LPM190/2003
ID intern unic:  312796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 190
din  08.05.2003
cu privire la veterani
Publicat : 16.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 84-86     art Nr : 392
    LP105-XVI din 04.05.06, MO79-82/26.05.06 art.343
    LP283-XVI din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124
    LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47
    LP361-XV din 05.11.04, MO212-217/26.11.04 art.947
    LP65-XV din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „sistemul penitenciar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „sistemul administrației penitenciare” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19
    În textul legii, sintagma „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, cuvintele „invalizi de război” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului” prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    În cuprinsul Legii sintagma “Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte statutul juridic al veteranilor cetăţeni ai Republicii Moldova, reglementează drepturile şi garanţiile economice şi sociale ale acestora în scopul creării condiţiilor pentru un trai decent, participării veteranilor în activitatea publică, precum şi în scopul sprijinirii activităţii societăţilor de veterani.
    Articolul 2. Legislaţia cu privire la veterani
    (1) Legislaţia cu privire la veterani are la bază Constituţia Republicii Moldova şi se constituie din prezenta lege, alte legi şi acte normative.
    (2) În cazul în care prevederile prezentei legi contravin prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.
    Articolul 3. Politica socială a statului cu privire la veterani
    Politica socială a statului prevede asigurarea necesităţilor vitale ale veteranilor prin:
    a) acordarea de drepturi şi garanţii, realizarea măsurilor care le garantează sănătatea şi bunăstarea, asistenţa medicală, precum şi serviciile sociale necesare;
    b) asigurarea cu pensii şi indemnizaţii, indexate periodic în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) acordarea prestaţiilor sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
[Art.3 lit.c) modificată prin LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    Articolul 4. Formele de protecţie socială a veteranilor
    Protecţia socială a veteranilor se efectuează atît prin forme neinstituţionalizate, cu asigurarea drepturilor materiale, cît şi prin forme instituţionalizate, cu oferirea serviciilor sociale.
    Articolul 5. Documentele care atestă drepturile veteranilor
    Drepturile veteranilor se realizează la prezentarea de către aceştia a legitimaţiei de veteran. Modul de atribuire a statutului de veteran şi de eliberare a legitimaţiilor se stabileşte de către Guvern.
Capitolul  II
CATEGORIILE DE VETERANI
    Articolul 6. Noţiunea de veteran şi categoriile de veterani
    (1) Veterani se consideră cetăţenii Republicii Moldova care prin munca lor conştiincioasă de durată într-un domeniu de activitate sau prin serviciul militar ireproşabil au meritat recunoştinţa statului şi a societăţii.
    (2) Se stabilesc următoarele categorii de veterani:
    a) veterani de război;
    b) veterani ai muncii;
    c) veterani ai serviciului militar;
    d) veterani ai organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administrației penitenciare.
    [Art.6 al.(2), lit.d) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    [Art.6 al.(2), lit.d) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.6 al.(2), lit.d) modificată prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    Articolul 7. Veteranii de război
    (1) Veterani de război se consideră persoanele care au participat la acţiunile de luptă în cel de-al doilea război mondial, la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state şi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau care au asigurat unităţile militare ale armatei active în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, precum şi persoanele care şi-au îndeplinit serviciul militar sau au lucrat în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial şi au fost decorate cu ordine sau medalii ale fostei U.R.S.S. pentru serviciu ireproşabil şi muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al doilea război mondial.
    (2) Veterani de război sînt recunoscuţi:
    1) participanţii la război:
    a) militarii care şi-au satisfăcut serviciul în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare, care în timpul celui de-al doilea război mondial sau în timpul altor acţiuni de luptă pentru apărarea fostei U.R.S.S. se aflau în componenţa armatei active, precum şi persoanele care au activat în detaşamentele de partizani;
    b) militarii care au participat la cel de-al doilea război mondial în cadrul armatei romîne şi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
    c) angajaţii civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne şi ai organelor securităţii de stat ale fostei U.R.S.S., care în timpul celui de-al doilea război mondial au ocupat funcţii conform statelor în subunităţi, unităţi militare, state majore şi instituţii militare din componenţa armatei active;
    d) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial s-au aflat în componenţa subunităţilor, unităţilor militare, statelor majore şi instituţiilor militare ale armatei active şi flotei ca fii (discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;
    e) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial au participat la acţiunile militare împotriva Germaniei fasciste desfăşurate pe teritoriile altor state, aflîndu-se în componenţa detaşamentelor de partizani, în organizaţiile  de ilegalişti şi în alte formaţiuni antifasciste;
    f) persoanele participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorii organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorii din aceste categorii, care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora. Lista statelor, oraşelor, teritoriilor şi perioadele acţiunilor de luptă la care au participat cetăţeni ai Republicii Moldova este anexată la prezenta lege;
    g) militarii aflaţi în serviciul activ, rezerviştii chemaţi la concentrare, voluntarii şi colaboratorii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administrației penitenciare, incluşi în efectivul unităţilor militare şi structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarii, colaboratorii organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administrației penitenciare şi persoanele civile delegate în aceste unităţi în vederea îndeplinirii unor misiuni speciale în scopul asigurării eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
   
[Art.7 al.(2) pct.1), lit.g) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    [Art.7 al.(2) pct.1), lit.g) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.7 al.(2) pct.1), lit.g) modificată prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    2) persoanele asimilate participanţilor la război:
    a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), şi angajaţii civili, decoraţi cu ordine şi medalii pentru serviciu militar impecabil, care şi-au îndeplinit serviciul militar în perioada 22 iunie 1941-3 septembrie 1945 în unităţi militare, instituţii militare, instituţii de învăţămînt militar, ce nu făceau parte din armata activă;
    b) persoanele care s-au aflat în oraşul Sankt-Petersburg (Leningrad) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944), decorate cu insigna "Locuitor al oraşului Leningrad în blocadă" sau cu medalia "Pentru apărarea Leningradului";
    [Art.7 al.(2) pct.2), lit.a)-b) în redacţia LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
    c) persoanele decorate cu ordine sau medalii pentru muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al doilea război mondial, care în perioada 22 iunie 1941 - 9 mai 1945 au lucrat în spatele frontului cel puţin 6 luni, cu excepţia perioadelor de lucru pe teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.;
    d) persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    e) foştii deţinuţi ai lagărelor de concentrare, ghetourilor şi altor locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi aliaţii ei, în perioada celui de-al doilea război mondial.
    [Art.7 al.(2) pct.2), lit.e) modificată prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
    Articolul 8. Invalizii de război
    (1) Invalizi de război se consideră persoanele a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în perioada celui de-al doilea război mondial sau a acţiunilor de luptă în timp de pace.
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (2) Sînt recunoscuți drept persoane cu dizabilități de pe urma războiului:
    [Art.8 al.(2) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), care şi-au îndeplinit serviciul militar (inclusiv fiii (discipolii) regimentului sau elevii marinari) ori s-au aflat temporar în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare ce făceau parte din armata activă, partizanii, muncitorii şi funcţionarii care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul celui de-al doilea război mondial în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, în sectoarele din apropierea frontului ale căilor ferate, drumurilor auto, la construirea aliniamentelor de apărare, bazelor maritime militare, aerodromurilor;
   
[Art.8 al.(2), lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    b) persoanele din corpul de comandă şi soldaţii din organele afacerilor interne, din Centrul Naţional Anticorupţie, din sistemul administrației penitenciare şi colaboratorii organelor securităţii statului, care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă;
   
[Art.8 al.(2), lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.8 al.(2), lit.b) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    [Art.8 al.(2), lit.b) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.8 al.(2), lit.b) modificată prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    c) persoanele care
au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
   
[Art.8 al.(2), lit.c) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    d) militarii care au participat la acţiunile de luptă şi persoanele care au deservit contingente militare active aflate în alte state şi care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul acţiunilor de luptă;
   
[Art.8 al.(2), lit.d) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    e) persoanele participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau  a unei afecţiuni contractate în timpul acţiunilor de luptă.
   
[Art.8 al.(2), lit.e) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 9. Veteranii muncii
    Veterani ai muncii sînt considerate persoanele care au fost decorate cu ordine şi medalii sau care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale  fostei U.R.S.S. ori de distincţii departamentale şi au realizat o vechime în muncă de cel  puţin 30 de ani femeile şi 35 de ani bărbaţii.
    Articolul 10. Veteranii serviciului militar
    Veterani ai serviciului militar se consideră militarii Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi ai Forţelor Armate ale fostei U.R.S.S., inclusiv cei trecuţi în rezervă sau în retragere, care au fost decoraţi cu ordine şi medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. ori de distincţii departamentale şi care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu sau pentru limită de vîrstă, precum şi militarii care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul executării serviciului militar, conform legislaţiei.
    [Art.10 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.10 în redacţia LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    Articolul 11. Veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional
                          Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului
                          administrației penitenciare
    [Art.11 titlul modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Veterani ai organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administrației penitenciare se consideră persoanele care au fost decorate cu ordine şi medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. sau de distincţii departamentale şi care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu sau pentru limită de vîrstă în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.
   
[Art.11 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.11 modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    [Art.11 modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.11 modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    Articolul 12. Alte categorii de persoane care cad sub incidenţa prezentei
                          legi
    (1) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra familiilor militarilor, persoanelor participante la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state, precum şi asupra familiilor persoanelor participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, care au căzut pe cîmpul de luptă (au dispărut fără veste) sau au decedat în urma rănirii, contuziei sau schilodirii în timpul apărării Patriei ori exercitării atribuţiilor de serviciu, precum şi în urma unei afecţiuni contractate pe front sau pe teritoriul altor state.
    [Art.12 al.(2) abrogat prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
   
[Art.12 al.(2) modificat prin LP55 din 29.03.18, MO142-148/04.05.18 art.281; în vigoare 01.06.18]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP187 din 10.10.13, MO243-247/01.11.13 art.689]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP33 din 07.03.13, MO64-68/29.03.13 art.209]
Capitolul III
PROTECŢIA SOCIALĂ A VETERANILOR
    Articolul 13. Conţinutul protecţiei sociale a veteranilor
    Protecţia socială a veteranilor presupune realizarea unui sistem de măsuri pentru crearea condiţiilor care le-ar asigura bunăstarea economică şi confortul moral, le-ar acorda drepturi şi facilităţi suplimentare exprimate prin:
    a) acordarea alocaţiilor lunare de stat în condiţiile Legii nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie;
    [Art.13 lit.a) în redacția LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.13 lit.b) abrogată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    c) acordarea indemnizaţiilor prevăzute de lege;
   
c1) acordarea indemnizaţiilor, în cuantum de 50 la sută din mărimea stabilită de Guvern, unor categorii de veterani şi membrilor familiilor lor pentru construcţia unei case individuale ori locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea spaţiului locativ, cu excepţia persoanelor care au fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sînt persoanele care, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate. Modul de acordare şi mărimea indemnizaţiilor se stabilesc de Guvern;
    [Art.13 lit.c1) introdusă prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    c2) acordarea indemnizaţiilor unor categorii de veterani şi membrilor familiilor lor care nu şi-au realizat dreptul la asigurarea cu spaţiu locativ, la credite preferenţiale şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare, în modul stabilit de Guvern;
    [Art.13 lit.c2) introdusă prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.14]
    d) acordarea, procurarea, construirea şi întreţinerea locuinţelor;
    e) acordarea de servicii protetico-ortopedice şi tratament balneosanatorial, asigurarea cu medicamente şi articole cu destinaţie medicală;
    f) asistenţa medicală în conformitate cu volumul asistenţei medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    g) asigurarea cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat şi insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie şi toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;
    h) servicii de deservire şi asistenţă socială;
    i) servicii de telecomunicaţie, culturale şi accesul la complexele sportive;
    j) plasarea în cîmpul muncii, formarea profesională, reciclarea şi asigurarea unor condiţii adecvate de muncă;
    k) asigurarea călătoriei în mijloacele de transport în comun;
    l) eliberarea şi schimbarea legitimaţiilor.
    Articolul 14. Măsurile de protecţie socială a veteranilor de război
    (1) Veteranii de război au dreptul la:
    a) alocaţii lunare de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   
[Art.14 al.(1), lit.a) modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    a1) ajutor material anual în ajunul zilei de 9 mai, în cuantum de 10 000 de lei – participanţilor la cel de-al doilea război mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)–e) şi în cuantum de 5000 de lei –persoanelor asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)–c) şi e) şi persoanelor antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial;
    [Art.14 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP81 din 30.04.15, MO115-123/15.05.15 art.209; în vigoare 15.05.15]
    [Art.14 al.(1), lit.b) abrogată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    c) o călătorie (tur-retur) pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie ori o călătorie gratuită la doi ani sau o compensaţie nominativă pentru călătoria cu transportul urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), care se acordă la locul de reşedinţă de către autorităţile administraţiei publice locale din contul bugetului respectiv. Prevederea în cauză nu se extinde asupra persoanelor specificate la art.7 alin.(2) pct.1) lit.g);
   d) călătorie gratuită cu toate mijloacele de transport urban de pasageri (cu excepţia taximetrelor), cu transportul auto în comun (cu excepţia taximetrelor), iar în localităţile săteşti - în limitele unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi cu transportul  feroviar sau auto pe rutele suburbane;
    e) facilităţi fiscale conform prevederilor Codului fiscal;
    f) asistenţă medicală în conformitate cu volumul asistenţei medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi la asigurare cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat şi insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie şi toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;
   
f1) servicii de protezare dentară pentru veteranii celui de-al doilea război mondial, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern;
    [Art.14 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP81 din 30.04.15, MO115-123/15.05.15 art.209; în vigoare 15.05.15]
    g) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip;
   
[Art.14 al.(1), lit.g) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    h) asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitare;
    i) protezare ortopedică şi asigurare cu articole protetico-ortopedice şi aparate auditive;
   
[Art.14 al.(1), lit.i) modificată prin LP81 din 30.04.15, MO115-123/15.05.15 art.209; în vigoare 15.05.15]
    j) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă conform legislaţiei în vigoare;
    k) plasare prioritară în instituţiile sociale, iar persoanele singure - la deservire la domiciliu;
    l) prioritate la beneficierea de servicii în instituţiile de deservire socială, de alimentaţie publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de exploatare a spaţiului locativ şi în transportul interurban;
    m) concediu de odihnă în perioada convenabilă, precum şi la concediu suplimentar neplătit pe un termen de pînă la 2 săptămîni;
    n) formare profesională şi reciclare gratuită în sistemul de stat prin intermediul oficiilor pentru utilizarea forţei de muncă de la locul de trai;
    o)  asigurarea accesului liber în centrele speciale de reabilitare sau în complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;
    p) vizitarea gratuită a Muzeului Naţional de Arte Plastice, Muzeului Naţional de Istorie, Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeului Armatei Naţionale;
    r) prioritate la înscrierea în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de construcţie şi exploatare a garajelor colective, a staţiilor de parcare şi deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovărăşirile pomilegumicole, la achiziţionarea materialelor pentru construcţia de locuinţe individuale şi căsuţe de vară;
    s) prioritate la beneficierea de servicii de telefonie, inclusiv la instalarea  telefonului cu o reducere a taxei de 20%, achitarea plăţilor de abonament telefonic şi pentru convorbiri locale cu o reducere de 50%;
    t) indemnizaţie în caz de deces, în mărimea stabilită de Guvern;
    u) organizarea pentru Eroii Uniunii Sovietice şi persoanele decorate cu ordinul "Slava" de toate gradele, "Ordinul Republicii" şi Ordinul "Ştefan cel Mare" a funeraliilor gratuite, cu onoruri militare şi instalarea pietrelor funerare pe morminte, iar pentru ceilalţi participanţi la război - cu o reducere de 50% din costul funeraliilor;
    v)  reduceri de 50% la folosirea parcărilor auto, cu acordul proprietarilor acestora.
    (2) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) (parţial), f1) şi i) vor fi suportate din bugetul de stat. Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a1) vor fi suportate din mijloacele Fondului de susținere a populației.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.14 al.(2) în redacția LP81 din 30.04.15, MO115-123/15.05.15 art.209; în vigoare 15.05.15]
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    (3) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.c) (parţial) şi u) (parţial) vor fi suportate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    (4) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit. j), n) şi t) vor fi suportate din  bugetul asigurărilor sociale de stat, iar în cazurile prevăzute de lege - de la bugetul de stat.
    [Art.14 al.(4) modificat prin LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47]
    [Art.14 al.(4) modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    (5) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin.(1) lit.g) pentru veteranii de război sînt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de Guvern.
    [Art.14 al.(5) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.14 al.(5) introdus prin LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47; al.(5)-(6) devin (6)-(7)]
    (6) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.d), s) şi v) vor fi suportate de patroni sau furnizorii de servicii.
   
[Art.14 al.(6) modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    (7) Cheltuielile legate de acordarea, în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, a prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.f) pentru veteranii pensionari, şomeri care beneficiază de ajutorul de şomaj, persoane cu dizabilități neangajate, vor fi suportate de la bugetul de stat.
   
[Art.14 al.(7) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.14 al.(7) modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]  
    Articolul 15. Măsurile de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi de
                         pe urma războiului
    (1) Invalizii de război au dreptul la:
    a) alocaţii lunare de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   
a1) ajutor material anual în ajunul zilei de 9 mai, în mărime de 10000 de lei – pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma celui de-al doilea război mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a), precum și persoanelor care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial;
    [Art.15 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]
    [Art.15 al.(1), lit.b) abrogată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    c) o călătorie (tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. sau la o compensaţie nominativă pentru călătoria cu transportul urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), care se acordă la locul de reşedinţă de către autorităţile administraţiei publice locale din contul bugetului respectiv. De acest drept beneficiază şi persoana care însoţeşte o persoană cu dizabilităţi severe. Prevederile prezentei litere nu se extind asupra persoanelor specificate la art.7 alin.(2) pct.1) lit.g);
   
[Art.15 al.(1), lit.c) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
   d) călătorie gratuită cu toate mijloacele de transport urban de pasageri (cu excepţia taximetrelor), cu transportul auto în comun (cu excepţia taximetrelor), iar în localităţile săteşti - în limitele unităţii administrativ-teritoriale în care este situată localitatea respectivă, precum şi cu transportul feroviar sau auto pe rutele suburbane;
    e) facilităţi fiscale conform prevederilor Codului fiscal;
    f) asistenţă medicală în conformitate cu volumul asistenţei medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi la asigurare cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat şi insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie şi toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;
    g) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată în an în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de tratament, la o compensaţie bănească o dată la doi ani, în condiţiile stabilite de Guvern;
   
[Art.15 al.(1), lit.g) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
g1) persoanele cu dizabilităţi severe de pe urma războiului care, potrivit concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, necesită ajutor permanent din partea altei persoane au dreptul o dată pe an la însoţitor în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi în alte instituţii de acest tip, în condiţiile stabilite de către Guvern;
    [Art.15 al.(1), lit.g1) introdusă prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    h) asigurare gratuită cu  proteze, cîrje, ghete ortopedice, cărucioare, aparate auditive şi implanturi cardiace;
    i) protezare ortopedică gratuită şi asigurare cu articole protetico-ortopedice gratuite;
    j) asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitare;
    k) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă conform legislaţiei în vigoare;
    l) plasare prioritară în instituţiile  sociale sau deservire la  domiciliu;
    m) prioritate la beneficierea de servicii în instituţiile de deservire socială, de alimentaţie publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de exploatare a spaţiului locativ şi în transportul interurban;
    n) concediu de odihnă în perioada convenabilă, precum şi la concediu suplimentar neplătit pe un termen de pînă la 2 săptămîni;
    o) formare profesională, reciclare gratuită în sistemul de stat prin intermediul oficiilor de utilizare a forţei de muncă de la locul de trai şi la plasare prioritară  în cîmpul muncii în corespundere cu gradul de pregătire şi concluzia expertizei medico-sociale;
    p) asigurare a accesului liber în centrele speciale de reabilitare sau în complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;
    r) vizitare gratuită a Muzeului Naţional de Arte Plastice, Muzeului Naţional de Istorie, Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeului Armatei Naţionale;
    s) prioritate la înscrierea în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de construcţie şi exploatare a garajelor colective, a staţiilor de parcare şi deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovărăşirile pomilegumicole, la achiziţionarea materialelor pentru construcţia de locuinţe individuale şi căsuţe de vară. Garajele, staţiile pentru parcarea mijloacelor de transport ale persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului care, conform prescripţiilor medicale, dispun de transport se construiesc, de regulă, în apropierea domiciliului acestor persoane;
    t) prioritate la beneficierea  de servicii de telefonie, inclusiv la instalarea gratuită a telefonului, reducerea cu 50 % a plăţii de abonament telefonic, stabilirea limitei lunare de 750 minute la convorbirile locale;
    u) asigurare prioritară cu spaţiu locativ în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    v) indemnizaţie în caz de deces, în mărimea stabilită de Guvern;
    w) organizarea pentru Eroii Uniunii Sovietice şi persoanele decorate cu ordinul "Slava" de toate gradele, "Ordinul Republicii" şi Ordinul "Ştefan cel Mare" a funeraliilor gratuite, cu onoruri militare şi instalarea pietrelor funerare pe morminte, iar pentru celelalte persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului - cu o reducere de 50% din costul funeraliilor;
    [Art.15 al.(1), lit.w) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    x) reduceri de 50% la folosirea parcărilor auto, cu acordul proprietarilor acestora.
    (2) Măsurile de protecţie socială prevăzute de prezentul articol se extind şi asupra militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi soldaţilor din organele afacerilor interne, din sistemul administrației penitenciare şi asupra colaboratorilor organelor securităţii statului, care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    (3) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.a), c) (parţial), h) şi i) vor fi suportate din bugetul de stat.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    (31) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a1) sînt suportate de Fondul de susţinere a populaţiei.
    [Art.15 al.(31) introdus prin LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]
    (4) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.c) (parţial) şi w) (parţial) vor fi suportate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    (5) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit. k), o) şi v) vor fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar în cazurile prevăzute de lege - de la bugetul de stat.
    [Art.15 al.(5) modificat prin LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47]
    (6) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin. (1) lit. g) şi g1) sînt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de către Guvern.
    [Art.15 al.(6) în redacția LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.15 al.(6) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.15 al.(6) introdus prin LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47; al.(6)-(7) devin (7)-(8)]
    [Art.15 al.(5) modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    (7) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.d), t) şi x) vor fi suportate de patron sau de furnizorul de servicii.
    (8) Cheltuielile legate de acordarea, în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.f) pentru veteranii pensionari, şomeri care beneficiază de ajutorul de şomaj, persoane cu dizabilități neangajate, vor fi suportate de la bugetul de stat.
    [Art.15 al.(8) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.15 al.(8) modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.15 al.(7) modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    Articolul 16. Măsurile de protecţie socială a veteranilor muncii
    (1) Veteranii muncii au dreptul la:
    a) facilităţi fiscale conform prevederilor Codului fiscal;
    b) asistenţă medicală în conformitate cu volumul asistenţei medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi la asigurare cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat şi insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie şi toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;
    c) bilete de tratament sanatorial, cu excepţia persoanelor angajate şi a celor care desfăşoară activitate de antreprenoriat de diferite forme, o dată la trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip, în condiţiile stabilite de Guvern. Acest drept se extinde şi asupra persoanelor care au realizat o vechime în muncă de cel puţin 35 de ani femeile şi 40 de ani bărbaţii şi care nu cad sub incidenţa articolului 9;
   
[Art.16 al.(1), lit.c) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.16 al.(1), lit.c) modificată prin LP361-XV din 05.11.04, MO212/26.11.04 at.947]
    d) asigurare gratuită, conform prescripţiilor medicale, cu proteze, cîrje, ghete ortopedice, cărucioare;
    e) asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitare;
    f) plasare  prioritară în instituţiile sociale, iar persoanele singure - la deservire la domiciliu;
    g) prioritate la beneficierea de servicii în instituţiile de deservire socială, de alimentaţie publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de exploatare a spaţiului locativ;
    h) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă conform legislaţiei în vigoare;
    i) formare profesională şi reciclare în sistemul de stat prin intermediul oficiilor de utilizare a forţei de muncă de la locul de trai;
    j) asigurare a accesului  liber în centrele speciale de reabilitare sau în complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;
    k) vizitarea gratuită a Muzeului Naţional de Arte Plastice, Muzeului Naţional de Istorie, Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeului Armatei Naţionale;
    l) prioritate la înscriere în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de construcţie şi exploatare a garajelor colective, a staţiilor de parcare şi deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovărăşirile pomilegumicole, la achiziţionarea materialelor pentru construcţia de locuinţe individuale şi căsuţe de vară;
    m) indemnizaţie în caz de deces, în mărimea stabilită de Guvern.
    (2) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.d) vor fi suportate din bugetul de stat.
    (3) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit. h), i) şi  m) vor fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47]
    (4) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin.(1) lit.c) pentru veteranii muncii sînt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de Guvern.
    [Art.16 al.(4) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.16 al.(4) introdus prin LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47; al.(4) devine (5)]
    (5) Cheltuielile legate de acordarea, în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a prestaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.b) pentru veteranii pensionari, şomeri care beneficiază de ajutorul de şomaj, persoane cu dizabilități neangajate, vor fi suportate de la bugetul de stat.
    [Art.16 al.(5) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.16 al.(5) modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.16 al.(4) modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    Articolul 17. Măsurile de protecţie socială a veteranilor serviciului militar,
                          veteranilor din organele afacerilor interne
, veteranilor Centrului
                          Naţional Anticorupţie, veteranilor din organele securităţii
                          statului şi a veteranilor sistemului administrației penitenciare
    [Art.17 titlul modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Măsurile de protecţie socială a veteranilor serviciului militar, veteranilor din organele afacerilor interne, veteranilor Centrului Naţional Anticorupţie, veteranilor din organele securităţii statului şi a veteranilor sistemului administrației penitenciare se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul ieşirii la pensie pentru vechime în muncă sau la împlinirea vîrstei care le dă dreptul la pensie pentru limită de  vîrstă, veteranii menţionaţi obţin şi drepturile stabilite pentru veteranii muncii.
   
[Art.17 modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    [Art.17 modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.17 modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    Articolul 18. Măsurile de protecţie socială a altor categorii de persoane
                         care cad sub incidenţa prezentei legi
    (1) Copiii ai căror părinţi şi-au pierdut viaţa sau capacitatea de muncă ori au dispărut fără veste în timpul acţiunilor de luptă sînt înmatriculaţi în instituţii preşcolare, şcoli-internat şi alte instituţii similare şi sînt întreţinuţi din contul statului în funcţie de capacitatea şi situaţia financiară a instituţiei respective, la decizia autorităţilor administraţiei publice locale. Înmatricularea acestor copii în instituţiile de învăţămînt superior se efectuează în bază de concurs, în limitele planului de înmatriculare aprobat. Cota acestei categorii în planul de înmatriculare este stabilită de legislaţia în vigoare.
    (2) Soţii supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie sau soţii persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate, dacă nu s-au recăsătorit, precum şi copiii acestora pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după această vîrstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la terminarea studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, au dreptul la:
   
[Art.18 al.(2) modificat prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.18 al.(2), lit.a) abrogată prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.18 al.(2), lit.a) modificată LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    b) facilităţi fiscale conform prevederilor Codului fiscal;
    c) asigurarea o dată la trei ani cu bilete de tratament sanatorial în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip, în condiţiile stabilite de Guvern;
   
[Art.18 al.(2), lit.c) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    d) prioritate la înscriere în cooperativele de construcţie a locuinţelor;
    e) reparaţia curentă a caselor (locuinţelor) care aparţin familiilor militarilor şi colaboratorilor organelor securităţii statului căzuţi la datorie;
   
[Art.18 lit.e) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    f) plasare prioritară în instituţiile sociale sau deservire socială la domiciliu.
   
(21) Categoriei de persoane specificate la art. 21 alin. (3) i se stabileşte alocația lunară pentru merite deosebite față de stat, indiferent de faptul dacă sînt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat.
    [Art.18 al.(21) introdus prin LP55 din 29.03.18, MO142-148/04.05.18 art.281; în vigoare 01.06.18]
   
(22) Membrilor familiilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie sau ale persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate li se acordă dreptul la alocaţii lunare de stat în condiţiile Legii nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
    [Art.18 al.(22) introdus prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    (3) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin. (2) lit. c) şi cheltuielile ce țin de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (22) vor fi suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de către Guvern.
    [Art.18 al.(3) în redacția LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    (4) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(2) lit.e) vor fi suportate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, pornind de la posibilităţile reale.
    Articolul 19. Finanţarea măsurilor de protecţie socială a veteranilor
    Finanţarea măsurilor de protecţie socială a veteranilor prevăzute de prezenta lege se asigură din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, patronilor, furnizorilor de servicii şi din alte surse, a căror utilizare nu contravine legislaţiei în vigoare.
    Articolul 20. Facilităţi suplimentare
    (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să stabilească, din contul mijloacelor unităţilor administrativ-teritoriale respective, în limita posibilităţilor, facilităţi suplimentare pentru veterani, inclusiv compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale.
   
[Art.20 al.(1) modificat prin LP81 din 30.04.15, MO115-123/15.05.15 art.209; în vigoare 15.05.15]
    (2) Agenţilor economici care efectuează acte de binefacere pentru veterani li se acordă facilităţi fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul IV
ALOCAŢII DE STAT PENTRU MERITE DEOSEBITE
FAŢĂ DE STAT
    [Capitolul IV titlul modificat prin LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    Articolul 21. Alocaţii de stat pentru merite deosebite faţă de stat
   
[Art.21 titlul în redacția LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    (1) Se instituie alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat după cum urmează:
    a) alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat (în continuare – alocaţie nominală);
    b) alocaţie lunară pentru merite deosebite faţă de stat pentru soţia/soţul sau mama/tatăl persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare” (în continuare – alocaţie pentru merite deosebite).
   
[Art.21 al.(1) în redacția LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    (2)
Au dreptul la alocaţie nominală beneficiarii de pensii, stabilite conform legislației naționale, şi beneficiarii de alocaţii sociale de stat, stabilite conform Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, încadraţi în următoarele categorii:
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP198 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.622; în vigoare 01.01.19]
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
   
[Art.21 al.(2) modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    a) persoanele decorate cu distincţii de stat în temeiul Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la  distincţiile de stat ale Republicii Moldova;
    b) persoanele decorate cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S. echivalate cu distincţiile de stat ale Republicii Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S.;
    [Art.21 al.(2), lit.c) abrogată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
   
(3) Au dreptul la alocaţie pentru merite deosebite soţia/soţul, cetățeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau ordinul „Ştefan cel Mare” cu care, la data decesului acesteia, s-a aflat în relaţii de căsătorie sau mama/tatăl, cetățeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau ordinul „Ştefan cel Mare”. Alocaţia pentru merite deosebite se stabileşte şi se plăteşte soţiei ori soţului, după caz, iar în lipsa acestora – unuia dintre părinţii persoanei decorate post-mortem. În cazul părinţilor aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit se împarte, la cerere, între ei în părţi egale.
    [Art.21 al.(3) în redacția LP55 din 29.03.18, MO142-148/04.05.18 art.281; în vigoare 01.06.18]
    [Art.21 al.(3) în redacția LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    [Art.21 al.(3) introdus prin LP120 din 02.06.16, MO184-192/01.07.16 art.393; în vigoare 01.09.16]
   
Articolul 22. Cuantumurile alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă
                         de stat
    [Art.22 titlul în redacția LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    [Art.22 titlul în redacția LP158 din 01.07.16, MO232-244/29.07.16 art.498; în vigoare 01.07.16]
    (1) Alocaţia nominală se stabileşte în următoarele cuantumuri:
    a) persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice şi celor decorate cu cruci sau medalii – 50 de lei;
    [Art.22 al.(1), lit.a) modificată prin LP198 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.622; în vigoare 01.01.19]
    b) persoanelor decorate cu ordine, cu excepţia persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare” sau „Slava Muncii” de clasele I, II şi III ori persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 100 de lei;
    [Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    c) persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice, celor decorate cu cruci, medalii şi ordine – 100 de lei;
    [Art.22 al.(1), lit.c) modificată prin LP198 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.622; în vigoare 01.01.19]
    d) persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare” sau „Slava Muncii” de clasele I, II şi III ori persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 500 de lei;
    [Art.22 al.(1), lit.d) modificată prin LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    e) soției/soțului sau mamei/tatălui persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” și ordinul „Ștefan cel Mare” – 500 de lei. Alocația nominală se plătește soției ori soțului, după caz, iar în lipsa acestora – mamei persoanei decorate post-mortem. În lipsa soției/soțului și a mamei, alocația nominală se plătește tatălui.
     [Art.22 al.(1), lit.e) introdusă prin LP120 din 02.06.16, MO184-192/01.07.16 art.393; în vigoare 01.09.16]
    [Art.22 al.(1) în redacția LP158 din 01.07.16, MO232-244/29.07.16 art.498; în vigoare 01.07.16]
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP187 din 10.10.13, MO243-247/01.11.13 art.689]
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP33 din 07.03.13, MO64-68/29.03.13 art.209]
    (11) Alocaţia prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. b) se stabilește în cuantum de 500 de lei. Alocaţia pentru merite deosebite se stabileşte şi se plăteşte pentru fiecare persoană decorată post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare”.
    [Art.22 al.(11) introdus prin LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    [Art.22 modificat prin LP187 din 10.10.13, MO243-247/01.11.13 art.689]
    [Art.22 modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    [Art.22 modificat prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    [Art.22 modificat prin LP105-XVI din 04.05.06, MO79-82/26.05.06 art.343]
    [Art.22 modificat prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
    [Art.22 modificat prin LP65 din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304] 
    Articolul 23. Organele cu drept de stabilire a alocaţiilor de stat pentru
                          merite deosebite faţă de stat
   
[Art.23 titlul în redacția LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    (1) Alocaţiile de stat pentru merite deosebite faţă de stat se stabilesc de către organele de asigurări sociale de stat, la prezentarea actelor ce confirmă dreptul la alocaţie.
   
[Art.23 al.(1) modificat prin LP55 din 29.03.18, MO142-148/04.05.18 art.281; în vigoare 01.06.18]
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47; în vigoare 02.04.04]
    [Art.23 al.(2) abrogat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    Articolul 24. Modul de stabilire şi de plată a alocaţiilor de stat pentru
                         merite deosebite faţă de stat
    (1) Modul de stabilire şi de plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, precum şi de confirmare a dreptului la alocaţie, se stabileşte de către Guvern.
    (2) Alocaţiile nominale se stabilesc de la data depunerii cererii cu toate actele necesare, dar nu mai devreme de data stabilirii pensiei sau alocaţiei sociale de stat.
    [Art.24 al.(2) în redacția LP55 din 29.03.18, MO142-148/04.05.18 art.281; în vigoare 01.06.18]
   
(21) Alocaţiile pentru merite deosebite, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), se stabilesc de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
    [Art.24 al.(21) introdus prin LP55 din 29.03.18, MO142-148/04.05.18 art.281; în vigoare 01.06.18]
    (3) Pentru persoanele care au beneficiat anterior de majorări la pensie pentru merite deosebite faţă de stat, alocaţia nominală se stabileşte începînd cu data de 1 mai 2003.
    (4) Alocaţiile de stat pentru merite deosebite faţă de stat stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc din mijloacele bugetului de stat de către organele de asigurări sociale de stat.
    [Art.24 al.(4) în redacția LP55 din 29.03.18, MO142-148/04.05.18 art.281; în vigoare 01.06.18]
    [Art.24 în redacția LP308 din 23.12.16, MO19-23/20.01.17 art.54; în vigoare 01.09.16]
    [Art.24 modificat prin LP433-XV din 24.12.04, MO13-16/21.01.05 art.47; în vigoare 02.04.04]
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 25. Informarea cu privire la problemele veteranilor
    Informarea cu privire la problemele veteranilor este pusă în sarcina instituţiilor de protecţie socială, de statistică, precum şi a mass-mediei.
    Articolul 26. Societăţile obşteşti ale veteranilor
    (1) În scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale veteranilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare se constituie societăţi (uniuni) obşteşti ale veteranilor.
    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sînt obligate să sprijine activitatea societăţilor obşteşti ale veteranilor.
    (3) Deciziile referitoare la protecţia socială a veteranilor sau la activitatea societăţilor obşteşti ale veteranilor se iau de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu participarea reprezentanţilor societăţilor nominalizate.
    Articolul 27. Apărarea drepturilor şi libertăţilor veteranilor
    (1) Apărarea drepturilor şi libertăţilor veteranilor se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (2) Persoanele cu funcţie de răspundere şi alte persoane vinovate de lezarea drepturilor şi libertăţilor veteranilor poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 28. Punerea în aplicare a legii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art.21-24 care intră în vigoare începînd cu data de 1 mai 2003, ale art.14 alin.(1) lit.f), ale art.15 alin.(1) lit.f), ale art.16 alin.(1) lit.b) care vor intra în vigoare la data punerii în aplicare a Legii privind asigurările obligatorii de asistenţă medicală.
  
  [Art.28 al.(1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
    (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Hotărîrea Parlamentului nr.528-XIII din 12 iulie 1995 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire la pensie a unei majorări pentru merite deosebite faţă de stat;
    Hotărîrea Parlamentului nr.831-XIII din 3 mai 1996 privind modificarea Hotărîrii Parlamentului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire la pensie a unei majorări pentru merite deosebite faţă de stat;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1013-XIII din 23 octombrie 1996 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire la pensie a unei majorări pentru merite deosebite faţă de stat.
    Articolul 29. Dispoziţii tranzitorii
    Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va adopta actele normative date în competenţa sa prin prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 8 mai 2003.
    Nr. 190-XV.

Anexă
L I S T A
statelor, oraşelor, teritoriilor şi perioadele acţiunilor de luptă
la care au participat cetăţenii Republicii Moldova
    Acţiunile de luptă din Spania: anii 1936-1939
    Războiul cu Finlanda: 30 noiembrie 1939 - 13 martie 1940
    Marele Război pentru Apărarea Patriei: 22 iunie 1941 - 9 (11) mai 1945
    Războiul cu Japonia: 9 august - 3 septembrie 1945
    Operaţiunile de lichidare a basmacilor: octombrie 1922 - iunie 1931
    Acţiunile de luptă din regiunea lacului Hasan: 29 iulie - 11 august 1938
    Acţiunile de luptă de pe rîul Halhin-Hol: 11 mai - 16 septembrie 1939
    Acţiunile de luptă în cadrul reunirii Ucrainei Occidentale şi Belorusiei Occidentale cu U.R.S.S.: 17-28 septembrie 1939
    Acţiunile de luptă din China: august 1924 - iulie 1927; octombrie - noiembrie 1929; iulie 1937 - septembrie 1944; iulie - septembrie 1945; martie 1946 - aprilie 1949; martie - mai 1950 (pentru efectivul grupării de trupe A.A.); iunie 1950 - iulie 1953 (pentru efectivul subunităţilor militare participante la acţiunile de luptă din Coreea de Nord)
    Apărarea oraşului Odesa: 10 august - 16 octombrie 1941
    Apărarea oraşului Leningrad: 8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944
    Apărarea oraşului Sevastopol: 5 noiembrie 1941 - 4 iulie 1942
    Apărarea oraşului Stalingrad: 12 iulie - 19 noiembrie 1942
    Acţiunile de luptă din Ungaria: anul 1956
    Acţiunile de luptă din Algeria: anii 1962-1964
    Acţiunile de luptă din regiunea insulei Damanski: martie 1969
    Acţiunile de luptă din regiunea lacului Jalanaşcoli: august 1969
    Acţiunile de luptă din Egipt (Republica Arabă Unită): octombrie 1962 - martie 1963; iunie 1967; anul 1968; martie 1969 - iulie 1972; octombrie 1973 - martie 1974; iunie 1974 - februarie 1975 (pentru efectivul de dragori ai flotei din Marea Neagră şi Oceanul Pacific, participanţi la deminarea zonei canalului Suez)
    Acţiunile de luptă din Republica Arabă Yemen: octombrie 1962 - martie 1963; noiembrie 1967 - decembrie 1969
    Acţiunile de luptă din Vietnam: ianuarie 1961 - decembrie 1974, inclusiv pentru efectivul navelor de cercetare ale flotei din Oceanul Pacific, ce executau misiuni de luptă în Marea Chinei de Sud
    Acţiunile de luptă din Siria: iunie 1967; martie-iulie 1970; septembrie-noiembrie 1972; octombrie 1973
    Acţiunile de luptă din Angola: noiembrie 1975 - noiembrie 1979
    Acţiunile de luptă din Mozambic: anii 1967-1969; noiembrie 1975 - noiembrie 1979; martie 1984 - aprilie 1987
    Acţiunile de luptă din Etiopia: decembrie 1977 - noiembrie 1979
    Acţiunile de luptă din Afghanistan: aprilie 1978 - 15 februarie 1989
    Acţiunile de luptă din Cambodgia: aprilie-decembrie 1970
    Acţiunile de luptă din Bangladesh: 1972-1973 (pentru efectivul vaselor şi navelor auxiliare ale Flotei Maritime Militare a U.R.S.S.)
    Acţiunile de luptă din Laos: ianuarie 1960 - decembrie 1963; august 1964 - noiembrie 1968; noiembrie 1969 - decembrie 1970
    Acţiunile de luptă din Siria şi Liban: iunie 1982