LPM793/2000
ID intern unic:  311729
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 793
din  10.02.2000
contenciosului administrativ
Publicat : 18.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 375     Data intrarii in vigoare : 18.08.2000
    LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645
     LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57
    LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
    LP236-XV din 05.06.03, MO126-130/27.06.03 art.517
    LP106-XV din 13.03.03, MO77-79/25.04.03, art.350
    LP1163-XV din 27.06.02, MO100-101/11.07.02 art.747
    LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218
    LP726-XV din 07.12.01, MO152-154/13.12.01 art.1229
    HCC46 din 21.11.02, MO170/13.12.02 art.30

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul contenciosului administrativ
    (1) Contenciosul administrativ ca instituţie juridică are drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept.
    (2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
    Articolul 2. Semnificaţia unor termeni
    În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    litigiu de contencios administrativ - litigiu pasibil de soluţionare de către instanţa de contencios administrativ competentă, generat fie de un act administrativ, fie de nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri privind recunoaşterea unui drept recunoscut de lege, în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică sau un funcţionar al acestei autorităţi;
    instanţă de contencios administrativ - judecătorii desemnaţi din judecătorii, colegiile sau completele de contencios administrativ ale curţilor de apel, colegiul de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, abilitate prin lege cu înfăptuirea controlului judecătoresc al legalităţii actelor administrative emise de autorităţile publice în activitatea de organizare a executării şi de executare în concret a legii, precum şi de gestionare a domeniului public;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    autoritate publică - orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un act administrativ normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau utilizează domeniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze un serviciu de interes public, inclusiv persoanele care prestează servicii notariale;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    act administrativ - manifestare juridică unilaterală de voinţă, cu caracter normativ sau individual, din partea unei autorităţi publice în vederea organizării executării sau executării în concret a legii. Actului administrativ, în sensul prezentei legi, este asimilat contractul administrativ, precum şi nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri;
    contract administrativ - contract încheiat de autoritatea publică, în virtutea prerogativelor de putere publică, avînd ca obiect administrarea şi folosirea bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii publice, activitatea funcţionarilor publici care reiese din relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al acestora;
    act administrativ-jurisdicţional - act juridic emis de o autoritate administrativ-jurisdicţională în scopul soluţionării unui conflict conform unei proceduri stabilite de lege;
    autoritate administrativ-jurisdicţională - organ administrativ sau subdiviziune a unui organ administrativ, învestite prin lege cu atribuţii jurisdicţionale;
    act exclusiv politic - act referitor la raporturile dintre Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, actele de numire şi de destituire din funcţiile publice exclusiv politice, precum şi declaraţiile, apelurile, moţiunile, mesajele, scrisorile şi alte acte de acest gen ale autorităţilor publice, care nu produc efecte juridice;
    act de comandament cu caracter militar - act administrativ referitor la problemele strict militare ale activităţii din cadrul forţelor armate;
    nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri - refuzul de a primi o cerere sau faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de către o autoritate publică, în cazul în care legea nu dispune altfel;
    persoană vătămată într-un drept al său - orice persoană fizică sau juridică care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri;
    cerere prealabilă - cerere prin care autorităţii emitente sau organului ierarhic superior i se solicită reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ;
    serviciu public - activitate de interes public organizată sau autorizată de o autoritate a administraţiei publice;
    funcţionar public - persoană numită sau aleasă într-o funcţie de decizie sau de execuţie din structura unei autorităţi publice, precum şi altă persoană de drept privat asimilată autorităţilor publice în sensul prezentei legi;
    interes public - interes apărat prin normele care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice şi a altor persoane de drept public.
Capitolul II
OBIECTUL ŞI SUBIECTUL ACŢIUNII ÎN
CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
    Articolul 3. Obiectul acţiunii în contenciosul administrativ
    (1) Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie actele administrative, cu caracter normativ şi individual, prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei persoane, inclusiv al unui terţ, emise de:
    a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul prezentei legi;
    b) subdiviziunile autorităţilor publice;
    c) funcţionarii din structurile specificate la lit.a) şi b).
    (2) Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ poate fi şi nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege.
    Articolul 4. Actele exceptate de la controlul judecătoresc
    Nu pot fi atacate în instanţele de contencios administrativ:
    a) actele exclusiv politice ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului, precum şi actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele constituţionale sau legislative, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice cu responsabilităţi de protecţie a intereselor generale ale statului sau ale instituţiilor publice a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, conform listei prezentate în anexă, parte integrantă a prezentei legi;
    [Art.4 lit.a) în redacţia LP95 din 21.05.10, MO98-99/15.06.10 art.295]
    [Art.4 lit.a) modificată prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    b) actele administrative cu caracter diplomatic referitoare la politica externă a Republicii Moldova;
    c) legile, decretele Preşedintelui Republicii Moldova cu caracter normativ, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului cu caracter normativ, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care sînt supuse controlului de constituţionalitate;
    [Art.4 lit.c) în redacţia LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    d) actele de comandament cu caracter militar;
    [Art.4 lit.d) modificat prin LP106-XV din 13.03.03, MO77-79/25.04.03, art.350]
    [Art.4 lit.d) sintagma "inclusiv...militar" se declară neconstituţională prin HCC46 din 21.11.02, MO170/13.12.02, art.30]
    [Art.4 lit.d) modificată prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
    e) actele administrative referitoare la securitatea naţională a Republicii Moldova, la exercitarea regimului stării excepţionale, la măsurile de urgenţă luate de autorităţile publice în vederea combaterii calamităţilor naturale, incendiilor, epidemiilor, epizootiilor şi altor fenomene de aceeaşi natură;
    f) actele administrativ-jurisdicţionale de sancţionare contravenţională şi alte acte administrative pentru a căror desfiinţare sau modificare legea prevede o altă procedură judiciară;
    g) actele de gestiune emise de autoritatea publică în calitate de persoană juridică, în legătură cu administrarea şi folosirea bunurilor ce aparţin domeniului său privat;
    [Art.4 lit.g) modificată prin LP106-XV din 13.03.03, MO77-79/25.04.03, art.350]
    [Art.4 lit.g) sintagma "inclusiv...colectivă" se declară neconstituţională prin HCC46 din 21.11.02, MO170/13.12.02, art.30]
    [Art. 4 lit.g) în redacţia LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    h) actele administrative emise pentru executarea hotărîrilor judecătoreşti irevocabile.
    [Art. 4 lit.h) introdusă prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    Articolul 5. Subiecţii cu drept de sesizare în
                       contenciosul administrativ
    Subiecţi cu drept de sesizare în contenciosul administrativ sînt:
    a) persoana, inclusiv funcţionarul public, militarul, persoana cu statut militar, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri - în condiţiile art.14 al prezentei legi;
    b) Guvernul, Cancelaria de Stat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, preşedintele raionului şi primarul - în condiţiile Legii privind administraţia publică locală;
   
[Art.5 lit.b) modificată prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Art.5 lit.b) în redacţia LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.65]
    [Art.5 lit.b) modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
    [Art.5 lit.b) în redacţia LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    c) procurorul care, în condiţiile articolului 5 din Codul de procedură civilă, atacă actele emise de autorităţile publice;
    [Art.5 lit.c) introdusă prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229; lit.c)-d) devin lit.d)-e)]
    d) avocatul parlamentar, care, la sesizarea persoanei vătămate într-un drept al său, atacă actele administrative - în condiţiile Legii cu privire la avocaţii parlamentari;
   
d1) Comisia Naţională de Integritate – în condiţiile Legii cu privire la Comisia Naţională de Integritate;
    [Art.5 lit.d1) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    e) instanţele de drept comun şi cele specializate, în cazul ridicării excepţiei de ilegalitate - în condiţiile art.13 al prezentei legi.
    f) alte persoane, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.5 lit.f) introdusă prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
Capitolul III
COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ ÎN
CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
    Articolul 6. Competenţa jurisdicţională
    (1) Competenţă de judecare a acţiunilor în contenciosul administrativ au:
    a)  judecătoriile;
    b)  curţile de apel;
    c)  Curtea Supremă de Justiţie.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    (2) Pentru judecarea acţiunilor în contenciosul administrativ, la curţile de apel şi la Curtea Supremă de Justiţie se instituie colegii specializate.
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    (3) În curţile de apel unde nu pot fi instituite colegii de contencios administrativ, acţiunile în contenciosul administrativ sînt judecate de complete de judecată sau de judecători desemnaţi de preşedintele instanţei respective.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    (4) În judecătorii, acţiunile în contenciosul administrativ sînt judecate de judecători desemnaţi de preşedintele instanţei respective.
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    Articolul 7. Competenţa judecătoriilor
    (1) Judecătoriile examinează litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului, comunei sau oraşului pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale, de serviciile publice descentralizate organizate în mod autonom în unitatea administrativ-teritorială respectivă, de funcţionarii publici din cadrul organelor şi  serviciilor menţionate şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv, care prestează servicii publice.
    (2) În baza legislaţiei cu privire la administraţia publică locală, judecătoriile soluţionează cererile  privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului local.
    (3) În baza legislaţiei electorale, judecătoriile soluţionează contestaţiile în materie electorală, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe judecătoreşti.
    (4) Judecătoriile judecă litigiile cu privire la refuzul organelor notariale de a îndeplini anumite acte notariale, precum şi verifică legalitatea actelor notariale îndeplinite, cu excepţia cazurilor cînd între persoanele interesate apare un litigiu de drept privat ce decurge din actul notarial contestat, situaţie în care cauza se examinează în ordinea acţiunii civile.
    [Art.7 în redacţia LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    Articolul 8. Competenţa curţilor de apel
    (1) Curţile de apel examinează în primă instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, de serviciile publice descentralizate organizate în mod autonom în unitatea administrativ-teritorială respectivă, de serviciile publice desconcentrate, de funcţionarii publici din cadrul organelor şi serviciilor menţionate, precum şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv asimilate autorităţilor publice, care prestează servicii publice.
    (2) În baza legislaţiei cu privire la  administraţia publică locală, curţile de apel soluţionează cererile privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului raional.
    (3) În afară de litigiile enumerate în alin.(1) şi (2), Curtea de Apel Chişinău, ca instanţă de contencios administrativ, judecă în primă instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile publice autonome constituite de către autorităţile publice centrale şi de funcţionarii publici din cadrul acestor organe.
    (4) În condiţiile Codului electoral, Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale cu privire la încălcarea legislaţiei electorale.
    (5) Verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice centrale ale Găgăuziei ţine de competenţa Curţii de Apel Comrat.
     (6) Prin lege, curţilor de apel li se pot atribui spre judecare în primă instanţă şi alte categorii de cauze.
     (7) Ca instanţe de recurs, curţile de apel judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate de judecătorii.
    [Art.8 în redacţia LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    [Art.9 exclus prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    Articolul 10. Competenţa Curţii Supreme de Justiţie
    (1)  Curtea Supremă de Justiţie, în primă instanţă:
    a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual adoptate şi/sau emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, prin care sînt lezate drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, în afara actelor exceptate de la controlul judecătoresc;
    b) verifică legalitatea hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii în cazurile prevăzute de lege.
    (2) Prin lege, Curţii Supreme de Justiţie i se pot atribui spre judecare în primă instanţă şi alte categorii de cauze.
    (3) Ca instanţă de recurs, Curtea Supremă de Justiţie judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de curţile de apel, precum şi alte recursuri date prin lege în competenţa sa.
    [Art.10 în redacţia LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    [Art.10 lit.b) modificată prin LP726 din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    [Art.10 lit.d) modificată prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    Articolul 11. Competenţa jurisdicţională teritorială
    Acţiunile de  contencios administrativ se înaintează în judecătoriile sau  curţile de apel în a căror rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul sau îşi are sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor cînd prin lege este stabilită o altă competenţă.
    [Art.11 în redacţia LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    Articolul 12. Declinarea competenţei. Conflictul
                         de competenţă
    (1) Dacă, în cadrul judecării pricinii, se stabileşte că litigiul este de competenţa unei alte instanţe judecătoreşti, instanţa de contencios administrativ îşi declină competenţa şi strămută pricina în instanţa competentă.
    [Art.12 al.(2) exclus prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517; al.(3)-(4) devin al.(2)-(3)] 
    (2) În cazul în care se constată că, într-o pricină ce se judecă în instanţa de contencios administrativ, una din pretenţii este de drept comun, cu excepţia cazurilor cînd prin emiterea actului administrativ contestat s-a cauzat o pagubă materială, instanţa de contencios administrativ emite o încheiere, fără drept de atac, de separare a pretenţiei de drept comun şi de strămutare a acesteia în instanţa competentă.
    (3) Conflictul de competenţă dintre judecătorii şi colegiile sau completele de contencios administrativ ale curţilor de apel se soluţionează de Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.
    [Art.12 al.(3) în redacţia LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    [Art.12 al.(5) exclus prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    Articolul 13. Excepţia de ilegalitate
    (1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter normativ, emis de o autoritate publică, poate fi cercetată oricînd în cadrul unui proces într-o pricină de drept comun, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    (2) Încheierea prin care se ridică excepţia de ilegalitate în faţa instanţei de contencios administrativ se întocmeşte în condiţiile Codului de procedură civilă.
    (3) În cazul în care instanţa constată că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului în fond, ea sesizează, prin încheiere motivată, instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza.
    (4) Instanţa de contencios administrativ examinează excepţia de ilegalitate în termen de 10 zile, pronunţînd hotărîrea corespunzătoare în numele legii.
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    (5) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile.
    (6) Recursul declarat împotriva hotărîrii pronunţate asupra excepţiei de ilegalitate se judecă în termen de 10 zile.
    (7) După examinarea excepţiei de ilegalitate, instanţa de contencios administrativ restituie dosarul cu hotărîrea sa irevocabilă instanţei care a ridicat excepţia de ilegalitate.
    [Art.13 al.(7) în redacţia LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    [Art.13 al.(8) exclus prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    (8) Actele administrative sau unele prevederi ale acestora declarate ilegale îşi pierd puterea juridică la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de contencios administrativ şi nu pot fi aplicate pe viitor.
    (9) Consecinţele juridice ale actului administrativ cu caracter normativ declarat ilegal sînt înlăturate de către organul de autoritate care l-a adoptat sau l-a emis.
    [Art.13 al.(8)-(9) introduse prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
Capitolul IV
PROCEDURA EXAMINĂRII ACŢIUNII
ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
    Articolul 14. Cererea prealabilă
    (1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
    (2) În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior dacă legislaţia nu prevede altfel.
    [Art.14 al.(2) completat prin LP1163-XV din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
    (3) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ.
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
    Articolul 15. Procedura de examinare a cererii prealabile
    (1) Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiţionarului dacă legislaţia nu prevede altfel.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP1163-XV din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
    (2) Organul emitent este în drept:
    a) să respingă cererea prealabilă;
    b) să admită cererea prealabilă şi, după caz, să revoce sau să modifice actul administrativ.
    (3) Organul ierarhic superior este în drept:
    a) să respingă cererea prealabilă;
    b) să admită cererea prealabilă şi să anuleze actul administrativ în tot sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să revoce actul administrativ emis cu acordul său.
    Articolul 16. Depunerea cererii de chemare în instanţa
                         de contencios administrativ
    (1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate.
    [Art.16 al. (1) modificat prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
     (2) Acţiunea poate fi înaintată nemijlocit instanţei de contencios administrativ în cazurile expres prevăzute de lege şi în cazurile în care persoana se consideră vătămată într-un drept al său prin nesoluţionarea în termen legal ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate.
    (3) Reclamanţii, în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ, sînt scutiţi de plata taxei de stat.
    [Art.16 al.(3) în redacţia LP375-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.72]
    [Art. 16 al.(3) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
    Articolul 17. Termenele de adresare în instanţa
                         de contencios administrativ
    (1) Cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile, în cazul în care legea nu dispune altfel. Acest termen curge de la:
    a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea acesteia;
    b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea dreptului pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de cereri;
    c) data comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura prealabilă.
    (2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi avocatul parlamentar sesizează instanţa de contencios administrativ în termenele prevăzute de legile organice cu privire la activitatea acestora.
   
[Art.17 al.(2) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645]
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
    (3) Actele administrative cu caracter normativ considerate ilegale pot fi atacate oricînd.
    (4) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) este termen de prescripţie.
    (5) Persoana care, din motive temeinic justificate, a omis termenul de prescpripţie poate fi repusă în termen în condiţiile Codului de procedură civilă.
    Articolul 18.Termenul de prescripţie pentru despăgubiri
    (1) În cazul în care persoana vătămată într-un drept al său a cerut anularea actului administrativ fără a cere şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubiri curge de la data la care persoana în cauză a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei.
    (2) În cazul în care adjudecarea pagubei nu a fost solicitată concomitent cu anularea actului administrativ, cererea de despăgubiri este adresată instanţei de drept comun competente în termenul general de prescripţie, prevăzut de Codul civil.
    Articolul 19. Forma şi conţinutul cererii de chemare
                          în instanţa de contencios administrativ
    (1) Cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ se depune în scris în condiţiile Codului de procedură civilă.
    (2) Reclamantul va depune, o dată cu cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ, copia cererii prealabile cu dovada expedierii sau primirii acesteia de către organul respectiv, actul administrativ contestat ori, după caz, răspunsul autorităţii publice sau avizul de respingere a cererii prealabile.
    Articolul 20. Introducerea în proces a funcţionarului public
    (1) Cererea de chemare în judecată poate fi formulată şi împotriva funcţionarului public al autorităţii publice pîrîte care a elaborat actul administrativ contestat sau care a refuzat să soluţioneze cererea în cazul în care se solicită despăgubiri.
    (2) În cazul în care acţiunea se admite, funcţionarul public poate fi obligat să plătească despăgubirile solidar cu autoritatea publică respectivă.
    (3) Funcţionarul public acţionat astfel în justiţie poate chema în garanţie superiorul său ierarhic care i-a ordonat să elaboreze actul administrativ sau să refuze soluţionarea cererii, acesta fiind introdus în proces ca terţă persoană.
    Articolul 21. Suspendarea executării actului
                         administrativ contestat
    [Art.21 al.(1)-(3) excluse prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229; al.4)-(5) devin al.(1)-(2)]
    (1) Suspendarea executării actului administrativ contestat poate fi solicitată de către reclamant instanţei de contencios administrativ concomitent cu înaintarea acţiunii.
    (2) În cazuri temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei pagube iminente, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ şi din oficiu.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), pînă la soluţionarea definitivă a cauzei nu pot fi suspendate executarea actelor Bănci Naţionale a Moldovei ce  ţin de domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, a actelor Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială asupra băncii, cu privire la retragerea licenţei entităţilor supravegheate de Banca Naţională, cu privire la iniţierea procedurii de lichidare silită a băncii, a actelor Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, precum şi măsurile implementate de Banca Naţională, de administratorul special sau de lichidator în cursul administrării speciale sau lichidării silite a băncii
   
[Art.21 al.(3) în redacţia LP31 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.223]
    [Art.21 al.(3) prevederile declarate neconstituţionale prin HCC18 din 11.12.12, MO6-9/11.01.13 art.1; în vigoare 11.12.12]
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP147 din 02.07.10, MO135-137/03.07.10 art.478]
   [Art.21 al.(3) introdus prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.418]
    Articolul 22. Actele judecătorului după primirea cererii
    (1) Judecătorul decide primirea cererii de chemare în judecată sau respingerea acesteia în termen de 3 zile de la data depunerii, în condiţiile Codului de procedură civilă.
    (2) În cazul punerii cererii pe rol, judecătorul dispune:
    a) înmînarea copiei cererii de chemare în judecată şi a copiilor actelor anexate la cerere pîrîtului;
    b) prezentarea de către pîrît a actului administrativ contestat şi a documentaţiei care a stat la baza emiterii acestuia, a înscrisurilor sau a altor date pe care instanţa le consideră necesare în judecarea pricinii;
    c) citarea părţilor pentru ziua primei înfăţişări, care trebuie fixată în cel mult 10 zile de la data punerii cererii pe rol.
    (3) Pîrîtul este obligat să prezinte instanţei documentele solicitate la prima zi de înfăţişare, în caz contrar i se aplică o amendă judiciară în mărime de pînă la 10 salarii minime pentru fiecare zi de întîrziere nejustificată. Aplicarea amenzii judiciare nu scuteşte pîrîtul de obligaţia de a prezenta documentele solicitate.
    Articolul 23. Fixarea termenului pentru examinarea
                         cererii
    (1) Instanţa de contencios administrativ poate judeca pricina în fond în prima zi de înfăţişare dacă părţile declară că sînt pregătite pentru dezbaterile judiciare.
    (2) În celelalte cazuri, instanţa fixează data judecării pricinii în fond în termen rezonabil, dacă legea organică nu dispune altfel.
   
(3) Cererile de chemare în judecată împotriva Băncii Naţionale a Moldovei se examinează în termen de 3 luni din data depunerii.
    [Art.23 al.(3) introdus prin LP31 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.223]
    Articolul 24. Examinarea cererii
    (1) Instanţa de contencios administrativ examinează cererea cu participarea reclamantului şi pîrîtului şi/sau a reprezentanţilor acestora, în condiţiile Codului de procedură civilă, cu unele excepţii prevăzute de prezenta lege.
    (2) Neprezentarea la şedinţa de judecată, fără motive temeinic justificate, a părţilor şi/sau a reprezentanţilor lor nu împiedică examinarea cererii, iar în cazul în care este imposibil de a judeca cauza în lipsa reclamantului, instanţa de contencios administrativ va scoate cererea de pe rol în condiţiile Codului de  procedură civilă.
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
    (3) La examinarea în instanţa de contencios administrativ a cererii în anulare, sarcina probaţiunii este pusă pe seama pîrîtului, iar în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii revine ambelor părţi.
    Articolul 25. Împuternicirile instanţei de contencios
                         administrativ
    (1) Judecînd acţiunea, instanţa de contencios administrativ adoptă una din următoarele hotărîri:
    a) respinge acţiunea ca fiind nefondată sau depusă cu încălcarea termenului de prescripţie;
    b) admite acţiunea şi anulează, în tot sau în parte, actul administrativ sau obligă pîrîtul să emită actul administrativ cerut de reclamant ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau oricare alt înscris, ori să înlăture încălcările pe care le-a comis, precum şi dispune adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor pentru întîrzierea executării hotărîrii.
    c) admite acţiunea şi constată circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliului local sau a consiliului  raional, după caz.
    [Art. 25 al.(1), lit.c) introdusă prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    (2) Instanţa de contencios administrativ este în drept să se pronunţe, în limitele competenţei sale, din oficiu sau la cerere, şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat. În cazurile în care controlul legalităţii acestor acte sau operaţiuni ţine de competenţa instanţei de contencios administrativ ierarhic superioare, urmează a fi ridicată excepţia de ilegalitate în faţa acestei instanţe în condiţiile prezentei legi.
    (3) În cazul admiterii acţiunii, instanţa de contencios administrativ se pronunţă, la cerere, şi asupra reparării prejudiciului material şi moral cauzat prin actul administrativ ilegal sau prin neexaminarea în termenul legal a cererii prealabile.
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP106-XV din 13.03.03, MO77-79/25.04.03, art.350] 
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
    [Art.25 al.(4) exclus prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
    (4) Mărimea prejudiciului moral se stabileşte de instanţa de contencios administrativ, independent de prejudiciul material, în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate, de gradul de vinovăţie a pîrîtului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, luîndu-se în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate.
    [Art.25 al.(4) introdus prin LP106-XV din 13.03.03, MO77-79/25.04.03, art.350]
    Articolul 26. Temeiurile anulării actului administrativ
                          contestat
    (1) Actul administrativ contestat poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care:
    a) este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii;
    b) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei;
    c) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite.
    (2) Instanţa de contencios administrativ nu este competentă să se pronunţe asupra oportunităţii actului administrativ şi a operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii acestuia.
    Articolul 27. Adoptarea hotărîrii
    Instanţa de contencios administrativ adoptă hotărîrea în condiţiile Codului de procedură civilă.
    Articolul 28. Publicarea hotărîrii
    (1) Hotărîrea irevocabilă a instanţei de contencios administrativ privind anularea, în tot sau în parte, a actului administrativ ilegal a cărui intrare în vigoare a fost condiţionată de publicarea în sursa oficială, precum şi hotărîrea irevocabilă asupra excepţiei de ilegalitate se publică în aceeaşi sursă. În hotărîri poate fi indicată şi o altă publicaţie în care acestea urmează a fi tipărite.
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP833-XV din 07.02.02, MO36/14.03.02 art.218]
    (2) Cheltuielile legate de publicarea hotărîrii le suportă, de regulă, pîrîtul. În cazul publicării hotărîrii din contul reclamantului, la cererea acestuia, cheltuielile suportate se încasează de la pîrît printr-o încheiere a instanţei de judecată care execută hotărîrea.
    Articolul 29. Efectele anulării actului administrativ
    (1) Actul administrativ anulat, în tot sau în parte, încetează a produce efecte juridice din momentul în care hotărîrea instanţei de contencios administrativ devine irevocabilă.
    (2) Ţinînd cont de unele circumstanţe concrete şi de eventualitatea survenirii unor urmări juridice negative, instanţa de contencios administrativ poate stabili, prin hotărîrea sa, că normele declarate nule nu vor produce efecte juridice de la data adoptării actului administrativ.
    Articolul 30. Căile de atac
    (1) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ asupra acţiunii judecate în fond poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărîrii integrale, în cazul în care acţiunea este judecată în lipsa părţii, dacă legea nu dispune altfel.
    (2) Recursul suspendă executarea hotărîrii.
    (3) Recursul se judecă în condiţiile Codului de procedură civilă.
    (4) Hotărîrile irevocabile ale instanţei de contencios administrativ pot fi contestate în condiţiile Codului de procedură civilă.
    [Art.30 al.(4) în redacţia LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    [Art.30 al.(4) modificat prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    Articolul 31. Titlul executoriu
    Hotărîrile judecătoreşti irevocabile, adoptate în condiţiile prezentei legi, constituie titluri executorii.
    Articolul 32. Executarea hotărîrii
    (1) Instanţa de contencios administrativ care a adoptat hotărîrea în fond, în termen de 3 zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilă, trimite o copie a hotărîrii pîrîtului pentru executare şi alta - instanţei de drept comun de la sediul pîrîtului pentru controlul executării hotărîrii şi, în caz de necesitate, pentru executare silită.
    (2) Hotărîrea se execută în termenul stabilit în dispozitivul ei, iar în cazul în care termenul nu este stipulat - în cel mult 30 de zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilă.
    (3) În cazul neexecutării în termen a hotărîrii, conducătorul autorităţii publice în a cărei sarcină a fost pusă executarea acesteia poate fi tras la răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Art.32 al.(3) în redacţia LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    [Art.32 al.(4) - (5) excluse prin LP726-XV din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1229]
    Articolul 33. Acţiune în regres
    Conducătorul autorităţii publice poate înainta în instanţa de drept comun o acţiune în regres împotriva funcţionarului public vinovat de neexecutarea hotărîrii instanţei de contencios administrativ.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 34
    (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.
    (2) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său printr-un act administrativ în vigoare, emis anterior intrării în vigoare a prezentei legi, este în drept să se adreseze autorităţii publice emitente sau organului ierarhic superior al acesteia pentru reexaminarea actului respectiv în condiţiile prezentei legi.
    (3) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 3 luni de la data publicării.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă capitolele douăzeci şi doi - douăzeci şi cinci din Codul de procedură civilă, precum şi orice dispoziţii ale acestuia care contravin prezentei legi.
    (5) Pricinile aflate pe rol în instanţele de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor judeca potrivit normelor aplicabile la momentul sesizării instanţei.
    (6) Pînă la înfiinţarea la curţile de apel şi la Curtea Supremă de Justiţie a colegiilor de contencios administrativ, pricinile în materie de contencios administrativ vor fi judecate de complete de contencios administrativ desemnate de preşedintele instanţei respective.
    [Art.34 al.(6) modificat prin LP236-XV din 05.06.03, MO126/27.06.03 art.517]
    (7) Guvernul:
    va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

    Chişinău, 10 februarie 2000.
    Nr. 793-XIV.


Anexă

L I S T A
persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic
sau public deosebit,
care sînt exceptate de la adresarea în instanţa
de contencios administrativ
    1. Preşedintele Republicii Moldova
    2. Preşedintele Parlamentului, vicepreşedintele Parlamentului
    3. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul comisiei permanente a Parlamentului
    4. Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul, viceministrul
    5. Preşedintele, vicepreşedintele, judecătorul instanţei judecătoreşti
    6. Judecătorul Curţii Constituţionale
    7. Preşedintele, membrul Consiliului Superior al Magistraturii
    8. Preşedintele, membrul Curţii de Conturi
    9. Procurorul General, prim-adjunctul Procurorului General, adjunctul Procurorului General
    1
0. Directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    11. Guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei
    12. Preşedintele, membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    13. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul, membrul Comisiei Electorale Centrale
    14. Secretarul general al Guvernului şi secretarul general adjunct al Guvernului
    15. Şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi adjunctul său
    16. Directorul, directorul adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, al Agenţiei „Moldsilva”, al Agenţiei Rezerve Materiale, al Agenţiei Turismului
    17. Directorul, directorul adjunct al Biroului Naţional de Statistică, al Biroului Relaţii Interetnice
   
19. Directorul, directorul adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie
    20. Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentantul permanent şi trimisul – şef al misiunii diplomatice, consulul general
    21. Directorul general, directorul, directorul general adjunct, directorul adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    22. Preşedintele, vicepreşedintele, membrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    23. Directorul Centrului pentru Drepturile Omului, avocatul parlamentar
    24. Consilierul Preşedintelui Republicii Moldova, consilierul Preşedintelui Parlamentului, consilierul Prim-ministrului.
    [Anexa modificată prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
    [Anexa modificată prin HCC29 din 21.12.10, MO1-4/07.01.11 art.1; în vigoare 21.12.10]
    [Anexa modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Anexa modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Anexa modificată prin LP95 din 21.05.10, MO98-99/15.06.10 art.295]