităţii casei de schimb valutar are drept consecinţă retragerea licenţei Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Pct. 3.12. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.12. introdus prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94]
    [Pct. 3.13. exclus prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 3.13. introdus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
CAPITOLUL IV. NORMELE DE EFECTUARE A
OPERATIUNILOR DE CĂTRE CASELE DE SCHIMB
VALUTAR PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
4.1. Casa de schimb valutar are dreptul să efectueze următoarele operaţiuni:
4.1.1. Operaţiuni de cumpărare a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie de la persoane fizice din contul  mijloacelor lor proprii;
4.1.2. Operaţiuni de vînzare a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie persoanelor fizice din contul mijloacelor lor proprii;
    [Pct. 4.1.3. exclus prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94]
4.1.4. Operaţiuni de cumpărare a valutei străine de la banca licenţiată pentru a fi vîndută ulterior persoanelor fizice;
4.1.5. Operaţiuni de vînzare a valutei străine băncii autorizate;
4.1.6. Operaţiuni de schimb al unei valute străine în numerar pe o altă valută;
4.1.7. Operaţiuni de schimb valutar prin intermediul cardurilor.
    [Pct. 4.1.7. în redacţia Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
4.2. Casa de schimb valutar are dreptul să cumpere de la persoane fizice şi să vîndă persoanelor fizice cecuri de călătorie în valută străină, precum şi valută străină în numerar aflată în  circulaţie, autenticitatea şi plătibilitatea căreia nu provoacă dubii.
    [Pct. 4.2. modificat  prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 4.2. modificat prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
    [Pct. 4.2. modificat prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94]
4.3. CURSUL DE EFECTUARE A OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB VALUTAR PERSOANELOR FIZICE
4.3.1. Operaţiunile de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice se efectuează la cursul de cumpărare pentru persoane fizice în ziua de efectuare a operaţiunii. Operaţiunile de vînzare a valutei străine persoanelor fizice se efectuează la cursul de vînzare pentru persoane fizice în ziua de efectuare a operaţiunii.
4.3.2. Casa de schimb valutar stabileşte de sine stătător cursul de cumpărare şi cursul de  vînzare a valutei străine pentru persoane fizice.
    [Pct. 4.3.2. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
    [Pct. 4.3.3. exclus prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
4.3.4. Casa de schimb valutar nu are dreptul să modifice în decursul zilei lucratoare cursurile de cumpărare şi vînzare stabilite, cu excepţia cazului menţionat în punctul 4.3.5.
4.3.5. În cazul cînd casa de schimb valutar funcţionează 24 de ore, atunci:
a) cursurile de cumpărare şi vînzare pot fi stabilite de două ori: pentru intervalul de la orele 8 dimineaţa pînă la orele 20 seara şi pentru intervalul  de la orele 20 seara pînă la orele 8 dimineaţa a zilei următoare;
b) în caz dacă se practică  lucrul în cîteva schimburi, este interzisă folosirea diferitor cursuri timp de un schimb; concomitent trebuie să fie îndeplinite cerinţele subpunctului a) al prezentului punct.
    [Pct. 4.3.5. modificat  prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
4.3.6. Pe panoul de reclamă casa de schimb valutar urmează să afişeze denumirea sa, informaţia privind cursurile de schimb valutar stabilite, precum şi informaţia despre comisioanele, care se aplică.
[Pct. 4.3.6. al.1. în redacţia HBN310/09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500]
Informaţia privind cursurile de schimb se afişează pe panoul de reclamă respectînd următoarele condiţii:
a) consecutivitatea afişării valutelor străine: prima grupă de valute străine (dolar SUA, euro), grupa a doua de valute străine (rubla rusească, leul românesc, hrivna ucraineană), grupa a treia de valute străine (alte valute străine);
b) afişarea cursurilor de cumpărare şi a cursurilor de vînzare în coloane separate: cursurile de cumpărare - în coloana din partea stîngă, iar cursurile de vînzare - în coloana din partea dreaptă.
Informaţia despre comisioane se afişează pe panoul de reclamă utilizînd acelaşi tip de caractere ca şi pentru informaţia privind cursurile de schimb valutar.
[Pct.4.3.6 lit.b) al.2 introdus prin HBN310/09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500]
    [Pct.4.3.6 al.2 introdus prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04, în vigoare 15.03.04]
La sfîrşitul programului de lucru, casele de schimb valutar sînt obligate să sustragă de pe panourile lor de reclamă informaţia afişată despre cursurile stabilite pentru ziua dată.
    [Pct. 4.3.6. introdus prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
    [Pct. 4.3.6. exclus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
4.3.7. Cursul de cumpărare şi cursul de vînzare se stabilesc printr-o dispoziţie, care o semnează conducătorul şi se legalizează prin ştampila casei de schimb valutar. Dispoziţiile privitor la cursuri trebuie să fie înregistrate într-un registru aparte, care trebuie să fie numerotat, cusut şi adeverit prin semnătura conducătorului, contabilului-şef şi ştampila cu stemă, fiind indicat în scris numărul de pagini în registru. Primele exemplare ale acestor dispoziţii trebuie să fie păstrate în dosarele casei de schimb valutar.
    [Pct. 4.3.7. modificat prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
4.3.8. Zilnic, cu excepţia zilelor nelucrătoare, pînă la ora 10.00 casa de schimb valutar este obligată să informeze Banca Naţională a Moldovei despre cursurile stabilite de cumpărare şi vînzare a valutei străine.
  
[Pct.4.3.8 abrogat prin HBN53 din 05.03.09, MO62-64/27.03.09 art.269 în vigoare 01.04.09]
[Pct.4.3.8 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
    [Pct. 4.3.8. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 4.3.8. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
4.4. Casa de schimb valutar poate cumpăra de la banca licenţiată şi poate vinde băncii autorizate valută străină la cursul şi în ordinea prevăzute pentru persoane juridice-clienţi ai acestei bănci autorizate.
Nu se admite efectuarea acestor operaţiuni fără înregistrarea mijloacelor în conturile curente ale caselor de schimb valutar.
    [Pct. 4.4. completat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
4.5. La cumpărarea /vînzarea valutei străine contra lei moldoveneşti casa de schimb valutar eliberează /primeşte persoanelor fizice /de la persoane fizice lei moldoveneşti în numerar.
    [Pct. 4.5. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 4.5. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
4.6. Casa de schimb valutar este obligată să efectueze toate operaţiunile de schimb valutar persoanelor fizice aplicînd maşina de casă şi control în conformitate cu cerinţele actelor juridice în vigoare, în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control.
    [Pct. 4.6. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 4.6. modificat prin Supl. BNM nr.1 din 31.10.94 ]
  
4.61. Casa de schimb valutar urmează să ţină evidenţa tuturor operaţiunilor efectuate şi a persoanelor fizice identificate, respectînd cerinţele legislaţiei inclusiv ale prezentului Regulament.
    [Pct.4.61 introdus prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
4.7. IDENTIFICAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI PERFECTAREA DOCUMENTELOR PENTRU A FI ELIBERATE PERSOANEI  FIZICE
    4.7.1. La efectuarea operaţiunii de schimb valutar persoanei fizice, funcţionarul casei de schimb valutar efectuează identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice în cazurile stabilite în punctul 4.7.2 şi perfectează documentele necesare ţinerii evidenţei operaţiunilor efectuate şi a clienţilor identificaţi.
    4.7.2. Identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice se efectuează în următoarele cazuri:
    a) în cazul în care suma tranzacţiei este de cel puţin 50000 lei moldoveneşti (conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil pentru ziua efectuării operaţiunii), indiferent de faptul că, tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni;
    b) în cazul în care suma operaţiunii este mai mică decît limita menţionată, dar funcţionarul casei de schimb valutar în privinţa operaţiunii are suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.
    4.7.3. În procesul de identificare şi verificare a identităţii persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea, funcţionarul casei de schimb valutar urmează să solicite de la client următoarele acte de identitate:
    - de la rezident - actul de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (paşaportul /buletinul de identitate /permisul de şedere permanentă etc. eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova);
    - de la nerezident - paşaportul eliberat de către organele abilitate ale statului străin, permisul de şedere temporară eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova.
    4.7.4. În cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice (în continuare - beneficiarul efectiv), persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea urmează să prezinte, pe lîngă actul său de identitate, şi procura legalizată în modul stabilit. Identificarea şi verificarea identităţii beneficiarului efectiv se efectuează în cazurile stipulate în punctul 4.7.2 în baza datelor din procură.
    4.7.5. Actele de identitate şi procura urmează a fi prezentate în original şi a fi valabile la data prezentării.
    4.7.6. În cazul în care persoana fizică urmează a fi identificată, iar persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea de schimb valutar nu a prezentat actul de identitate şi, după caz, procura, precum şi în cazul în care datele şi informaţiile obţinute sînt neautentice sau neveridice, funcţionarul casei de schimb valutar refuză efectuarea operaţiunii.
    4.7.7. La efectuarea oricărei operaţiuni de schimb valutar, pînă la eliberarea mijloacelor corespunzătoare persoanei fizice, funcţionarul casei de schimb valutar înregistrează în mod obligatoriu operaţiunea de schimb valutar la maşina de casă şi control şi imprimă bonul de casă. Bonul de casă trebuie să conţină datele /informaţia stabilite de actele normative în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control. Bonul de casă se imprimă într-un singur exemplar şi drept confirmare a efectuării operaţiunii se înmînează clientului împreună cu mijloacele corespunzătoare.
    4.7.8. Suplimentar la bonul de casă, funcţionarul casei de schimb valutar perfectează buletinul de schimb valutar (în conformitate cu Anexa nr.2 la prezentul Regulament) în cazul în care:
    a) operaţiunea de schimb valutar se efectuează cu identificarea persoanei fizice; şi /sau
    b) maşina de casă şi control nu poate să asigure imprimarea pe bonul de casă a tuturor datelor /informaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare.
    4.7.9. Buletinul de schimb valutar se perfectează în două exemplare. După completarea buletinului de schimb valutar, funcţionarul casei de schimb valutar şi clientul semnează ambele exemplare ale acestuia.
    Prin semnătura sa clientul confirmă primirea mijloacelor corespunzătoare, a primului exemplar al buletinului de schimb valutar şi veridicitatea informaţiei despre client şi, după caz,  despre beneficiarul efectiv indicate în buletinul de schimb valutar (dacă această informaţie urmează a fi indicată).
    4.7.10. În cazul perfectării buletinului de schimb valutar, bonul de casă se anexează la primul exemplar al buletinului de schimb valutar şi se înmînează clientului împreună cu mijloacele corespunzătoare. Exemplarul doi al buletinului de schimb valutar rămîne în casa de schimb valutar.
    4.7.11. Nu se admit ştersături şi corectări în bonurile de casă şi în buletinele de schimb valutar.
    [Pct.4.7 în redacţia HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    [Pct. 4.7. în redacţia Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 4.7. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 4.7. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
4.8. ÎNREGISTRAREA OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB VALUTAR PERSOANELOR FIZICE
4.8.1. În procesul înregistrării operaţiunilor de schimb valutar în maşina de casă şi control şi imprimării bonului de casă, rechizitele şi indicii bonului de casă, în mod obligatoriu, se reflectă automat pe banda de control.
Dacă maşina de casă şi control nu poate să asigure delimitarea operaţiunilor de cumpărare /vînzare a valutei în numerar de cea de cumpărare /vînzare a valutei în baza cecurilor de călătorie şi a cardurilor, sau de alte operaţiuni cu persoane fizice stipulate în punctul 4.1., precum şi nu poate să asigure imprimarea datelor despre comisioane, plata suplimentară obligatorie, despre cecurile de călătorie /carduri (denumire, numere, serii), atunci, indiferent de fixarea automată a operaţiunilor  la maşina de casă şi control, toate operaţiunile de schimb valutar la momentul efectuării lor trebuie să fie înregistrate în mod obligatoriu în registre suplimentare conform Anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament.
Pentru fiecare tip de operaţiune (cumpărarea /vînzarea valutei străine, achitarea /vînzarea cecurilor de călătorie, operaţiuni de schimb valutar prin intermediul cardurilor) se deschide registru separat.
    [Pct. 4.8.1.modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 4.8.1. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 4.8.1. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
4.8.2. În cazul în care, ţinînd cont de prevederile punctului 4.8.1, completarea registrelor suplimentare conform Anexelor nr.3 şi 4 la prezentul Regulament nu este necesară, funcţionarul casei de schimb valutar, la efectuarea operaţiunii de schimb valutar, la care se cere identificarea persoanei fizice, perfectează Registrul persoanelor fizice identificate. Acest Registru se completează după  înregistrarea operaţiunii respective la maşina de casă şi control şi urmează să conţină numărul buletinului de schimb valutar (bonului de casă) eliberat, numele şi prenumele persoanei fizice care a efectuat nemijlocit operaţiunea, precum şi, după caz, numele şi prenumele persoanei fizice în numele căreia a fost efectuată operaţiunea. Acest Registru urmează a fi semnat de către funcţionarul casei de schimb valutar la sfîrşitul zilei sale de lucru.
    [Pct.4.8.2 în redacţia HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    [Pct. 4.8.2. în redacţia Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 4.8.2. în redacţia Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
4.8.3. În registrele îndeplinite suplimentar conform Anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament şi în Registrul clienţilor identificaţi, la efectuarea primei operaţiuni corespunzătoare din ziua operaţională, se indică denumirea instituţiei (subdiviziunii acesteia), sediul  şi codul fiscal /IDNO al acesteia, numărul de identificare (de uzină) al maşinii de casă şi control, numărul de înregistrare atribuit de Inspectoratul Fiscal, data, denumirea registrului, numele şi prenumele funcţionarului care va efectua operaţiuni de schimb valutar.
Informaţia indicată pe banda de control nu trebuie să difere de informaţia indicată în registre. În decursul zilei operaţionale înregistrările incorecte din registrele perfectate de mînă se anulează prin barare sau se corectează sub semnătura funcţionarului casei de schimb valutar, care a perfectat operaţiunile, cu indicarea datei anulării /corectării. Registrele perfectate de mînă trebuie să se întocmească cu pixul.
   
[Pct.4.8.3 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    [Pct. 4.8.3. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    [Pct. 4.8.3. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
    [Pct. 4.8.3. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
4.9. La efectuarea operaţiunilor de vînzare cetăţeanului a valutei străine (în numerar sau cecuri de călătorie) din contul mijloacelor lui proprii funcţionarul casei de schimb valutar nu are dreptul să emită cetăţeanului permisiunea de a scoate această valută străină peste hotare.
    [Pct. 4.9. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
4.10. Casa de schimb valutar poate încasa comision pentru efectuarea operaţiunilor. Tarifele comisionului se stabilesc de către casa de schimb valutar de sine stătător printr-un ordin (dispoziţie) al conducătorului ei.
La efectuarea operaţiunilor de vînzare a valutei străine şi a cecurilor de călătorie persoanelor fizice contra mijloace băneşti în numerar, casele de schimb valutar sînt obligate să încaseze o plată suplimentară în mărime de 0,1 la sută din suma ce se achită de către persoana fizică la cumpărarea valutei străine. Această prevedere nu se răsfrînge asupra operaţiunilor de vînzare persoanelor fizice a cecurilor de călătorie în valută străină contra aceeaşi valuta străină în numerar.
Plata suplimentară obligatorie nu trebuie să fie inclusă în cursul tranzacţiei.
Mijloacele băneşti obţinute din perceperea plăţilor suplimentare menţionate se transferă în conformitate cu  Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000.
    [Pct.4.10 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    [Pct. 4.10. completat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
4.11. În fiecare casă de schimb valutar trebuie să fie afişate în locuri vizibile pentru toţi clienţii:
- informaţia despre cursurile de cumpărare şi vînzare a valutelor străine, stabilite de către casa de schimb valutar pentru ziua respectivă în modul prevăzut de punctul 4.3.7 din prezentul Regulament;
- informaţia despre comisioane (perfectată în formă clară, cu caractere majuscule îngroşate) stabilite de către casa de schimb valutar în modul prevăzut de punctul 4.10 din prezentul Regulament;
  - informaţia despre mărimea plăţii obligatorii conform punctului 4.10 din prezentul Regulament;
[Pct.4.11 al.2 modificat prin HBN310/09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500]
- lista cu numele şi prenumele funcţionarilor casei de schimb valutar, care deservesc clienţii în ziua dată;
- originalul licenţei;
- avizul în corespundere cu punctul 4.17 din prezentul Regulament;
- "Orarul de lucru" în conformitate cu punctul 3.8. din prezentul Regulament;
- copia punctului 4 al Anexei nr. 5 la Regulamentul 10018-20.
În casa de schimb valutar trebuie să existe extrasul deciziei (ordinului, hotărîrii) cu privire la numirea casierului în funcţie. În decursul executării obligaţiunilor sale în calitate de casier, casierul trebuie să aibă asupra sa buletinul de identitate sau alt document care confirmă identitatea persoanei. Dacă altceva nu este stipulat în dispoziţia (ordinul, hotărîrea) conducătorului casei de schimb valutar, operaţiuni de schimb valutar are dreptul să efectueze numai casierul.
[Pct. 4.11. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 4.11. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 4.11. modificat  prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
[Pct. 4.11. completat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
[Pct. 4.11. modificat  prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
[Pct. 4.11. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
4.12. Casa de schimb valutar este obligată să informeze clientela sa despre regulile şi normele de introducere a valutei în ţară şi de scoatere a valutei din ţară, stabilite în Moldova.
La cumpărarea-vînzarea valutei străine nu se admit restricţii după nominalul bancnotelor, anul de emisie a acestora, precum şi alte restricţii, cu excepţia celor stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
[Pct. 4.12. modificat  prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
[Pct. 4.12. completat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
4.13. Casele de schimb valutar sînt obligate să efectueze operaţiuni de cumpărare-vînzare de valută străină persoanelor fizice, dacă la momentul cererii clientului, în incinta casei de schimb valutar există lei moldoveneşti /valute străine solicitate.
[Pct. 4.13.  în redacţia Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
4.14. La finele zilei lucrătoare soldurile de lei moldoveneşti, de valută străină şi de alte valori şi documentele casa de schimb valutar trebuie să le păstreze într-o încăpere special dotată conform prevederii de la punctul 3.3.8.b).
În cazul absenţei unei asemenea încăperi, casa de schimb valutar trebuie să predea zilnic la finele zilei lucrătoare soldurile de lei moldoveneşti, de valută străină şi de alte valori şi documentele la banca licenţiată, sau conform contractului  - unei alte organizaţii pentru custodie.
Între timp, organizaţia cu care casa de schimb valutar a încheiat un contract în vederea  custodiei valorilor, trebuie să aibă condiţiile corespunzătoare păstrării integrităţii valorilor, despre care se stipulează în acordul de custodie.
Predarea la finele zilei lucrătoare a soldurilor de mijloace băneşti şi de alte valori şi a documentelor la banca licenţiată către custodie, la o altă organizaţie disponibilă de încăperea menţionată, trebuie să fie perfectată prin documentele corespunzătoare şi reflectată  în evidenţă.
[Pct.4.14. modificat  prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
4.15. Mijloacele în valută străină şi în lei moldoveneşti se depun în bancă /predau altei organizaţii (vezi punctele 3.3.10., 4.14. din prezentul Regulament) în aceeaşi zi în care acestea au fost scoase (retrase) din incinta casei de schimb valutar. De asemenea, mijloacele în valută străină şi în lei moldoveneşti se depun în casă în aceeaşi zi în care acestea au fost scoase (retrase) din bancă /altă organizaţie.
[Pct. 4.15. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 4.15. introdus prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
4.16. Pentru casa de schimb valutar nu se stabilesc careva plafoane ale soldurilor de valută străină /lei moldoveneşti care urmează a fi păstrate în casa acesteia.
[Pct. 4.16. introdus prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
4.17. În cazul existenţei unor reclamaţii, obiecţii sau propuneri vizavi de activitatea casei de schimb valutar, clientela poate să le relateze în scris sau la telefon Băncii Naţionale a Moldovei, care examinează reclamaţiile corespunzătoare. În acest sens, în incinta fiecărei încăperi unde se efectuează operaţiuni de schimb valutar persoanelor fizice trebuie să fie afişat un aviz (în limba de stat), accesibil clientelei deservite, avînd următorul conţinut:
"În cazul unor reclamaţii, obiecţii sau propuneri vizavi de activitatea casei /punctului de schimb valutar, clientela poate să le relateze Băncii Naţionale a Moldovei la numărul de telefon 228-642.".
[Pct. 4.17. introdus prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
4.18. În decursul activităţii sale casa de schimb valutar, indiferent de cheltuielile suportate de către aceasta (plăţi la buget, aferente salariilor /arendei etc.) este obligată să-şi menţină mijloacele sale băneşti circulante, formate din contul aporturilor băneşti în capitalul statutar, care se utilizează numai la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, la nivelul de cel puţin 500000 lei.
Dacă în rezultatul activităţii sale casa de schimb valutar suportă pierderi (confirmate prin documente corespunzătoare) aferente fluctuaţiei cursului valutar, care au dus la diminuarea mijloacelor circulante menţionate pînă la nivelul mai puţin de 500000 lei, aceasta, în decurs de 30 zile calendaristice, trebuie să completeze aceste mijloace băneşti pînă la nivelul minim indicat.
În scopul verificării dacă volumul mijloacelor băneşti circulante existente nu este mai puţin de minimumul stabilit, se aplică cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil în ziua efectuării verificării. Verificarea se efectuează în fiecare zi lucrătoare.
[Pct.4.18. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
[Pct. 4.18. introdus prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
4.19. În decursul programului său de lucru, casa de schimb valutar este obligată să menţină mijloacele sale băneşti circulante în incinta casei de schimb valutar şi /sau în conturile sale deschise la băncile din Republica Moldova, cu respectarea cerinţelor punctului 5.2 al prezentului Regulament. Păstrarea mijloacelor băneşti respective în alte locuri (celule de tezaur bancare etc.) este interzisă.
[Pct.4.19. introdus prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
CAPITOLUL V.  PERFECTAREA OPERAŢIUNILOR DE 
CUMPARĂRE ŞI VÎNZAREA VALUTEI STRĂINE  DIN
CONTUL MIJLOACELOR PROPRII ALE CETĂŢENILOR
[Pct.5.1 exclus prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
5.1. În vederea continuităţii efectuării operaţiunilor casa de schimb valutar, înainte de ziua operaţională, asigură funcţionarii săi cu avansuri în lei moldoveneşti şi/sau în valută străină, cu formulare ale buletinelor de schimb valutar, iar la necesitate - şi cu formulare ale registrelor conform Anexelor nr.3 şi 4 la prezentul Regulament, Registre ale clienţilor identificaţi. Eliberarea de valori spre  decontare funcţionarilor, precum şi restituirea lor de la decontare urmează să fie perfectate prin ordine de încasări şi cheltuieli, copiile cărora în decursul zilei operaţionale trebuie să se  păstreze la funcţionarii care au primit şi au eliberat avansul.
[Pct.5.2. devine 5.1. prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
5.2. Suma minimală a avansurilor în lei moldoveneşti şi în valută străină, care urmează a fi eliberată funcţionarilor casei de schimb valutar la începutul zilei operaţionale pentru efectuarea operaţiunilor cu persoane fizice, trebuie să constituie echivalentul nu mai puţin de 400000 lei moldoveneşti.
În scopul continuităţii efectuării operaţiunilor cu persoane fizice, casa de schimb valutar este obligată să asigure existenţa la funcţionari în decursul zilei operaţionale a mijloacelor băneşti (în lei moldoveneşti şi în valută străină) în echivalent nu mai puţin de 400000 lei moldoveneşti.
Echivalentul în valută străină se determină cu aplicarea cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei valabil la ziua respectivă.
[Pct.5.2. introdus  prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
[Pct. 5.2. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 5.2.modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.3. La primirea valutei străine funcţionarul casei de schimb valutar este obligat să verifice autenticitatea şi plătibilitatea valutei străine în numerar prezentate, a cecurilor de călătorie şi a altor mijloace de plată după Îndrumarul de valută străină şi alte materialele instructive, de control şi informative.
[Pct. 5.3. modificat  prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
5.4. În cazul în care un cetăţean a prezentat bancnote suspecte de a fi false, funcţionarul casei de schimb valutar trebuie să acţioneze în conformitate cu prevederile stipulate în Anexa nr. 5.
   
[Pct.5.4 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
[Pct. 5.4. modificat prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
5.5. CUMPARĂREA ŞI VÎNZAREA DE VALUTĂ STRAINĂ ÎN NUMERAR
5.5.1. În conformitate cu punctul 4.7. funcţionarul casei de schimb valutar care efectuează operaţiuni de schimb valutar perfectează bonul de casă şi, după caz, buletinul de schimb valutar.
[Pct. 5.5.1. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
5.5.2. În cazul în care conform punctului 4.8.1. se cere suplimentar îndeplinirea registrului conform Anexei nr.3 sau 4 la prezentul Regulament, atunci în decursul zilei operaţionale, operaţiunile la momentul efectuării, în mod obligatoriu se înregistrează:
a) operaţiunile de cumpărare - în "Registrul valutei străine în numerar cumpărate" (anexa nr.3);
b) operaţiunile de vînzare - în "Registrul valutei străine în numerar vîndute" (anexa nr.4);
[Pct. 5.5.2. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 5.5.2. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 5.5.3., 5.5.4 excluse prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
[Pct. 5.5. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
[Pct. 5.6.-5.7. excluse prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.8. OPERAŢIUNILE CU CECURI DE CĂLĂTORIE ŞI CARDURI
[Titlul pct. 5.8. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
5.8.1. Casa de schimb valutar poate cumpăra de la persoane fizice şi poate vinde persoanelor fizice cecuri de călătorie în valută străină, precum şi efectua operaţiuni cu carduri. Aceste operaţiuni se efectuează în conformitate cu normele de lucru cu carduri şi normele de cumpărare (achitare) şi vînzare a cecurilor de călătorie, stabilite de banca licenţiată, cu care casa de schimb valutar dată are acordul încheiat privind utilizarea cardurilor, precum şi privind achitarea şi/sau vînzarea cecurilor de călătorie în valută străină.
[Pct. 5.8.1. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 5.8.1. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
5.8.2. La efectuarea operaţiunii de cumpărare (achitare) a cecurilor de călătorie trebuie să fie de asemenea respectate cerinţele enumerate în punctele 5.5.1.
La efectuarea operaţiunii de vînzare a cecurilor de călătorie trebuie să fie de asemenea respectate cerinţele enumerate în punctul 5.5.1.
[Pct. 5.8.2. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
[Pct. 5.8.2. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.8.3. În cazul în care conform punctului 4.8.1. se cere suplimentar îndeplinirea registrului conform Anexei nr.3 sau 4 la prezentul Regulament, atunci în decursul zilei operaţionale, operaţiunile la momentul efectuării, în mod obligatoriu se înregistrează:
a) operaţiunile de cumpărare (achitare) a cecurilor de călătorie - în "Registrul cecurilor de  călătorie achitate" (anexa nr. 3);
b) operaţiunile de vînzare a cecurilor de călătorie - în "Registrul cecurilor de călătorie vîndute" (anexa nr. 4);
[Pct. 5.8.3. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 5.8.3.  modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 5.8.3. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.9. SCHIMBUL UNEI VALUTE STRAINE ÎN NUMERAR CONTRA ALTĂ VALUTĂ STRĂINĂ ÎN NUMERAR se efectuează persoanelor fizice (rezidente şi nerezidente) pe calea efectuării concomitente a operaţiunii de cumpărare şi a operaţiunii de vînzare a valutei străine persoanelor fizice cu respectarea cerinţelor, expuse în punctele 5.5.1. şi 5.5.2.
[Pct. 5.9.în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.10. ÎNCHEIEREA ZILEI ŞI ÎNTOCMIREA DĂRILOR DE SEAMĂ ASUPRA OPERAŢIUNILOR ZILEI
5.10.1. La finele zilei operaţionale, funcţionarul casei de schimb valutar, care a efectuat operaţiunile, primeşte din maşina de casă şi control banda de control şi tipăreşte bonul dării de seamă fiscale pe zi în conformitate cu actele juridice în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control.
[Pct. 5.10.1. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 5.10.1. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.10.2. În cazul în care conform punctului 4.8.1. pe parcursul zilei operaţionale au fost completate registre suplimentare conform Anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament, la finele zilei operaţionale funcţionarul casei de schimb valutar, care a efectuat operaţiunile, aparte la toate registrele, calculează sumele de valută străină în numerar (cecuri de călătorie), cumpărată de la persoane fizice în această zi operaţională. În rubrica registrului pentru totaluri se înscriu totalurile sumelor de valută  străină în numerar cumpărată (cecuri de călătorie achitate) după nominal şi în echivalent în  lei moldoveneşti la cursul de cumpărare pentru persoane fizice (divizate pe denumiri de valute şi tipuri de cecuri de călătorie).
În aceeaşi ordine se efectuează calculul totalurilor la registrele cu alte tipuri de operaţiuni, utilizînd cursurile aplicate la efectuarea acestor operaţiuni.
Datele centralizate din registre trebuie să fie verificate cu totalurile de pe bonul dării de seamă fiscale pe zi.
Toate registrele trebuie să fie semnate de către funcţionarul casei de schimb valutar, care a perfectat operaţiunile.
[Pct. 5.10.2. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 5.10.2. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 5.10.2. modificat  prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
[Pct. 5.10.2. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
[Pct. 5.10.3. exclus prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.10.4. De asemenea fiecare funcţionar al casei de schimb valutar, care a perfectat operaţiuni, întocmeşte (în baza bonurilor dării de seamă fiscale pe zi şi registrelor suplimentare conform Anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament) darea de seamă asupra operaţiunilor efectuate pe parcursul zilei după forma din anexa nr.6.
Darea de seamă o semnează funcţionarul casei de schimb valutar, care a perfectat operaţiunile.
[Pct. 5.10.4. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 5.10.4. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
5.10.5. După aceasta funcţionarul casei de schimb valutar trebuie să facă calculul valorilor (în lei moldoveneşti şi în valută străină) pentru  fiecare denumire şi tip, şi apoi să verifice prezenţa efectivă cu datele cuprinse în dările de seama.
[Pct. 5.10.5. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.10.6. La raportul, perfectat în conformitate cu Anexa nr. 6 la prezentul Regulament, se anexează următoarele documente, în care sunt reflectate operaţiunile, efectuate de către funcţionar în ziua operaţională respectivă: banda de control, registrele, exemplarele doi ale buletinelor de schimb valutar, ordinele de încasări şi plăţi.
În termenele şi modalitatea stabilite conform legislaţiei în vigoare, documentele indicate în alineatul de mai sus se transmit serviciului contabil, în scopul perfectării şi controlului contabil.
[Pct. 5.10.6. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 5.10.6. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 5.10.6. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.10.7. După verificare, perfectare contabilă şi reflectare în evidenţa operaţiunilor, documentele trebuie să fie acumulate, broşate în mape pe zile (luni etc.) şi să fie păstrate conform legislaţiei. Casa de schimb valutar urmează să păstreze documentele aferente operaţiunilor efectuate şi persoanelor fizice identificate (banda de control, exemplarele doi ale buletinelor de schimb valutar, registrele) cel puţin 7 ani după finalizarea operaţiunilor.
Casa de schimb valutar trebuie să asigure integritatea şi păstrarea documentelor, respectînd legislaţia în vigoare şi regulile de organizare a lucrărilor de arhivă. Responsabilitatea pentru asigurarea păstrării documentelor o poartă conducătorul casei de schimb valutar.
   
[Pct.5.10.7 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
[Pct. 5.10.7. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 5.10.7. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
5.11. RAPORTĂRI PERIODICE
5.11.1. Lunar, cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară casa de schimb valutar prezintă pe suport hîrtie la Banca Naţională a Moldovei Raportul privind operaţiunile efectuate (Anexa nr.7 la prezentul Regulament).
   
[Pct.5.11.1 abrogat prin HBN53 din 05.03.09, MO62-64/27.03.09 art.269 în vigoare 07.04.09]
[Pct.5.11.1 modificat prin HBN371/15.12.05, MO172/23.12.05 art.619]
[Pct. 5.11.1. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
5.11.2. Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii ce urmează după perioada gestionară, casa de schimb valutar prezintă la Banca Naţională a Moldovei "Raportul financiar", precum şi "Raportul statistic nr. 5-c".
[Pct. 5.11. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
CAPITOLUL VI. REGULILE DE EFECTUARE PE
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA A OPERAŢIUNILOR
 ÎN VALUTĂ STRĂINĂDE CĂTRE PUNCTUL DE SCHIMB
DE PE LÎNGĂ HOTEL
6.1. Hotelul sau organizaţia, în componenţa căreia se află hotelul (în continuare - organizaţie), care deserveşte, în general, cetăţeni nerezidenţi, pot crea, în baza licenţei eliberate de Banca Naţională a Moldovei, puncte de schimb de pe lîngă hotel pentru recepţia valutei străine de la cetăţeni nerezidenţi pentru servicii hoteliere şi pentru efectuarea altor operaţiuni prevăzute în prezentul capitol VI (în continuare - punctul de schimb).
    [Pct.6.1 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
6.2. Toate subdiviziunile acestei organizaţii şi alte întreprinderi situate în acest hotel au dreptul de a presta servicii contra valută străină cetăţenilor nerezidenţi, plata cărora trebuie să fie inclusă în contul sumar pentru servicii, înaintat cetăţeanului nerezident de către hotel.
6.3. Tarifele la servicii pot fi stabilite sau în lei moldoveneşti, sau în valută străină.
6.4. Hotelul (organizaţia), care a primit licenţa Băncii Naţionale a Moldovei să deschidă un punct de schimb, nu are dreptul de a refuza să primească de la cetăţean lei moldoveneşti ca plată pentru servicii.
6.5. Valuta străina, încasată ca plată pentru servicii prin transfer de peste hotare, se înscrie în contul valutar al hotelului (organizaţiei).
6.6. Hotelul (organizaţia) are dreptul de a deschide un punct de schimb de pe lîngă hotel numai după obţinerea licenţei respective la Banca Naţională a Moldovei. Pentru a obţine licenţa de deschidere a punctului de schimb hotelul (organizaţia) prezintă la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente:
6.6.1. Demersul adresat Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei privind eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii punctului de schimb de pe lîngă hotel, care urmează a fi confirmat prin semnătura conducătorului şi ştampila hotelului (organizaţiei). În demers se indică denumirea hotelului (organizaţiei), forma juridică de organizare, adresa juridică, codul fiscal şi numărul de telefon al hotelului (organizaţiei), lista operaţiunilor în valută străină care vor fi efectuate de către punctul de schimb în corespundere cu prevederile prezentului Regulament, precum şi se indică locul concret unde va fi amplasat punctul de schimb. În demersul organizaţiei se indică suplimentar denumirea hotelului, sediul şi numărul de telefon ale acestuia.
    [Pct.6.6.1 al.1 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
Demersul trebuie de asemenea să stipuleze că:
a) conducătorul, contabilul-şef şi funcţionarii hotelului (organizaţiei), care vor efectua operaţiuni de primire şi cumpărare a valutei străine de la cetăţeni, au fost familiarizaţi cu prezentul Regulament nr.10018-20, cu "Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova", cu alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei referitoare la activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel, precum şi cu actele juridice în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control, în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, şi se obligă să execute toate cerinţele incluse în acestea;
b) hotelul (organizaţia) se obligă să prezinte la Banca Naţională a Moldovei dările de seamă cerute în termenele stabilite şi în volumul determinat.
Demersul, de asemenea, urmează să conţină confirmarea hotelului (organizaţiei) referitor la abilităţile sale de a desfăşura pe răspunderea sa activitatea la punctul de schimb în corespundere cu prezentul Regulament, precum şi să conţină lista documentelor anexate la demers.
   
[Pct.6.6.1 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
[Pct.6.6.1. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.6.1. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.6.2. Actele de constituire a hotelului (organizaţiei) (contractul de constituire, statutul).
[Pct.6.6.2. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
6.6.3. Certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
  [Pct.6.6.3 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
[Pct.6.6.3 în redacţia HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 6.6.3. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.6.3.în redacţia Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
6.6.4. Adeverinţa de la minimum o bancă licenţiată privind disponibilitatea acestui  hotel (organizaţii) de conturi în lei moldoveneşti şi în valută străină (indicînd numerele lor) şi privind acordul acestei bănci de a primi şi a cumpăra valuta străină de la acest hotel (organizaţie). Adeverinţa urmează a fi perfectată pe foaia cu antet a băncii şi confirmată prin semnătura conducătorului, contabilului-şef şi ştampila băncii.
[Pct.6.6.4 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 6.6.4. completat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.6.5. Documentul, care confirmă disponibilitatea unei încăperi special dotate, mijloacelor tehnice, materialelor informative şi de altă natură, necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu valută străină:
a) safeuri aparte pentru păstrarea valutei străine;
b) semnalizarea de pază;
c) maşina de casă şi control. Drept confirmare se anexează Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat corespunzător;
[Pct.6.6.5 lit.c) în redacţia HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Subpct. c) în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
d) Îndrumarul de valute străine şi alte materiale instructive, de control şi informative;
[Subpct. e) exclus prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
f) aparate pentru verificarea autenticităţii bancnotelor;
g) blanchete de registre şi blanchete de buletine de schimb valutar.
În acelaşi timp, punctul de schimb poate fi situat la recepţie sau în altă încăpere din hotel, prevăzut pentru efectuarea operaţiunilor de casă.
[Pct. 6.6.5. modificat  prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
6.6.6. Caracteristici profesionale ale conducătorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, responsabili de activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel, cu anexarea originalelor cazierelor judiciare eliberate acestor persoane de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
[Pct.6.6.6 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 6.6.6.  în redacţia Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.6.6. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 6.6.6. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
    6.6.61. Buletinele de identitate ale conducătorului, adjunctului acestuia şi a contabilului-şef, responsabili de activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel.
    [Pct.6.6.61 introdus prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
6.6.7. Documentele indicate la punctele 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5 lit.c) şi 6.6.61) ) din acest Regulament se prezintă în original şi fotocopii. În urma verificării fotocopiilor cu originalele, responsabilul Băncii Naţionale a Moldovei restituie casei de schimb valutar originalele documentelor respective, iar fotocopiile autentificate rămîn la Banca Naţională a Moldovei. De asemenea, se admite prezentarea acestor documente în copii autentificate notarial care rămîn la Banca Naţională a Moldovei.
   
[Pct.6.6.7 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
[Pct.6.6.7. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
[Pct.6.6.7 introdus prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 6.7. exclus prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.7. În cazul în care hotelul (organizaţia) intenţionează să desfăşoare activitate de schimb valutar prin intermediul punctului său de schimb valutar după expirarea termenului de valabilitate a licenţei, acesta poate să obţină o licenţă nouă.
    6.7.1. În scopul obţinerii unei licenţe noi, hotelul (organizaţia) depune la Banca Naţională a Moldovei documentele prevăzute în punctele 6.6.1 - 6.6.61. Documentele respective urmează a fi depuse în termen de cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de valabilitate a licenţei eliberate anterior. Documentele se depun în conformitate cu prevederile punctului 6.6.7.
   
[Pct.6.7.1 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
    6.7.2. Licenţa nouă se eliberează la prezentarea de către hotel (organizaţie) a originalului licenţei eliberate anterior. Aceasta se eliberează nu mai devreme de ultima zi lucrătoare pentru care a fost valabilă licenţa eliberată anterior.
    [Pct.6.7 introdus prin HBNM237 din 12.09.07, MO149-152/21.09.07 art.563]
    6.8. Pînă la eliberarea licenţei, Banca Naţională a Moldovei nemijlocit la locul de amplasare a punctului de schimb efectuează controlul prevăzut în punctul 3.6.
6.9. Examinarea documentelor prezentate la Banca Naţională a Moldovei pentru obţinerea licenţei se efectuează în conformitate cu punctul 3.7. din prezentul Regulament.
[Pct. 6.9. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.9. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.10. Punctul de schimb de pe lîngă hotel se deschide numai după primirea de la Banca Naţională a Moldovei a licenţei respective şi în baza ordinului (dispoziţiei) conducătorului hotelului (organizaţiei), în care se indică persoanele de răspundere de la hotel, care vor efectua la punctul de schimb operaţiuni şi controlul lor.
6.11. În punctul de schimb de pe lîngă hotel trebuie să fie afişate în locuri vizibile pentru toţi clienţii:
  - originalul licenţei eliberate de Banca Naţională a Moldovei;
- informaţia despre cursurile de cumpărare a valutelor străine, stabilite de către hotel (organizaţie) pentru ziua respectivă în modul prevăzut la punctul 6.15 din prezentul Regulament;
- informaţia despre comisioane (perfectată în formă clară, cu caractere majuscule îngroşate) stabilite de către hotel (organizaţie) în modul prevăzut de punctul 6.17 din prezentul Regulament;
[Pct.6.11 al.3 modificat prin HBN310/09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500]
- lista cu numele şi prenumele funcţionarului punctului de schimb, care deservesc clienţii în ziua dată;
- orarul de lucru al punctului de schimb perfectat în conformitate cu punctul 3.8. din prezentul Regulament;
- avizul perfectat în corespundere cu punctul 4.17.din prezentul Regulament.
[Pct. 6.11.  modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.11. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 6.11. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
6.12. În cazul modificării documentelor /informaţiei din documentele în baza cărora a fost eliberată licenţa, hotelul (organizaţia) este obligat în decurs de 10 zile lucrătoare să informeze Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt anexînd drept confirmare documentele corespunzătoare.
În cazul în care se modifică denumirea hotelului (organizaţiei) şi /sau alte date indicate în licenţă, Banca Naţională a Moldovei va schimba licenţa hotelului (organizaţiei) pe una nouă. Licenţa nouă se eliberează la prezentarea originalului licenţei eliberate anterior.
În acelaşi timp, Banca Naţională a Moldovei poate efectua un control în corespundere cu punctul 3.6. din prezentul Regulament.
În cazul în care hotelul (organizaţia) intenţionează să sisteze temporar activitatea punctului de schimb, acesta este obligat să vîndă băncii /băncilor din Republica Moldova disponibilităţile sale în valută străină aflate în punctul de schimb şi să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt. Pînă la reluarea activităţii punctului de schimb hotelul (organizaţia) este obligat să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt indicînd, totodată şi data reluării activităţii.
În cazul în care hotelul (organizaţia) intenţionează să înceteze definitiv activitatea punctului său de schimb, acesta trebuie să vîndă băncii /băncilor din Republica Moldova disponibilităţile sale în valută străină aflate în punctul de schimb şi să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt, prezentînd, totodată, originalul licenţei corespunzătoare. Încetarea definitivă a activităţii punctului de schimb are drept consecinţă retragerea licenţei Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct.6.12. al.1 modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
[Pct.6.12 al.1 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 6.12. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.12. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.13. Punctul de schimb de pe lîngă hotel are dreptul de a efectua următoarele operaţiuni:
[Pct. 6.13. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.13.1. Primirea de la cetăţenii nerezidenţi pentru servicii a:
- valutei străine în numerar,
- cecurilor de călătorie în valută străină,
- plăţilor în baza cardurilor;
[Pct. 6.13.1. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.13.1. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
6.13.2. Restituirea valutei străine în numerar cetăţenilor nerezidenţi pentru serviciile hoteliere plătite de către aceştia, dar care nu au fost prestate;
6.13.3. Cumpărarea de la persoane fizice - clienţi ai hotelului (organizaţiei) a cecurilor de călătorie în valută străină şi a valutei străine în numerar din contul mijloacelor proprii ale acestor cetăţeni;
[Pct. 6.13.3. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.13.3. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 6.13.3. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
[Pct. 6.13.4.exclus prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
6.14. Punctul de schimb de pe lîngă hotel are dreptul de a efectua operaţiuni cu valută străină aflată în circulaţie, care nu trezeşte dubii în autenticitatea şi plătibilitatea ei.
Lista valutei străine în numerar, pe care punctul de schimb o poate primi şi cumpăra de la cetăţeni, hotelul (organizaţia) trebuie să o coordoneze cu bancă licenţiată care cumpără această valută străină de la hotel. Banca, care a consimţit în prealabil în scris cumpărarea acestei valute străine, este obligată să o cumpere de la hotel (organizaţie).
[Pct. 6.14. modificat prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
[Pct. 6.14. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
6.15. Operaţiunile, enumerate în punctul 6.13., se efectuează de către punctul de schimb de pe lîngă hotel la cursul, pe care hotelul (organizaţia) îl stabileşte de sine  stătător, conducîndu-se pe lîngă aceasta de cerinţele, expuse la punctele 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7., 4.3.8., 4.12. (alineatul doi). Copia dispoziţiei semnată de către conducătorul hotelului (organizaţiei), prin care se stabilesc cursurile de cumpărare a valutelor străine, trebuie să se afle în punctul de schimb de pe lîngă hotel (organizaţie) la un loc vizibil, accesibil clientelei.
[Pct. 6.15. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 6.15. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
[Pct. 6.15. modificat prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
[Pct. 6.15. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
6.16. Numerarul de valute străine şi cecurile de călătorie primite de către punctul de schimb din hotel, în ziua lucrătoare precedentă, în mod obligatoriu, se supun vînzării băncii autorizate nu mai tîrziu de ziua curentă bancară la cursul de cumpărare al băncii autorizate folosit pentru persoanele juridice (clienţi ai băncii autorizate) în ziua efectuării operaţiunii. Dacă conform regulilor băncii Republicii Moldova, cecurile de călătorie se achită de către aceasta numai după primirea acoperirii de la banca străină corespondentă, mijloacele băneşti conform acestor cecuri se cumpără de către bancă cel mai tîrziu în următoarea zi lucrătoare de la data primirii acoperirii sumei în valută străină.
Valuta străină parvenită prin intermediul cardurilor în ziua precedentă se achiziţionează de către banca comerciantului nu mai tîrziu de ziua curentă bancară la cursul de cumpărare stabilit pentru persoanele juridice (clienţi ai băncii autorizate) în ziua efectuării operaţiunii. În aceeaşi zi, banca comerciantului înregistrează în contul curent al hotelului (organizaţiei) echivalentul în lei moldoveneşti obţinut în urma cumpărării mijloacelor respective în valută străină.
    
[Pct.6.16 al.2) modificat prin HBN178 din 18.09.08, MO187-188/17.10.08 art.558]
[Pct. 6.16. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 6.16. în redacţia Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
6.17. Tarifele comisionului care se percep de către punctul de schimb de pe lîngă hotel la efectuarea operaţiunilor indicate la punctul 6.13.3 din prezentul Regulament se stabilesc de către hotel (organizaţie) de sine stătător printr-un ordin (dispoziţie) al conducătorului acestuia.
[Pct.6.17 în redacţia HBN310/09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500]
6.18. La predarea din casă a valutei străine încasate în decursul zilei operaţionale, punctul de schimb de pe lîngă hotel (organizaţie), la necesitate, poate să-şi reţină pentru eliberarea restului în favoarea clienţilor sume în valută străină pînă la un plafon de maximum 500 dolari SUA (sau echivalentul acestei sume în alte valute străine).
[Pct. 6.18. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.19. Punctul de schimb de pe lîngă hotel este obligat să efectueze operaţiuni aplicînd maşină de casă şi control în conformitate cu actele juridice în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control.
[Pct. 6.19. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 6.19. modificat  prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
[Pct. 6.20. exclus prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
    6.20. Hotelul (organizaţia) urmează să ţină evidenţa tuturor operaţiunilor efectuate şi a persoanelor fizice identificate la efectuarea operaţiunilor de cumpărare a valutei străine de la persoanele fizice, respectînd cerinţele legislaţiei, inclusiv ale prezentului Regulament.
    [Pct.6.20  introdus prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
6.21. La primirea valutei străine în numerar ca plată pentru serviciile prestate cetăţeanului nerezident i se emite un cont de plată nu mai puţin decît în două exemplare, unul dintre care după plată se înmînează cetăţeanului, altul rămîne la punctul de schimb de pe lîngă hotel.
Funcţionarul punctului de schimb fixează în mod obligatoriu pe contul de plată data plăţii, cursul valutei străine, la care se efectuează operaţiunea, suma de valută străină pe care cetăţeanul trebuie să o plătească pentru  servicii şi contravaloarea acesteia în lei moldoveneşti.
La primirea valutei străine în numerar ca plată pentru serviciile prestate persoanei fizice nerezidente, funcţionarul punctului de schimb înregistrează, în mod obligatoriu, operaţiunea la maşina de casă şi control şi imprimă bonul de casă pe care îl înmînează clientului.
[Pct. 6.21. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.21. completat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.22. La efectuarea operaţiunii de cumpărare a valutei străine în numerar de la o persoana fizică din contul mijloacelor ei proprii funcţionarul punctului de schimb de pe lîngă hotel trebuie să se conducă de cerinţele punctelor 4.7., 4.8., 5.5.1., 5.5.2.a) ale prezentului Regulament.
[Pct.6.22 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 6.22. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.22. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 6.22.în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
[Pct. 6.23. exclus prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
6.24. La efectuarea restituirii către cetăţean a valutei străine în numerar plătite de către acesta pentru servicii, care nu au fost oferite lui, de regulă cetăţeanului i se eliberează acea valută străină, pe care acesta a plătit-o anterior pentru servicii.
6.25. Primirea cecurilor de călătorie în valută străină şi a cardurilor se efectuează conform regulilor de primire (plată) a fiecărui tip de document de plată, pe care le stabileşte bancă licenţiată care deserveşte acest hotel (organizaţie).
Operaţiunile de primire (plată) a cecurilor de călătorie şi a cardurilor pentru servicii  se efectuează ţinînd cont de cerinţele punctului 6.21.
Operaţiunile de cumpărare a cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează ţinînd cont de cerinţele expuse în punctele 4.7., 4.8., 5.5.1. şi 5.8.3.a).
[Pct. 6.25. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.25. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
[Pct. 6.25. modificat prin Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
6.26. La finele zilei operaţionale funcţionarul punctului de schimb calculează totalurile la operaţiunile efectuate de el în această zi operaţională, conducîndu-se de prevederile punctului 5.10.
6.27. Lunar, cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară hotelul (organizaţia) prezintă pe suport hîrtie la Banca Naţională a Moldovei Raportul privind operaţiunile efectuate la punctul de schimb de pe lîngă hotel (Anexa nr. 8 la prezentul Regulament).
[Pct.6.27 modificat prin HBN371/15.12.05, MO172/23.12.05 art.619]
[Pct. 6.27. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.27. în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
6.28. Punctul de schimb de pe lîngă hotel efectuează activitatea sa respectînd de asemenea cerinţele expuse în punctele 4.12., 4.17., 5.1., 5.3., 5.4. ale prezentului Regulament.
[Pct.6.28. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
[Pct.6.28 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 6.28. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 6.28. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 6.28. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
CAPITOLUL VII. BĂNCILE AUTORIZATE
7.1. În vederea efectuării operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice bancă licenţiată printr-o dispoziţie a sa deschide case pentru schimbul valutei.
Pe aceeaşi adresă bancă licenţiată poate deschide o singură casă pentru schimbul valutei cu unul sau mai multe ghişee.
[Pct.7.1. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
7.2.Banca licenţiată este obligată să înregistreze casa sa pentru schimbul valutei la Banca Naţională a Moldovei (printr-un aviz în scris în corespundere cu Anexa nr. 9) nu mai tîrziu decît cu trei zile lucrătoare înainte de a deschide casa pentru schimbul valutei.
În cazul în care după înregistrarea la Banca Naţională a Moldovei a casei pentru schimbul valutei banca licenţiată deschide ghişeu suplimentar în cadrul acestei case, banca licenţiată este obligată să informeze despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei, expediind un aviz, în conformitate cu anexa nr.9 la prezentul Regulament, nu mai tîrziu decît cu trei zile lucrătoare înainte de a deschide ghişeul respectiv.
[Pct.7.2. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
    [Pct.7.2 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 7.2. modificat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
7.3. La efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice banca licenţiată este obligată să separe şi să delimiteze activitatea casei pentru schimbul valutei de activitatea casei operaţionale a băncii şi să se conducă de cerinţele expuse în punctele 4.1.1., 4.1.2., 4.1.6., 4.1.7., 4.2., 4.3., 4.5-4.61, 4.7.7-4.7.11, 4.8-4.13, 4.17., 5.1, 5.3-5.10., 5.11.1. ale prezentului Regulament.
[Pct.7.3 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
     [Pct.7.3. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
[Pct.7.3 modificat prin HBNM41/25.02.04, MO39-41/05.03.04 art.98]
[Pct. 7.3. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 7.3. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 7.3. modificat prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
[Pct. 7.3. completat prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
[Pct. 7.3. în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
7.4. Suma minimală a avansurilor în lei moldoveneşti şi în valută străină, care urmează a fi eliberată funcţionarilor unei case pentru schimbul valutei (indiferent de numărul ghişeelor) la începutul zilei operaţionale, trebuie să constituie echivalentul nu mai puţin de 100000 lei moldoveneşti.
Echivalentul în valută străină se determină cu aplicarea cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei valabil la ziua respectivă.
Nu se admite transmiterea din casa pentru schimbul valutei a mijloacelor băneşti (în valută străină şi în lei moldoveneşti) pe parcursul zilei operaţionale.
[Pct.7.4. introdus prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
[Pct.7.4.-7.7. devin 7.5.-7.8.  prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
 [Pct.7.5 exclus prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333, pct.7.6-7.8 devin 75-7.7]
[Pct. 7.4. introdus prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]
7.5. Banca poate stabili cursuri (de cumpărare /vînzare) unice pentru toate casele sale pentru schimbul valutei sau cursuri diferite pentru fiecare casă aparte în funcţie de cererea şi oferta de valută străină la locul de amplasare a casei.
   
[Pct. 7.5. introdus prin Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
7.6. Orele de lucru ale casei pentru schimbul valutei se coordonează cu Banca Naţională a Moldovei şi se indică în "Orarul de lucru" conform Anexei nr. 10 la prezentul Regulament, care trebuie să fie afişat la un loc vizibil şi accesibil clientelei.
[Pct. 7.6. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Pct. 7.6. introdus prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
7.7. În cazul în care banca licenţiată intenţionează să sisteze temporar sau să înceteze definitiv activitatea casei /caselor sale pentru schimbul valutei, aceasta trebuie să informeze în scris despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei. Pînă la reluarea activităţii casei /caselor pentru schimbul valutei sistate temporar de bancă, aceasta este obligată să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt indicînd, totodată şi data reluării activităţii.
[Pct. 7.7. introdus prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
CAPITOLUL VIII. ALTE REGLEMENTĂRI
8.1. În cazurile stipulate în prezentul Regulament, casele de schimb valutar, băncile autorizate, punctele de schimb de pe lîngă hoteluri sînt obligate să utilizeze buletine de schimb valutar şi registre (conform formularelor anexate la prezentul Regulament) care nu reprezintă formulare de strictă evidenţă.
8.2. În obligaţiunea caselor de schimb valutar, băncilor autorizate, hotelurilor (organizaţiilor) intră fabricarea de sine stătătoare a formularelor buletinelor de schimb valutar /registrelor, precum şi asigurarea funcţionarilor lor cu astfel de formulare.
8.3. Încetarea definitivă a activităţii conform prevederilor punctelor 3.12, 6.12, 7.7 ale prezentului Regulament, precum şi retragerea licenţei conform prevederilor punctului 10.1 al prezentului Regulament, nu exonerează casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia) /banca licenţiată de prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor corespunzătoare pentru ultima perioadă de activitate.
  [Pct.8.3 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
[Pct.8.3. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
8.4. În obligaţiunea caselor de schimb valutar, băncilor autorizate, hotelurilor (organizaţiilor) intră executarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (nr.633-XV din 15.11.2001), inclusiv raportarea operaţiunilor limitate şi suspecte.
   
[Pct.8.4 exclus prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
[Cap. VIII modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Cap. VIII în redacţia Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Cap. VIII modificat  prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
[Cap. VIII în redacţia Supl.BNM nr.1 din 31.10.94]
 
CAPITOLUL IX. CONTROLUL VALUTAR
9.1. Hotelurile (organizaţiile), care deţin licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei în vederea deschiderii punctului de schimb, casele de schimb valutar şi băncile licenţiate sînt obligate să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale altor acte normative care reglementează activitatea acestora.
   
[Pct.9.1 în redacţia HBN178 din 18.09.08, MO187-188/17.10.08 art.558]
[Pct. 9.1. modificat prin Hot. BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Pct. 9.1. modificat  prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
9.2. Banca Naţională a Moldovei efectuează controale asupra respectării de către hotelurile (organizaţiile), care deţin licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei în vederea deschiderii punctului de schimb, de către casele de schimb valutar şi băncile licenţiate a prevederilor prezentului Regulament şi ale altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Pct.9.2 în redacţia HBN178 din 18.09.08, MO187-188/17.10.08 art.558]
9.3. Funcţionarii băncii autorizate, casei de schimb valutar, hotelului (organizaţiei) sînt obligaţi să prezinte necondiţionat colaboratorilor Băncii Naţionale a Moldovei toate documentele necesare şi valorile materiale în vederea efectuării controalelor de respectare a cerinţelor prezentului Regulament şi ale altor documente normative elaborate de Banca Naţională a Moldovei.
Pct. 9.3. modificat prin Hot. BNM nr.283 din 21.11.2002]
    9.4. Dacă în cazul efectuării controlului la casa de schimb valutar /casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate /punctul de schimb de pe lîngă hotel au fost  identificate semne de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, Banca Naţională a Moldovei informează şi expediază imediat materialele respective Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
    [Pct.9.4 introdus prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
CAPITOLUL X. SANCŢIUNI
10.1. Aplicarea sancţiunilor
10.1.1. În cazul încălcării prevederilor Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995),Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (nr.190-XVI din 26.07.2007) şi actelor normative elaborate în baza acesteia, în partea ce se referă la activitatea de schimb valutar, prezentului Regulament, altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea caselor de schimb valutar /punctelor de schimb de pe lîngă hotel, precum şi în cazul încălcării condiţiilor indicate în licenţă, Banca Naţională a Moldovei poate aplica următoarele sancţiuni:
a) emiterea unui avertisment în scris;
b) amendă (sancţiune pecuniară) faţă de casa de schimb valutar /hotel (organizaţie) conform art.75 lit. с) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995);
c) suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel;
d) retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel.
  [Pct.10.1.1 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
     [Pct.10.1.1 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.1.2. În cazul încălcării prevederilor Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995), Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (nr.190-XVI din 26.07.2007) şi actelor normative elaborate în baza acesteia, în partea ce se referă la activitatea de schimb valutar, prezentului Regulament, altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea caselor pentru schimbul valutei ale băncilor autorizate, Banca Naţională a Moldovei poate aplica băncilor autorizate măsuri de remediere şi sancţionare în conformitate cu prevederile art.38 al Legii instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995).
      [Pct.10.1.2 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
   [Pct.10.1.2 introdus prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333, pct.10.1.2 devine 10.1.3]
10.1.3. Sancţiunile se aplică în temeiul unei decizii a Băncii Naţionale a Moldovei. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei de aplicare a sancţiunilor prevăzute la punctul 10.1.1 lit. b) - d) şi la punctul 10.1.2 ale prezentului Regulament se ia de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei.    
  [Pct.10.1.3 al.1 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
În cazul încălcărilor depistate în cadrul controlului pe teren decizia de sancţionare se ia în baza actului de control şi a explicaţiilor de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate pe marginea încălcărilor indicate în actul de control. La necesitate, Banca Naţională a Moldovei efectuează controale suplimentare pe teren în scopul verificării faptelor expuse în explicaţiile menţionate, cu întocmirea actelor de control respective. Explicaţiile de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate se prezintă pe marginea fiecărui act de control, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control. Decizia de sancţionare a titularilor de licenţă menţionaţi la punctul 10.1.1 din prezentul Regulament se ia de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control. În cazul efectuării controalelor suplimentare pe teren, termenul menţionat de luare a deciziei de sancţionare se calculează începînd cu data întocmirii ultimului act de control.
În cazul încălcărilor depistate în afara controlului pe teren decizia de sancţionare se ia în baza unui raport prezentat conducerii Băncii Naţionale a Moldovei în care se consemnează încălcările depistate şi a explicaţiilor de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate pe marginea încălcărilor depistate. La necesitate, Banca Naţională a Moldovei efectuează controale pe teren în scopul verificării faptelor expuse în explicaţiile menţionate, cu întocmirea actelor de control respective. În acest caz, decizia de sancţionare se ia inclusiv în baza actului de control şi a explicaţiilor de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate pe marginea încălcărilor indicate în actul de control. Explicaţiile de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate urmează a fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei în termen de 5 zile lucrătoare de la data informării despre încălcările depistate /întocmirii actului de control. Decizia de sancţionare a titularilor de licenţă menţionaţi la punctul 10.1.1 din prezentul Regulament se ia de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 15  zile lucrătoare de la data informării sau întocmirii actului de control (în cazul efectuării controlului pe teren). În cazul efectuării mai multor controale pe teren, termenul menţionat de luare a deciziei de sancţionare se calculează începînd cu data întocmirii ultimului act de control.
[Pct.10.1.3 al.2-3 modificate prin HBN371/15.12.05, MO172/23.12.05 art.619]
Neprezentarea în termenul stabilit a explicaţiilor respective se consideră drept lipsă a obiecţiilor pe marginea încălcărilor depistate.
Decizia Băncii Naţionale a Moldovei se aduce la cunoştinţa casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
10.1.4. Informaţia privind cazurile de încălcare a prevederilor prezentului Regulament ce reglementează aplicarea maşinilor de casă şi control de către casele de schimb valutar /punctele de schimb de pe lîngă hoteluri /casele pentru schimbul valutei ale băncilor  autorizate se remite de către Banca Naţională a Moldovei organelor abilitate, în vederea aplicării măsurilor corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare.
[Pct.10.1.4 introdus prin HBN371/15.12.05, MO172/23.12.05 art.619]
10.2. Emiterea avertismentului
10.2.1. Avertismentul se emite de către Banca Naţională a Moldovei în cazul încălcărilor care nu sînt menţionate la punctele 10.1.4, 10.3, 10.4 ale prezentului Regulament.
[Pct.10.2.1 al.1 modificat prin HBN371/15.12.05, MO172/23.12.05 art.619]
Avertismentul conţine, de regulă, cerinţele de lichidare într-o perioadă stabilită a încălcărilor depistate şi /sau de neadmitere a acestora pe viitor.
10.2.2. În termenul indicat în avertisment, casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia) este obligată să anunţe în scris Banca Naţională a Moldovei despre înlăturarea încălcărilor depistate, specificînd măsurile luate în scopul înlăturării acestora şi neadmiterii lor pe viitor.
   [Pct.10.2.2 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.2.3. În cazul depistării pe parcursul controlului a două sau mai multor încălcări care nu sînt menţionate la punctele 10.3, 10.4 ale prezentului Regulament, Banca Naţională a Moldovei poate aplica sancţiuni pecuniare sau suspenda licenţa pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel în corespundere cu prevederile prezentului Regulament.
   [Pct.10.2.3 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.3. Aplicarea sancţiunilor pecuniare /suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel.
   [Pct.10.3 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.3.1. Drept temei pentru aplicarea sancţiunilor pecuniare / suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel servesc:
a) neîndeplinirea în termenele stabilite a cerinţelor privind lichidarea încălcărilor stipulate în avertisment;
b) neafişarea informaţiei despre comisioane şi cursurile de schimb conform cerinţelor punctului 4.11 al prezentului Regulament sau neprezentarea conform cerinţelor punctului 3.9 al prezentului Regulament a înştiinţării privind modificarea documentelor /informaţiei din documentele care nu duc la modificarea datelor indicate în licenţă, sau încălcarea prevederilor unuia din următoarele puncte: 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 (lit. a) şi b)), 4.3.7, 4.12 (alineatul doi), 4.13, 4.18, 4.19, 9.3 ale prezentului Regulament - pentru casele de schimb valutar;
c) neafişarea informaţiei despre comisioane şi cursurile de schimb conform cerinţelor punctului 6.11 al prezentului Regulament sau neprezentarea conform cerinţelor punctului 6.12 al Regulamentului a înştiinţării privind modificarea documentelor /informaţiei din documentele care nu duc la modificarea datelor indicate în licenţă, sau nevînzarea băncii autorizate a valutei străine şi a cecurilor de călătorie în termenul prevăzut la punctul 6.16 din Regulament, sau încălcarea prevederilor unuia din următoarele puncte: 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.12 (alineatul doi), 9.3 ale prezentului Regulament - pentru punctele de schimb de pe lîngă hoteluri.
[Pct.10.3.1 lit.b)-c) modificate prin HBN371/15.12.05, MO172/23.12.05 art.619]
      [Pct.10.3.1 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
[Pct. 10.3.1. lit. b)-d) modificate prin HBN310/09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500]
10.3.2. În cazul depistării pe parcursul controlului a două sau mai multor încălcări prevăzute la punctul 10.3.1 al prezentului Regulament, Banca Naţională a Moldovei poate să retragă licenţa pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel în corespundere cu punctele 10.4.2-10.4.5 din prezentul Regulament.
   [Pct.10.3.2 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.3.3. Suspendarea licenţei se efectuează pe un termen de la 15 zile calendaristice pînă la 6 luni.
   [Pct.10.3.3 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.3.4. Dacă altceva nu este stipulat în decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind suspendarea licenţei, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare din momentul primirii acesteia:
a) casa de schimb valutar este obligată să-şi suspende activitatea, fapt despre care informează în scris Banca Naţională a Moldovei, anexînd originalul licenţei. Totodată, casa de schimb valutar este obligată: (i) să afişeze la locul vizibil al casei de schimb valutar un aviz privind suspendarea licenţei în baza deciziei Băncii Naţionale a Moldovei şi (ii) să depună în contul său curent deschis la banca /băncile din Republica Moldova mijloacele în lei moldoveneşti şi valută străină deţinute de aceasta, prezentînd la Banca Naţională a Moldovei confirmarea scrisă a acestui fapt de la bancă /bănci;
b) hotelul (organizaţia) este obligat să suspende activitatea punctului de schimb, fapt despre care informează în scris Banca Naţională a Moldovei, anexînd originalul licenţei. Totodată, hotelul (organizaţia) este obligat: (i) să afişeze la locul vizibil al punctului de schimb un aviz privind suspendarea licenţei în baza deciziei Băncii Naţionale a Moldovei şi (ii) să vîndă băncii /băncilor din Republica Moldova mijloacele în valută străină aflate în punctul de schimb.
   [Pct.10.3.4 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.3.5. Posibilitatea restabilirii valabilităţii licenţei se examinează de către Banca Naţională a Moldovei în baza demersului casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei), în care se indică faptul înlăturării încălcărilor depistate, măsurile întreprinse în scopul lichidării acestora şi neadmiterea lor pe viitor.
Demersul privind restabilirea valabilităţii licenţei urmează a fi prezentat la Banca Naţională a Moldovei nu mai tîrziu de 8 zile lucrătoare pînă la expirarea termenului de suspendare stabilit prin decizia Băncii Naţionale a Moldovei. Prezentarea demersului în cauză nu duce la modificarea termenului de suspendare stabilit prin decizia Băncii Naţionale a Moldovei.
   [Pct.10.3.5 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.3.6. Banca Naţională a Moldovei examinează demersul respectiv în termen de 5 zile lucrătoare, efectuînd un control la necesitate. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei se expediază casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
În cazul în care Banca Naţională a Moldovei ia decizia privind restabilirea valabilităţii licenţei suspendate, originalul acesteia se restituie casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei).
   [Pct.10.3.6 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.3.7. În cazul în care în termenul stabilit la punctul 10.3.5 al prezentului Regulament casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia) nu a depus la Banca Naţională a Moldovei demersul privind restabilirea valabilităţii licenţei, Banca Naţională a Moldovei poate retrage licenţa pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel în corespundere cu punctele 10.4.2-10.4.5 din prezentul Regulament.
   [Pct.10.3.7 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.3.8. Mijloacele băneşti ale casei de schimb valutar depuse în cont /conturi în conformitate cu punctul 10.3.4 lit. a) din prezentul Regulament pot fi retrase din cont /conturi în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice numai la prezentarea de către casa de schimb valutar corespunzătoare a deciziei Băncii Naţionale a Moldovei privind restabilirea valabilităţii licenţei suspendate.
10.3.9. Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a acesteia.
10.4. Retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel.
   [Pct.10.4 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.4.1. Drept temei pentru retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel servesc:
a) nerespectarea prevederilor hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei privind aplicarea sancţiunii pecuniare;
b) depistarea uneia sau mai multor încălcări prevăzute la punctul 10.3.1 al prezentului Regulament, care a fost admisă după aplicarea a 2 sancţiuni prevăzute la punctul 10.3 al prezentului Regulament în decursul unui an (începînd cu data emiterii primei decizii privind aplicarea sancţiunilor menţionate);
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate în scopul obţinerii licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel;
d) stabilirea faptului de continuare a activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel, a căror licenţă a fost suspendată;
e) nerespectarea de către casa de schimb valutar a cerinţei privind asigurarea existenţei la începutul precum şi în decursul zilei operaţionale a mijloacelor băneşti (în lei moldoveneşti şi în valută străină) în echivalent nu mai puţin de 400000 lei moldoveneşti conform punctului 5.2 din prezentul Regulament;
f) prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor care conţin date neautentice;
g) neprezentarea conform cerinţelor punctelor 3.9, 6.12 din prezentul Regulament a înştiinţării privind modificarea documentelor /informaţiei din documentele care duc la modificarea datelor indicate în licenţă;
h) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel.
  [Pct.10.4.1 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.4.2. Dacă altceva nu este stipulat în decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind retragerea licenţei, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare din momentul primirii acesteia:
a) casa de schimb valutar este obligată să prezinte la Banca Naţională a Moldovei originalul licenţei;
b) hotelul (organizaţia) este obligat să vîndă băncii /băncilor din Republica Moldova mijloacele sale în valută străină aflate în punctul de schimb şi să prezinte la Banca Naţională a Moldovei originalul licenţei.
   [Pct.10.4.2 modificat prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333]
10.4.3. Licenţa retrasă a casei de schimb valutar nu poate fi restabilită. Pentru obţinerea unei licenţe noi, casa de schimb valutar poate să depună la Banca Naţională a Moldovei, dar nu mai devreme de 6 luni e la data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a licenţei retrase, demersul în conformitate cu prevederile capitolului III al prezentului Regulament.  
       [Pct.10.4.3 modificat prin HBN310/09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500]
10.4.4. Licenţa retrasă a punctului de schimb de pe lîngă hotel nu poate fi restabilită. Pentru obţinerea unei licenţe noi, hotelul (organizaţia) poate să depună la Banca Naţională a Moldovei, dar nu mai devreme de 6 luni de la data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a licenţei retrase, demersul în conformitate cu prevederile capitolului VI al prezentului Regulament.
  [Pct.10.4.4 modificat prin HBN310/09.12.04, MO223-236/17.12.04 art.500]
  [Pct.10.4.5 exclus prin HBN201/30.06.05, MO95/15.07.05 art.333, pct.10.4.6 devin 10.4.5]
10.4.5. Banca Naţională a Moldovei publică informaţia privind licenţele retrase în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
[Cap.X. modificat prin HBN172/15.07.04, MO119-122/23.07.04 art.267]
*   *   *

Odată cu emiterea prezentului Regulament nr.10018-20:
a) forma "Darea de seamă privind operaţiunile de schimb valutar", aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie din 27.01.94 (proces-verbal nr.6), se substituie cu forma arătată în anexa nr.7 a prezentului Regulament;
b) se abrogă:
- "Regulamentul nr.10018-4 cu privire la ordinea organizării şi funcţionării caselor de schimb valutar pe teritoriul Republicii Moldova", aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 30.09.92, proces-verbal nr.52;
- punctul 7 al hotărîrii Consiliului de administraţie din 29.10.93 (proces-verbal nr.41) "Privind examinarea rezultatelor de pe urma controlului repetat al realizării operaţiunilor în valuta străină în filiala din or.Chişinău nr.6705 a Băncii de Economii a Moldovei";
- hotărîrea Consiliului de administraţie din 30.06.93, (proces-verbal nr.25) "Privind introducerea de completări în Regulamentul nr.10018-4 cu privire la ordinea organizării şi funcţionării caselor de schimb valutar pe teritoriul Republicii Moldova";
- hotărîrea Consiliului de administraţie din 14.06.93, (proces-verbal nr.23) "Privind unele modificări în Regulamentul nr.10018-4 cu privire la ordinea organizării şi funcţionării caselor de schimb valutar pe teritoriul Republicii Moldova";
- hotărîrea Consiliului de administraţie din 21.12.93, (proces-verbal nr.48) "Privind modificările şi completările în Regulamentul nr.10018-4 cu privire la ordinea organizării şi funcţionării caselor de schimb valutar pe teritoriul Republicii Moldova";
- hotărîrea Consiliului de administraţie din 15.02.93, (proces-verbal nr.8) "Privind introducerea de completări în Regulamentul nr.10018-4 cu privire la ordinea organizării şi funcţionării caselor de schimb valutar pe teritoriul Republicii Moldova";
- hotărîrea Consiliului de administraţie din 22.03.93, (proces-verbal nr.12) "Privind introducerea de modificări şi completări în Regulamentul nr.10018-4 cu privire la ordinea organizării şi funcţionării caselor de schimb valutar pe teritoriul Republicii Moldova";
- punctul 2 al hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM din 06 mai 1994 (proces-verbal nr.22) "Cu privire la adoptarea Normelor nr.10018-20 privind organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de  schimb valutar şi a punctelor de schimb pe lîngă hoteluri";
- hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM din 02 august 1994 (proces-verbal nr. 35) "Privind schimbările în Regulamentul "Organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi a punctelor de schimb pe lîngă hoteluri" nr.10018-20";
- scrisorile informative ale Băncii Naţionale a Moldovei:
nr.10009-5/62 din 01.07.93
nr.10009-5/31 din 16.06.93
nr.10009/559 din 15.02.93
nr.10009/633 din 19.03.93
nr.10009-5/010 din 03.06.93
nr.10009-5/323 din 22.12.93
nr.10017-6/326 din 03.01.94
nr.10017-6/327 din 03.01.94
nr.10009-5/71 din 03.02.94
nr.10009-5/371 din 18.07.94
nr.10009-5/298 din 06.06.94
nr.10009-5/401 din 03.08.94
nr. 10-02309/82 din 08.04.97
      
    GUVERNATORUL
    BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                              Leonid TALMACI
Anexa Nr.1
la Regulamentul nr.10018-20
CERINŢELE MINIMALE
la dotarea încăperilor caselor de schimb valutar
în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb
valutar persoanelor fizice
[Denumirea modificată prin Hot. BNM nr.339 din 16.11.98]
În vederea asigurării integrităţii certe a mijloacelor băneşti în numerar şi a altor valori, încăperea în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb valutar persoanelor fizice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe minimale:
1) încăperea trebuie să fie izolată de alte încăperi de serviciu şi auxiliare şi să aibă nu mai puţin de 2 m pătraţi pentru fiecare funcţionar;
2) uşile, pereţii, planşeurile încăperii trebuie să fie suficient de durabile pentru a rezista încărcăturii la forţa aplicată de om, precum şi la încercarea de a le distruge (deschide) cu ajutorul unor instrumente simple;
3) disponibilitatea safeurilor pentru păstrarea banilor în numerar şi a altor valori;
4) disponibilitatea semnalizării de pază sau a unui post permanent de pază;
5) disponibilitatea unui ghişeu pentru efectuarea operaţiunilor cu clientela. Ghişeul trebuie să fie dotat astfel, încît:
- clientul să aibă posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor băneşti primite de la acesta;
- clientul să aibă un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor băneşti primite de la casier (de exemplu, o bară la nivelul ghişeului, un suport);
6) disponibilitatea în faţa ghişeului pentru primirea şi eliberarea mijloacelor băneşti a unui spaţiu îngrădit cu o rază de doi metri sau a unor indicatori corespunzători pentru deservirea unui client fără primejdii.
 

    Anexa nr.2

la Regulamentul nr.10018-20

    anexa nr.2

Modul de completare

a buletinului de schimb valutar


    Buletinul de schimb valutar se perfectează de către funcţionarul casei de schimb valutar/ casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate/ punctului de schimb de pe lîngă hotel în două exemplare. Buletinul de schimb valutar perfectat de mînă trebuie să fie completat cu pixul la indigo. Ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar urmează a fi semnate fără utilizarea indigoului.
    Denumirea instituţiei şi a subdiviziunii acesteia: se indică denumirea completă a casei de schimb valutar/ băncii autorizate /hotelului (organizaţiei). În cazul subdiviziunii băncii autorizate (de exemplu, filiala) de asemenea se indică în mod obligatoriu denumirea /numărul acesteia. În cazul în care casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate are denumire sau număr, acestea de asemenea se indică în mod obligatoriu.
    Sediul: se indică adresa unde este amplasată casa de schimb valutar /casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate /punctul de schimb al hotelului (organizaţiei).
    Codul fiscal /IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit conform legislaţiei în vigoare casei de schimb va­lutar /băncii autorizate /hotelului (organizaţiei), sau codul fis­cal – în cazul în care la data efectuării operaţiunii rezidentul nu este obligat, conform legislaţiei în vigoare, de a deţine IDNO.
    Nr.: se indică numărul de ordine al buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu numărul de ordine indicat în bonul de casă.
    Data: se indică data (ziua, luna şi anul) eliberării buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu data indicată în bonul de casă.
    Timpul: se indică timpul exact (ora şi minutele) al eliberării buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu timpul indicat în bonul de casă.
    I. Informaţia despre persoana fizică care efectuează operaţiunea: Această informaţie se completează în cazul în care la efectuarea operaţiunii se cere identificarea persoanei fizice.
    Numele şi prenumele persoanei fizice, data şi locul naşterii: se indică conform actului de identitate prezentat numele, prenumele, data şi locul naşterii ale persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea.
    Datele actului de identitate prezentat: se indică următoarele date ale actului de identitate al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea: seria, numărul, data eliberării şi denumirea ţării, organului (nr.oficiului) care a eliberat actul.
    Numărul de identificare al persoanei fizice1: se completează în cazul în care actul de identitate prezentat conţine numărul de identificare de stat al persoanei fizice. Se înscrie numărul de identificare de stat, indicat în actul de identitate, al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea.  
    _______________________________
    1 Conform prevederilor Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte,  actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (toate tipurile de paşapoarte, de buletine de identitate, permisele de şedere şi documentele de călătorie (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)) care conţin numărul de identificare al persoanei fizice.

    Adresa persoanei fizice: se înscrie domiciliul indicat în actul de identitate al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea. În cazul în care actul de identitate prezentat nu conţine informaţia despre domiciliu, aceasta se indică conform datelor prezentate de către persoana fizică corespunzătoare. În cazul în care actul de identitate conţine informaţia despre reşedinţa persoanei fizice respective, se indică şi reşedinţa acesteia.
    Datele procurii: se completează în cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice. Se indică numărul, data şi locul (ţara, oraşul etc.) eliberării procurii, precum şi numele şi prenumele persoanei abilitate care a autentificat această procură.  
    II. Informaţia despre persoana fizică în numele căreia se efectuează operaţiunea: Această informaţie se completează concomitent cu completarea rubricii „Informaţia despre persoana fizică care efectuează operaţiunea”, în cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice.
    Numele şi prenumele persoanei fizice, data naşterii: se indică conform procurii prezentate numele, prenumele şi data naşterii persoanei fizice în numele căreia se efectuează operaţiunea.
    Numărul de identificare al persoanei fizice: se completează în cazul în care procura prezentată conţine numărul de identificare de stat al persoanei fizice. Se înscrie numărul de identificare de stat al persoanei fizice în numele căreia se efectuează operaţiunea, indicat în procură.
    Datele actului de identitate: se înscriu datele privind actul de identitate al persoanei fizice în numele căreia se efectuează operaţiunea, indicate în procura prezentată, şi anume: seria, numărul, data eliberării şi denumirea ţării, organului (nr. oficiului) care a eliberat actul.
    Adresa persoanei fizice: se înscrie adresa persoanei fizice în numele căreia se efectuează operaţiunea indicată în procura prezentată.
    III. Informaţia despre operaţiune: se indică natura operaţiunii (de exemplu: operaţiune de vînzare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti, operaţiune de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti, operaţiune de vînzare a cecurilor de călătorie contra lei moldoveneşti etc.). La efectuarea operaţiunii cu cecurile de călătorie urmează a fi indicate denumirea, seriile şi numerele cecurilor. La efectuarea operaţiunii cu card urmează a fi indicate numărul cardului, sistemul de plăţi internaţionale (de exemplu, VISA), banca emitentă.
    “Mijloace băneşti primite de la client”:
    1. În coloana “Denumirea valutei” se indică:
    a) denumirea valutei străine /monedei naţionale sau codul (numeric sau alfabetic) valutei străine /monedei naţionale primite de la client;
    b) suplimentar se indică „cec de călătorie” sau ”card” - în cazul în care se primeşte cec de călătorie /card.
    2. În coloana “Suma” se indică:
    a) suma totală a valutei străine primite de la client, inclusiv suma comisioanelor – la cumpărarea valutei străine de la client;
    b) suma totală a leilor moldoveneşti primiţi de la client, care include suma plăţii suplimentare obligatorii şi suma comisioanelor – la vînzarea valutei străine clientului.
    “Plata suplimentară obligatorie”: se indică suma mijloacelor băneşti încasată în mod obligatoriu drept plată suplimentară, conform prevederilor Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (nr.827-XIV din 18.02.2000).
    „Comisioane”:
    1. În coloana “Denumirea valutei” se indică denumirea valutei străine /monedei naţionale sau codul (numeric sau alfabetic) valutei străine /monedei naţionale în care se încasează  comisionul;
    2. În coloana “Suma” se indică suma comisionului care se încasează conform tarifelor stabilite pentru operaţiunile de schimb valutar.
    “Cursul tranzacţiei”:
    1. În coloana „Cantitatea cotată” se indică cantitatea unităţilor valutei străine  pentru care este stabilită rata de schimb (de exemplu: 1 USD, 100 USD, 100 HUF);
    2. În coloana „Rata de schimb” se indică rata de schimb a cantităţii cotate а valutei străine faţă de leul moldovenesc.
    “Mijloace băneşti eliberate clientului”:
    1. În coloana “Denumirea valutei” se indică:
    a) denumirea valutei străine /monedei naţionale sau codul (numeric sau alfabetic) valutei străine /monedei naţionale eliberate clientului;
    b) suplimentar se indică “cec de călătorie” – în cazul în care se eliberează cec de călătorie.
    2. În coloana “Suma” se indică:
    a) suma totală a leilor moldoveneşti eliberaţi clientului – la cumpărarea valutei străine de la client;
    b) suma totală a valutei străine eliberate clientului – la vînzarea valutei străine clientului.
    Fiecare exemplar al buletinului de schimb valutar se semnează de către persoana fizică care a efectuat operaţiunea şi de către funcţionarul casei de schimb valutar/ casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate/ punctului de schimb de pe lîngă hotel, fiind indicate numele şi prenumele acestui funcţionar.” 

    Anexa nr.3

la Regulamentul nr.10018-20

    anexa nr.3
Anexa nr.4
la Regulamentul nr.10018-20
    anexa nr.4

[Anexele nr.2-4 în redacţia HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]

Anexa nr.5
la  Regulamentul nr. 10018-20
Norme generale
privind stabilirea plătibilităţii bancnotelor în valută străină
1. Bancnotele în valută străină sînt plătibile în următoarele cazuri:
a) dacă şi-au păstrat principalele semne de plată: denumirea băncii emitente, numărul şi seria, valoarea în cifre şi litere, ornamentul de bază (portretul) de pe faţă şi verso, de asemenea şi elementele de siguranţă contra falsificării (filigranul, semnele magnetice, fibrele color incluse în structura hîrtiei, inclusiv cele vizibile la lumina ultravioletă, confeti, fir de siguranţă, microtext, desene luminescente);
b) cu deteriorări neînsemnate: murdare, cu ştersături, rupte, fără colţuri sau margini (lipsa de suprafaţă să nu depăşească 1-2 cm pătraţi) dacă fragmentele rupte şi reconstituite prin lipire aparţin incontestabil aceleiaşi bancnote;
c) cu unele rupturi şi reconstituite prin lipire, dacă acestea nu depăşesc 1/4 din lăţimea bancnotei;
Notă: Vezi Erata din Monitorul Oficial nr.124-125 din 05.09.2002 pag.61 (textul "o parte" se înlocuieşte cu textul "\xac parte")
d) cu o degradare neînsemnată: pete de grăsime, inscripţii, amprente de ştampilă, dacă acestea nu împiedică determinarea autenticităţii bancnotelor şi nu acoperă considerabil (mai mult de 50%) unul din semnele plătibilităţii;
e) avînd găuri cu diametrul de cel mult 0,5 cm.
2. Bancnotele în valută străină sînt recunoscute neplătibile în legătură cu următoarele deteriorări:
a) rupte în fragmente şi restituite prin lipire;
b) care nu şi-au păstrat elementele principale de plată indicate la p.1 a);
c) cu modificarea culorii iniţiale;
d) arse, găurite (avînd găuri cu diametrul ce depăşeşte 0,5 cm) şi dogorîte;
e) acoperite complet sau considerabil cu vopsea, cerneluri ş.a. coloranţi sau cu grăsime;
f) avînd deteriorări considerabile, provocate intenţionat (modificarea ornamentelor de bază, în special a portretelor de persoane, extragerea firului de siguranţă, prezenţa înscrierilor, inclusiv cele văzute la lumina ultravioletă);
g) modificarea dimensiunilor geometrice cu o toleranţă de cel mult 3 mm.
3. Bancnotele care provoacă îndoieli în autenticitatea lor şi avînd semne evidente de contrafacere, nu se restituie persoanei care le-a prezentat, ci se predau poliţiei economice teritoriale cu întocmirea procesului-verbal (conform formularului anexat).
4. Casele de schimb valutar (inclusiv casele pentru schimbul valutei ale băncilor autorizate) efectuează operaţiuni de cumpărare-vînzare a valutei străine cu următoarele bancnote:
a) bancnote care au păstrate principalele semne de plată: denumirea băncii emitente, numărul şi seria, valoarea în cifre şi litere, ornamentul de bază (portretul) de pe faţă şi verso, de asemenea şi elementele de siguranţă contra falsificării (filigranul, semnele magnetice, fibrele color incluse în structura hîrtiei, inclusiv cele vizibile la lumina ultravioletă, confeti, fir de siguranţă, microtext, desene luminiscente ş.a.);
b) bancnote avînd prezenţa unor defecte neînsemnate la urma uzurii fireşti: murdăriri şi ştersături, precum şi pete de grăsime şi alte pete, înscrieri, care nu modifică semnele de plătibilitate principale.
5. Dacă la ghişeul casei de schimb valutar sînt prezentate bancnote în valută străină suspecte de a fi false, casierul este obligat să sesizeze organele de poliţie economice teritoriale.
Pînă la sosirea organelor de poliţie se va întocmi un proces-verbal (formularul anexat) în trei exemplare.
Un exemplar al procesului-verbal, împreună cu bancnotele suspecte de a fi false, se vor preda organelor de poliţie economice teritoriale, exemplarul doi, împreună cu procesul-verbal de ridicare al organelor de poliţie se va păstra la casa de schimb valutar, exemplarul trei se va înmîna persoanei fizice la care s-a depistat bancnotele respective.
    [Pct.5 modificat prin HBN282 din 07.11.07, MO16-17/25.01.07 art.39]
PROCES-VERBAL
pentru bancnote în valută străină suspecte de a fi false
Încheiat astăzi ___________________________
                                                 (data)
la ____________________________________
               (denumirea băncii/casei de schimb valutar)
din _____________________________________________
                                     (localitatea)
persoana ________________________________________
                                                (numele, prenumele)
cu adresa la domiciliu ________________________________
buletin de identitate _________________, eliberat ___________________________,
               &n