LPA1347/1997
ID intern unic:  311576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1347
din  09.10.1997
privind deşeurile de producţie şi menajere
Publicat : 05.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 101     Data intrarii in vigoare : 05.03.1998
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP449-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.51
    LP409-XV din 02.12.04, MO1-4/01.01.05 art.6
    LP480-XV din 04.12.03, M1-5/01.01.04 art.10
    LP463-XV din 20.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1000
    LP333-XV din 24.07.03, MO200-203/19.09.03 art.773
   
LP240-XV din 13.06.03, MO138-140/08.07.03 art.557
    LP1257-XV din 19.07.02, MO151-153/14.11.02 art. 1177
    LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089

   
NOTĂ:
   
În cuprinsul legii sintagmele „Departamentul Situaţiilor Excepţionale”, „Departamentul Statisticii” şi „Ministerul Economiei şi Reformelor” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”, „Biroul Naţional de Statistică” şi „Ministerul Economiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" se substituie prin textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător", iar sintagma "Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale" - prin sintagma "Departamentul Situaţii Excepţionale" prin LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege reglementează, conform prevederilor Legii privind protecţia mediului înconjurător, gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluării mediului.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi sînt definite următoarele noţiuni de bază:
    deşeuri - substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sînt reutilizabile după prelucrare;
    deşeuri de producţie  -  deşeuri rezultate în urma unor procese tehnologice;
    deşeuri menajere  -  deşeuri provenite din activităţi casnice şi de consum;
    deşeuri periculoase  - deşeuri toxice, inflamabile, explozive, corosive, infecţioase sau de altă natură, care, introduse în mediu, pot aduce daune plantelor, animalelor sau omului;
   gestionarea deşeurilor - orice activitate legată de formarea, tratarea, ambalarea, depozitarea, transportarea, acumularea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea, înhumarea sau distrugerea deşeurilor;
    depozitarea deşeurilor  - depunerea deşeurilor în locuri autorizate şi special amenajate în acest scop (poligoane, gunoişti, spaţii subterane), în vederea înhumării sau păstrării lor temporare pentru o posibilă prelucrare şi utilizare ulterioară;
    prelucrarea deşeurilor  -  efectuarea  unor operaţiuni  tehnologice (dezmembrare, tăiere, presare, brichetare, măcinare, topire-turnare, fermentare etc.), care modifică compoziţia şi proprietăţile fizice, chimice sau biologice ale deşeurilor în scopul transformării acestora în materii prime secundare sau neutralizării şi evacuării lor fără riscuri ecologice;
    neutralizarea deşeurilor - prelucrarea fizică, chimică sau biologică a deşeurilor în vederea lichidării ori diminuării proprietăţilor care prezintă pericol pentru calitatea mediului şi sănătatea populaţiei;
    recuperarea deşeurilor - prelucrarea deşeurilor în vederea obţinerii substanţelor reutilizabile ce se conţin în ele în stare pură, folosirea căldurii reacţiilor chimice rezultate din arderea deşeurilor;
    utilizarea deşeurilor - reintroducerea în circuitul economic a deşeurilor, ca atare ori ca materii prime secundare, a semifabricatelor, produselor finite sau energiei, obţinute în urma prelucrării deşeurilor.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate generatoare de deşeuri.
    (2) Legea reglementează relaţiile care apar la gestionarea deşeurilor formate în procesul:
    a) valorificării zăcămintelor şi prelucrării materiei prime minerale;
    b) fabricării, transportării şi stocării articolelor tehnice, mărfurilor de larg consum, energiei şi agenţilor energetici;
    c) efectuării lucrărilor de construcţie, agricole, miniere şi de altă natură;
    d) prestărilor de servicii;
    e) consumului de produse industriale şi alimentare.
    (3) Gestionarea (utilizarea, evacuarea) deşeurilor radioactive, a sedimentelor apelor reziduale se efectuează în conformitate cu actele legislative în domeniu.
Capitolul II
ATRIBUŢII ŞI OBLIGAŢII ÎN DOMENIUL
GESTIONĂRII DEŞEURILOR
    Articolul 3. Atribuţiile Guvernului
    Guvernul:
    a) organizează elaborarea şi aprobă Programul de stat  de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, asigură realizarea acestuia;
    b) coordonează pe linia gestionării deşeurilor activitatea ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi subordonate;
    c) adoptă deciziile de afectare a terenurilor în vederea amenajării poligoanelor pentru depozitarea, prelucrarea, înhumarea sau distrugerea deşeurilor;
    [Art.3 lit.d) exclusă prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]
    e) stabileşte limitele de depozitare (înhumare) a deşeurilor;
    [Art.3 lit.f) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.3 lit.f) modificată prin LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    g) ia, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu-şi dau acordul, deciziile definitive pentru amplasarea obiectivelor de importanţă naţională privind neutralizarea, prelucrarea, depozitarea sau înhumarea deşeurilor, cu condiţia respectării normelor ecologice şi a altor cerinţe de ordin social;
    h) realizează colaborarea internaţională în domeniu.
    Articolul 4. Atribuţiile autorităţii centrale abilitată cu
                        gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia
                        mediului înconjurător
    (1) autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător:
    [Art.4 al.(1), lit.a) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.4 al.(1), lit.b) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.4 al.(1), lit.b) modificată prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art.117]
    [Art.4 al.(1), lit.c) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.4 al.(1), lit.d) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    e) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri  privind cuantumul taxelor pentru depozitarea deşeurilor;
    f) aprobă, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Lista deşeurilor periculoase;
    f1) aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor, ţinînd cont de organizarea colectării, depozitării şi prelucrării lor;
   [Art.4 lit.f1) introdusă prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]
    g) controlează şi evaluează, în comun cu Ministerul Sănătăţii, situaţia ecologică din Republica Moldova din punct de vedere al gestionării deşeurilor şi informează populaţia despre aceasta;
    h) coordonează proiectele de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor economice şi sociale;
    i) colaborează cu organismele similare din alte ţări, efectuează studiul, sintetizarea şi propagarea experienţei internaţionale în domeniu, controlează îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin Republicii Moldova conform acordurilor internaţionale pe linie de gestionare a deşeurilor.
   (2) Deciziile luate, în limitele competenţei sale, de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în domeniul gestionării deşeurilor sînt executorii pentru toţi agenţii economici şi pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ competentă.
    [Art.4 (2) modificat prin LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    Articolul 5. Atribuţiile Ministerului Sănătăţii
    Ministerul Sănătăţii:
    a) efectuează supravegherea sanitaro-epidemiologică a formării, transportării, depozitării, prelucrării, neutralizării, utilizării, înhumării şi distrugerii deşeurilor, ia deciziile privind prevenirea încălcărilor legislaţiei sanitare;
    b) stabileşte gradul de toxicitate a deşeurilor, elaborează Clasificatorul deşeurilor toxice şi metodicile de determinare a gradului de toxicitate;
    c) coordonează deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea şi neutralizarea deşeurilor periculoase;
    d) prezintă avizele privind admisibilitatea şi condiţiile sanitaro-igienice de utilizare a produselor fabricate din deşeuri sau cu utilizarea acestora;
   e) coordonează, sub aspectul respectării cerinţelor sanitaro-epidemiologice, documentaţia de proiect pentru construcţia sau reconstrucţia întreprinderilor şi altor obiective generatoare de deşeuri;
    f) îndeplineşte alte funcţii prevăzute de Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei şi de alte acte normative în domeniu.
    Articolul 6. Atribuţiile autorităţilor administraţiei
                        publice locale
    Autorităţile administraţiei publice locale:
    a) asigură executarea pe teritoriile din subordine a legislaţiei privind gestionarea deşeurilor;
    b) efectuează coordonarea şi reglementarea economico-organizatorică a acţiunilor persoanelor fizice şi juridice, aflate pe teritoriile din subordine, în domeniul gestionării deşeurilor în vederea depistării şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic;
    c) adoptă, de comun acord cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi pentru sănătate, deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea deşeurilor şi construcţia (extinderea) obiectivelor destinate prelucrării şi neutralizării acestora, efectuează controlul asupra distrugerii deşeurilor şi  reparării  prejudiciilor cauzate mediului de către deşeurile de producţie şi menajere;
    d) efectuează comasarea mijloacelor băneşti ale persoanelor fizice şi juridice, situate pe teritoriile din subordine, a fondurilor ecologice şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru finanţarea construcţiei obiectivelor noi, extinderea şi reconstrucţia obiectivelor existente de prelucrare, neutralizare şi distrugere a deşeurilor;
    [Art.6 lit.d) modificată prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    e) efectuează evidenţa sistematică a formării, depozitării şi prelucrării deşeurilor pe teritoriul din subordine;
    f) organizează colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, precum şi a  celor ce aparţin micilor producători, afectează  locurile pentru depozitarea lor;
    g) întocmesc şi ţin registrele locurilor de depozitare a deşeurilor;
    h) adoptă, în comun cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, măsurile de protecţie civilă la obiectivele economice generatoare de deşeuri periculoase;
    i) iau măsurile  necesare pentru lichidarea gunoiştilor neautorizate şi necontrolate;
    j) propagă prevederile legislaţiei privind gestionarea deşeurilor;
    k) informează populaţia asupra situaţiei privind depozitarea, păstrarea şi prelucrarea deşeurilor în localitatea, zona respectivă, antrenînd-o la colectarea deşeurilor inofensive şi a materiilor prime secundare.
    Articolul 7. Atribuțiile Agenției de Mediu și ale Inspectoratului
                          pentru Protecția Mediului
    (1) Agenția de Mediu:
    a) acordă, suspendă şi retrage autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor, în condiţiile art. 71 şi 72;
    b) efectuează expertiza ecologică a programelor, schemelor, proiectelor de transportare, depozitare, prelucrare, neutralizare, recuperare, utilizare, înhumare şi distrugere a deşeurilor.
    (2) Inspectoratul pentru Protecția Mediului:
    a) efectuează controlul de stat asupra respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei privind gestionarea deşeurilor;
    b) suspendă, total sau parțial, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, activitatea agenţilor economici în caz de depistare a încălcărilor foarte grave ale legislației ce reglementează modul stabilit de colectare, păstrare, transportare, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare a deşeurilor, dacă acestea pot conduce la poluarea mediului.
    [Art.7 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 71. Autorizaţia de mediu pentru gestionarea
                          deşeurilor
    (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) O autorizaţie poate acoperi una sau mai multe instalaţii şi/sau activităţi dintr-un singur amplasament, conduse de acelaşi operator. În cazul unei reţele de instalaţii şi/sau al unei activităţi de colectare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor este necesară obţinerea autorizaţiei pentru fiecare instalaţie şi/sau activitate în parte.
    (3) Unităţile şi întreprinderile, inclusiv operatorii de transport specializaţi în transportul de deşeuri, care intenţionează să desfăşoare activităţi de gestionare a deşeurilor trebuie să obţină autorizaţie.
    (4) În scopul obținerii autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, solicitantul depune la autoritatea emitentă următorul set de documente:
    a) cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru gestionarea deşeurilor;
    b) actele de identitate ale solicitantului și ale operatorului, dacă sînt entităţi diferite (în cazul depunerii documentelor în format electronic se va indica doar IDNO-ul);
    c) copia contractului cu administraţia obiectului, în cazul în care deşeurile sînt trimise la un obiect ce aparţine altui operator sau este exploatat de mai mulţi beneficiari (în cazul depunerii documentelor în format electronic se va indica doar IDNO-ul);
    d) conţinutul-cadru al memoriului tehnic pentru emiterea autorizaţiei.
    (5) Documentul prevăzut la alin. (4) lit. c) va conţine un rezumat cu următoarele precizări:
    1) pentru activităţile de colectare a deşeurilor:
    a) provenienţa deşeurilor;
    b) tipul şi cantitatea de deşeuri colectate;
    c) modul de colectare a deşeurilor (separat, amestecat);
    d) amenajările, instalaţiile şi măsurile pentru colectare, inclusiv pentru protecţia mediului;
    e) destinaţia deşeurilor colectate;
    2) pentru activităţile de transport al deşeurilor:
    a) destinaţia transportului (pentru depozitare temporară, depozitare definitivă, prelucrare, comercializare, valorificare, integrare în mediu, eliminare), cu precizarea exactă a destinatarului;
    b) tipurile de deşeuri transportate, starea fizică, cantitatea;
    c) instalaţiile, mijloacele, dotările, ambalajele, măsurile privind transportul fiecărui tip de deşeu, inclusiv privind protecţia mediului;
    d) capacităţile de transport necesare;
    e) traseul de transportare a deşeurilor;
    f) organizarea supravegherii transportării;
    g) dotările şi măsurile pentru intervenţie în caz de accidente şi avarii în timpul transportării deşeurilor;
    3) pentru activităţile de tratare a deşeurilor:
    a) dovada că instalația de tratare este în conformitate cu Programul naţional de gestionare a deşeurilor şi cu programele regionale de gestionare a deşeurilor;
    b) descrierea amplasamentului, cu referire la gestiunea apelor, la caracteristicile hidrogeologice și geologice. Aceste informaţii se vor asigura prin studii de specialitate, întocmite conform prevederilor legale în vigoare;
    c) avizul expertizei ecologice de stat pentru documentaţia de proiect;
    d) provenienţa deşeurilor, lista, tipul, compoziţia şi cantitatea de deşeuri tratate;
    e) pentru fiecare tip de operaţiune – cerinţele tehnice şi de orice altă natură, capacitatea aplicabilă amplasamentului în cauză;
    f) pentru fiecare tip de operaţiune – tehnologia şi instalaţiile utilizate, capacitatea;
    g) procedeele și măsurile, instalațiile pentru reţinerea şi/sau neutralizarea poluanţilor rezultaţi din procesul de tratare, capacitatea și randamentul acestor instalații;
    h) emisiile de poluanţi în mediu, concentraţia, volumul;
    i) monitorizarea şi controlul operaţiunilor;
    j) măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară;
    k) metodele propuse de prevenire și reducere a poluării, inclusiv planul de intervenţie în caz de urgenţe;
    4) pentru activitățile de eliminare a deşeurilor prin depozitare:
    a) actul ce adevereşte perimetrul minier, eliberat de către autoritatea competentă din domeniul geologiei și resurselor minerale – în cazul amplasării deşeurilor în subsoluri;
    b) dovada eliberată de autoritatea competentă din domeniul geologiei și resurselor minerale privind lipsa impactului negativ al deşeurilor asupra calităţii apelor subterane;
    c) dovada unei garanţii financiare pentru a asigura că obligaţiile ce decurg din autorizație sînt îndeplinite și că procedurile de închidere a depozitului sînt respectate.
    (6) Pentru examinarea cererii, autoritatea emitentă transmite Inspectoratului pentru Protecția Mediului, prin intermediul ghişeului unic, setul de documente, de asemenea solicită şi obţine avizul fără implicarea solicitantului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului elaborează avizul în baza actului de inspecţie privind respectarea normelor de protecţie a mediului. Avizul va conține, după caz, propunerea de eliberare sau de refuz al eliberării autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor.
    (7) Autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor se eliberează gratis, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, inclusiv a tuturor documentelor nominalizate, şi este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.
    (8) După expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, prelungirea valabilităţii acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (9) Anularea autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor se efectuează prin decizia autorității emitente, în cazul apariţiei pericolului poluării mediului în proporţii ce depăşesc limitele admisibile, nerespectării cerinţelor de exploatare a obiectului, defectării acestuia sau a construcţiilor (mecanismelor) ce împiedică exploatarea normală a lui, conform procedurilor prevăzute în Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (10) Reexaminarea autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor este obligatorie în următoarele situaţii:
    a) schimbarea substanţială şi extinderea instalațiilor, precum şi modificarea tehnologiei de valorificare sau de eliminare a deşeurilor;
    b) constatarea, în cadrul acţiunilor de inspecție și control, a unor aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru obținerea autorizației, sau a unor modificări operate ulterior emiterii autorizației;
    c) emiterea unor noi reglementări legale.
    [Art.71 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 72. Derogările de la obligaţia de autorizare
    (1) Sînt scutite de îndeplinirea cerinţelor de autorizare a activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor unităţile și întreprinderile care efectuează:
    a) eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locurile de producere fără să afecteze sănătatea populaţiei sau calitatea mediului;
    b) colectarea sau transportul deşeurilor în sistem profesional, precum şi cele care intermediază valorificarea sau eliminarea deşeurilor pentru terţi, cu excepția deşeurilor municipale, precum şi a celor periculoase.
    (2) Derogarea menţionată la alin. (1) se aplică numai în cazul în care:
    a) unităţile și întreprinderile au obţinut deja, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul protecției mediului, autorizaţia de mediu pentru alt profil de activitate decît valorificarea sau eliminarea deşeurilor, în care se specifică tipurile şi cantităţile de deşeuri, precum şi condiţiile impuse în vederea desfăşurării activităţilor legate de aceste deşeuri;
    b) tipurile, cantităţile de deşeuri şi metodele de valorificare sau eliminare a acestora nu poluează mediul şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei;
    c) operaţiunile de eliminare menţionate la alin. (1) lit. a) iau în considerare cele mai bune tehnici disponibile.
    [Art.72 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 73. Exportul deşeurilor
    (1) Solicitantul care intenţionează să efectueze exportul deşeurilor depune, fie pe suport de hîrtie, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive (pentru exportul deşeurilor incluse în Lista B – cu cel tîrziu 20 de zile, iar pentru cele incluse în Lista A – cu cel tîrziu 70 de zile înainte de data preconizată pentru transportare), următoarele acte:
    1) cererea;
    2) formularele completate ale notificării (exemplarele adresate organelor competente ale ţărilor importatoare şi celor de tranzit se vor completa în una dintre limbile de circulaţie internaţională acceptate în aceste ţări);
    3) informaţia privind originea şi componenţa deşeurilor, pentru deşeurile incluse în listele A şi B;
    4) informaţia despre persoana juridică abilitată cu eliminarea deşeurilor;
    5) descrierea modului de eliminare, capacitatea şi plasamentul instalaţiilor, termenul de valabilitate a autorizaţiei pentru exploatarea lor;
    6) descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor;
    7) contractul dintre exportator şi persoana abilitată cu eliminarea deşeurilor, în care se vor specifica metodele ecologic inofensive de manipulare a deşeurilor şi care va conţine următoarele informaţii:
    pentru deşeurile incluse în Lista A:
    a) definirea responsabilităţii fiecărei părţi pentru orice consecinţe nefavorabile rezultate din prezentarea unor informaţii neautentice, manipularea incorectă a deşeurilor, în urma producerii avariilor ori a unor circumstanţe de forţă majoră, inclusiv pentru întreprinderea unor măsuri de alternativă privind eliminarea deşeurilor prin metode ecologic inofensive sau reexportarea deşeurilor în cazul imposibilităţii de a executa condiţiile iniţiale ale contractului;
    b) obligaţiile persoanei responsabile de eliminare privind confirmarea recepţiei deşeurilor pe parcursul a 3 zile lucrătoare (trimiterea în adresa exportatorului şi a organelor competente ale ţărilor interesate a copiilor fişei de însoţire a transportului);
    c) obligaţiile persoanei responsabile de eliminare privind confirmarea încheierii operaţiunilor de eliminare a deşeurilor în termen de 180 de zile calendaristice după primirea lor (expedierea în adresa exportatorului şi a organelor competente ale ţărilor interesate a copiilor fişei de însoţire a transportului);
    pentru deşeurile incluse în Lista B:
    a) garanţiile financiare ale părţii respective (specificate în contract) privind acoperirea valorii eventualului reexport şi a operaţiunilor alternative de eliminare a deşeurilor, în caz de necesitate;
    b) informaţia despre garantarea asigurării transportatorului;
    c) dacă deşeurile se exportă în scopul utilizării, se prezintă informaţia privind:
    – componenţa şi modul de eliminare a deşeurilor;
    – raportul dintre materialul utilizat şi deşeuri;
    – costul evaluat al deşeurilor utilizabile;
    – caracterul şi destinaţia produsului obţinut din prelucrarea deşeurilor.
    (2) Lista A și Lista B, precum și formatul notificării şi al fişei de însoţire a transportului sînt prevăzute în Regulamentul privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 637/2003.
    (3) Se interzice exportul deşeurilor:
    a) în ţările care au interzis importul acestora şi au informat Republica Moldova despre această interdicţie;
    b) în orice ţară care nu-şi poate confirma propria capacitate de eliminare a acestor deşeuri prin metode ecologic inofensive.
    (4) Exportul deşeurilor se permite în cazul în care:
    a) Republica Moldova nu dispune de posibilităţi tehnice şi capacităţi necesare pentru eliminarea acestor deşeuri prin metode ecologic inofensive;
    b) deşeurile de acest fel sînt necesare ca materii prime secundare în ţara importatoare.
    (5) În cazurile în care exportul se permite, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului poate autoriza exportul deşeurilor numai după ce constată că sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) contractul dintre exportator şi persoana responsabilă de eliminare a deşeurilor conţine obligaţiile exprese ale părţilor şi corespunde cerinţelor de manipulare ecologic inofensivă a deşeurilor;
    b) ambalajele utilizate, marcajele şi certificarea lor corespund standardelor internaţionale ISO, iar unităţile de transport sînt specializate şi marcate în corespundere cu cerinţele Acordului european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase;
    c) fișa de însoțire a transportului este completată.
    (6) Pentru deşeurile incluse în Lista A se impun următoarele condiţii suplimentare:
    a) transportul transfrontalier va fi asigurat cu o garanţie financiară;
    b) transportatorul va deţine acordul în scris pentru transportul transfrontalier, eliberat de autorităţile competente ale ţărilor interesate. Dacă în ţara de tranzit nu este încetăţenită practica prezentării unui asemenea acord în scris, peste 60 de zile calendaristice după ce ţara de tranzit (sau autoritatea ei centrală pentru resursele naturale şi mediu) confirmă primirea interpelării exportatorului, transportarea deşeurilor se permite conform uzanţei „consimţămîntului tacit” dacă, pe parcursul a 60 de zile calendaristice, ţara de tranzit respectivă nu stabilește alte condiţii sau nu îşi expune obiecţiile.
    (7) Dacă transportul transfrontalier al deşeurilor incluse în Lista A, coordonat de ţările interesate, nu poate fi finalizat în corespundere cu clauzele contractuale şi nu există alte posibilităţi de eliminare a acestora prin metode ecologic inofensive, exportatorul este obligat să evacueze deşeurile înapoi pe parcursul a 90 de zile calendaristice de la data la care organul competent al ţării importatoare a informat despre aceasta autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului sau producătorul deşeurilor ori în orice alt termen stabilit de ţările interesate.
    (8) Autorizaţia pentru exportul multiplu al deşeurilor se acordă în baza acordului în scris al ţărilor interesate, pe un termen de cel mult un an, dacă deşeurile:
    a) au particularităţi fizice şi chimice identice;
    b) sînt livrate cu regularitate aceleiaşi persoane responsabile pentru eliminarea lor, prin unele şi aceleaşi puncte vamale la scoaterea lor din Republica Moldova şi aducerea în ţara importatoare;
    c) tranzitul se efectuează prin unele şi aceleaşi puncte vamale la intrarea în şi ieşirea din ţara (ţările) de tranzit.
    [Art.73 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 74. Tranzitul deşeurilor prin Republica Moldova
    (1) Deşeurile incluse în Lista B nu pot fi tranzitate prin Republica Moldova fără acordul prealabil în scris al autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, care are dreptul de a refuza orice asemenea tranzit prin teritoriul naţional, argumentîndu-şi motivele refuzului.
    (2) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului va fi înştiinţată în scris, în limba de stat sau engleză, despre orice eventual tranzit al deşeurilor prin teritoriul Republicii Moldova. Notificarea trebuie să conţină următoarele informaţii detaliate despre:
    a) originea, componenţa şi cantitatea deşeurilor;
    b) punctul iniţial şi cel final al transportării deşeurilor;
    c) termenul preconizat al tranzitului deşeurilor şi descrierea itinerarului acestei tranzitări prin teritoriul Republicii Moldova;
    d) confirmarea că ţara exportatoare dispune de deşeuri, iar importatorul, transportatorul şi persoana responsabilă de eliminarea acestora sînt împuterniciţi să efectueze operaţiuni legate de transportul şi valorificarea deşeurilor;
    e) elaborarea instrucţiunilor scrise în cazul producerii situaţiilor excepţionale pentru echipajul unităţii de transport, care este admis la conducere după absolvirea unui curs de instructaj privind transportul de mărfuri şi substanţe periculoase şi este asigurat cu echipamente de protecţie;
    f) garantarea compensării depline a oricărui prejudiciu care ar putea fi cauzat mediului şi sănătăţii populației în cadrul transportării deşeurilor prin teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Ambalajele utilizate, inclusiv marcajele şi certificarea acestora, trebuie să corespundă standardelor internaţionale ISO, iar unităţile de transport trebuie să fie specializate şi marcate potrivit cerinţelor Acordului european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase.
    (4) În termen de 3 zile lucrătoare, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului confirmă primirea notificării privind tranzitul deşeurilor incluse în Lista B, informează notificatorul că acceptă transportarea lor în tranzit, stabilindu-i anumite condiţii, dacă este cazul, sau că refuză să elibereze autorizaţie pentru acel transport ori îi solicită, în caz de necesitate, informaţii suplimentare.
    (5) La transportarea transfrontalieră a deşeurilor incluse în Lista B prin teritoriul Republicii Moldova, autoritatea centrală vamală garantează, în caz de necesitate, sigilarea containerului în punctul de intrare în teritoriul ţării şi verifică integritatea plombei în punctul de ieşire.
    [Art.74 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 8. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
    Persoanele fizice şi juridice sînt obligate:
    a) să utilizeze tehnologii nonpoluante, fără sau cu puţine deşeuri;
    b) să asigure colectarea şi sortarea deşeurilor în dependenţă  de natura  acestora (sticlă, carton, masă plastică, metal, reziduuri alimentare etc.);
    c) să ţină evidenţa strictă a tuturor deşeurilor rezultate din activităţile lor de producţie;
    d) să utilizeze deşeurile cu riscuri ecologice minime;
    e) să efectueze controlul de laborator al calităţii mediului  în spaţiile de depozitare şi păstrare provizorie a deşeurilor;
    f) să repare integral prejudiciul cauzat mediului, sănătăţii şi bunurilor populaţiei, precum şi persoanelor juridice, în cazul încălcării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;
    g) să pună la dispoziţia populaţiei orice informaţie privind situaţia în domeniul nominalizat. Persoanele fizice şi juridice poartă răspunderea prevăzută de legislaţie pentru furnizarea cu premeditare a informaţiilor incomplete şi inexacte;
    h) să informeze de îndată autorităţile teritoriale pentru protecţia civilă şi situaţii excepţionale, pentru protecţia mediului şi pentru sănătate, precum şi autorităţile administraţiei publice locale despre apariţia cazurilor de avarie legate de poluarea mediului cu deşeuri toxice şi periculoase şi despre acţiunile întreprinse în legătură cu aceasta;
    i) să asigure transportarea, depozitarea, prelucrarea, neutralizarea şi utilizarea deşeurilor toxice şi periculoase în baza contractelor încheiate cu agenţii economici, deţinători de autorizaţii corespunzătoare, supraveghind riguros procesele nominalizate;
    [Art.8 lit.i) modificat prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art.1177]
    j) să asigure deşeurile toxice depozitate şi cele transportate cu etichete indicînd gradul de toxicitate, denumirea completă a deşeurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul, proprietăţile inflamabile şi explozibile, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din care au rezultat, cerinţele speciale de comportament în condiţii normale şi în  situaţii excepţionale, adresa întreprinderii, organizaţiei unde s-au format;
    k) să asigure importul şi fabricarea produselor alimentare şi a mărfurilor de larg consum în ambalaje reutilizabile şi reciclabile, inofensive pentru mediu, colectarea şi recuperarea ambalajelor proprii sau importate, să nu admită ambalarea excesivă.
    [Art.8 lit. k) în redacţia LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
Capitolul III
NORMAREA, EVIDENŢA, PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI
SUPRAVEGHEREA, MONITORIZAREA ÎN DOMENIUL
GESTIONĂRII DEŞEURILOR
    Articolul 9. Normarea
    (1) Normarea formării, depozitării, prelucrării, utilizării, neutralizării, evacuării, înhumării şi distrugerii deşeurilor se efectuează prin aplicarea unui sistem de indici reglatori ai activităţilor respective. Normativele servesc la determinarea cantităţilor maxim admisibile de deşeuri deosebit de periculoase, rezultate în urma proceselor tehnologice, a gradului lor de toxicitate, a conţinutului componenţilor toxici din unele categorii de deşeuri periculoase, a cerinţelor faţă de persoanele fizice şi juridice care desfăşoară  activităţi de gestionare a deşeurilor şi faţă de  condiţiile care trebuie respectate la obiectivele implicate în asemenea activităţi.
    (2) Proiectele normativelor sînt elaborate de ministere, departamente, întreprinderi şi organizaţii de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi Ministerul Sănătăţii.
    (3) Procedura de elaborare şi de aprobare a normativelor este stabilită de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în comun cu Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 10. Evidenţa
    (1) Sînt supuse evidenţei de stat toate deşeurile de producţie şi menajere.
    (2) Evidenţa de stat a deşeurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern.
    (3) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie ţin evidenţa primară a deşeurilor şi prezintă autorităţilor teritoriale pentru statistică şi pentru protecţia mediului dări de seamă despre prezenţa, formarea, prelucrarea şi utilizarea deşeurilor rezultate din aceste activităţi.
    (4) Sistemul şi formele de evidenţă şi dări de seamă cu privire la deşeuri se stabilesc de către Biroul Naţional de Statistică de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
   
(5) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a licenței prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.10 al.(5) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 11. Planificarea
    (1) Ministerele, departamentele, autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile, întreprinderile şi organizaţiile elaborează, în limitele competenţei lor, programe de gestionare a deşeurilor, ce includ măsuri care asigură reducerea volumului acestora, reintroducerea lor maximală în circuitul economic în calitate de materii prime secundare sau evacuarea lor fără riscuri ecologice.
    (2) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în comun cu Ministerul Economiei, elaborează, în baza programelor nominalizate, proiectul Programului de stat de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, care este aprobat de Guvern.
    (3) Programul de stat de utilizare a deşeurilor de producţie şi menajere serveşte drept document de bază pentru realizarea unui sistem de acţiuni tehnico-ştiinţifice, economico-organizatorice şi sociale conexe de gestionare a deşeurilor şi de realizare a unei politici tehnico-ştiinţifice şi investiţionale unice în domeniu.
    Articolul 12. Întocmirea şi ţinerea registrelor locurilor 
                         de depozitare a deşeurilor
    (1) În scopul asigurării unei evidenţe şi descrieri cît mai complete a locurilor de depozitare, acumulare şi înhumare a deşeurilor, precum şi pentru controlul influenţei acestora asupra  mediului şi sănătăţii populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să întocmească, cu sprijinul metodologic al autorităţilor competente pentru sănătate şi pentru protecţia mediului, registrele locurilor de depozitare a deşeurilor, conform indicilor lor calitativi şi cantitativi. Registrele se întocmesc în baza datelor evidenţei deşeurilor, a datelor din dările de seamă ale întreprinderilor generatoare de deşeuri şi a informaţiilor prezentate de autorităţile care efectuează controlul locurilor de depozitare a deşeurilor.
    (2) Modul de întocmire şi ţinere a registrelor nominalizate se stabileşte de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător de comun acord cu Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 13. Controlul şi supravegherea
    (1) Controlul de stat în domeniul gestionării deşeurilor este exercitat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Supravegherea de stat asupra respectării cerinţelor sanitaro-epidemiologice în domeniul nominalizat constituie atribuţia Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică.
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Controlul primar al formării, utilizării, depozitării, neutralizării şi evacuării deşeurilor constituie atribuţia persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi de producţie.
    Articolul 14. Monitorizarea
    (1) Pentru evaluarea şi prognozarea impactului asupra mediului a deşeurilor de producţie şi menajere, prevenirea, depistarea şi lichidarea la timp a consecinţelor negative ale acestuia, autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului efectuează monitorizarea locurilor de depozitare (înhumare) a deşeurilor - parte componentă a sistemului de stat de monitorizare a mediului.
    (2) Procedura şi metodologia monitorizării sînt determinate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    Articolul 15. Informaţiile privind starea locurilor de
                         depozitare a deşeurilor
    Informaţiile privind starea locurilor de depozitare a deşeurilor şi influenţa acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei se prezintă de autorităţile administraţiei publice locale, organele autorităţii centrale abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi Ministerului Sănătăţii la cererea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cetăţenilor şi a mijloacelor de informare în masă, în modul stabilit de Guvern.
Capitolul IV
CERINŢELE PRIVIND SECURITATEA ECOLOGICĂ
    Articolul 16. Prevenirea şi limitarea influenţei negative
                        a deşeurilor periculoase
    (1) În scopul prevenirii  sau limitării influenţei negative a deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, se interzice:
    a) desfăşurarea oricărei activităţi generatoare de deşeuri periculoase fără a deţine autorizaţia pentru depozitarea (înhumarea), prelucrarea, utilizarea, neutralizarea şi evacuarea lor;
    [Art.16 lit.a) modificată prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art.1177]
    b) aplicarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice, implementarea invenţiilor şi tehnologiilor noi care nu prevăd soluţii de utilizare, neutralizare şi evacuare a deşeurilor;
    c) producerea şi aplicarea mijloacelor de protecţie a plantelor, îngrăşămintelor minerale, substanţelor toxice generatoare de deşeuri periculoase.
   
[Art.16 lit.d) abrogată prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10]
    [Art.16 lit.d) în redacţia LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
    [Art.16 al.(2) abrogat prin LP136-XVIII din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.672]
    [Art.16 al.(2) introdus prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10]
    Articolul 17. Cerinţele privind elaborarea de noi materiale
                          şi tehnologii, proiectarea şi construcţia
                          obiectivelor de orice fel
    (1) Persoanele fizice şi juridice care elaborează noi materiale şi tehnologii, proiectează construcţia întreprinderilor şi altor obiective generatoare de deşeuri sînt obligate să prevadă folosirea unor utilaje şi procese tehnologice speciale pentru prelucrarea, neutralizarea şi evacuarea deşeurilor.
    (2) Este interzisă construcţia şi punerea în funcţiune a întreprinderilor noi şi a celor  reconstruite, precum şi a altor obiective care nu sînt asigurate cu utilaje şi tehnologii inofensive de utilizare, prelucrare, neutralizare şi evacuare a deşeurilor şi nu deţin avizele favorabile ale serviciilor de expertiză ecologică şi sanitaro- epidemiologică.
    (3) La luarea deciziilor privind extinderea localităţilor urbane şi rurale, se vor prevedea condiţiile necesare, precum şi măsurile tehnice şi de altă natură, care ar asigura prelucrarea, neutralizarea şi evacuarea deşeurilor de producţie şi menajere.
    Articolul 18. Cerinţele privind depozitarea (înhumarea)
                         şi păstrarea deşeurilor
    (1) Depozitarea (înhumarea) şi păstrarea deşeurilor se efectuează prin metode şi mijloace care exclud periclitarea calităţii mediului, sănătăţii populaţiei şi provocarea altor daune.
    (2) Selectarea şi afectarea terenurilor pentru depozitarea deşeurilor, construcţia, amenajarea şi exploatarea obiectivelor adecvate (depozite, poligoane) şi conservarea lor se efectuează în conformitate cu  normele şi regulile de construcţie şi sanitare în modul stabilit de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător de comun acord cu Ministerul Sănătăţii.
    (3) Fiecare loc de depozitare a deşeurilor (depozit, poligon) trebuie să aibă un paşaport special (certificat), în care se indică natura deşeurilor, originea acestora, indicii lor calitativi şi cantitativi şi numărul de înregistrare.
    (4) La prelucrarea şi distrugerea (incinerarea) deşeurilor, se asigură depozitarea sau înhumarea reziduurilor formate.
    Articolul 19. Modul de depozitare (înhumare) şi păstrare
                         a deşeurilor
    (1) Depozitarea (înhumarea) şi păstrarea deşeurilor se efectuează în locuri şi obiective destinate pentru aceasta de autorităţile administraţiei publice locale în cazurile cînd depozitarii deţin autorizaţii speciale, în care este indicat volumul deşeurilor în limitele stabilite.
   
[Art.19 al.(1) modificat prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177]
    (2) Eliberarea autorizaţiilor şi stabilirea limitelor de depozitare (înhumare) a deşeurilor se efectuează în temeiul articolelor 68 şi 69 ale Legii privind protecţia mediului înconjurător, al prezentei legi și al Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
   
[Art.19 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177]
   (3) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să se conformeze termenului de valabilitate a autorizaţiei, procedurii de prelungire a acestuia şi limitelor stabilite de depozitare (înhumare)a deşeurilor. Locurile de depozitare sînt utilizate numai pentru deşeurile indicate în autorizaţie.
    (4) Normele şi modul de depozitare provizorie a deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor şi organizaţiilor se stabilesc de către autorităţile pentru protecţia mediului de comun acord cu cele ale supravegherii sanitare.
    Articolul 20. Restricţii
    (1) Se interzice:
    a) aruncarea deşeurilor în sistemele de drenaj şi obiective acvatice, depozitarea şi prelucrarea lor pe teritoriul zonelor de protecţie a bazinelor şi a cursurilor de apă, în zonele de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă potabilă şi a apeductelor, în  spaţii de recreere, rezervaţii naturale şi parcuri, precum şi în fîşiile de protecţie ale căilor ferate şi rutiere;
    [Art.20 al.(1), lit.a) modificată prin LP463-XV din 20.11.03, MO248-253/19.12.03 art.100]
    b) înhumarea şi prelucrarea deşeurilor periculoase, deşeurilor de producţie şi menajere în perimetrul localităţilor urbane şi rurale, în orizonturile subterane, în zonele balneoclimaterice şi de agrement, precum şi în alte locuri unde aceasta ar periclita calitatea mediului şi sănătatea populaţiei;
    [Art.20 al.(1), lit.b) modificată prin LP463-XV din 20.11.03, MO248-253/19.12.03 art.100]
    c) introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri de orice natură, în stare brută, cu excepţia drojdiilor vinicole, de către întreprinderile ce deţin utilaj de prelucrare a produselor secundare vinicole, a nervurii de tutun, de către întreprinderile ce deţin utilaj de expandare a nervurii de tutun, maculaturii prelucrate, a deşeurilor şi resturilor din fontă, fier sau oţel, şi a cioburilor din sticlă, prevăzute în anexa nr.3, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente,în scopul prelucrării, acumulării temporare, depozitării, înhumării sau distrugerii prin orice metode.
   
[Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP9 din 14.02.14, MO53-59/07.03.14 art.117]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP293-XVI din 21.12.07, MO16-17/25.01.08 art.52]
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP409-XV din 02.12.04, MO01-04/01.01.05 art.6]
    d) arderea deşeurilor de orice provenienţă.
    [Art.20 al.(1), lit.d) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.20 al.(1) lit.d) abrogată prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10]
    [Art. 20 al.(1), lit.d) în redacţia LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
    [Art.20 al.(2) abrogat prin LP136-XVIII din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.672]
    [Art.20 al.(2) introdus prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10; al.(2) devine al.(3)]
   
(3) înhumarea deşeurilor în spaţii subterane poate fi autorizată în cazuri excepţionale şi numai în temeiul unor investigaţii speciale, cu respectarea normelor, regulilor şi cerinţelor prevăzute de legislaţie.
    Deciziile privind folosirea subteranelor pentru înhumarea deşeurilor şi altor substanţe toxice, conform articolelor 36 şi 37 ale Codului subsolului, sînt de competenţa Guvernului.
   
(4) Colectarea şi achiziţionarea de la persoane fizice, pe teritoriul Republicii Moldova, de către subiecţii activităţii de întreprinzător licenţiaţi a deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, a bateriilor de acumulatoare uzate se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    [Art.20 al.(4) în redacţia LP222 din 19.10.12, MO234-236/09.11.12 art.750]
    [Art.20 al.(4) introdus prin LP313-XVI din 26.12.08, MO12-15/27.01.09 art.36]
   
Articolul 201. Licențierea activităților de colectare, păstrare,
                             prelucrare, comercializare, precum și de export
                             al resturilor și deșeurilo de metale feroase și neferoase,
                             de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare
                             prelucrată
    (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a licenței pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Pentru obţinerea licenţei, solicitantul prezintă autorității emitente următoarele documente:
    a) cererea în care se indică: denumirea, forma juridică de organizare, IDNO-ul, adresa juridică a întreprinderii ori numele, prenumele, seria şi numărul buletinului de identitate al persoanei fizice; genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul intenţionează să obţină licenţă; asumarea, pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă, a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfășurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă și pentru veridicitatea documentelor prezentate;
    b) copia documentului ce atestă înregistrarea întreprinderii ori a buletinului de identitate al persoanei fizice;
    c) dovada dreptului de proprietate sau locațiune a imobilului (suprafeţe utilate, încăperi închise pentru păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale neferoase) unde se va desfăşura activitatea licenţiată;
    d) copia permisului de exercitare eliberat persoanei responsabile care activează în domeniul securităţii industriale (pentru prelucrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată);
    e) lista tehnicii, utilajului şi mecanismelor specializate de care dispune agentul economic cu drept de proprietate şi/sau locaţiune.
    (3) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute de prezentul articol se interzice. Datele din documentele și informaţiile depuse se verifică prin procedura ghișeului unic.
    (4) În ziua înregistrării cererii și documentelor stabilite de prezentul articol pentru eliberarea/reperfectarea licenței, autoritatea emitentă înștiințează Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organului în cauză) de corespunderea condițiilor de activitate a solicitantului cu cerinţele de protecţie a mediului. În cel mult 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, Inspectoratul pentru Protecția Mediului transmite autorității emitente o notificare sau procesul-verbal de control privind rezultatele verificării efectuate.
    (5) În cazul în care Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu a inițiat un control în urma înștiințării și/sau nu a eliberat procesul-verbal de control în decursul a 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, survine principiul aprobării tacite.
    (6) Licenţa se perfectează în 10 zile lucrătoare și se eliberează pentru un termen de 5 ani.
    (7) În cazul refuzului de a acorda licență, autoritatea emitentă este obligată să prezinte solicitantului decizia ce conține motivele și argumentele refuzului.
    [Art.201 introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul V
FINANŢAREA ŞI STIMULAREA ECONOMICĂ
    Articolul 21. Finanţarea activităţilor de gestionare
                        a deşeurilor
    Finanţarea activităţilor de utilizare, prelucrare, depozitare (înhumare), păstrare şi distrugere a deşeurilor se efectuează din contul:
    a) bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    [Art.21 lit.a) modificată prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    b) persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate generatoare de deşeuri;
    c) fondurilor ecologice republican şi locale;
    d) creditelor bancare;
    e) donaţiilor.
    Articolul 22. Plata pentru depozitarea deşeurilor
    (1) Depozitarea (înhumarea) deşeurilor de producţie şi menajere se efectuează contra plată.
    (2) Cuantumul plăţii pentru depozitarea deşeurilor, în limitele stabilite şi ţinînd cont de pericolul ecologic, se stabileşte conform anexei la prezenta lege.
    (3) Pentru depozitarea deşeurilor în cantităţi ce depăşesc limitele stabilite se încasează o plată în mărimea a 5 taxe fixate.
    (4) Achitarea taxei nu scuteşte persoanele fizice şi juridice de răspundere pentru securitatea ecologică la depozitarea deşeurilor.
    (5) Plata pentru depozitarea deşeurilor poate fi diferenţiată în funcţie de starea mediului înconjurător în zona respectivă, de valoarea recreativă şi agricolă a teritoriului.
    (6) Nu se încasează plata pentru depozitarea provizorie a deşeurilor în staţiile de transbordare şi în cîmpurile de compostare sau filtrare.
    (7) Modul de stabilire, diferenţiere şi percepere a taxelor pentru depozitarea deşeurilor este determinat de Guvern la prezentarea autorităţii centrale abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. Mijloacele obţinute din plăţile pentru depozitarea deşeurilor, precum şi din amenzile pentru încălcarea legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, se transferă pe conturile fondurilor ecologice.
    Articolul 23. Stimularea economică a utilizării şi
                         prelucrării deşeurilor
    (1) Măsurile de stimulare economică a utilizării şi prelucrării deşeurilor includ:
    a) alocarea fondurilor din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea măsurilor privind utilizarea şi prelucrarea deşeurilor;
    b) acordarea de înlesniri  fiscale şi credite preferenţiale persoanelor fizice şi juridice care utilizează deşeurile în calitate de materii prime.
   
[Art.23 al.(1), lit.b) modificată prin LP154
-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    (2) Modul de realizare a măsurilor de stimulare economică a utilizării şi prelucrării deşeurilor este determinat de legislaţie.
    [Art.23 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Capitolul VI
CONTRAVENŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
    Articolul 24. Contravenţiile în domeniul gestionării deşeurilor
    Constituie contravenţii în domeniul gestionării deşeurilor:
    a) nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transportare, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare a deşeurilor, care a condus sau poate să conducă la poluarea mediului;
   
[Art.24 lit.a) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    b) depozitarea arbitrară în locurile interzise sau utilizarea altor procedee de evacuare a deşeurilor fără autorizarea autorităţilor abilitate;
    c) neexecutarea dispoziţiilor şi prescripţiilor autorităţilor împuternicite cu exercitarea controlului de stat  asupra depozitării, prelucrării, evacuării şi înhumării deşeurilor;
    d) tăinuirea sau prezentarea informaţiilor false sau incomplete privind gestionarea deşeurilor, precum şi evacuarea lor în caz de avarie;
    e) încălcarea regulilor de evidenţă şi control primar în domeniul nominalizat;
    f) nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă asupra gestionării deşeurilor;
    g) transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice ce nu deţin autorizaţii pentru transportarea, păstrarea şi prelucrarea lor;
    [Art.24 lit.g) modificată prin LP1257-XV din 19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177]
    h) nerespectarea regimului şi regulilor stabilite de exploatare a instalaţiilor pentru prelucrarea şi neutralizarea deşeurilor, precum şi a locurilor pentru depozitarea ori înhumarea deşeurilor de producţie, menajere şi de altă natură;
    i) proiectarea şi construcţia întreprinderilor şi altor obiective, precum şi implementarea de materiale şi tehnologii, care nu satisfac cerinţele de securitate privind utilizarea, prelucrarea şi evacuarea deşeurilor;
    j) nerespectarea altor reguli şi cerinţe prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative.
    Articolul 25. Responsabilităţi
    (1) Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea legislaţiei privind gestionarea deşeurilor poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală, după caz, conform legislaţiei.
    (2) Litigiile apărute în ceea ce priveşte formarea, depozitarea, utilizarea, neutralizarea şi evacuarea deşeurilor se soluţionează pe cale judiciară.
Capitolul VII
ACORDURILE INTERNAŢIONALE
    Articolul 26. Prioritatea acordurilor internaţionale
    În cazul în care un acord internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte reguli decît cele prevăzute în legislaţia naţională privind gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere, se vor aplica prevederile acordului internaţional.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
   [Art.27 abrogat prin LP136-XVIII din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.672]
    Articolul 28
    Guvernul:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea Legii cu privire la resursele materiale secundare şi a altor acte legislative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce propriile  sale acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura, în termen de 6 luni:
    modificarea sau abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;
    elaborarea şi prezentarea de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în comun cu Ministerul Justiţiei şi cu Procuratura ecologică, a propunerilor privind operarea în Codul penal şi în Codul cu privire la contravenţiile administrative a modificărilor ce rezultă din prezenta lege;
    - va elabora  şi va aproba, în termen de 1 an, Programul de stat de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, argumentat din punct de vedere economic şi ecologic;
    - va elabora şi va aproba, în termen de 3 luni:
    Instrucţiunea  cu  privire la calcularea şi perceperea taxei  pentru depozitarea (înhumarea) deşeurilor;
    Regulamentul privind modul de acordare a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor;
    - va asigura, în termen de 3 luni, elaborarea şi prezentarea de către Ministerul Sănătăţii, în comun cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, a Clasificatorului deşeurilor toxice;
    - va asigura, în termen de 2 luni, elaborarea proiectului şi construcţia unui poligon pentru prelucrarea, neutralizarea şi înhumarea deşeurilor toxice şi periculoase, prevăzut  cu o secţie pentru demercurizarea lămpilor luminiscente uzate.
    [Art.28 modificat prin LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 9 octombrie 1997.
    Nr. 1347-XIII.

Anexa nr.1
la Legea privind deşeurile
de producţie şi menajere

Taxele pentru depozitarea deşeurilor de producţie şi
menajere în limitele stabilite
                                                 - la o unitate de masă -
    Cuantumul taxei,
    în salarii minime
    Pentru depozitarea unei tone de deşeuri în
    amplasamente autorizate
    deşeuri netoxice                                              0,06
    deşeuri toxice cu gradul de toxicitate:
    I                                                                     20
    II                                                                   6
    III                                                                  2
    IV                                                                  1
    Pentru depozitarea  unei  tone de deşeuri
    pe teritoriul  persoanelor fizice şi juridice:
    deşeuri netoxice                                              0,001
    deşeuri toxice cu gradul de toxicitate:
    I                                                                     5,8
    II                                                                   1,8
    III                                                                  0,6
    IV                                                                  0,3

    [Anexa nr.1 introdusă prin LP480-XV din 04.12.03, MO001/01.01.04 art.10]

    [Anexa nr.2 abrogată prin LP136-XVIII din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.672]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP9 din 14.02.14, MO53-59/07.03.14 art.117]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP293-XVI din 21.12.07, MO16-17/25.01.08 art.52]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP133-XVI din 14.06.07, MO107-111 art.472]
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP409-XV din 02.12.04, MO01-04/01.01.05 art.6]