LPM764/2001
ID intern unic:  312874
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 764
din  27.12.2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 29.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 16     art Nr : 53
    LP90 -XVI din 05.04.07, MO60-63/04.05.07 art.281
    LP87-XVI din 29.03.07, MO57-59/27.04.07 art.270
    LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681; în vigoare la data stabilirii alegerilor generale locale din anul 2007
    LP124-XV din 18.03.03, MO49/19.03.03 art.21
    LP37-XV din 14.02.03, MO27/28.02.03 art.110
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi stabilirea cadrului juridic pentru satele (comunele), sectoarele şi oraşele (municipiile) şi unităţile administrativ-teritoriale se efectuează potrivit art.110 şi 111 din Constituţia Republicii Moldova şi se realizează în conformitate cu necesităţile economice, sociale şi culturale, cu respectarea tradiţiilor istorice, în scopul asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare tuturor localităţilor rurale şi urbane.
    [Art.1 modificat prin LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681]
    Art.2. - Divizarea teritoriului ţării în unităţi administrativ-teritoriale este chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, asigurării accesului cetăţenilor la organele puterii şi consultării lor în problemele locale de interes deosebit.
    Art.3. - (1) În unităţile administrativ-teritoriale, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, organizate în condiţiile legii, se desfăşoară în baza bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Toate unităţile administrativ-teritoriale au personalitate juridică, dispun de patrimoniu, au dreptul de a soluţiona şi a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesele populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice. În totalitatea lor, unităţile administrativ-teritoriale formează unitatea teritorială a ţării, iar autorităţile publice ale unităţii administrativ-teritoriale care sînt organe cu competenţă generală şi specială constituie sistemul administraţiei publice locale, avînd ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale.
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP37 din 14.02.03,MO27-29/28.02.03 art.110]
Capitolul II
UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE
    Art.4. - (1) Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în unităţi administrativ-teritoriale: raioane, oraşe şi sate.
    (2)  Statutul satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului) se elaborează în baza statutului-cadru, aprobat de Parlament, şi se aprobă de consiliul local, cu excepţia statutului municipiului Chişinău şi statutului municipiului Bălţi, care se reglementează prin legi organice.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP10 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.610]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681]
    (3) Statutul special de autonomie al localităţilor din stînga Nistrului şi al unor localităţi din sudul ţării se stabileşte prin legi organice, potrivit art.111 din Constituţia Republicii Moldova.
    (4) Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele), sectoarele şi oraşele (municipiile) constituie nivelul întîi, raioanele, municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi constituie nivelul al doilea.
   
[Art.4 al.(4) modificat prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681]
   
Art. 5. – Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin teritoriu, condiții geografice, relații economice, social-culturale, tradiții și obiceiuri, în care majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viață locuitorilor săi, și care, prin politicile de modernizare, își va păstra și în perspectivă specificul rural. 
    [Art.5 în redacția LP248 din 03.11.16, MO9-18/13.01.17 art.22; în vigoare 13.04.17]
    [Art.5 modificat prin LP37 din 14.02.03, MO27-29/28.02.03 art.110]

    Art. 51. – (1) Comuna este o unitate administrativ-teritorială, alcătuită din două sau mai multe sate, care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice.
    (2) Satul în care își are sediul consiliul comunal este numit sat-reședință.
    (3) Comuna poartă denumirea satului-reședință.
    [Art.51 introdus prin LP248 din 03.11.16, MO9-18/13.01.17 art.22; în vigoare 13.04.17]
    Art. 6. - (1) Orașul este o unitate administrativ-teritorială în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitînd o influență socioeconomică semnificativă asupra zonei înconjurătoare.
    [Art.6 al.(1) în redacția LP248 din 03.11.16, MO9-18/13.01.17 art.22; în vigoare 13.04.17]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP37 din 14.02.03, MO27-29/28.02.03 art.110]
    (2) În condiţiile  legii, unele oraşe pot fi declarate  municipii.
    Art. 7. - Municipiul este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică, politică şi administrativă a ţării, cu importante structuri industriale, comerciale şi instituţii din domeniul învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii şi culturii.
   
Art. 8. – Statutul de municipiu se atribuie orașelor Chișinău, Bălți, Bender, Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Tiraspol și Ungheni.
    [Art.8 în redacția LP248 din 03.11.16, MO9-18/13.01.17 art.22; în vigoare 13.04.17]
    Art. 9. - Municipiul Chişinău este capitala Republicii Moldova. Statutul municipiului Chişinău este reglementat prin lege organică.
    Art. 10. - (1) Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite prin teritoriu, relaţii economice şi social-culturale.
    (2) Oraşul în care îşi are sediul consiliul raional  este numit oraş-reşedinţă.
    (3) Raionul poartă denumirea oraşului-reşedinţă.
    (4) Hotarele administrative ale raionului reprezintă  perimetrul suprafeţei localităţilor incluse în componenţa acestuia şi care coincide cu hotarele dintre localităţile raionului dat şi localităţile raionului  limitrof.
    Art.11. - (1) Satelor şi oraşelor care, datorită condiţiilor climaterice, balneologice şi înzestrării lor edilitar-gospodăreşti, prezintă o importanţă deosebită pentru sănătatea şi odihna populaţiei li se atribuie, prin hotărîre a Guvernului, statut de staţiune balneoclimaterică.
    (2) Satelor şi oraşelor care au o importanţă deosebită în domeniul economiei naţionale, precum şi pentru istoria sau cultura statului, prin hotărîre a Guvernului, li se poate atribui statut de nod feroviar, centru istoric, centru cultural.
    Art. 12. - Raioanele şi oraşele-reşedinţă sînt prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta lege.
    Art. 13. - Municipiile şi unităţile administrativ-teritoriale din componenţa lor sînt prezentate în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta lege.
    Art. 14. - Raioanele şi unităţile administrativ-teritoriale din componenţa lor sînt prezentate în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta lege.
    Art. 15. - Unităţile administrativ-teritoriale din componenţa unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt prezentate în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta lege.
    Art. 16. - Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului cărora li se pot atribui forme şi condiţii speciale de autonomie sînt prezentate în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta lege.
Capitolul III
FORMAREA ŞI DESFIINŢAREA UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE ŞI MODIFICAREA
HOTARELOR LOR
    Art.17. - (1) Formarea, desfiinţarea şi schimbarea statutului unităţii administrativ-teritoriale se efectuează de către Parlament după consultarea cetăţenilor.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP37 din 14.02.03, MO27-29/28.02.03 art.110]
    (2) Unitatea administrativ-teritorială de sine stătătoare se formează  dacă are o populaţie, de regulă, de cel puţin 1500 de locuitori şi dispune de mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea aparatului primăriei şi instituţiilor sferei sociale.
    (3) În cazuri excepţionale, Parlamentul poate stabili, prin lege organică, formarea unei unităţi administrativ-teritoriale de sine stătătoare cu un număr de locuitori mai mic decît cel prevăzut la alin.(2), modificînd anexa respectivă a prezentei legi.
    Art.18. - Modificarea hotarelor unităţii administrativ-teritoriale cauzată de necesitatea transferării localităţilor dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, precum şi transferarea centrului administrativ se efectuează de către Parlament după consultarea cetăţenilor.
   
Art. 181. - Unităţile administrativ-teritoriale sînt supuse înregistrării în Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor.
    [Pct.181 introdus prin LP152 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.521]
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.19. - (1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, judeţele şi autorităţile administraţiei publice judeţene, prefecturile se supun procedurii de lichidare.
    (2) Guvernul, în termen de 7 zile, va înfiinţa comisiile de lichidare a judeţelor, prefecturilor şi de formare a raioanelor, care vor soluţiona toate chestiunile, inclusiv cele referitoare la succesiune în procesul lichidării judeţelor şi autorităţilor administraţiei publice judeţene, prefecturilor.
    [Art.19 modificat prin LP37 din 14.02.03, MO27-29/28.02.03 art.110]
    Art.20. - Comisia Electorală Centrală va forma, pentru efectuarea alegerilor generale locale din 2003, circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie în conformitate cu noua organizare administrativ-teritorială a Republicii  Moldova.
    [Art.20 introdus prin LP37 din 14.02.03, MO27-29/28.02.03; art.20-22 devin art.21-23]
    Art.21. - Pînă la formarea raioanelor, judeţele se păstrează în actualele lor hotare.
    Art.22. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.191-XIV din 12 noiembrie1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi  completările ulterioare.
    Art.23. - Guvernul, în termen de pînă la 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri referitoare la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 decembrie 2001.
    Nr. 764-XV.

    anexa nr.1

   
anexa nr. 11
    [Anexa nr.11 introdusă prin LP248 din 03.11.16, MO9-18/13.01.17 art.22; în vigoare 13.04.17]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP248 din 03.11.16, MO9-18/13.01.17 art.22; în vigoare 13.04.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP26 din 01.03.13, MO69-74/05.04.13 art.217]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP37 din 14.02.03 MO27-29/28.02.03]


   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP248 din 03.11.16, MO9-18/13.01.17 art.22; în vigoare 13.04.17]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP282 din 21.11.13, MO297-303/20.12.13 art.809]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP52 din 28.03.13,/MO83-90/19.04.13 art.273]
    [Anexa nr.3 modificată prin RMO53 din 17.03.12, MO53/17.03.12, pag.6]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP41 din 17.03.11, MO58/12.04.11 art.145]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP106-XVIII din 17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.646]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP88 -XVI din 24.04.08, MO86-87/16.05.08 art.304]
    [Anexa nr.3 modificată prin RMO203 din28.12.07, MO203-206/28.12.07, pag.36]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP90 -XVI din 05.04.07, MO60-63/04.05.07 art.281]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP87-XVI din 29.03.07, MO57-59/27.04.07 art.270]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP124-XV din 18.03.03, MO49/19.03.03 art.213]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP37-XV din 14.02.03, MO27-29/28.02.03 art.110]


   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin LP248 din 03.11.16, MO9-18/13.01.17 art.22; în vigoare 13.04.17]

    anexa nr.5