LPM220/2007
ID intern unic:  326009
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 220
din  19.10.2007

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
şi a întreprinzătorilor individuali

Publicat : 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187     art Nr : 711     Data intrarii in vigoare : 30.05.2008
    MODIFICAT
   
LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 14.01.19
    LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18
    LP86 din 24.05.18, MO235-244/29.06.18 art.370
    LP83 din 11.05.18, MO181/01.06.18 art.329; în vigoare 01.09.18
    LP35 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.224; în vigoare 01.10.18
    LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17
    LP99 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.336
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647
    LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577
    LP182 din 22.07.16, MO256-264/12.08.16 art.563
    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324
   
LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152
    LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543
    LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14
    LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379
    LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812
    LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543
    LP184 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.505
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500; în vigoare 01.01.09


    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, sintagmele „filială și reprezentanță” și „filială sau reprezentanță”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „sucursală” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19
    În textul legii, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    În textul legii:
    sintagmele „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”” și „Camera”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „registrator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „registrator în domeniul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    În cuprinsul legii, textul „a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se exclude prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul reglementării
    Prezenta lege reglementează procedura înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ţinerii registrelor de stat ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, precum şi stabileşte statutul juridic al organului înregistrării de stat şi al
registratorului în domeniul înregistrării de stat.
    Articolul 2. Noţiunile principale
    În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    act de constituire - document al persoanei juridice (contract de constituire, statut) elaborat în conformitate cu legislaţia;
   
Buletinul electronic al organului înregistrării de stat (denumit în continuare Buletin electronic) – sumar de date şi informaţii oficiale extrase din Registrul de stat şi publicate pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    hotărîre de constituire - document (proces-verbal, ordin, declaraţie) ce exprimă manifestarea voinţei fondatorilor de a constitui o persoană juridică;
    înregistrare de stat - acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice,
sucursalelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobîndirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual;
    întreprinzător individual - persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege;
    număr de identificare de stat (IDNO) - cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova;
   
persoană juridică inactivă – persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală;
    [Art.2 noţiunea în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    persoană juridică pasivă – persoană juridică care, după înregistrare, a activat, însă ulterior în decursul ultimelor 12 luni nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
întreprinzător individual inactiv – întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    ghişeu unic la înregistrarea de stat (denumit în continuare ghișeu unic) – mecanism prin care organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială;
   
[Art.2 noţiunea în redacția LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (denumite în continuare Registru de stat) - resurse informaţionale care sînt părţi componente ale Registrului de stat al unităţilor de drept şi conţin date despre persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistraţi în Republica Moldova.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a legii
    Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice,
sucursalelor acestora, şi a persoanelor fizice întreprinzători individuali, dacă alte acte legislative nu prevăd altfel.
   
Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei
    (1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat şi acordarea serviciilor se efectuează conform taxelor prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei legi.
    (11) Pentru înregistrarea organizației necomerciale, a modificărilor în statutul acesteia și în Registrul de stat se percepe o taxă în mărimea și modul prevăzute de Guvern.
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19]
    (2) Reînregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, condiţionată de modificarea legislaţiei, se efectuează gratuit.  
    (3) Informaţia din Registrul de stat se prezintă autorităţilor publice gratuit doar în format electronic, în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    (4) În cazul serviciilor prestate prin intermediul ghișeului unic, precum și altor servicii prevăzute la art. 35, acestea se vor efectua din contul taxei pentru înregistrarea de stat, fără perceperea unor plăţi suplimentare de la solicitantul înregistrării.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, inclusiv la înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, precum şi în cazul reorganizării efectuate prin intermediul ghişeului unic.
    (6) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgenţă timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori.
    (7) Pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi prestarea altor servicii prevăzute în anexă, cu excepţia compartimentului I și punctelor 1, 2 şi 4 din compartimentul II din anexă, efectuate la cererea solicitantului în regim de urgenţă, în 24  de ore, 4 ore sau 1 oră,  taxele se majorează, respectiv, de 2, 3 sau 4 ori.
    (8) În cazul refuzului neîntemeiat din partea solicitantului de a primi documentele conform serviciului solicitat, plata pentru serviciul executat nu se restituie.
   
[Art.4 în redacția LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    [Art.4 modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
Articolul 5. Termenele înregistrării de stat
   
[Art.5 denumirea în redacția LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19]
    [Art.5 al.(1) abrogat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19]
   
[Art.5 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum şi a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.
    [Art.5 al.(2) în redacția LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
[Art.6 abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
Capitolul II
ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE
    Articolul 7. Documentele necesare pentru înregistrarea de stat
    (1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;   

    c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebancară;
   
[Art.7 al.(1), lit.c) modificată prin LP35 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.224; în vigoare 01.10.18]
   
[Art.7 al.(1), lit.c) introdusă prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]
    [Art.7 al.(1), lit.c) abrogată prin LP184 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.505]
  
  d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
   
[Art.7 al.(2) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]
    [Art.7 al.(3) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP184 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.505]
   
(4) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, se vor depune:
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
   
[Art.7 al.(4), lit.a) în redacția LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    [Art.7 al.(4), lit.a) modificată prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
  
  b) actele de constituire ale persoanei juridice străine;
    [Art.7 al.(4), lit.c) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.7 al.(4), lit.c) modificată prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
  
  Articolul 8. Modalitatea perfectării şi prezentării documentelor
pentru
                        înregistrarea de
stat
    (1) Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.
    (2) Documentele electronice pot fi transmise organului înregistrării de stat prin reţele electronice, cu respectarea prevederilor Legii nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală şi ale actelor normative din domeniu ale Guvernului.
    (3) Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului, informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicită de la fondator.
    (4) Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat data primirii lor de către organul înregistrării de stat.
    (5) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea de stat, deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii, în care se indică numărul cererii şi data primirii acesteia, denumirea
structurii teritoriale, lista documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor. În cazul primirii documentelor prin reţeaua electronică, solicitantului i se expediază prin reţea aceeaşi confirmare.
   
[Art.8 al.(5) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (6) Organul înregistrării de stat nu este în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decît cele prevăzute de lege.
    Articolul 9. Denumirea persoanei juridice
    (1) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat. S
ucursalele persoanei juridice îşi desfăşoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit.
    (2) Denumirea persoanei juridice trebuie să întrunească cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    (3) Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat.
    (4) Denumirea persoanei juridice include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.
    (5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încît să se poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi examinate în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident.
    (6) În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea de înregistrare.
   
(7) Pînă la înregistrarea persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea acesteia sub aspectul disponibilității, distinctivităţii și al corectitudinii lingvistice.
    [Art.9 al.(7) în redacția LP86 din 24.05.18, MO235-244/29.06.18 art.370]
    [Art.9 al.(7) modificat prin LP99 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.336]
    [Art.9 al.(7) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.9 al.(7) în redacția LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543]
    (8) Denumirea persoanei juridice, la cererea fondatorului, poate fi rezervată de organul înregistrării de stat pe un termen de pînă la 6 luni.
    (9) În cazul schimbării denumirii, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.
    (10) La data înregistrării denumirii modificate, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind modificarea denumirii şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.
    (11) Se interzice înregistrarea unei denumiri care:
    a) coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu denumirea unei alte persoane juridice deja înregistrate;
    b) coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină;
    c) conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei;    
d) conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, dacă nu există decizia consiliului local al unității administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia;
    [Art.9 al.(11), lit.d) în redacția LP83 din 11.05.18, MO181/01.06.18 art.329; în vigoare 01.09.18]
    e) conţine denumirea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori indică, direct sau indirect, că persoana juridică aparţine acestor autorităţi;
    f) contravine normelor morale.
   
(111) Se permite înregistrarea unei denumiri a persoanei juridice care conține denumirea oficială sau istorică a statului ori abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului dacă solicitantul înregistrării deține permisiunea corespunzătoare, care se acordă și se retrage în modul și în condițiile stabilite de către Guvern.
   
[Art.9 al.(111) introdus prin LP83 din 11.05.18, MO181/01.06.18 art.329; în vigoare 01.09.18]
    (112) Persoana juridică căreia i-a fost retrasă permisiunea de folosire în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului este obligată să modifice denumirea sa în termen 30 de zile de la data recepționării deciziei de retragere a permisiunii.
    [Art.9 al.(112) introdus prin LP83 din 11.05.18, MO181/01.06.18 art.329; în vigoare 01.09.18]
    (12) Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi înregistrată, în condiţiile legii, pentru o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.
    [Art.9 introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.9 modificat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

    Articolul 10. Sediul persoanei juridice
    (1) Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă persoana juridică.
    (2) În cazul schimbării sediului, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat şi înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (3) Sediul se consideră schimbat şi este opozabil terţelor persoane din momentul înregistrării acestui fapt în Registrul de stat.
    (4) La înregistrarea modificării privind sediul, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind schimbarea sediului şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.
    [Art.10 al.(4) în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    Articolul 11. Procedura înregistrării
    (1) Registratorul verifică cererile şi documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, obţine avizele şi informaţiile necesare pentru înregistrare de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor electronice şi, în termenul stabilit la art. 5, adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    (2) Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, un număr de identificare de stat (IDNO) ce atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la evidenţă
de către Serviciul Fiscal de Stat. Numărul de identificare de stat, care reprezintă şi codul fiscal al persoanei juridice înregistrate, se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (21) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a persoanei juridice prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acesteia prevăzute la art. 33 alin. (1), cu eliberarea pentru persoana juridică a înştiinţării respective.
    [Art.11 al.(21introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    (3) Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare. 
    (4) După înregistrare, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic informaţii despre persoana juridică înregistrată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, forma de organizare juridică, data înregistrării, numărul de identificare de stat, sediul şi numele administratorului.
    [Art.11 în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.11 modificat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

    Articolul 12. Înregistrarea
sucursalelor persoanelor juridice
    (1)
Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.
    (2)
Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică. Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Codul civil și Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.
   
[Art.12 al.(2) modificat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19]
    (3) Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:
   
[Art.12 al.(3) modificat prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea
sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;
    c) regulamentul
sucursalei, în două exemplare, care trebuie să conțină următoarele date:
    – sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
    – genurile de activitate desfășurate de sucursală;
    – denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
    – numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;
    – împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;
    [Art.12 al.(3), lit.c) modificată prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    d) avizul Băncii Naţionale a Moldovei - pentru sucursalele instituţiilor financiare;
    d1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
    [Art.12 al.(3), lit.d1) introdusă prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]
    e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
   
(31) Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lîngă documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) se depun  următoarele documente:
    a) regulamentul sucursalei, care trebuie să conțină următoarele date:
    – sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
    – genurile de activitate desfășurate de sucursală;
    – mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
    – extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
    – forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
    – denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
    – numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
    – împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;
    b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
    c) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.
    [Art.12 al.(31) introdus prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    (4) Sucursalelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat.
    (5) S
ucursalelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.
    Articolul 13. Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice
    (1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile:
    a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare;
    b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru înregistrare cerinţelor prevăzute de lege;
    c) încălcării procedurii legale de constituire, reorganizare, lichidare, suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice;
    c1) constituirii unei noi persoane juridice de către fondatorul persoanei juridice radiată din Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.1741 din Codul fiscal - în decursul a 3 ani;
    [Art.13 al.(1), lit.c1) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.13 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500; în vigoare 01.01.09]

    d) încălcării, din motive neîntemeiate, a termenului de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat;
    e) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă de instanţa judecătorească sau de executorul judecătoresc;
    [Art.13 al.(1), lit.e) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812] 
   
f) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului cînd înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării ori grevării în alt mod a participaţiunii.
    [Art.13 al.(1), lit.f) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    [Art.13 al.(1), lit.f) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (2) În cazurile prevăzute la alin.(1), 
registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de a refuza înregistrarea.
    (3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.
    (4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.
    (5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.
    Articolul 14. Decizia de înregistrare
    (1) Decizia de înregistrare semnată de
registrator în domeniul înregistrării de stat se perfectează în două exemplare, unul dintre care se păstrează la organul înregistrării de stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.
    (2) Registratorul este în drept, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, să corecteze în decizia adoptată erorile care contravin actelor de constituire şi alte greşeli evidente. Pentru aceasta se adoptă o decizie de corectare a greşelilor, care nu anulează şi nu modifică caracterul juridic al deciziei de înregistrare.
    (3) Decizia de înregistrare poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată. Decizia de înregistrare nu poate fi suspendată.
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (4) Prin derogare de la alin. (3), decizia de înregistrare poate fi anulată de
registrator în domeniul înregistrării de stat în cazul cînd instanţa judecătorească declară nule actele care au stat la baza adoptării deciziei de înregistrare.
    [Art.14 al.(4) introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    Articolul 15. Dosarele persoanelor juridice, ale
sucursalelor acestora
    (1) Pentru fiecare persoană juridică,
sucursală înregistrată, organul înregistrării de stat va ţine dosare de evidenţă, în care se vor acumula toate documentele depuse în legătură cu înregistrarea şi transcrierile înregistrărilor efectuate în Registrul de stat.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (2) Modalitatea ţinerii dosarelor de evidenţă se stabileşte în regulamentul aprobat de organul înregistrării de stat.
Capitolul III
ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN
ACTELE DE CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE
ŞI
ÎN DATELE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT
    Articolul 16. Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire
                         şi în datele înscrise în Registrul de stat
    (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.
    (2) Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea
termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea.
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    [Art.16 al.(3) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (4) Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.
    [Art.16 al.(4) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    Articolul 17. Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor
    Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
    c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;
    c1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
    [Art.17 lit.c1) introdusă prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]
    c2) decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni;
    [Art.17 lit.c2) introdusă prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]
    d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.
   
Articolul 171. Încetarea calității de administrator
    (1) Persoana înscrisă în registrul de publicitate în calitate de administrator poate renunța la calitatea de administrator și solicita radierea din registru dacă face dovada că:
    a) a expirat termenul pentru care a fost desemnată; sau
    b) calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de lege sau de actele constitutive; sau
    c) în conformitate cu legea sau actul constitutiv, este în drept să solicite încetarea calității de administrator și că a trecut un termen mai mare de 30 de zile din momentul în care a solicitat organului competent adoptarea unui act privind încetarea calității de administrator.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), administratorul care vrea să renunțe la calitatea de administrator trebuie să convoace, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), ședința organului competent al persoanei juridice. 
    (3) Dispozițiile legislației muncii nu pot fi invocate pentru ca renunțarea să producă efecte înainte de ședința organului competent al persoanei juridice. 
    (4) Persoana juridică este obligată, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), să adopte hotărîrea necesară și să ia alte măsuri pentru a înceta calitatea de administrator și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate impuse de lege.
    (5) În termen de 30 de zile de la radiere, organul înregistrării de stat este obligat să notifice persoana juridică despre radierea din registrul de publicitate a administratorului acestei persoane juridice.
    (6) Dispozițiile prezentului articol se aplică și radierii din registrul de publicitate a administratorului sucursalei.
    [Art.171 introdus prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19]
    Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice
    (1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice se depun:
    a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;
    c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară
;
    d) declaraţia pe propria răspundere că persoana juridică nu are creditori.
   
[Art.18 al.(1), lit.d) introdusă prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (2) Suspendarea activităţii se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de suspendare a activităţii şi nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării.
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (3) Reluarea activităţii înainte de termen se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activităţii.
   
(4) După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă mai mică de 3 ani, persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.
    [Art.18 al.(4) în redacţia LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
   
(41) După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă de 3 ani, persoana juridică se consideră că și-a încetat activitatea dacă, în cel puțin 7 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de suspendare a activităţii, nu a depus cerere de reluare a activității.
   
[Art.18 al.(41) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.18 în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.18 modificat prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]

    Articolul 19. Înscrierea menţiunilor
   
[Art.19 titlul modificat prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    (1) Organul înregistrării de stat, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv a persoanei juridice, fără adoptarea deciziei de înregistrare, înregistrează în Registrul de stat menţiuni referitoare la:
    a) schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii străzii, a localităţii sau a unităţii administrativ-teritoriale, conform actului legislativ sau normativ al autorităţilor respective;
    b) licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate – conform informaţiei prezentate de autorităţile de licenţiere;
    c)
situația financiară anuală – conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică;
   
[Art.19 al.(1), lit.c) modificată prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
   
[Art.19 al.(1), lit.d) abrogată prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    e) punerea sub sechestru a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza actului de sechestru emis de organele competente;
    f)  interdicţii – conform hotărîrii instanţei judecătoreşti sau a executorilor judecătoreşti;
    g) persoana juridică pasivă sau inactivă – conform datelor prezentate de
Serviciul Fiscal de Stat;
    h) conturile bancare curente, inclusiv la datele privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi cele privind datoria faţă de bugetul public naţional – conform datelor prezentate de
Serviciul Fiscal de Stat sau conform informaţiei băncii deservente în cazul suspendării operaţiunilor la conturile bancare.
   
(11) Sucursalele persoanelor juridice străine au obligația să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:
    a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;
    b) intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;
    c) situația financiară anuală a persoanei juridice străine.
    [Art.19 al.(11) introdus prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    (2) În cazul încetării temeiului sau a circumstanţelor care au stat la baza înregistrării menţiunilor prevăzute în alin. (1), acestea se modifică în acelaşi mod sau se radiază din Registrul de stat.
    [Art.19 în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.19 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]

   
[Art.191 abrogat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19]
    [Art.191 introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
Capitolul IV
ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE
REORGANIZĂRII
    Articolul 20. Înştiinţarea organului înregistrării de stat despre începerea
                         procedurii de reorganizare
    (1) Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare.
    (2) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată.
    (3) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea “în reorganizare”.
    Articolul 21. Documentele necesare pentru înregistrarea reorganizării
    (1) După expirarea
termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea, organul competent al persoanei juridice supuse reorganizării sau create în urma reorganizării depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:
   
[Art.21 al.(1) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    a) cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) proiectul contractului de fuziune sau proiectul dezmembrării, după caz;
    c) hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridice participante la reorganizare;
    d) actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare;
    e) actele de constituire ale persoanei juridice nou-create;
    f) documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor, după caz;
    g) autorizaţia de reorganizare, după caz;
    [Art.21 al.(1), lit.g) modificată prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]
    h) actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz;
    i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, publicate conform prevederilor art.72 din Codul civil;
    j) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
    (2) Pînă la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, îşi încetează existenţa este obligată, pe propria răspundere, sub sancţiunea plăţii de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare şi să nimicească ştampila,
în cazul în care dispune de aceasta.
    
[Art.21 al.(2) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    Articolul 22.  Modul de înregistrare a persoanei juridice supuse reorganizării
    (1) Înregistrarea persoanelor juridice supuse reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute la art.11.

    (2) Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire.
    (3) Persoanei juridice create ca urmare a contopirii i se atribuie un nou număr de identificare de stat. Persoanele juridice participante la contopire îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.
    (4) În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbţie, persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.
    (5) Persoana juridică absorbantă îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoana juridică absorbită îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.
    (6) Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice divizate.
    (7) Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.
    (8) În cazul reorganizării persoanei juridice prin separare, aceasta operează în actele de constituire modificări privind transmiterea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării.
    (9) Actele de constituire ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin separare.
    (10) Persoana juridică reorganizată prin separare îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.
   
(11) Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.
    [Art.22 al.(1) în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (12) Persoana juridică reorganizată prin transformare îşi păstrează numărul de identificare de stat.
    [Art.22 al.(13) abrogat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    (14) Organul înregistrării de stat care înregistrează persoana juridică creată ca urmare a reorganizării consemnează acest fapt în Registrul de stat, precum şi radiază din Registrul de stat persoana juridică reorganizată.
    (15) Înregistrarea reorganizării persoanei juridice se efectuează de către
structura teritorială a organului înregistrării de stat la care este înregistrată persoana juridică supusă reorganizării.
    [Art.22 al.(15) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
Capitolul V
RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN
REGISTRUL DE STAT
    Articolul 23. Înregistrarea dizolvării
    (1) Înregistrarea dizolvării persoanei juridice se efectuează în conformitate cu prevederile art.89 din Codul civil.
    (2) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice şi consemnează în Registrul de stat informaţia respectivă. La înregistrarea dizolvării persoanei juridice, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea “în lichidare”. Din acest moment se interzice participarea persoanei juridice în lichidare în calitate de fondator (asociat) al altei persoane juridice.
    (3) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.86 alin.(2) din Codul civil. La data înregistrării dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator dacă organul competent sau instanţa de judecată nu desemnează o altă persoană în calitate de lichidator.
În cazul desemnării unei alte persoane în calitate de lichidator, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea privind încetarea activităţii administratorului.
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (4) În termen de 3 zile de la numirea sa, lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice şi, pentru înscrierea datelor în Registrul de stat, depune următoarele documente:
    a) cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea de desemnare în calitate de lichidator.
    În cazul desemnării mai multor lichidatori cu dreptul de reprezentare în comun a persoanei juridice, în Registrul de stat se vor înscrie şi datele acestora.
    (5) În cazul desemnării unuia sau mai multor administratori fiduciari, acesta (aceştia) notifică desemnarea sa (lor) organului înregistrării de stat în termenul şi în condiţiile indicate la alin.(4).
    Articolul 24. Documentele necesare pentru radierea persoanelor juridice
                         din Registrul de stat
    (1) Pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:
    a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul;
    [Art.24 al.(1), lit.c) abrogată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.24 al.(1), lit.d) abrogată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

    (11) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reorganizare sau de lichidare, prevăzut la art. 72 sau la art. 91 din Codul civil, şi nu are datorii la bugetul public naţional
conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării.
    [Art.24 al.(11) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.24 al.(11) introdus prin LP235 din 26.10.11, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (2) Pînă la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat
, în cazul în care dispune de aceasta.
   
[Art.24 al.(2) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    (3) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute la alin.(1) nu este necesară.
    (4) După radiere, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic date despre persoana juridică radiată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat.
    [Art.24 al.(4) introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    Articolul 25. Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat
    (1) Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele şi în condiţiile art.98 din Codul civil.
    (2) Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.
    (3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.
    (4) În cazul în care, după radierea persoanei juridice din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea instanţei de judecată privind redeschiderea procedurii de lichidare a persoanei juridice, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea persoanei juridice. Dacă instanţa de judecată desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.
    [Art.25 al.(4) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    (5) Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice în privinţa căreia a fost redeschisă procedura de lichidare se efectuează în baza hotărîrii instanţei de judecată.
    [Art.25 al.(5) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
   
Articolul 251. Particularitățile radierii din Registrul de stat a băncilor în proces
                           de lichidare silită
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (1), (11), (3) și ale art. 25 alin. (1), (4), (5), radierea din Registrul de stat a băncii în proces de lichidare silită se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, depusă de lichidatorul băncii;
    b) hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea dării de seamă privind lichidarea băncii;
    c) bilanțul de lichidare a băncii.
    (2) În cazul în care, după radierea băncii din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei privind redeschiderea procesului de lichidare silită a băncii, emisă în condițiile art. 3814 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situației de pînă la radiere. În cazul în care Banca Națională a Moldovei desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.
    (3) Radierea din Registrul de stat a băncii în privința căreia a fost redeschis procesul de lichidare silită se efectuează în baza documentelor prevăzute la alin. (1).
    [Art.251 introdus prin LP182 din 22.07.16, MO256-264/12.08.16 art.563]
    Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice și a întreprinzătorului
                         individual din Registrul de stat
   
[Art.26 titlul modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (1) Persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv se consideră că și-au încetat activitatea și sînt radiați din oficiu.
    [Art.26 al.(1) în redacţia LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.26 al.(1) în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
(2) Dacă persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscală, nu sînt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au sucursale, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere. Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național se obține de către organul înregistrării de stat din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.
    [Art.26 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.26 al.(2) în redacţia LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.26 al.(2) în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive
și întreprinzătorul individual inactiv. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă și a întreprinzătorului individual inactiv ce urmează a fi radiați, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.
   
[Art.26 al.(3) în redacţia LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (4) Cererile şi creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin.(3).
   
[Art.26 al.(4) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
   
(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.
    [Art.26 al.(5) în redacţia LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (6) Serviciul Fiscal de Stat prezintă trimestrial organului înregistrării de stat informația despre persoanele juridice inactive pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.
    [Art.26 al.(6) în redacţia LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (7) Lista fondatorilor cărora li se refuză, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.c1), de a înregistra persoane nou-fondate va fi prezentată organului înregistrării de stat de către Serviciul Fiscal de Stat, conform unui regulament aprobat de Guvern.
    [Art.26 al.(7) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.26 al.(7) introdus prin LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500; în vigoare 01.01.09]

    (8) În baza informaţiei prezentată de către
Serviciul Fiscal de Stat de Stat despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.1741 din Codul fiscal, organul înregistrării de stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.
    [Art.26 al.(8) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.26 al.(8) introdus prin LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500; în vigoare 01.01.09]
   
(9) Procedura de radiere prevăzută la prezentul articol se aplică și față de persoanele juridice care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat și corespund criteriilor specificate în noțiunea de persoană juridică inactivă, cu excepția faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, din ale căror date rezultă că nu au desfășurat activitate de întreprinzător.
    [Art.26 al.(9) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.01.16]
   
Articolul 261. Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice și a
                           întreprinzătorului individual a căror activitate
a fost suspendată

    (1) Dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activității în modul prevăzut la art. 18 alin. (41), Agenția Servicii Publice iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. 

    (2) Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate Agenției Servicii Publice prin sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”.

    (3) În caz de respectare a condiţiilor stabilite la alin. (1) și (2), Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual şi îl radiază din Registrul de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de suspendare a activității.

    (4) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de radiere din Registrul de stat, Agenția Servicii Publice va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual a cărui activitate a fost suspendată. Avizul va conţine date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat, și anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat, precum și date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate şi adresa la care acestea pot fi depuse.

    (5) Creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin. (4).

    (6) Din momentul suspendării activităţii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, administratorul acesteia/acestuia nu mai poate desfășura activitate, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se aplică din ziua suspendării activităţii pînă la data radierii din Registrul de stat.

    (7) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanţelor de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanţe, Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei din ziua radierii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual se consideră că şi-a reluat activitatea. Agenția Servicii Publice publică pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali restabiliți.

    [Art.261 introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    Articolul 27. Documentele necesare pentru radiera sucursalelor din
                         Registrul de stat
    (1) Pentru radierea din Registrul de stat a
sucursalelor, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:
    a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice care a constituit
sucursala.
    (2) Radierea
sucursalelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone.
    (3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.
Capitolul VI
ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR
INDIVIDUALI
    Articolul 28.  Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali
    (1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
    (2) Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în modul stabilit la art.8.
    (3) La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.
   
(31) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a întreprinzătorului individual prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acestuia prevăzute la art. 33 alin. (2), cu eliberarea pentru întreprinzătorul individual a înştiinţării respective.
    [Art.28 al.(31introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    [Art.28 al.(4) abrogat prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    (5) Decizia de înregistrare se întocmeşte în conformitate cu art.14.
    (6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidenţă în arhiva organului înregistrării de stat.
    Articolul 29. Modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor
                         individuali
    (1) Întreprinzătorul individual este obligat, în termen de 3 zile de la data modificării datelor anterior înscrise în Registrul de stat, să depună la organul înregistrării de stat următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) documentul ce confirmă modificarea datelor anterior înscrise în Registrul de stat;
    c) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.
    (2) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de înregistrare a modificărilor sau decizia de a refuza înregistrarea modificărilor.
    Articolul 30. Refuzul înregistrării întreprinzătorului individual
    (1) Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:
    a) persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;
    b) persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.
    (2) În cazurile prevăzute la alin.(1),
registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de a refuza înregistrarea.
    (3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.
    (4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.
    (5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.
    Articolul 31. Încetarea calităţii de întreprinzător individual
    (1) Activitatea întreprinzătorului individual încetează:
    a) la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional
conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului;
   
[Art.31 al.(1), lit.a) modificată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.31 al.(1), lit.a) modificată prin LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500, în vigoare 18.07.08]
    b) prin hotărîrea instanţei de judecată;
    c) în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;
    [Art.31 al.(1), lit.c) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    d) în alte temeiuri stabilite de legislaţie.
    (2) Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.
    (3) Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din proprie iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.
    (4) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate la alin.(1), adoptă decizia de radiere.
   
(5) Procedura de radiere prevăzută la art. 26 se aplică şi faţă de întreprinzătorii individuali care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat şi corespund criteriilor specificate în noţiunea de întreprinzător individual inactiv, cu excepţia faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, din ale căror date rezultă că nu au desfăşurat activitate de întreprinzător.
    [Art.31 al.(5) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.01.16]
   
Articolul 311. Prezentarea informaţiilor despre întreprinzătorii individuali inactivi
    Serviciul Fiscal de Stat va prezenta, trimestrial, organului înregistrării de stat informaţia despre întreprinzătorii individuali inactivi pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.
    [Art.311 introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.01.16]
Capitolul VII
REGISTRUL DE STAT
    Articolul 32. Principiile ţinerii Registrului de stat
    (1) Registrul de stat se ţine în conformitate cu legislaţia cu privire la registre, cu prezenta lege şi cu alte acte normative.
    (2) Ţinerea Registrului de stat constă în înscrierea în acesta a datelor despre persoanele juridice, inclusiv
sucursalele acestora, înregistrate, reorganizate şi lichidate, despre modificările operate în actele de constituire şi a altor date despre persoanele juridice, precum şi a datelor privind obţinerea şi încetarea calităţii de întreprinzător individual de către persoanele fizice.
    (3) Registrul de stat se ţine pe suport electronic prin intermediul sistemului informaţional automatizat.
    [Art.32 al.(3) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (4) Registrul de stat se ţine în limba de stat.
    (5) Registrul de stat se ţine de către organul înregistrării de stat.
    Articolul 33. Conţinutul Registrului de stat
    (1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică:
    a) denumirea completă şi prescurtată în limba de stat;
   
a1) denumirea sucursalei;
    [Art.33 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    b) forma juridică de organizare;
    c) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;
    d) sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al
sucursalelor;
    e) persoană juridică (da, nu);
    f) ţara de origine a fondatorilor;
    g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) şi datele despre succesiunea de drept;
   
h) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a sucursalelor;
    [Art.33 al.(1), lit.h) în redacția LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    i) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale fondatorilor (asociaţilor) şi administratorului - persoane fizice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică) ale fondatorilor (asociaţilor) - persoane juridice;
    i1) termenul pentru care este desemnat administratorul;
    [Art.33 al.(1), lit.i1) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
i2) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, împuternicirile acesteia;
    [Art.33 al.(1), lit.i2) introdusă prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
    j) tipul de proprietate şi sursa de finanţare;
    k) mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţilor);
    l) date din
privind situația financiară anuală (pentru societăţile comerciale) - în baza datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică;
   
[Art.33 al.(1), lit.l) modificată prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]
   
l1) mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
    [Art.33 al.(1), lit.l1) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    l2)  numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
    [Art.33 al.(1), lit.l2) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    l3) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;
    [Art.33 al.(1), lit.l3) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    l4)  situația financiară anuală a persoanei juridice străine;
    [Art.33 al.(1), lit.l4) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon şi alte date ale administratorului fiduciar şi/sau ale administratorului insolvabilităţii desemnaţi de instanţa de judecată, precum şi componenţa nominală a organelor de conducere, supraveghere şi control;
    n) data înregistrării modificărilor operate în actele de constituire, esenţa modificărilor;
    o) date cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, cu privire la aplicarea procedurii planului sau cu privire la dizolvare, prevăzute de legislaţie;
    p) date cu privire la suspendarea şi reluarea activităţii;
    q) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere);
    [Art.33 al.(1), lit.q) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
[Art.33 al.(1), lit.q1) abrogată prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    [Art.33 al.(1), lit.q1) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    q2) interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti sau de executorii judecătoreşti;
    [Art.33 al.(1), lit.q2) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    q3) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente şi cu privire la datoria faţă de bugetul public naţional;
    [Art.33 al.(1), lit.q3) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    r) modul de încetare a existenţei (prin reorganizare, lichidare sau radiere din Registrul de stat în temeiul deciziei din oficiu a organului înregistrării de stat);
    [Art.33 al.(1), lit.r) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    s) date despre lichidator - numele, prenumele, domiciliul, numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal;
    t) date cu privire la persoanele juridice pasive şi inactive;
    [Art.33 al.(1), lit.t) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    u) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.
    (2) În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre persoana fizică întreprinzător individual:
    a) numele, prenumele, numărul de identificare personal, domiciliul, telefonul;
    b) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;
   
c) genurile de activitate;
    [Art.33 al.(2), lit.c) în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    d) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere);
    [Art.33 al.(2), lit.d) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
d1) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente;
    [Art.33 al.(2), lit.d1) introdusă  prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    e) data şi motivul încetării calităţii de întreprinzător individual (la cerere, prin hotărîrea instanţei de judecată, deces şi altele);
    [Art.33 al.(2), lit.e) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    f) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.
    (3) Datele se înscriu în Registrul de stat în baza documentelor depuse pentru înregistrare.
    (4) Datele înscrise în Registrul de stat cu privire la telefon (fix, mobil), fax, adresă electronică pot fi completate şi din alte surse.
    Articolul 34. Caracterul public şi modalitatea de furnizare a informaţiei
                         din Registrul de stat şi din actele de constituire
   
(1) Datele din Registrul de stat şi din actele de constituire sînt publice şi accesibile tuturor în condiţiile şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, privind schimbul de date și interoperabilitatea, privind secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor personale, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]  
   
(2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează sau se obține la cerere, după cum urmează:
    a) prin extras din Registrul de stat;
    b) prin copii ale actelor de constituire;
    c) prin informaţii din actele de constituire;
    d) prin certificat privind constatarea unui fapt;
    e) prin intermediul platformei de interoperabilitate.
    [Art.34 al.(2) în redacția LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    (21) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă nu se eliberează.
    [Art.34 al.(21) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    (22) Documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi prezentate în şedinţa de judecată la cererea instanţei de judecată.
    [Art.34 al.(22) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    (23) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi ridicate în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală.
    [Art.34 al. (23) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    (3) Termenul eliberării informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire este de 3 zile lucrătoare de la data adresării solicitantului.
    (4) Preţul copiilor şi extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depăşi costul administrativ al acestora.
   
Articolul 341. Accesul public la informaţia din Registrul de stat
    (1) Organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informaţiei din Registrul de stat pe pagina sa web oficială.
    (2) Informaţia publică prevăzută la alin. (1) conţine date privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor (asociaților) și mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, suspendare a activităţii), precum şi numele, prenumele, data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual şi date privind radierea acestuia.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sînt actualizate în fiecare zi lucrătoare.
    (4) Datele indicate la alin. (2)  sînt disponibile pentru stabilire şi vizualizare la orice dată calendaristică din momentul înregistrării şi pînă la radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. 
   
(5) Vizualizarea şi accesarea datelor din Registrul de stat, indicate la alin. (2), se efectuează gratuit, în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
    [Art.341 al.(5) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    (6) Informaţia plasată pe pagina web a organului înregistrării de stat se consideră informaţie oficială. Organul înregistrării de stat îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea informației plasate.
    [Art.341 al.(6) introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
Capitolul VIII
ORGANUL ÎNREGISTRĂRII DE STAT
    Articolul 35. Organul înregistrării de stat
    (1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art.3 se efectuează de către
Agenţia Servicii Publice prin structurile sale teritoriale.
   
[Art.35 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.35 al.(1) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
[Art.35 al.(2) abrogat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (3) Principalele atribuţii ale organului înregistrării de stat sînt:
    a) înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
    b) ţinerea Registrului de stat;
    c) eliberarea extraselor din Registrul de stat;
    d) acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
    e) participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
    f) contribuirea sau participarea la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat;
    g) publicarea Buletinului electronic.
    [Art.35 al.(3), lit.g) în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    Articolul 36. Registratorul
    (1) Registratorul este persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. Registratorul activează în cadrul
structurii teritoriale a organului înregistrării de stat. În funcţia de registrator în domeniul înregistrării de stat se angajează prin concurs persoane licenţiate în drept. Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator în domeniul înregistrării de stat se aprobă de organul înregistrării de stat.
   
[Art.36 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
   
(11) Activitatea şi conduita
registratorului în domeniul înregistrării de stat sînt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu.
    [Art.36 al.(11introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
   
(12) Rezultatele evaluării de serviciu a
registratorului în domeniul înregistrării de stat se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:
    a) stabilirea indemnizaţiilor, sporurilor şi a altor suplimente la salariu;
    b) promovarea în funcţie;
    c) eliberarea din funcţie.
    [Art.36 al.(12introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
   
(13) Deciziile specificate la alin. (12) se confirmă prin actul administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţie.
    [Art.36 al.(13introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
   
(14) Modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a
registratorului în domeniul înregistrării de stat sînt stabilite de Ministerul Justiţiei.
    [Art.36 al.(14introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    (2) Registratorul:
    a) examinează cererile cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat;
    b) verifică identitatea persoanelor fizice - a administratorului şi fondatorilor persoanei juridice, precum şi a întreprinzătorului individual, în conformitate cu baza de date a Registrului de stat al populaţiei;
    c) autentifică actele de constituire ale persoanelor juridice, precum şi modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat;
    d) înregistrează persoanele juridice, întreprinzătorii individuali sau refuză înregistrarea acestora, adoptînd decizia respectivă;
    d1) legalizează copiile şi extrasele din actele de constituire păstrate în dosarul de evidenţă al persoanei juridice;
    [Art.36 al.(2), lit.d1) introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
   
d2) certifică specimenul semnăturii ce va fi folosită în actele persoanei juridice, dacă legea prevede depunerea acestuia;
    [Art.36 al.(2), lit.d2) introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    e) examinează cererile repetate cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat, verifică respectarea de către solicitant a cerinţelor indicate în decizia precedentă privind refuzul înregistrării de stat;
    f) primeşte în audienţă şi acordă consultaţii în problemele înregistrării de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
    g) prezintă informaţie cu privire la înregistrarea de stat autorităţilor administraţiei publice locale şi
Serviciului Fiscal de Stat;
    [Art.36 al.(2), lit.g) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    h) ţine evidenţa persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali în structura teritorială respectivă şi prezintă organului înregistrării de stat informaţia respectivă;
    [Art.36 al.(2), lit.h) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    i) asigură integritatea şi păstrarea permanentă a dosarelor de evidenţă;
    j) exercită alte atribuţii ce ţin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
    Articolul 37. Conlucrarea cu autorităţile publice
    (1) Organul înregistrării de stat conlucrează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte entităţi, încheind cu acestea acorduri de colaborare privind schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent  în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege.
    [Art.37 al.(1) în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (11) Organul înregistrării de stat prezintă, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Biroului Naţional de Statistică şi
Serviciului Fiscal de Stat informaţia din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, precum şi privind modificările din actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
    [Art.37 al.(11) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    (2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanelor juridice se eliberează autorităţilor publice la solicitare, pe suport de hîrtie sau în formă electronică.
   
(3) Deținătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit și în regim on-line al organului înregistrării de stat la informațiile și datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Accesul la informațiile din registre se asigură în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
    [Art.37 al.(3) în redacţia LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    [Art.37 al.(3) în redacţia LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    (4) În cazul depistării documentelor neautentice (false), organul înregistrării de stat anunţă despre aceasta organele de drept şi de control pentru a se întreprinde acţiunile de rigoare.
    (5) Dosarele de evidenţă ale persoanelor juridice, ale
sucursalelor acestora şi ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept şi de control numai în cazurile prevăzute de legislaţie.
   
(6) Certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional în cazurile stabilite de prezenta lege se emite de către Agenția Servicii Publice în baza informației obținute din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.
    [Art.37 al.(6) introdus prin LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 38. Răspunderea
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu legislaţia.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 39.
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
    (3) Întreprinderile individuale înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi considerate întreprinzători individuali şi nu vor fi supuse reînregistrării.
    (4) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care şi-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.18 alin.(2) din Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi în anexa la ea se efectuează gratuit.
    (5) Condiţia privitoare la termen, prevăzută la art.26 alin.(1), se aplică şi în cazul în care acesta a expirat pînă la intrarea în vigoare sau în decursul unui an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (6) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.220-XVI. Chişinău, 19 octombrie 2007.


    anexa
    [Anexa modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Anexa introdusă prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]