LPM1347/1997
ID intern unic:  311576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1347
din  09.10.1997
privind deşeurile de producţie şi menajere
Publicat : 05.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 101     Data intrarii in vigoare : 05.03.1998
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP449-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.51
    LP409-XV din 02.12.04, MO1-4/01.01.05 art.6
    LP480-XV din 04.12.03, M1-5/01.01.04 art.10
    LP463-XV din 20.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1000
    LP333-XV din 24.07.03, MO200-203/19.09.03 art.773
   
LP240-XV din 13.06.03, MO138-140/08.07.03 art.557
    LP1257-XV din 19.07.02, MO151-153/14.11.02 art. 1177
    LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089

   
NOTĂ:
   
În cuprinsul legii sintagmele „Departamentul Situaţiilor Excepţionale”, „Departamentul Statisticii” şi „Ministerul Economiei şi Reformelor” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”, „Biroul Naţional de Statistică” şi „Ministerul Economiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" se substituie prin textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător", iar sintagma "Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale" - prin sintagma "Departamentul Situaţii Excepţionale" prin LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege reglementează, conform prevederilor Legii privind protecţia mediului înconjurător, gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluării mediului.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi sînt definite următoarele noţiuni de bază:
    deşeuri - substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sînt reutilizabile după prelucrare;
    deşeuri de producţie  -  deşeuri rezultate în urma unor procese tehnologice;
    deşeuri menajere  -  deşeuri provenite din activităţi casnice şi de consum;
    deşeuri periculoase  - deşeuri toxice, inflamabile, explozive, corosive, infecţioase sau de altă natură, care, introduse în mediu, pot aduce daune plantelor, animalelor sau omului;
   gestionarea deşeurilor - orice activitate legată de formarea, tratarea, ambalarea, depozitarea, transportarea, acumularea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea, înhumarea sau distrugerea deşeurilor;
    depozitarea deşeurilor  - depunerea deşeurilor în locuri autorizate şi special amenajate în acest scop (poligoane, gunoişti, spaţii subterane), în vederea înhumării sau păstrării lor temporare pentru o posibilă prelucrare şi utilizare ulterioară;
    prelucrarea deşeurilor  -  efectuarea  unor operaţiuni  tehnologice (dezmembrare, tăiere, presare, brichetare, măcinare, topire-turnare, fermentare etc.), care modifică compoziţia şi proprietăţile fizice, chimice sau biologice ale deşeurilor în scopul transformării acestora în materii prime secundare sau neutralizării şi evacuării lor fără riscuri ecologice;
    neutralizarea deşeurilor - prelucrarea fizică, chimică sau biologică a deşeurilor în vederea lichidării ori diminuării proprietăţilor care prezintă pericol pentru calitatea mediului şi sănătatea populaţiei;
    recuperarea deşeurilor - prelucrarea deşeurilor în vederea obţinerii substanţelor reutilizabile ce se conţin în ele în stare pură, folosirea căldurii reacţiilor chimice rezultate din arderea deşeurilor;
    utilizarea deşeurilor - reintroducerea în circuitul economic a deşeurilor, ca atare ori ca materii prime secundare, a semifabricatelor, produselor finite sau energiei, obţinute în urma prelucrării deşeurilor.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate generatoare de deşeuri.
    (2) Legea reglementează relaţiile care apar la gestionarea deşeurilor formate în procesul:
    a) valorificării zăcămintelor şi prelucrării materiei prime minerale;
    b) fabricării, transportării şi stocării articolelor tehnice, mărfurilor de larg consum, energiei şi agenţilor energetici;
    c) efectuării lucrărilor de construcţie, agricole, miniere şi de altă natură;
    d) prestărilor de servicii;
    e) consumului de produse industriale şi alimentare.
    (3) Gestionarea (utilizarea, evacuarea) deşeurilor radioactive, a sedimentelor apelor reziduale se efectuează în conformitate cu actele legislative în domeniu.
Capitolul II
ATRIBUŢII ŞI OBLIGAŢII ÎN DOMENIUL
GESTIONĂRII DEŞEURILOR
    Articolul 3. Atribuţiile Guvernului
    Guvernul:
    a) organizează elaborarea şi aprobă Programul de stat  de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, asigură realizarea acestuia;
    b) coordonează pe linia gestionării deşeurilor activitatea ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi subordonate;
    c) adoptă deciziile de afectare a terenurilor în vederea amenajării poligoanelor pentru depozitarea, prelucrarea, înhumarea sau distrugerea deşeurilor;
    [Art.3 lit.d) exclusă prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]
    e) stabileşte limitele de depozitare (înhumare) a deşeurilor;
    f) aprobă Regulamentul privind  modul de acordare a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor şi stabileşte cuantumul taxei pentru eliberarea de autorizaţii agenţilor economici;
    [Art.3 lit.f) modificată prin LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    g) ia, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu-şi dau acordul, deciziile definitive pentru amplasarea obiectivelor de importanţă naţională privind neutralizarea, prelucrarea, depozitarea sau înhumarea deşeurilor, cu condiţia respectării normelor ecologice şi a altor cerinţe de ordin social;
    h) realizează colaborarea internaţională în domeniu.
    Articolul 4. Atribuţiile autorităţii centrale abilitată cu
                        gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia
                        mediului înconjurător
    (1) autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător:
    a) efectuează  controlul  de stat asupra  respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei  privind gestionarea deşeurilor;
    b) eliberează şi retrage autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor;
    [Art.4 al.(1), lit.b) modificată prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art.117]
    c) efectuează expertiza ecologică a programelor, schemelor, proiectelor de transportare, depozitare, prelucrare, neutralizare, recuperare, utilizare, înhumare şi distrugere a deşeurilor;
    d) limitează sau sistează activitatea agenţilor economici cînd aceasta se efectuează cu încălcarea legislaţiei;
    e) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri  privind cuantumul taxelor pentru depozitarea deşeurilor;
    f) aprobă, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Lista deşeurilor periculoase;
    f1) aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor, ţinînd cont de organizarea colectării, depozitării şi prelucrării lor;
   [Art.4 lit.f1) introdusă prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]
    g) controlează şi evaluează, în comun cu Ministerul Sănătăţii, situaţia ecologică din Republica Moldova din punct de vedere al gestionării deşeurilor şi informează populaţia despre aceasta;
    h) coordonează proiectele de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor economice şi sociale;
    i) colaborează cu organismele similare din alte ţări, efectuează studiul, sintetizarea şi propagarea experienţei internaţionale în domeniu, controlează îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin Republicii Moldova conform acordurilor internaţionale pe linie de gestionare a deşeurilor.
   (2) Deciziile luate, în limitele competenţei sale, de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în domeniul gestionării deşeurilor sînt executorii pentru toţi agenţii economici şi pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ competentă.
    [Art.4 (2) modificat prin LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    Articolul 5. Atribuţiile Ministerului Sănătăţii
    Ministerul Sănătăţii:
    a) efectuează supravegherea sanitaro-epidemiologică a formării, transportării, depozitării, prelucrării, neutralizării, utilizării, înhumării şi distrugerii deşeurilor, ia deciziile privind prevenirea încălcărilor legislaţiei sanitare;
    b) stabileşte gradul de toxicitate a deşeurilor, elaborează Clasificatorul deşeurilor toxice şi metodicile de determinare a gradului de toxicitate;
    c) coordonează deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea şi neutralizarea deşeurilor periculoase;
    d) prezintă avizele privind admisibilitatea şi condiţiile sanitaro-igienice de utilizare a produselor fabricate din deşeuri sau cu utilizarea acestora;
   e) coordonează, sub aspectul respectării cerinţelor sanitaro-epidemiologice, documentaţia de proiect pentru construcţia sau reconstrucţia întreprinderilor şi altor obiective generatoare de deşeuri;
    f) îndeplineşte alte funcţii prevăzute de Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei şi de alte acte normative în domeniu.
    Articolul 6. Atribuţiile autorităţilor administraţiei
                        publice locale
    Autorităţile administraţiei publice locale:
    a) asigură executarea pe teritoriile din subordine a legislaţiei privind gestionarea deşeurilor;
    b) efectuează coordonarea şi reglementarea economico-organizatorică a acţiunilor persoanelor fizice şi juridice, aflate pe teritoriile din subordine, în domeniul gestionării deşeurilor în vederea depistării şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic;
    c) adoptă, de comun acord cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi pentru sănătate, deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea deşeurilor şi construcţia (extinderea) obiectivelor destinate prelucrării şi neutralizării acestora, efectuează controlul asupra distrugerii deşeurilor şi  reparării  prejudiciilor cauzate mediului de către deşeurile de producţie şi menajere;
    d) efectuează comasarea mijloacelor băneşti ale persoanelor fizice şi juridice, situate pe teritoriile din subordine, a fondurilor ecologice şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru finanţarea construcţiei obiectivelor noi, extinderea şi reconstrucţia obiectivelor existente de prelucrare, neutralizare şi distrugere a deşeurilor;
    [Art.6 lit.d) modificată prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    e) efectuează evidenţa sistematică a formării, depozitării şi prelucrării deşeurilor pe teritoriul din subordine;
    f) organizează colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, precum şi a  celor ce aparţin micilor producători, afectează  locurile pentru depozitarea lor;
    g) întocmesc şi ţin registrele locurilor de depozitare a deşeurilor;
    h) adoptă, în comun cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, măsurile de protecţie civilă la obiectivele economice generatoare de deşeuri periculoase;
    i) iau măsurile  necesare pentru lichidarea gunoiştilor neautorizate şi necontrolate;
    j) propagă prevederile legislaţiei privind gestionarea deşeurilor;
    k) informează populaţia asupra situaţiei privind depozitarea, păstrarea şi prelucrarea deşeurilor în localitatea, zona respectivă, antrenînd-o la colectarea deşeurilor inofensive şi a materiilor prime secundare.
    Articolul 7. Atribuţiile altor autorităţi
    Atribuţiile altor autorităţi împuternicite cu gestionarea deşeurilor sînt determinate de legislaţie.
    Articolul 8. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
    Persoanele fizice şi juridice sînt obligate:
    a) să utilizeze tehnologii nonpoluante, fără sau cu puţine deşeuri;
    b) să asigure colectarea şi sortarea deşeurilor în dependenţă  de natura  acestora (sticlă, carton, masă plastică, metal, reziduuri alimentare etc.);
    c) să ţină evidenţa strictă a tuturor deşeurilor rezultate din activităţile lor de producţie;
    d) să utilizeze deşeurile cu riscuri ecologice minime;
    e) să efectueze controlul de laborator al calităţii mediului  în spaţiile de depozitare şi păstrare provizorie a deşeurilor;
    f) să repare integral prejudiciul cauzat mediului, sănătăţii şi bunurilor populaţiei, precum şi persoanelor juridice, în cazul încălcării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;
    g) să pună la dispoziţia populaţiei orice informaţie privind situaţia în domeniul nominalizat. Persoanele fizice şi juridice poartă răspunderea prevăzută de legislaţie pentru furnizarea cu premeditare a informaţiilor incomplete şi inexacte;
    h) să informeze de îndată autorităţile teritoriale pentru protecţia civilă şi situaţii excepţionale, pentru protecţia mediului şi pentru sănătate, precum şi autorităţile administraţiei publice locale despre apariţia cazurilor de avarie legate de poluarea mediului cu deşeuri toxice şi periculoase şi despre acţiunile întreprinse în legătură cu aceasta;
    i) să asigure transportarea, depozitarea, prelucrarea, neutralizarea şi utilizarea deşeurilor toxice şi periculoase în baza contractelor încheiate cu agenţii economici, deţinători de autorizaţii corespunzătoare, supraveghind riguros procesele nominalizate;
    [Art.8 lit.i) modificat prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art.1177]
    j) să asigure deşeurile toxice depozitate şi cele transportate cu etichete indicînd gradul de toxicitate, denumirea completă a deşeurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul, proprietăţile inflamabile şi explozibile, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din care au rezultat, cerinţele speciale de comportament în condiţii normale şi în  situaţii excepţionale, adresa întreprinderii, organizaţiei unde s-au format;
    k) să asigure importul şi fabricarea produselor alimentare şi a mărfurilor de larg consum în ambalaje reutilizabile şi reciclabile, inofensive pentru mediu, colectarea şi recuperarea ambalajelor proprii sau importate, să nu admită ambalarea excesivă.
    [Art.8 lit. k) în redacţia LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
Capitolul III
NORMAREA, EVIDENŢA, PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI
SUPRAVEGHEREA, MONITORIZAREA ÎN DOMENIUL
GESTIONĂRII DEŞEURILOR
    Articolul 9. Normarea
    (1) Normarea formării, depozitării, prelucrării, utilizării, neutralizării, evacuării, înhumării şi distrugerii deşeurilor se efectuează prin aplicarea unui sistem de indici reglatori ai activităţilor respective. Normativele servesc la determinarea cantităţilor maxim admisibile de deşeuri deosebit de periculoase, rezultate în urma proceselor tehnologice, a gradului lor de toxicitate, a conţinutului componenţilor toxici din unele categorii de deşeuri periculoase, a cerinţelor faţă de persoanele fizice şi juridice care desfăşoară  activităţi de gestionare a deşeurilor şi faţă de  condiţiile care trebuie respectate la obiectivele implicate în asemenea activităţi.
    (2) Proiectele normativelor sînt elaborate de ministere, departamente, întreprinderi şi organizaţii de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi Ministerul Sănătăţii.
    (3) Procedura de elaborare şi de aprobare a normativelor este stabilită de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în comun cu Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 10. Evidenţa
    (1) Sînt supuse evidenţei de stat toate deşeurile de producţie şi menajere.
    (2) Evidenţa de stat a deşeurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern.
    (3) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie ţin evidenţa primară a deşeurilor şi prezintă autorităţilor teritoriale pentru statistică şi pentru protecţia mediului dări de seamă despre prezenţa, formarea, prelucrarea şi utilizarea deşeurilor rezultate din aceste activităţi.
    (4) Sistemul şi formele de evidenţă şi dări de seamă cu privire la deşeuri se stabilesc de către Biroul Naţional de Statistică de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    Articolul 11. Planificarea
    (1) Ministerele, departamentele, autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile, întreprinderile şi organizaţiile elaborează, în limitele competenţei lor, programe de gestionare a deşeurilor, ce includ măsuri care asigură reducerea volumului acestora, reintroducerea lor maximală în circuitul economic în calitate de materii prime secundare sau evacuarea lor fără riscuri ecologice.
    (2) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în comun cu Ministerul Economiei, elaborează, în baza programelor nominalizate, proiectul Programului de stat de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, care este aprobat de Guvern.
    (3) Programul de stat de utilizare a deşeurilor de producţie şi menajere serveşte drept document de bază pentru realizarea unui sistem de acţiuni tehnico-ştiinţifice, economico-organizatorice şi sociale conexe de gestionare a deşeurilor şi de realizare a unei politici tehnico-ştiinţifice şi investiţionale unice în domeniu.
    Articolul 12. Întocmirea şi ţinerea registrelor locurilor 
                         de depozitare a deşeurilor
    (1) În scopul asigurării unei evidenţe şi descrieri cît mai complete a locurilor de depozitare, acumulare şi înhumare a deşeurilor, precum şi pentru controlul influenţei acestora asupra  mediului şi sănătăţii populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să întocmească, cu sprijinul metodologic al autorităţilor competente pentru sănătate şi pentru protecţia mediului, registrele locurilor de depozitare a deşeurilor, conform indicilor lor calitativi şi cantitativi. Registrele se întocmesc în baza datelor evidenţei deşeurilor, a datelor din dările de seamă ale întreprinderilor generatoare de deşeuri şi a informaţiilor prezentate de autorităţile care efectuează controlul locurilor de depozitare a deşeurilor.
    (2) Modul de întocmire şi ţinere a registrelor nominalizate se stabileşte de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător de comun acord cu Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 13. Controlul şi supravegherea
    (1) Controlul de stat în domeniul gestionării deşeurilor este exercitat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    (2) Supravegherea de stat asupra respectării cerinţelor sanitaro-epidemiologice în domeniul nominalizat constituie atribuţia Ministerului Sănătăţii.
    (3) Controlul primar al formării, utilizării, depozitării, neutralizării şi evacuării deşeurilor constituie atribuţia persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi de producţie.
    Articolul 14. Monitorizarea
    (1) Pentru evaluarea şi prognozarea impactului asupra mediului a deşeurilor de producţie şi menajere, prevenirea, depistarea şi lichidarea la timp a consecinţelor negative ale acestuia, autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului efectuează monitorizarea locurilor de depozitare (înhumare) a deşeurilor - parte componentă a sistemului de stat de monitorizare a mediului.
    (2) Procedura şi metodologia monitorizării sînt determinate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    Articolul 15. Informaţiile privind starea locurilor de
                         depozitare a deşeurilor
    Informaţiile privind starea locurilor de depozitare a deşeurilor şi influenţa acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei se prezintă de autorităţile administraţiei publice locale, organele autorităţii centrale abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi Ministerului Sănătăţii la cererea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cetăţenilor şi a mijloacelor de informare în masă, în modul stabilit de Guvern.
Capitolul IV
CERINŢELE PRIVIND SECURITATEA ECOLOGICĂ
    Articolul 16. Prevenirea şi limitarea influenţei negative
                        a deşeurilor periculoase
    (1) În scopul prevenirii  sau limitării influenţei negative a deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, se interzice:
    a) desfăşurarea oricărei activităţi generatoare de deşeuri periculoase fără a deţine autorizaţia pentru depozitarea (înhumarea), prelucrarea, utilizarea, neutralizarea şi evacuarea lor;
    [Art.16 lit.a) modificată prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art.1177]
    b) aplicarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice, implementarea invenţiilor şi tehnologiilor noi care nu prevăd soluţii de utilizare, neutralizare şi evacuare a deşeurilor;
    c) producerea şi aplicarea mijloacelor de protecţie a plantelor, îngrăşămintelor minerale, substanţelor toxice generatoare de deşeuri periculoase.
   
[Art.16 lit.d) abrogată prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10]
    [Art.16 lit.d) în redacţia LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
    [Art.16 al.(2) abrogat prin LP136-XVIII din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.672]
    [Art.16 al.(2) introdus prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10]
    Articolul 17. Cerinţele privind elaborarea de noi materiale
                          şi tehnologii, proiectarea şi construcţia
                          obiectivelor de orice fel
    (1) Persoanele fizice şi juridice care elaborează noi materiale şi tehnologii, proiectează construcţia întreprinderilor şi altor obiective generatoare de deşeuri sînt obligate să prevadă folosirea unor utilaje şi procese tehnologice speciale pentru prelucrarea, neutralizarea şi evacuarea deşeurilor.
    (2) Este interzisă construcţia şi punerea în funcţiune a întreprinderilor noi şi a celor  reconstruite, precum şi a altor obiective care nu sînt asigurate cu utilaje şi tehnologii inofensive de utilizare, prelucrare, neutralizare şi evacuare a deşeurilor şi nu deţin avizele favorabile ale serviciilor de expertiză ecologică şi sanitaro- epidemiologică.
    (3) La luarea deciziilor privind extinderea localităţilor urbane şi rurale, se vor prevedea condiţiile necesare, precum şi măsurile tehnice şi de altă natură, care ar asigura prelucrarea, neutralizarea şi evacuarea deşeurilor de producţie şi menajere.
    Articolul 18. Cerinţele privind depozitarea (înhumarea)
                         şi păstrarea deşeurilor
    (1) Depozitarea (înhumarea) şi păstrarea deşeurilor se efectuează prin metode şi mijloace care exclud periclitarea calităţii mediului, sănătăţii populaţiei şi provocarea altor daune.
    (2) Selectarea şi afectarea terenurilor pentru depozitarea deşeurilor, construcţia, amenajarea şi exploatarea obiectivelor adecvate (depozite, poligoane) şi conservarea lor se efectuează în conformitate cu  normele şi regulile de construcţie şi sanitare în modul stabilit de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător de comun acord cu Ministerul Sănătăţii.
    (3) Fiecare loc de depozitare a deşeurilor (depozit, poligon) trebuie să aibă un paşaport special (certificat), în care se indică natura deşeurilor, originea acestora, indicii lor calitativi şi cantitativi şi numărul de înregistrare.
    (4) La prelucrarea şi distrugerea (incinerarea) deşeurilor, se asigură depozitarea sau înhumarea reziduurilor formate.
    Articolul 19. Modul de depozitare (înhumare) şi păstrare
                         a deşeurilor
    (1) Depozitarea (înhumarea) şi păstrarea deşeurilor se efectuează în locuri şi obiective destinate pentru aceasta de autorităţile administraţiei publice locale în cazurile cînd depozitarii deţin autorizaţii speciale, în care este indicat volumul deşeurilor în limitele stabilite.
   
[Art.19 al.(1) modificat prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177]
    (2) Eliberarea autorizaţiilor şi stabilirea limitelor de depozitare (înhumare) a deşeurilor se efectuează în temeiul articolelor 68 şi 69 ale Legii privind protecţia mediului înconjurător, în modul stabilit de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177]
   (3) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să se conformeze termenului de valabilitate a autorizaţiei, procedurii de prelungire a acestuia şi limitelor stabilite de depozitare (înhumare)a deşeurilor. Locurile de depozitare sînt utilizate numai pentru deşeurile indicate în autorizaţie.
    (4) Normele şi modul de depozitare provizorie a deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor şi organizaţiilor se stabilesc de către autorităţile pentru protecţia mediului de comun acord cu cele ale supravegherii sanitare.
    Articolul 20. Restricţii
    (1) Se interzice:
    a) aruncarea deşeurilor în sistemele de drenaj şi obiective acvatice, depozitarea şi prelucrarea lor pe teritoriul zonelor de protecţie a bazinelor şi a cursurilor de apă, în zonele de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă potabilă şi a apeductelor, în  spaţii de recreere, rezervaţii naturale şi parcuri, precum şi în fîşiile de protecţie ale căilor ferate şi rutiere;
    [Art.20 al.(1), lit.a) modificată prin LP463-XV din 20.11.03, MO248-253/19.12.03 art.100]
    b) înhumarea şi prelucrarea deşeurilor periculoase, deşeurilor de producţie şi menajere în perimetrul localităţilor urbane şi rurale, în orizonturile subterane, în zonele balneoclimaterice şi de agrement, precum şi în alte locuri unde aceasta ar periclita calitatea mediului şi sănătatea populaţiei;
    [Art.20 al.(1), lit.b) modificată prin LP463-XV din 20.11.03, MO248-253/19.12.03 art.100]
    c) introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri de orice natură, în stare brută, cu excepţia drojdiilor vinicole, de către întreprinderile ce deţin utilaj de prelucrare a produselor secundare vinicole, a nervurii de tutun, de către întreprinderile ce deţin utilaj de expandare a nervurii de tutun, maculaturii prelucrate, a deşeurilor şi resturilor din fontă, fier sau oţel, şi a cioburilor din sticlă, prevăzute în anexa nr.3, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente,în scopul prelucrării, acumulării temporare, depozitării, înhumării sau distrugerii prin orice metode.
   
[Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP9 din 14.02.14, MO53-59/07.03.14 art.117]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP293-XVI din 21.12.07, MO16-17/25.01.08 art.52]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP409-XV din 02.12.04, MO01-04/01.01.05 art.6]
    d) arderea deşeurilor de orice provenienţă.
    [Art.20 al.(1), lit.d) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.20 al.(1) lit.d) abrogată prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10]
    [Art. 20 al.(1), lit.d) în redacţia LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
    [Art.20 al.(2) abrogat prin LP136-XVIII din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.672]
    [Art.20 al.(2) introdus prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10; al.(2) devine al.(3)]
   
(3) înhumarea deşeurilor în spaţii subterane poate fi autorizată în cazuri excepţionale şi numai în temeiul unor investigaţii speciale, cu respectarea normelor, regulilor şi cerinţelor prevăzute de legislaţie.
    Deciziile privind folosirea subteranelor pentru înhumarea deşeurilor şi altor substanţe toxice, conform articolelor 36 şi 37 ale Codului subsolului, sînt de competenţa Guvernului.
   
(4) Colectarea şi achiziţionarea de la persoane fizice, pe teritoriul Republicii Moldova, de către subiecţii activităţii de întreprinzător licenţiaţi a deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, a bateriilor de acumulatoare uzate se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    [Art.20 al.(4) în redacţia LP222 din 19.10.12, MO234-236/09.11.12 art.750]
    [Art.20 al.(4) introdus prin LP313-XVI din 26.12.08, MO12-15/27.01.09 art.36]
Capitolul V
FINANŢAREA ŞI STIMULAREA ECONOMICĂ
    Articolul 21. Finanţarea activităţilor de gestionare
                        a deşeurilor
    Finanţarea activităţilor de utilizare, prelucrare, depozitare (înhumare), păstrare şi distrugere a deşeurilor se efectuează din contul:
    a) bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    [Art.21 lit.a) modificată prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    b) persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate generatoare de deşeuri;
    c) fondurilor ecologice republican şi locale;
    d) creditelor bancare;
    e) donaţiilor.
    Articolul 22. Plata pentru depozitarea deşeurilor
    (1) Depozitarea (înhumarea) deşeurilor de producţie şi menajere se efectuează contra plată.
    (2) Cuantumul plăţii pentru depozitarea deşeurilor, în limitele stabilite şi ţinînd cont de pericolul ecologic, se stabileşte conform anexei la prezenta lege.
    (3) Pentru depozitarea deşeurilor în cantităţi ce depăşesc limitele stabilite se încasează o plată în mărimea a 5 taxe fixate.
    (4) Achitarea taxei nu scuteşte persoanele fizice şi juridice de răspundere pentru securitatea ecologică la depozitarea deşeurilor.
    (5) Plata pentru depozitarea deşeurilor poate fi diferenţiată în funcţie de starea mediului înconjurător în zona respectivă, de valoarea recreativă şi agricolă a teritoriului.
    (6) Nu se încasează plata pentru depozitarea provizorie a deşeurilor în staţiile de transbordare şi în cîmpurile de compostare sau filtrare.
    (7) Modul de stabilire, diferenţiere şi percepere a taxelor pentru depozitarea deşeurilor este determinat de Guvern la prezentarea autorităţii centrale abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. Mijloacele obţinute din plăţile pentru depozitarea deşeurilor, precum şi din amenzile pentru încălcarea legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, se transferă pe conturile fondurilor ecologice.
    Articolul 23. Stimularea economică a utilizării şi
                         prelucrării deşeurilor
    (1) Măsurile de stimulare economică a utilizării şi prelucrării deşeurilor includ:
    a) alocarea fondurilor din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea măsurilor privind utilizarea şi prelucrarea deşeurilor;
    b) acordarea de înlesniri  fiscale şi credite preferenţiale persoanelor fizice şi juridice care utilizează deşeurile în calitate de materii prime.
   
[Art.23 al.(1), lit.b) modificată prin LP154
-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    (2) Modul de realizare a măsurilor de stimulare economică a utilizării şi prelucrării deşeurilor este determinat de legislaţie.
    [Art.23 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Capitolul VI
CONTRAVENŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
    Articolul 24. Contravenţiile în domeniul gestionării deşeurilor
    Constituie contravenţii în domeniul gestionării deşeurilor:
    a) nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transportare, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare a deşeurilor, care a condus sau poate să conducă la poluarea mediului;
   
[Art.24 lit.a) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    b) depozitarea arbitrară în locurile interzise sau utilizarea altor procedee de evacuare a deşeurilor fără autorizarea autorităţilor abilitate;
    c) neexecutarea dispoziţiilor şi prescripţiilor autorităţilor împuternicite cu exercitarea controlului de stat  asupra depozitării, prelucrării, evacuării şi înhumării deşeurilor;
    d) tăinuirea sau prezentarea informaţiilor false sau incomplete privind gestionarea deşeurilor, precum şi evacuarea lor în caz de avarie;
    e) încălcarea regulilor de evidenţă şi control primar în domeniul nominalizat;
    f) nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă asupra gestionării deşeurilor;
    g) transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice ce nu deţin autorizaţii pentru transportarea, păstrarea şi prelucrarea lor;
    [Art.24 lit.g) modificată prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177]
    h) nerespectarea regimului şi regulilor stabilite de exploatare a instalaţiilor pentru prelucrarea şi neutralizarea deşeurilor, precum şi a locurilor pentru depozitarea ori înhumarea deşeurilor de producţie, menajere şi de altă natură;
    i) proiectarea şi construcţia întreprinderilor şi altor obiective, precum şi implementarea de materiale şi tehnologii, care nu satisfac cerinţele de securitate privind utilizarea, prelucrarea şi evacuarea deşeurilor;
    j) nerespectarea altor reguli şi cerinţe prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative.
    Articolul 25. Responsabilităţi
    (1) Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea legislaţiei privind gestionarea deşeurilor poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală, după caz, conform legislaţiei.
    (2) Litigiile apărute în ceea ce priveşte formarea, depozitarea, utilizarea, neutralizarea şi evacuarea deşeurilor se soluţionează pe cale judiciară.
Capitolul VII
ACORDURILE INTERNAŢIONALE
    Articolul 26. Prioritatea acordurilor internaţionale
    În cazul în care un acord internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte reguli decît cele prevăzute în legislaţia naţională privind gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere, se vor aplica prevederile acordului internaţional.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
   [Art.27 abrogat prin LP136-XVIII din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.672]
    Articolul 28
    Guvernul:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea Legii cu privire la resursele materiale secundare şi a altor acte legislative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce propriile  sale acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura, în termen de 6 luni:
    modificarea sau abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;
    elaborarea şi prezentarea de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în comun cu Ministerul Justiţiei şi cu Procuratura ecologică, a propunerilor privind operarea în Codul penal şi în Codul cu privire la contravenţiile administrative a modificărilor ce rezultă din prezenta lege;
    - va elabora  şi va aproba, în termen de 1 an, Programul de stat de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, argumentat din punct de vedere economic şi ecologic;
    - va elabora şi va aproba, în termen de 3 luni:
    Instrucţiunea  cu  privire la calcularea şi perceperea taxei  pentru depozitarea (înhumarea) deşeurilor;
    Regulamentul privind modul de acordare a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor;
    - va asigura, în termen de 3 luni, elaborarea şi prezentarea de către Ministerul Sănătăţii, în comun cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, a Clasificatorului deşeurilor toxice;
    - va asigura, în termen de 2 luni, elaborarea proiectului şi construcţia unui poligon pentru prelucrarea, neutralizarea şi înhumarea deşeurilor toxice şi periculoase, prevăzut  cu o secţie pentru demercurizarea lămpilor luminiscente uzate.
    [Art.28 modificat prin LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 9 octombrie 1997.
    Nr. 1347-XIII.

Anexa nr.1
la Legea privind deşeurile
de producţie şi menajere

Taxele pentru depozitarea deşeurilor de producţie şi
menajere în limitele stabilite
                                                 - la o unitate de masă -
    Cuantumul taxei,
    în salarii minime
    Pentru depozitarea unei tone de deşeuri în
    amplasamente autorizate
    deşeuri netoxice                                              0,06
    deşeuri toxice cu gradul de toxicitate:
    I                                                                     20
    II                                                                   6
    III                                                                  2
    IV                                                                  1
    Pentru depozitarea  unei  tone de deşeuri
    pe teritoriul  persoanelor fizice şi juridice:
    deşeuri netoxice                                              0,001
    deşeuri toxice cu gradul de toxicitate:
    I                                                                     5,8
    II                                                                   1,8
    III                                                                  0,6
    IV                                                                  0,3

    [Anexa nr.1 introdusă prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10]

    [Anexa nr.2 abrogată prin LP136-XVIII din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.672]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP9 din 14.02.14, MO53-59/07.03.14 art.117]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP293-XVI din 21.12.07, MO16-17/25.01.08 art.52]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP133-XVI din 14.06.07, MO107-111 art.472]
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP409-XV din 02.12.04, MO01-04/01.01.05 art.6]