HGM657/2009
ID intern unic:  332599
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 657
din  06.11.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea,
structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat
Publicat : 10.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 162     art Nr : 724
    MODIFICAT
   
HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19
    HG122 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.145; în vigoare 01.03.19
    HG1208 din 05.12.18, MO6-12/11.01.19 art.5; în vigoare 11.01.19
    HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18
    HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18
   
HG981 din 10.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1037; în vigoare 12.10.18
   
HG971 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1030; în vigoare 12.10.18
   
HG950 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1026; în vigoare 12.10.18
    HG916 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1023; în vigoare 12.10.18
    HG919 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.977; în vigoare 28.09.18
    HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18
    HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
   
HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471
    HG65 din 17.01.18, MO18-29/19.01.18 art.71
   
HG495 din 30.06.17, MO253-264/21.07.17 art.640
    HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801
    HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768
    HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396
    HG142 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.206
    HG99 din 23.02.17, MO67-71/03.03.17 art.157
    HG1183 din 26.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1278
    HG33 din 22.01.14, MO17-23/24.01.14 art.38
    HG420 din 24.06.13, MO136-139/28.06.13 art.507
   
HG104 din 06.02.13, MO27-30/08.02.13 art.147
    HG940 din 19.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1007
    HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844
    HG7 din 04.01.12, MO1-6/06.01.12 art.23
    HG877 din 23.11.11, MO203-205/25.11.11 art.957
    HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180
    HG1 din 19.01.11, MO16-17/21.01.11 art.8
   
HG760 din 18.08.10, MO150-152/20.08.10 art.832
    HG391 din 19.05.10, MO78-80/21.05.10 art.461
    HG927 din 31.12.09, MO5-7/19.01.10 art.25


    NOTĂ:
    În tot textul, sintagmele „ministru de stat”, „ministrul de stat” şi „ministrului de stat” se substituie cu sintagma „secretar general al Guvernului”, iar sintagmele „viceminiştri de stat”, „viceminiştrii de stat” şi „viceminiştrilor de stat” se substituie cu sintagma „secretari generali adjuncţi ai Guvernului”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1 din 19.01.11, MO16-17/21.01.11 art.8
  
  Pentru executarea prevederilor art.31 din Legea cu privire la Guvern şi asigurarea realizării de către Cancelaria de Stat a prerogativelor sale funcţionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
   
1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat, conform anexei nr.1;
    structura Cancelariei de Stat, conform anexei nr.2;
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cabinetului Prim-ministrului, conform anexei nr. 21;
    lista organizaţiilor şi întreprinderilor monitorizate de Cancelaria de Stat, conform anexei nr.3.
    [Pct.1 modificat prin HG420 din 24.06.13, MO136-139/28.06.13 art.507]
   
2. Se stabileşte efectivul-limită al Cancelariei de Stat în număr de 205 unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct. 2 modificat prin HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18]
    [Pct. 2 modificat prin HG981 din 10.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1037; în vigoare 12.10.18]
    [Pct. 2 modificat prin HG971 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art. 1030; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.2 modificat prin HG65 din 17.01.18, MO18-29/19.01.18 art.71]
    [Pct.2 modificat prin HG142 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.206]
    [Pct.2 modificat prin HG1183 din 26.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1278]
    [Pct.2 modificat prin HG33 din 22.01.14, MO17-23/24.01.14 art.38]
    [Pct.2 modificat prin HG104 din 06.02.13, MO27-30/08.02.13 art.147]
    [Pct.2 modificat prin HG7 din 04.01.12, MO1-6/06.01.12 art.23]
    [Pct.2 în redacţia HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Pct.2 modificat prin HG391 din 19.05.10, MO78-80/21.05.10 art.461]

    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                           Victor Bodiu

    Nr. 657. Chişinău, 6 noiembrie 2009.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.657
din 6 noiembrie 2009

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat
I. Dispoziţii generale
    1. Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activităţii Guvernului în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, crearea cadrului general pentru definirea priorităţilor de activitate a Guvernului, suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, monitorizarea implementării programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice şi informaţionale, pregătirea proiectelor de acte ale Guvernului, inclusiv realizarea dreptului de iniţiativă legislativă, şi verificarea executării acestora, precum şi exercitarea de către Guvern a prerogativelor ce ţin de relaţiile sale cu autorităţile administraţiei publice locale.
    2. În activitatea sa Cancelaria de Stat se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la Guvern şi alte acte legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului şi de prevederile prezentului Regulament.
    3. Cancelaria de Stat este condusă de secretarul general al Guvernului, care este asistat de trei secretari generali adjuncţi.
    [Pct.3 modificat prin HG1183 din 26.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1278]
    [Pct.3 modificat prin HG104 din 06.02.13, MO27-30/08.02.13 art.147]
    [Pct.3 în redacţia HG1 din 19.01.11, MO16-17/21.01.11 art.8]

 
   4. Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale Cancelariei de Stat, precum şi condiţiile de asigurare social-materială a angajaţilor acesteia se aprobă de Guvern, iar condiţiile de remunerare a muncii se stabilesc în conformitate cu legislaţia privind salarizarea în sectorul bugetar.
    5. Cancelaria de Stat este persoană juridică de drept public, are ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa şi dispune de conturi în trezoreriale.
    [Pct.5 modificat prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
   
6. Cancelaria de Stat îşi are sediul în municipiul Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1.
II. Atribuţiile Cancelariei de Stat
    7. În scopul realizării de către Guvern a prerogativelor sale constituţionale privind realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercitarea conducerii generale a administraţiei publice, Cancelaria de Stat are următoarele atribuţii:
    a) asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Prim-ministrului şi viceprim-miniștrilor fără portofoliu (în continuare – viceprim-miniștri) în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor funcţionale;
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG65 din 17.01.18, MO18-29/19.01.18 art.71]
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG420 din 24.06.13, MO136-139/28.06.13 art.507]
 
   b) asigură respectarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a cerinţelor prevăzute de cadrul normativ în vigoare privind elaborarea, avizarea, definitivarea şi prezentarea proiectelor de acte legislative, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, acte normative ale Guvernului, tratate internaţionale, a altor acte care urmează a fi examinate de către Guvern, precum şi definitivarea proiectelor de acte normative supuse examinării în cadrul şedinţelor de Guvern;
    c) pregăteşte materialele analitico-informaţionale, inclusiv cu asistenţa autorităţilor publice competente, asupra documentelor parvenite în adresa Guvernului sau asupra chestiunilor care urmează să fie examinate de către acesta şi le prezintă, cu propunerile de rigoare, după caz, Prim-ministrului, viceprim-miniștrilor sau secretarului general al Guvernului;
    [Pct.7 lit.c) modificată prin HG65 din 17.01.18, MO18-29/19.01.18 art.71]
    [Pct.7 lit.c) modificată prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
   
d) asigură coordonarea procesului de planificare a politicilor publice şi de elaborare a documentelor de politici, în conformitate cu priorităţile programului de guvernare şi strategiile de dezvoltare, monitorizează implementarea acestora de către autorităţile guvernamentale, precum și contractează servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice;
    [Pct.7 lit.d) modificată prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
 
   e) stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi oferă suport consultativ şi informaţional autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării regulilor de fundamentare şi prezentare a documentelor de politici şi a actelor normative, inclusiv a procedurilor de consultare publică a opiniei cetăţenilor şi societăţii civile în procesul decizional;
    f) asigură coordonarea şi monitorizarea activităţilor în cadrul reformei administraţiei publice centrale;
    g) asigură promovarea şi realizarea politicii statului în domeniul serviciului public, în special al managementului resurselor umane;
    h) coordonează şi asigură procesul de programare, monitorizare, gestionare şi evaluare a asistenţei tehnice oferite de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare.
    [Pct.7 lit.h) în redacţia HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801]
    h1) coordonează şi monitorizează procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene pe plan naţional şi asigură compatibilitatea acesteia cu legislaţia Uniunii Europene, precum și efectuează expertiza de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene;
    [Pct.7 lit.h1) introdusă prin HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18]
    i) coordonează pe plan intern activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale în vederea realizării obiectivului strategic prioritar – integrarea europeană a ţării;
    j) asigură realizarea politicii Guvernului orientate spre reintegrarea teritorială, politică, economică şi socială a Republicii Moldova şi desfăşurarea procesului de consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean;
    j1) asigură coordonarea politicii de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, care include cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi temporar sau permanent peste hotarele ţării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenţii lor, precum şi comunităţile formate de aceştia;
    [Pct.7 lit.j1) introdusă prin HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844]
    j2) asigură promovarea și monitorizarea implementării politicii statului în domeniul modernizării serviciilor publice;
    [Pct.7 lit.j2) introdusă prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]
  
  k) asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a Consiliului naţional pentru decernarea Premiului de Stat, Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Consiliului național pentru securitatea circulației rutiere , Consiliului național pentru drepturile omului;
    [Pct.7 lit.k) modificată prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.7 lit.k) modificată prin HG971 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art. 1030; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.7 lit.k) în redacţia HG33 din 22.01.14, MO17-23/24.01.14 art.38]
    [Pct.7 lit.k) modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
   
k1) asigură prin intermediul instituțiilor medico-sanitare publice din sfera sa de competență, organizarea prestării serviciilor medicale în conformitate cu Programul ramural de servicii medicale pentru contingentul arondat, elaborat și aprobat anual de Cancelaria de Stat, precum și  finanțarea instituțiilor medico-sanitare publice pentru serviciile medicale acordate în cadrul Programului ramural de servicii medicale din contul mijloacelor bugetului de stat;
    [Pct.7 lit.k1) introdusă prin HG950 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1026; în vigoare 12.10.18]
    k2) coordonează și monitorizează activitatea structurilor organizaționale și întreprinderilor din sfera sa de competență;
    [Pct.7 lit.k2) introdusă prin HG122 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.145; în vigoare 01.03.19]
    l) organizează şi exercită controlul asupra executării de către ministere şi alte autorităţi administrative a actelor adoptate de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, precum şi a Programului şi planurilor de activitate ale Guvernului;
    l1) monitorizează respectarea legislaţiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    [Pct.7 lit.l1) introdusă prin HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844]
  
  l2) monitorizează respectarea legislaţiei privind realizarea analizei impactului de reglementare;
    [Pct.7 lit.l1) introdusă prin HG495 din 30.06.17, MO253-264/21.07.17 art.640]
   
m) verifică corespunderea proiectelor de acte normative ale Guvernului cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    n) asigură derularea adecvată a măsurilor aferente conducerii generale a administraţiei publice, soluţionarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului;
    o) asigură coordonarea politicilor în domeniul descentralizării şi exercită coordonarea generală, prin intermediul oficiilor sale teritoriale, a activităţii serviciilor publice desconcentrate;
    p) asigură exercitarea de către Guvern a prerogativelor legale în relaţiile acestuia cu autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor respective, exercitat direct sau prin intermediul oficiilor sale teritoriale;
    q) asigură colaborarea Guvernului cu autorităţile publice, reieşind din prerogativele ce-i revin acestuia, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova;
    r) pregăteşte informaţiile şi documentele solicitate de Parlament, de comisiile parlamentare şi de deputaţi, organizează examinarea şi prezentarea de către Guvern a răspunsurilor la întrebările şi interpelările formulate de deputaţi;
    s) reprezintă interesele Guvernului în instanţele judecătoreşti;
    t) examinează petiţiile persoanelor fizice şi juridice adresate Guvernului şi, în caz de necesitate, le expediază către autorităţile competente pentru luarea măsurilor ce se impun, efectuează analiza şi sinteza petiţiilor înaintate pentru soluţionarea problemelor abordate, precum şi organizează audienţa petiţionarilor la conducerea Guvernului;
    u) asigură, sub aspect organizatoric şi logistic, condiţiile necesare pentru desfăşurarea şedinţelor Guvernului, a şedinţelor de lucru ale conducerii Guvernului şi Cancelariei de Stat, desfăşurarea măsurilor de protocol, ţinerea lucrărilor de secretariat, evidenţa şi monitorizarea automatizată a circuitului documentelor, întreprinde acţiunile necesare pentru protejarea secretului de stat;
    v) asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în condiţiile legii, a actelor aprobate de Guvern, cu excepţia celor care conţin secrete de stat;
    w) îndeplineşte alte funcţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa Guvernului.
III. Organizarea activităţii Cancelariei de Stat
1. Structura Cancelariei de Stat
    8. Sub aspect structural, Cancelaria de Stat este constituită din conducerea acestei autorităţi, Cabinetul Prim-ministrului, Corpul de control al Prim-ministrului, cabinetul viceprim-ministrului, din direcţii, secţii şi alte subdiviziuni.
    [Pct.8 modificat prin HG65 din 17.01.18, MO18-29/19.01.18 art.71]
    [Pct.8 modificat prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Pct.8 în redacţia HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
 
   9. Secretarul general al Guvernului este numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către Guvern, fiind subordonat direct Prim-ministrului. Secretarii generali adjuncți ai Guvernului sînt numiți şi eliberaţi din funcţie de Guvern.
    [Pct.9 în redacția HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Pct.9 în redacţia HG1 din 19.01.11, MO16-17/21.01.11 art.8]
    [Pct.10 exclus prin HG1 din 19.01.11, MO16-17/21.01.11 art.8]

 
   11.  Prim-ministrul este asistat de personal încadrat în cabinetul propriu în baza încrederii personale.
    [Pct.11 în redacția HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
   
12. Şefii direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni structurale ale Cancelariei de Stat sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de către secretarul general al Guvernului.
    13. Biroul relații cu diaspora asigură asistență organizatorică și informațională Prim-ministrului pe subiecte ce țin de politica de stat în domeniul relațiilor cu diaspora, iar Biroul politici de reintegrare asigură suportul organizatoric și informațional al activității viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicii Guvernului în domeniul reintegrării țării.
    Asistența organizatorică, informațională și de ținere a lucrărilor de secretariat pentru organele consultative ale Guvernului, dată în competența Cancelariei de Stat, este realizată de către Direcția secretariate permanente.
    Centrul de armonizare a legislației este o subdiviziune internă a Cancelariei de Stat, care efectuează expertiza de compatibilitate a proiectelor de acte normative ce au ca scop armonizarea cu legislația Uniunii Europene și emite declaraţii de compatibilitate, precum și asigură conformitatea juridică a proiectelor de acte normative care urmează a fi aprobate de Guvern, emise de Prim-ministru, precum și a proiectelor de acte normative ale Cancelariei de Stat.
    [Pct.13 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.13 modificat prin HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18]
    [Pct.13 modificat prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.13 modificat prin HG1183 din 26.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1278]
    [Pct.13 modificat prin HG33 din 22.01.14, MO17-23/24.01.14 art.38]
    [Pct.13 modificat prin HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844]
    [Pct.13 în redacţia HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]

  
  14. Subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către secretarul general al Guvernului. 
    [Pct.15 abrogat prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Pct.15 modificat prin HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844]
2. Conducerea Cancelariei de Stat
    16. Secretar general al Guvernului:
    a) organizează şi conduce activitatea Cancelariei de Stat şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor care îi revin autorităţii;
    b) prezintă propuneri privind structura şi efectivul numeric ale Cancelariei de Stat spre aprobare Guvernului, precum şi propune Prim-ministrului spre aprobare statul de personal al autorităţii respective;
    c) repartizează sarcinile şi atribuţiile între secretarii generali adjuncţi ai Guvernului şi stabileşte responsabilitatea acestora pentru executarea însărcinărilor încredinţate;
    d) aprobă regulamentele subdiviziunilor structurale ale Cancelariei de Stat, precum şi regulamentele (statutele) întreprinderilor şi organizaţiilor al căror fondator este Cancelaria de Stat;
    e) emite ordine în problemele ce ţin de competenţele sale, organizează şi coordonează activitatea subdiviziunilor Cancelariei de Stat, stabilind modul de interacţiune între acestea;
    f) selectează şi prezintă propuneri Prim-ministrului privind includerea chestiunilor în ordinea de zi a şedinţelor Guvernului; raportează acestuia referitor la proiectele actelor normative şi alte documente asupra cărora urmează să decidă Guvernul, cu prezentarea propunerilor de rigoare;
    g) dispune expedierea pe adresa ministerelor şi altor autorităţi administrative a documentelor corespunzătoare pentru examinare, coordonare şi prezentare regulamentară Guvernului;
    h) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici, angajează şi concediază alt personal al Cancelariei de Stat, precum şi conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor monitorizate de aceasta;
    i) are calitatea de executor al bugetului Cancelariei de Stat;
    j) exercită şi alte atribuţii ce decurg din actele normative ale Guvernului şi din dispoziţiile emise de Prim-ministru.
    17. În cazul absenţei temporare a secretarului general al Guvernului, funcţiile acestuia vor fi exercitate de către unul dintre secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, desemnat prin ordinul secretarului general al Guvernului, sau, în cazuri excepţionale, de către o altă persoană, desemnată în acelaşi mod.
21. Cabinetul Prim-ministrului
    171. Cabinetul Prim-ministrului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cabinetului Prim-ministrului, aprobat prin prezenta hotărîre (anexa nr.21).
    [Capitolul III secţiunea 21 introdusă prin HG420 din 24.06.13, MO136-139/28.06.13 art.507]
22. Cabinetul viceprim-ministrului
    172. În cadrul cabinetului viceprim-ministrului activează consilieri, secretari şi alt personal.
    173. Numirea personalului în cabinetul viceprim-ministrului, cu excepţia asistentului şi a secretarului, se face prin dispoziţia Guvernului, la propunerea viceprim-ministrului.
    174. Numirea asistenților și a secretarilor viceprim-ministrului se face prin ordinul secretarului general al Guvernului, la propunerea viceprim-ministrului.
   175. În limitele competenţei sale, personalul din cadrul cabinetului exercită funcţiile privind asigurarea viceprim-ministrului cu materialele analitice şi informaţionale necesare, prezintă opinii şi propuneri asupra subiectelor în privinţa cărora urmează să fie adoptate decizii la nivel de viceprim-ministru.
    176. În acest scop, consilierii sînt în drept să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor funcţionale, precum şi să monitorizeze realizarea indicaţiilor şi deciziilor viceprim-ministrului.
    177. Personalul din cadrul cabinetului viceprim-ministrului îşi exercită funcţiile în conformitate cu prevederile actelor normative, ale prezentului Regulament şi cu obligaţiile de serviciu care reies din domeniile de competenţă ale viceprim-ministrului.
    [Secţiunea 22 introdusă prin HG65 din 17.01.18, MO18-29/19.01.18 art.71]
   
[Secțiunea 3 abrogată prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Secţiunea 3 în redacţia HG420 din 24.06.13, MO136-139/28.06.13 art.507]
    [Secţiunea 3 modificată prin HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844]
31. Corpul de control al Prim-ministrului
    231. Corpul de control al Prim-ministrului este o structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Cancelariei de Stat, care se subordonează direct Prim-ministrului.
    Corpul de control al Prim-ministrului este condus de un şef, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Prim-ministru.
    Corpul de control al Prim-ministrului efectuează controlul realizării de către Cancelaria de Stat, ministere, alte autorităţi administrative centrale şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă a atribuţiilor prevăzute de cadrul normativ şi a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în Programul de activitate al Guvernului şi în alte documente de politici publice, precum şi în indicaţiile Prim-ministrului.
   
[Secţiunea 31 introdusă prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
4. Direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni
    24. Subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, regulamentele interne, indicaţiile Prim-ministrului, viceprim-miniștrilor sau ale secretarului general al Guvernului, precum şi ale secretarilor generali adjuncţi ai Guvernului, conform atribuţiilor stabilite prin ordin.
    [Pct.24 modificat prin HG65 din 17.01.18, MO18-29/19.01.18 art.71]
    [Pct.24 modificat prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    25. Şefii direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni structurale sînt responsabili de organizarea activităţii acestora; stabilesc sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale personalului încadrat în subdiviziunile respective, înaintează secretarului general al Guvernului propuneri privind stimularea subalternilor sau, după caz, în limita competenţei, propuneri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa acestora; îndeplinesc alte funcţii atribuite în competenţa lor prin actele interne ale Cancelariei de Stat sau/şi prin indicaţiile Prim-ministrului.
    [Pct.26 abrogat prin HG1183 din 26.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1278]
   
[Pct.26 modifcat prin HG420 din 24.06.13, MO136-139/28.06.13 art.507]
    [Pct.26 modiifcat prin HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844]
  
  27. Personalul Cancelariei de Stat poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru păstrarea şi confidenţialitatea documentelor pe care le examinează.
41. Asistent personal al persoanei care a ocupat funcția
de Președinte al Republicii Moldova
    271. Asistentul personal este angajat de secretarul general al Guvernului pentru o perioadă de 4 ani, potrivit prevederilor legislației muncii, la propunerea persoanei care a ocupat funcția de Președinte al Republicii Moldova, în baza încrederii personale.
    272. Salarizarea asistentului personal se efectuează în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar pentru funcția de asistent în cabinetul Președintelui Republicii Moldova.
    [Pct.272 modificat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    [Secţiunea 41 introdusă prin HG142 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.206]
5. Corespondenţa
    28. Pentru corespondenţa referitoare la adresările petiţionarilor şi corespondenţa ce ţine de domeniile de competenţă ale unor subdiviziuni structurale ale Cancelariei de Stat, prin ordinul secretarului general al Guvernului poate fi stabilită o altă modalitate de semnare.
    [Pct.28 în redacţia HG104 din 06.02.13, MO27-30/08.02.13 art.147]
    29. Lucrările de secretariat în Cancelaria de Stat se ţin în conformitate cu Regulamentul Guvernului şi reglementările privind ţinerea lucrărilor de secretariat.
    [Pct.30 exclus prin HG104 din 06.02.13, MO27-30/08.02.13 art.147]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 657
din 6 noiembrie 2009

STRUCTURA
Cancelariei de Stat
    1.  Secretarul general al Guvernului
    2.  Secretarii generali adjuncţi ai Guvernului
    3. Cabinetul Prim-ministrului (cu statut de direcție)
    31. Corpul de control al Prim-ministrului (cu statut de direcție)
    32. Cabinetul viceprim-ministrului (cu statut de direcție)
    4.  Biroul politici de reintegrare (cu statut de direcţie)
    Secția analiză și planificare
    Secția politici de reintegrare
    Secția proiecte consolidarea măsurilor de încredere
    5.  Biroul relații cu diaspora (cu statut de direcție)
    51. Centrul de armonizare a legislației (cu statut de direcție generală)
    Direcția expertiză de compatibilitate cu legislația europeană
    Direcția coordonarea și documentarea procesului de armonizare  legislativă
    Direcția acte guvernamentale 
    6. Direcția coordonare politici și priorități
    61. Direcția relații internaționale
    7. Direcția administrație publică 
    9.  Direcţia pregătire ședințe de Guvern
    10. Direcția financiară
    101. Direcția administrare patrimoniu
    11. Direcţia managementul documentelor și petiții
    12. Direcţia comunicare și protocol
    14. Direcția juridică și supravegherea controalelor de stat
    Secția asistență juridică
    Secția supravegherea controalelor de stat 
    141. Direcția secretariate permanente
    142. Direcţia securitate și integritate
    15. Secția tehnologii informaționale
    17. Direcția managementul funcției publice și resurse umane
    19. Serviciul audit intern
    23. Asistent personal al persoanei care a ocupat funcția de Președinte al Republicii Moldova.
    2. Secretarul general al Guvernului:
    1) în termen de 20 de zile, va prezenta Prim-ministrului spre aprobare statul de personal al Cancelariei  de Stat, conform structurii şi efectivului-limită prevăzute în pct. 1;
    2) va asigura realizarea, în conformitate cu legislația în vigoare, a acțiunilor ce decurg din prevederile prezentei hotărîri.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG981 din 10.10.18, MO384-395/12.10.18, art.1037; în vigoare 12.10.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG971 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art. 1030; în vigoare 12.10.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG65 din 17.01.18, MO18-29/19.01.18 art.71]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Anexa nr.2 modificată prin  HG142 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.206]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG1183 din 26.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1278]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG33 din 22.01.14, MO17-23/24.01.14 art.38]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG940 din 19.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1007]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG391 din 19.05.10, MO78-80/21.05.10 art.461]


Anexa nr.21
la Hotărîrea Guvernului
nr. 657 din 6 noiembrie 2009

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Cabinetului Prim-ministrului
I. Dispoziţii generale
    1. Cabinetul Prim-ministrului (în continuare – Cabinet) are misiunea de a asigura asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Prim-ministrului în vederea exercitării de către acesta a atribuţiilor sale prevăzute de legislaţie. Personalul Cabinetului se află în subordinea Prim-ministrului.
    2. În activitatea sa personalul din Cabinet se conduce de Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi de alte acte legislative, de hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, de indicaţiile Prim-ministrului şi de prevederile prezentului Regulament.
    3. Activitatea Cabinetului este condusă de către şeful Cabinetului, care este responsabil de asigurarea organizării activităţii Prim-ministrului, inclusiv în relaţiile acestuia cu conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate.
II. Atribuţiile şi drepturile Cabinetului
    4. Responsabilităţile Cabinetului derivă din responsabilităţile colective ale Guvernului şi din cele individuale ale Prim-ministrului şi au drept obiectiv asistenţa organizatorică şi informaţională a Prim-ministrului în vederea realizării eficiente a prerogativelor legale de către acesta.
    În acest scop, Cabinetul asigură informarea Prim-ministrului despre activitatea curentă a Guvernului în principalele domenii de activitate internă şi externă a acestuia, precum şi despre noile tendinţe în procesul de realizare a priorităţilor strategice prevăzute în Programul de activitate şi Planul de acţiuni ale Guvernului.
    5. Cabinetul asigură coerenţa şi eficienţa diverselor activităţi ale autorităţilor guvernamentale cu cele ale Prim-ministrului.
    6. Personalul din Cabinet îndeplineşte şi alte atribuţii, la indicaţia directă a Prim-ministrului.
    7. Consilierii sînt în drept să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor funcţionale, precum şi să monitorizeze realizarea indicaţiilor şi dispoziţiilor Prim-ministrului, cu acordul sau la indicaţia directă a acestuia.
    8. În activitatea sa, Cabinetul colaborează cu subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat.
III. Organizarea activităţii Cabinetului
    9. Sub aspect structural, Cabinetul este constituit din consilieri şi alt personal, angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    10. În activitatea Cabinetului pot fi antrenaţi, la indicaţia Prim-ministrului, în calitate de experţi, consultanţi naţionali pe domenii.
    11. Atribuţiile specifice pentru fiecare consilier încadrat în Cabinet sînt stabilite în fişa postului, anexată la contractul individual de muncă, încheiat în condiţiile art. 7 al Legii nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    12. Activitatea personalului din cadrul Cabinetului este condusă de şeful Cabinetului, care este responsabil şi raportează doar în faţa Prim-ministrului.
    13. În cazul absenţei temporare a şefului Cabinetului, funcţiile acestuia vor fi exercitate de către un consilier desemnat de Prim-ministru.
    14. Personalul din Cabinet este încadrat în temeiul încrederii personale acordate de către Prim-ministru şi îşi desfăşoară activitatea în baza contractului individual de muncă.
    15. Încadrarea consilierilor în Cabinet se face prin dispoziţia Guvernului, iar a celuilalt personal – prin ordinul secretarului general al Guvernului, la indicaţia Prim-ministrului.
    16. Statutul personalului din cadrul Cabinetului este reglementat de prevederile Legii nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG420 din 24.06.13, MO136-139/28.06.13 art.507]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.657
din 6 noiembrie 2009

LISTA
organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor
monitorizate de Cancelaria de Stat
    1. Instituţia publică „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”
    11. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”
    13. Instituția publică „Centrul de Implementare a -Reformelor
    14. Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”
    15. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”
    2. Instituţia publică „Baza auto a Cancelariei de Stat”
    3. Întreprinderea de Stat „Palatul Republicii”
    5. Întreprinderea de Stat „Pensiunea din Holercani”
    8. Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
    10. Instituția medico-sanitară publică „Policlinica Cancelariei de Stat”
    11. Instituția medico-sanitară publică „Spitalul Cancelariei de Stat”
    12. Întreprinderea cu capital străin Sanatoriul „Moldova” (or. Truskaveţ, Ucraina)
    13. Întreprinderea cu capital străin Sanatoriul „Sănătate” (or. Sergheevka, Ucraina)
    [Anexa nr.3 modificată prin HG122 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.145; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1208 din 05.12.18, MO6-12/11.01.19 art.5; în vigoare 11.01.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG981 din 10.10.18, MO384-395/12.10.18, art.1037; în vigoare 12.10.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG950 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1026; în vigoare 12.10.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG916 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1023; în vigoare 12.10.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG142 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.206]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG99 din 23.02.17, MO67-71/03.03.17 art.157]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG877 din 23.11.11, MO203-205/25.11.11 art.957]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG760 din 18.08.10, MO150-152/20.08.10 art.832]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG927 din 31.12.09, MO5-7/19.01.10 art.25]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.657
din 6 noiembrie 2009

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004 „Privind Aparatul Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 1509).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.637 din 29 iunie 2005 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.671).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.836 din 10 august 2005 „Privind aprobarea Regulamentului Aparatului Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107-109, art.898).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1103 din 26 octombrie 2005 „Privind aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-144, art.1174).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1143 din 2 noiembrie 2005 „Privind aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1214).
    6. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.716 din 27 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94-97, art.754).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1004 din 10 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1045).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.1134 din 17 octombrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.165-167, art.1172).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.108 din  6 februarie 2008 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.28-29, art.157).
    10. Hotărîrea Guvernului nr.514 din 16 aprilie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.78-79, art.493).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.805 din 2 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.794).
    12. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.821 din 4 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.122-124, art.828).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.1191 din 22 octombrie 2008 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.190-192, art.1191).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.1288 din 19 noiembrie 2008 „Cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1292).
    15. Punctele 1 şi 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.375 din 17 iunie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.104, art.431).