LPM93/1998
ID intern unic:  312890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 93
din  15.07.1998
cu privire la patenta de întreprinzător
Publicat : 06.08.1998 în Monitorul Oficial Nr. 72-73     art Nr : 485
    LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607
    LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99; în vigoare 01.01.06
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06

    NOTĂ:
    Vezi HG947 din 08.09.98 "Despre unele măsuri pentru punerea în aplicare a Legii Republicii Moldova nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător"    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege reglementează desfăşurarea unor genuri de activitate de  întreprinzător printr-un sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidenţă şi de dări de seamă în baza utilizării patentei de întreprinzător.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiunea de patentă de întreprinzător
    (1) Patenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
   
(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.11 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Patenta conţine următoarele elemente:
    a) seria şi numărul patentei;
    b) prenumele şi numele titularului patentei;
    c) fotografia titularului patentei;
    [Art.1 lit.c) introdusă prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    d) codul fiscal al titularului patentei;
    [Art.1 lit.d) introdusă prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    e) genul de activitate de întreprinzător;
    f) domiciliul stabil al titularului patentei;
    g) locul de desfăşurare a activităţii  în baza patentei pentru cazurile în care condiţia respectivă se reglementează;
    h) tipul mijlocului de transport şi numărul lui de înmatriculare, în caz de folosire a acestuia în activitatea de întreprinzător potrivit patentei;
    i) durata patentei şi menţiunile despre prelungirea ei;
    j) denumirea şi sediul organului care a eliberat patenta;
    k) cuponul, ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.
    (3) Forma patentei se stabileşte de Ministerul Finanţelor. Patenta trebuie să aibă cel puţin 10 grade de protecţie.
    (4) Blancheta patentei de întreprinzător şi duplicatul ei sînt documente de strictă evidenţă.
    (5) Modul de ţinere a evidenţei, de repartizare şi de păstrare a blanchetelor patentei de întreprinzător şi a duplicatelor patentei se stabileşte de Ministerul Finanţelor.
    (6) Evidenţa blanchetelor patentei de întreprinzător şi repartizarea lor primăriilor se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
    [Art.1 al.(6) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.1 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art.1167]
    Articolul 2. Titularul patentei
    Titular de patentă  poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.
    Articolul 3. Bazele juridice ale utilizării patentei
    (1) Patenta se eliberează pentru unul din genurile de activitate, a căror listă se anexează la prezenta lege.
   
(11) Se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc.
    [Art.3 al.(11) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Patenta este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane.
    (3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi primirea licenţei. Asupra titularului patentei nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor, precum şi prevederile art.90 din Codul fiscal.
    [Art.3 al.(3) în redacţia LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    (4) În relaţiile de drept civil, titularul patentei acţionează  în numele său.
    (5) Titularul patentei răspunde pentru obligaţiile aferente desfăşurării activităţii de întreprinzător pe parcursul duratei de prescripţie stabilită de lege, indiferent de durata patentei.
    (6) Titularul patentei poate desfăşura activitatea de întreprinzător specificată  în patentă pe întreg teritoriul ţării dacă în patentă nu este indicat altfel.
    [Art.3 al.(6) în redacţia LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    (61) Pentru genul de activitate menţionat la poziţia 1.1 din anexă, titularul patentei îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în pavilion, chioşc (gheretă), tonetă, la tejghea, tarabă, care au suprafaţa de pînă la 30 m2.
    [Art.3 al.(61) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.3 al.(61) introdus prin LP166 din 11.10.13, MO243-247/01.10.13 art.687]
   
(62) Desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa la prezenta lege se permite doar în cadrul piețelor comerciale create în condițiile art. 12 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.
    [Art.3 al.(62) introdus prin LP278 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.941]
    (7) Titularul patentei este obligat:
    a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1din anexă, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii, după caz, factura de expediţie, chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor;
    [Art.3 al.(7), lit.a) modificată prin LP927 din 21.03.02, MO46/04.04.02 art. 310]
    b) să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local;
   
[Art.3 al.(7), lit.b) modificat prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
    c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor;
    d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.
    
[Art.3 al.(7), lit.d) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.3 al.(7), lit.d) exclusă prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    (8) Titularul patentei nu este în drept:
    a) să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în patentă;
    b) să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală al cărei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandită, al cărei asociat cu răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale.
    (9) Doi sau cîţiva titulari de patente se pot asocia în scopul desfăşurării  în comun a activităţii de întreprinzător, în baza contractului de activitate în comun.
    [Art.3 al.(10) exclus prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607, celelalte renumerotate; în vigoare 01.01.07]
    (10) Relaţiile dintre titularul patentei şi organele de control se reglementează prin prezenta lege,
Codul fiscal şi legislaţia civilă.
   
[Art.3 al.(10) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (11) Patenta nu poate fi retrasă de la titularul ei.
    [Art.3 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art.1167]
Capitolul II
MODUL DE ELIBERARE ŞI DE PRELUNGIRE
A PATENTEI
    [Capitolul II titlul modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 4. Modul de eliberare şi de prelungire a patentei
   
[Art.4 denumirea modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (1) Patenta se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/ titularului. Cererea se depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să îşi desfăşoare activitatea. În cazul prevăzut la alin. (7), solicitantul/titularul depune cererea la primăria respectivă.
    [Art.1 al.(6) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.4 al.(1) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
   
(11) Desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa la prezenta lege se permite pînă în data de 31 decembrie 2018 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2016, vor deține patente pentru activitățile respective.
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP278 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.941]
   
(12) Desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa la prezenta lege se permite pînă la data de 31 decembrie 2019 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2018, vor deține patente pentru activitățile respective.
    [Art.4 al.(12) introdus prin LP261 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.788; în vigoare 14.12.18]
    (2) În cerere se indică:
    a) prenumele, numele şi domiciliul solicitantului;
    b) genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei;
   
[Art.4 al.(2), lit.b) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    c) durata patentei;
    d) tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate.
    (3) Împreună cu cererea de eliberare a patentei pentru unul din genurile de activitate enumerate la poziţiile 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,  2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 din anexa la prezenta lege, solicitantul prezintă copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv.
   
[Art.4 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.4 al.(3) în redacţia LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    (4) În cazul în care, conform Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea genurilor de activitate indicate în anexa la prezenta lege este necesară notificarea  autorităţii administraţiei publice locale, desfășurarea activităților respective se va efectua după depunerea unei astfel de notificări.
   
[Art.4 al.(4) în redacția LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.4 al.(4) în redacţia LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    (5) La cererea de eliberare sau de prelungire a patentei se anexează documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, precum şi documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    [Art.4 al.(5) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.4 al.(5) modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.4 al.(5) în redacţia LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    (6) Patenta se eliberează şi se prelungeşte de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, a documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite pentru patentă.
   
[Art.4 al.(6) în redacția LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    (7) Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei, în cazul în care în localitatea respectivă nu este amplasată subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, şi aceasta este valabilă numai pe teritoriul administrat de primăria care a eliberat-o.
    [Art.4 al.(7) în redacția LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.4 al.(7) introdus prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
    (8) Patenta se autentifică, aplicîndu-se semnătura conducătorului organului ce a eliberat patenta, şi se ştampilează.
    (9) La patentă se anexează cuponul, decupat de la duplicatul patentei, ca dovadă a achitării taxei pentru patentă, cu indicarea termenului corespunzător celui menţionat în patentă şi sumei de plată. Cuponul, de asemenea, se autentifică aplicîndu-se semnătura şi ştampila.
    Articolul 5. Stabilirea nivelului de calificare
    Nivelul de calificare al solicitantului se stabileşte în baza documentelor, prezentate de acesta, cu privire la studii (calificare) şi la activitatea de muncă anterioară.
    [Art.5 în redacţia LP686-XIV din 19.11.99, MO1/06.01.00]
    [Art.6 exclus prin LP686-XIV din 19.11.99, MO1/06.01.00, celelalte se renumerotează]
    Articolul 6. Duplicatul patentei
    (1) Pentru fiecare patentă eliberată se întocmeşte duplicat care se păstrează la autoritatea care a eliberat patenta.
    (2) Duplicatul patentei conţine aceleaşi date ca şi originalul, precum şi cupoane care se utilizează ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.
    (3) Cupoanele duplicatului patentei  trebuie să fie de marcă specială, cu cel puţin 10 grade de protecţie contra falsificării, să conţină seria şi numărul patentei.
    (4) Duplicatul patentei cu cupoanele neutilizate este un document de casă de evidenţă; cupoanele urmează a fi stinse în modul stabilit de actele normative.
    (5) Cuponul se consideră nestins (neplătit) doar în cazul în care nu a fost decupat de la duplicatul patentei.
    (6) Duplicatul patentei poate fi utilizat de către Serviciul Fiscal de Stat şi primărie pentru  întocmirea dărilor de seamă statistice, perfectarea copiei patentei în cazul pierderii ei.
   
[Art.6 al.(6) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.6 al.(6) modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; în vigoare 01.01.07]
    [Art.6 al.(6) modificat prin LP686-XIV din 19.11.99, MO1/06.01.00]
    (7) După expirarea termenului de valabilitate a patentei eliberate de primărie, duplicatul patentei se remite, în termen de 5 zile, Serviciului Fiscal de Stat.
   
[Art.6 al.(7) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.6 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
Capitolul III
VALABILITATEA PATENTEI
    Articolul 7. Durata patentei
    (1) Patenta se eliberează sau se prelungeşte pe o durată de o lună sau, la dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.7 al.(2) abrogat prin LP166 din 11.10.13, MO243-247/01.10.13 art.687]
    [Art.7 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
    [Art.7 în redacţia LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    Articolul 8. Încetarea valabilităţii patentei
    (1) Valabilitatea patentei încetează:
    a) în cazul nerespectării prevederilor art. 3 alin. (8);
    [Art.8 al.(1), lit.a) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    b) în cazul în care titularul patentei renunţă la patentă pe calea depunerii cererii respective;
    c) în baza cererii titularului  patentei în legătură cu pierderea capacităţii de muncă, confirmată de concluzia respectivă a comisiei medicale;
    d) în cazul decesului titularului patentei;
    e) în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unei sancţiuni administrative;
   
[Art.8 al.(1), lit.e) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană;
    [Art.8 lit.f) în redacţia LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă.
    [Art.8 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
    (2) Dacă valabilitatea patentei încetează în temeiurile indicate la alin.(1) lit.c) şi d), titularului patentei sau moştenitorilor acestuia li se restituie suma plătită pentru perioada nefolosită.
   
(3) În condiţiile încetării valabilităţii patentei, organul emitent al acesteia va emite o decizie  privind încetarea valabilităţii patentei. Decizia privind încetarea valabilităţii patentei se aduce la cunoştinţă titularului de patentă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei.
    [Art.8 al.(3) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 9. Suspendarea patentei
    (1) Patenta se suspendă:
    a) în baza cererii titularului patentei în legătură cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii;
    b) în cazul neexecutării obligaţiilor prevăzute la art.3 alin.(7) lit.a), b) şi d);
   
[Art.9 al.(1), lit.b) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    c) în cazul neachitării  în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei – dar nu mai mult de 12 luni.
    [Art.9 al.(1), lit.c) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) La expirarea perioadei de timp pentru care patenta a fost suspendată şi după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, termenul ce cuprinde perioada de suspendare se restabileşte şi se prelungeşte pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi lit. c). Restabilirea şi prelungirea patentei pe perioada pentru care a fost suspendată în cazul specificat la alin. (1) lit. a) se realizează în limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii şi doar în condiţiile în care titularul patentei prezintă certificat de concediu medical.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (3) În cazul depistării de către organele de control a cazurilor de continuare a activităţii în baza patentei suspendate conform alin.(1) lit.b) şi c), acestea informează subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat sau primăria care a eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate, indicînd, în mod obligatoriu, numărul şi seria patentei.
   
[Art.9 al.(7) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.9 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
   
(4) În condiţiile specificate la alin. (1) lit. b), organul emitent al patentei va emite o decizie  privind suspendarea patentei, iar după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendare – o decizie privind reluarea valabilităţii  patentei.
    [Art.9 al.(4) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 10. Schimbarea patentei
    (1) Schimbarea patentei se efectuează în cazul în care titularul ei şi-a schimbat numele şi/sau prenumele, domiciliul sau locul de desfăşurare a activităţii indicate în patentă.
    (2) Schimbarea patentei se efectuează în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii respective şi achitării unei taxe în mărimea unui salariu minim.
    [Art.10 al.(3) exclus prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    Articolul 11. Restabilirea patentei
    (1) În cazul în care patenta a fost pierdută sau nimicită, aceasta poate fi restabilită în baza cererii depuse de titular la autoritatea care a eliberat patenta.
    (2) Restabilirea  patentei se efectuează în baza duplicatului ei, în decurs de10 zile de la data depunerii cererii respective. Totodată, perioada în care titularul nu a putut beneficia de patentă nu se restabileşte.
    (3) Pentru restabilirea patentei se încasează o taxă în mărimea unui salariu minim.
    [Art.11 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
Capitolul IV
IMPOZITAREA TITULARULUI PATENTEI
    [Capitolul IV, titlul modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; în vigoare 01.01.07]
    Articolul 12. Impozitarea titularului patentei
    (1) Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, taxa pentru amenajarea teritoriului.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; în vigoare 01.01.07]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP361 din 23.12.05, MO21/03.02.06 art.99; în vigoare 01.01.06]
    [Art.12 al.(1) în redacţia LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    (2) Alte impozite, taxe şi încasări se plătesc de titularul patentei pe principii generale.
    [Art.12 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
    Articolul 13. Taxa pentru patentă
    Taxa lunară pentru patentă este prevăzută în anexa la prezenta lege şi se percepe în cuantumul stabilit pentru localitatea unde se va desfăşura activitatea de întreprinzător. În cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe întreg teritoriul ţării, taxa lunară pentru patentă se achită în cuantum stabilit, specificat în rubrica "Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol" din anexă.
    [Art.13 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
    [Art.13 în redacţia LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    [Se declară neconstituţionale prevederile art. 13 (14) alin. (1) prin HCC7 din 11.02.99, MO19/25.02.99]
    [Art.13 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
    Articolul 14. Modul de achitare a taxei pentru patentă
    (1) Taxa pentru patentă se achită la contul bugetului local pînă la data depunerii cererii de eliberare sau de prelungire a patentei, în cuantum corespunzător termenului solicitat, dar care nu poate fi mai mic decît cel prevăzut la art. 7. Pentru prelungirea termenului ce permite desfăşurarea activităţii în baza patentei de întreprinzător din ziua următoare perioadei pentru care a fost eliberată sau prelungită patenta anterior, taxa aferentă perioadei următoare se achită pînă la expirarea acestui termen. În cazul achitării taxei după expirarea perioadei ce permite desfăşurarea activităţii în baza patentei, prelungirea acesteia se va realiza din ziua următoare zilei achitării taxei pentru patentă. Perceptorii fiscali ai primăriilor sînt în drept să încaseze taxa pentru patentă, cu transferarea ulterioară a acesteia la contul bugetului local.
    [Art.14 al.(1) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    (2) La achitarea plăţii pentru patentă, Serviciul Fiscal de Stat sau, după caz, primăria eliberează titularului patentei cuponul (cupoanele) decupat de la duplicatul patentei, prin care se confirmă că patenta este valabilă pînă la un termen stabilit, şi face înscrierea respectivă pe versoul patentei.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.14 al.(3) exclus prin LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    [Art.14 modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; în vigoare 01.01.07]
    [Art.14 modificat prin LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
    Articolul 15. Controlul şi responsabilitatea pentru eliberarea
                          patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate,
                          anularea sau suspendarea acesteia şi încasarea
                          taxei pentru patentă
   
[Art.15 titlul modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (1) Responsabilitatea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi referitor la eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate, anularea sau suspendarea acesteia, precum şi pentru încasarea taxei respective, o poartă Serviciul Fiscal de Stat şi, după caz, primăriile.
   
[Art.15 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (2) Serviciul Fiscal de Stat exercită controlul asupra respectării de către primării a modului de eliberare a patentelor şi de prelungire a termenelor lor de valabilitate, verifică corectitudinea încasării, precum şi a virării, în termen şi integral, la buget a taxei pentru patentă.
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
   (3) Primăria informează lunar subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat despre numărul patentelor eliberate şi prelungite, despre suma încasată de la eliberarea şi prelungirea termenelor lor de valabilitate şi despre numărul patentelor valabile la finele lunii gestionare.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.15 în redacţia LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art 1167]
    Articolul 16. Înlesniri şi garanţii acordate titularului patentei
    (1) Pentru următoarele categorii ale populaţiei, taxa pentru patentă se reduce:
    a) pentru invalizii de gradele I şi II - cu 20% din taxa stabilită;
   
[Art.16 al.(1), lit.a) modificată prin LP927 din 21.03.02, MO46/04.04.02 art.310]
    b) pentru persoanele care sînt la evidenţă la oficiile forţei de muncă şi nu au fost plasate în cîmpul muncii în decursul a 6 luni - cu 15% din taxa stabilită (din această categorie nu fac parte persoanele care au refuzat locul de muncă propus). Înlesnirea în cauză se acordă pe un an de la data depunerii cererii pentru primirea patentei;
    c) pentru persoanele care întreţin membri ai familiei inapţi pentru muncă pe motiv de vîrstă sau de sănătate:
    4-6 membri ai familiei - cu 20% din taxa stabilită;
    7-9 membri ai familiei - cu 30% din taxa stabilită;
    10 sau mai mulţi membri ai familiei - cu 40% din taxa stabilită;
    d) pentru studenţi şi pensionari- cu 20 % din taxa stabilită.
    [Art.16 al.(1), lit.d) introdusă prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]
    [Art.16 al.(2) exclus prin LP686-XIV din 19.11.99, MO1/06.01.00, celelalte se renumerotează]
    (2) Orice decizie, conform căreia plata pentru patentă se majorează, intră în vigoare nu mai înainte de expirarea a 3 luni după publicarea ei.
    (3) Titularul patentei este eliberat de datoria de a plăti suplimentar pentru patentă dacă, prin actele normative adoptate după primirea patentei, taxa pentru ea s-a majorat.
    Articolul 17.  Modul de achitare a contribuţiei de
                          asigurare socială de stat
    (1) Titularii patentei achită în mod obligatoriu contribuţia de asigurare socială de stat.
    (2) Achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat îi asigură titularului patentei dreptul la o pensie minimă şi la un ajutor de deces prevăzute în legislaţie.
    (3) Durata activităţii desfăşurate în baza patentei se include în vechimea în muncă a titularului patentei, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurare socială de stat.
    (4) Condiţiile de asigurare socială de stat a titularilor patentei se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
    (5) Se scutesc de achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat pensionarii şi invalizii de toate grupele.
    [Art.17 în redacţia LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    [Art.17 în redacţia LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; 01.01.07]
Capitolul V
RĂSPUNDEREA
    Articolul 18. Răspunderea
    (1) Titularul patentei care nu a respectat obligaţiile prevăzute la art.3 alin.(7) poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2)  Titularilor patentei li se interzice comercializarea:
    a) mărfurilor supuse accizelor;
    b) mobilei - cu începere de la 1 ianuarie 2007;
   
[Art.18 al.(2), lit.b) modificată prin LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    [Art.18 al.(2), lit.c) exclusă prin LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    [Art.18 al.(2) în redacţia LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607]
    [Art.18 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    [Art.18 în redacţia LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art.1167]
   
(3) Se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia ca veniturile din vînzări ale titularului de patentă să nu depăşească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.
   
[Art.18 al.(3) modificat prin LP166 din 11.10.13, MO243-247/01.10.13 art.687]
    [Art.18 al.(3) în redacţia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    (4) Mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător sînt următoarele:
    1) mărfuri industriale:
    a) îmbrăcăminte;
    b) încălţăminte;
    c) ţesături de toate tipurile;
    d) articole de tricotaj;
    e) articole de galanterie;
    f)  articole din tul şi draperii;
    g) produse textile, inclusiv de uz personal folosite;
    h) rechizite şcolare şi de birou;
    i) inventar şi atribute pentru jocurile sportive;
    j) articole de parfumerie şi cosmetică neaccizate;
    k) mărfuri de uz casnic, cu excepţia aparatelor şi utilajelor cu consum de curent electric alternativ sau cu motoare de ardere internă şi utilajelor cu termen de garanţie stabilit;
    l) materiale de construcţii, cu excepţia uşilor şi ferestrelor de toate tipurile; parchetului din lemn, laminatului; cimentului şi amestecurilor de toate mărcile şi tipurile; pietrei şi cărămizii de construcţie; nisipului, prundişului, argilei şi ghipsului; materialelor de toate tipurile pentru acoperit case şi podele; teracotei de toate tipurile; ţevilor pentru sisteme de aer condiţionat, articolelor pentru construcţia reţelei de încălzire, de alimentare cu gaze şi cu apă, pentru grupul sanitar şi de evacuare a reziduurilor; aparataje sau utilaje cu termen de garanţie stabilit;
    m)  cărţi şi alte tipărituri - de la 1 ianuarie 2009;
    n) ziare şi alte publicaţii periodice - de la 1 ianuarie 2009;
    o) jucării şi articole pentru copii;
    2) produse alimentare fabricate şi ambalate de producător:
    a) cereale şi produse de morărit, crupe de toate felurile;
    b) amidon;
    c) produse de cofetărie;
    d) ceaiuri, cu excepţia celor medicinale;
    e) mirodenii şi aditivi alimentari;
    f) ape minerale naturale (cu excepţia celor bogate în săruri minerale, medicinale), ape potabile (cu excepţia celor ce conţin reziduu sec solubil total peste 1500 mg/l) şi băuturi nealcoolice, îmbuteliate;
    g) sare alimentară;
    h) mărfuri uşor alterabile, comercializate în hale specializate şi utilate conform cerinţelor sanitar-epidemiologice de depozitare, păstrare şi comercializare;
    i) fructe şi legume în stare proaspătă (neambalate), cu excepţia citricelor şi altor fructe exotice;
    j) fructe şi legume prelucrate în mod industrial;
    k) miere de albine şi derivatele ei.
    [Art.18 al.(4) introdus prin LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    (5) Pentru toate categoriile de mărfuri permise spre comercializare în baza patentei de întreprinzător se va asigura respectarea necondiţionată a cerinţelor stabilite de legislaţia în vigoare în vederea transportării, depozitării, păstrării şi comercializării lor. Încălcarea acestor cerinţe atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.
    [Art.18 al.(5) introdus prin LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    (6) Persoanelor fizice şi gospodăriilor ţărăneşti care comercializează produse agricole proprii în stare proaspătă sau prelucrate industrial (cu excepţia celor care cer condiţii speciale de comercializare) şi care deţin dreptul de acces liber pe piaţă (fără deţinerea patentei de întreprinzător), administratorii pieţelor le acordă prioritar locuri pentru comerţ, le repartizează terenuri şi locuri speciale pentru comercializarea producţiei agricole din automobile, la prezentarea actelor ce confirmă provenienţa mărfii şi cu achitarea, în modul stabilit, a biletelor pentru locul de comerţ şi altor servicii cu plată.
    [Art.18 al.(6) introdus prin LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
Capitolul VI
DISPOZIŢII TRANZITORII
    Articolul 19
    Guvernul:
    în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri  pentru modificarea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege.
    va elabora nomenclatorul-tip al unităţilor ce practică comerţul cu amănuntul.
    [Art.19 modificat prin LP927 din 21.03.02, MO46/04.04.02 art.310]
    [Art.19 modificat prin LP686-XIV din 19.11.99,MO1/06.01.00]

    [Se declară neconstituţionale prevederile art.19 al.1 subalin.2 prin HCC7 din 11.02.99, MO19/25.02.99]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

    Chişinău, 15 iulie 1998.
    Nr. 93-XIV.

    anexa
    [Anexa modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Anexa modificată prin LP278 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.941]
    [Anexa modificată prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
    [Anexa modificată prin LP166 din 11.10.13, MO243-247/01.10.13 art.687]
    [Anexa modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa modificată prin LP207 din 16.07.10, MO179-181/24.09.10 art.612]
    [Anexa modificată prin LP121-XVI din 29.05.08, MO106/17.06.08 art.409]
    [Anexa modificată prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607]
   
[Anexa modificată prin LP361 din 23.12.05, MO21/03.02.06 art.99; în vigoare 01.01.06]
    [Anexa modificată prin LP927 din 21.03.02, MO46/04.04.02 art.310]
    [Anexa în redacţia LP650 din 16.11.01, MO147/06.12.01 art.1167]