LPM1308/1997*
ID intern unic:  313289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1308
din  25.07.1997
privind preţul normativ şi modul de
vînzare-cumpărare a pămîntului*
Publicat : 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147-149     art Nr : 1161
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP266-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.643
    LP86-XVI din 20.04.06, MO75-78/19.05.06 art.318
    LP356-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.97
    LP354-XVI din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.85
    LP81-XVI din 13.05.05, MO80-82/10.06.05 art.361
    LP190-XV din 10.06.04, MO108-111/09.07.04 art.576
    LP446-XV din13.11.03, MO6-12/01.01.04 art.40
    LP240-XV din13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
    LP25-XV din13.02.03, MO27/28.02.03 art.106
    LP1254-XV din19.07.02, MO146/31.10.02 art.1121

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenția Proprietății Publice” prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492
    În textul legii  sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „organul cadastral teritorial” prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    În cuprinsul legii, textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" prin  LP1254-XV din19.07.02, MO146/31.10.02 art.1121

    *Republicată
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27,  art. 176.  
    Modificată prin Legile Republicii Moldova nr. 1566-XIII din 26.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 44-46, art. 324; nr. 237-XIV din 23.12.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 39-41, art. 165; nr. 360-XIV din 16.04.99 - Monitorul Oficial, 1999, nr. 48-49, art. 219; nr. 509-XIV din 15.07.99 - Monitorul Oficial, 1999, nr. 90-92, art. 454; nr. 988-XIV din 18.05.00 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 65-67, art. 468; nr. 1403-XIV din 17.12.00 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 166-168, art. 1213
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
    Prezenta lege se aplică în cazurile:
    a) vînzării-cumpărării terenurilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, a terenurilor aferente întreprinderilor private, precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate;
    b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit.a) în capitalul social al acestora, la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren, în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei;
    [Art.1 lit.b) introdusă prin LP81- XVI din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361; lit.b)-d) devin c)-e)]
    c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri;
    d) înstrăinării forţate a terenurilor;
    e) relaţiilor de arendă.
    Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului
    (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia, exprimate în monedă naţională. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului.
   
[Art.2 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi), conform anexei parte integrantă a prezentei legi, şi se indexează , în funcţie de rata inflaţiei, de către Parlament, la propunerea Guvernului.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    (3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului.
Capitolul II
VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR
    Articolul 3. Vînzarea terenurilor
    [Art.3 al.(1) exclus prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ, prin concurs sau la licitaţie. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi  şi calitativi ai terenului, precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului, eliberate, după caz:
   
[Art.3 al.(2) modificat prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul - pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate privată;
   
a1) de Agenția Proprietății Publice – pentru terenurile proprietate publică a statului;
    [Art.3 al.(2), lit.a1) introdusă  prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    b) de primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul - pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale.
   
[Art.3 al.(2), lit.b) modificată  prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii, instalaţii inginereşti, plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus  preţul bunurilor imobiliare, amplasate pe acest teren.
    (4) În scopul impozitării funciare, noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren.
    [Art.3 al.(5) exclus prin LP81 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361; al.(6) devine (5)]
    (5) Autentificarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor este obligatorie, cu excepţia contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu suprafaţa de pînă la 0,25 hectare, atribuite conform art. 12 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991, confirmate prin certificatul eliberat de primăria respectivă.
    [Art.3 al.(5) în redacţia LP115 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.419]
    Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică
    (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, delimitarea cărora se stabileşte prin lege.
    (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale la decizia consiliului respectiv, iar a terenurilor din domeniul privat al statului – de către Agenţia Proprietăţii Publice. Vînzătorul soluţionează toate problemele referitoare la construcţiile, instalaţiile inginereşti, plantaţiile multianuale şi la alte bunuri imobile amplasate pe aceste terenuri.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP39 din 10.03.11, MO58/12.04.11 art.143]
    [Art.4 al.(2) în redacţia LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    (3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît  persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, cît şi investitorilor străini, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova.
    (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate, se achită cel puţin 50% din preţul terenului. Restul plăţii pentru terenurile aferente utilizate în procesul tehnologic poate fi eşalonat pe o perioadă de pînă la 3 ani şi se va efectua trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor în funcţie de nivelul inflaţiei calculat de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare pînă la data efectuării plăţii. În cazul neachitării plăţii în termenele stabilite în contract, cumpărătorul plăteşte pentru fiecare zi de întîrziere o penalitate de 0,1% din suma neachitată. Terenurile aferente proprietate publică neutilizate în procesul tehnologic se vînd la o plată unică.
     [Art.4 al.(4) în redacţia LP210-XVI din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor  proprietate publică se efectuează astfel:
    a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria  municipiului, oraşului, satului (comunei) sau, după caz, la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului;
    b) primarul municipiului, oraşului, satului (comunei), în baza deciziei prevăzute la alin. (2), sau, după caz, organul împuternicit de Guvern examinează, în termen de o lună, cererea cumpărătorului, aprobă planul geometric al terenului, elaborat în modul stabilit de legislaţie, în baza schemei terenului, de către serviciul specializat al autorităţii administraţiei publice locale sau, după necesitate, de întreprinderea licenţiată în domeniul urbanismului, determină preţul terenului (sectorului de teren), încheie contractul de vînzare-cumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii;
   
[Art.4 al.(5), lit.b) în redacţia LP39 din 10.03.11, MO58/12.04.11 art.143]
    c) cumpărătorul achită, în termen de o lună, suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă. În cazul vînzării-cumpărării terenului prin concurs sau la licitaţie, preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului;
   
[Art.4  al.(5), lit.c) modificată prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial;
    e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul geometric al terenului la organul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.
   
[Art.4 al.(5), lit.e) modificată prin LP39 din 10.03.11, MO58/12.04.11 art.143]
    (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.
    (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece, în termen de 10 zile, noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial.
    (8) La încheierea  contractelor  de vînzare-cumpărare a terenului, autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte.
    (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectivelor privatizate sau supuse privatizării, aferente obiectivelor private, precum şi celor aferente construcţiilor nefinalizate, se efectuează la preţul normativ al pămîntului. Terenul care, după parametri şi amplasare, nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător se vinde prin concurs sau la licitaţie deţinătorilor de terenuri adiacente. În cazul în care există un singur deţinător de teren adiacent, vînzarea-cumpărarea terenului care nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător se efectuează la preţul normativ al pămîntului. Această prevedere se aplică şi relaţiilor de arendă a unor astfel de terenuri. Celelalte terenuri se vînd prin concurs sau la licitaţie, cu excepţiile prevăzute de lege.
    [Art.4 al.(9) în redacţia LP153 din 08.07.10, MO131-134/30.07.10 art.459]
    [Art.4 al.(9) în redacţia LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
   
(91) Terenurile proprietate publică aferente construcţiilor din cadrul parcurilor industriale se vînd la preţul normativ al pămîntului stabilit la momentul dării acestora în folosinţă întreprinderii-administrator sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, exclusiv după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, cu condiţia de respectare a prevederilor Legii cu privire la parcurile industriale.
    [Art.4 al.(91) introdus prin LP183 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.503]
    (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. În cazul în care, după parametri şi amplasare, pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare, terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei.
   
[Art.4 al.(10) introdus prin LP81-XVI din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361]
    (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat.
    [Art.4 al.(11) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.4 al.(11) introdus prin LP81-XVI din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361]
    (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se varsă la bugetul municipiului, oraşului, satului (comunei).
    [Art.4 al.(12) modificat prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
    [Art.4 al.(12) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.4 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.4 modificat prin LP354 -XVI din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.85]
    [Art.4 modificat prin LP1254- XVdin 19.07.02, MO146/31.10.02 art.1121]
    Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată
    (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor, incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora.
    (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber.
    (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni:
    a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului;
    b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare;
    c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică notarial, cu excepţia contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu suprafaţa de pînă la 0,25 hectare, atribuite conform art. 12 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991.
    [Art.5 al.(3), lit.c) modificată prin LP115 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.419]
    d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la organul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.
   
[Art.5 al.(3) modificat prin LP354-XVI din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.85]
    (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.
    [Art.5 al.(4) modificat prin LP354-XVI din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.85]
    Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie
                        agricolă aflate în proprietate privată
    (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.
    (2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului, persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine.
    (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin  moştenire legală sau testamentară, ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.
    (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii.
    [Art.6 modificat prin LP86 -XVI din 20.04.06, MO75-78/19.05.06 art.318]
    Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole
    (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole, trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren, cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară.
    (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor.
    (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri, clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public.
    (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul, aflat în folosinţa lor, depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare, la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective.
    (5) Primarul municipiului, oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirii pomicole, cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole în cauză, iar consiliul local respectiv adoptă o decizie privind vînzarea lotului pomicol. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă, decizia consiliului local poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii.
    [Art.7 al.(5) în redacţia LP39 din 10.03.11, MO58/12.04.11 art.143]
    [Art.7 al.(5) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol, examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare.
    (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului, vînzătorului şi notarului.
    (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art.4.
    (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare - cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole, cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare, iar dacă se constată că suprafaţa este mai mică, primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen  de o lună.
    (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber, inclusiv la licitaţie, unui alt cetăţean al Republicii  Moldova sau statului.
    Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt
                      de pe lîngă casă
    (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă, de anexele gospodăreşti şi de grădini, atribuite conform legislaţiei, inclusiv conform art.82 din Codul funciar al R.S.S. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare.
    (2) Proprietar  al lotului de pămînt de pe lîngă casă este  persoana fizică  care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.
    (3) Proprietarul  lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial, la preţ liber, inclusiv la  licitaţie, atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice, cît şi statului.
    (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor, precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. Terenurile menţionate se vînd conform art.4.
    (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui, de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus  vînzării-cumpărării, preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate
                       construcţiilor în municipii, oraşe şi sate
                       (comune)
    (1) În municipii, oraşe şi sate (comune), terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări, prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri, inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, terenurile aferente întreprinderilor private, precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate.
    (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor  în municipii, oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini.
    (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd, după privatizarea obiectivelor menţionate, persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri.
    (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor, destinate construcţiilor, se calculează pornind de la indicii cadastrali medii, locul amplasării terenurilor, suprafaţa lor, accesul la căile de comunicaţii, amenajarea terenurilor.
    (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot  fi vîndute numai întreprinderilor în cauză, fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone.
    (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor, cele destinate reţelelor inginereşti, precum şi terenurile de uz public.
    [Art.9 al.(6) modificat prin LP446 din 13.11.03, MO6-12/01.01.04 art.40]
    (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă, după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol, conform legislaţiei, sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului. În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural, pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează.
    (8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4.
    (9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber, inclusiv la licitaţie.
Capitolul III
PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI
    Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea
                         - cumpărarea şi arendarea terenurilor
    (1) Preţul normativ al  pămîntului  se stabileşte la vînzarea- cumpărarea terenurilor, la arendarea lor, precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică.
    (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin.(1) lit.a), contractul de arendă a terenurilor respective, încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale, devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare.
    [Art.10 al.(2) introdus prin LP81 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361; al.(2)-(10) devin (3)-(11)]
    (3) Pentru  calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală, după caz:
    a) de la organul cadastral  teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul - pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată;
   
a1) de la Agenția Proprietății Publice – pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică a statului;
    [Art.10  al.(2), lit.a1) introdusă prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    b) de la primăria  municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei  teritoriu este situat terenul - pentru  vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale.
   
[Art.10  al.(2), lit.b) modificată prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    (4) Tarifele  pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă.
    (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă, al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor  pomicole  se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă.
    (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare, drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă).
    (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, a terenurilor aferente întreprinderilor private, precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate, se calculează pornind de  la tarifele specificate la poziţia a  IV-a  din anexă.
    (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate. Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(9), (10) şi (11).
    [Art.10 al.(8) modificat prin LP81 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361]
    (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială, precum şi familiilor social defavorizate. Pentru aceste categorii de persoane, plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv.
    (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs, plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs), şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat.
    (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, întreprinderilor private, precum şi construcţiilor nefinalizate, plata anuală de arendă se stabileşte, în procente, din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă, după cum urmează: 2% - pentru municipiul Chişinău, inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia; 1,5% - pentru municipiile Bălţi, Bender, Tiraspol; 1% - pentru celelalte municipii şi oraşele Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Străşeni; 0,5% - pentru celelalte oraşe; 0,2% - pentru sate (comune).
    [Art.10 al.(10) modificat prin LP25 din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.106]
    (12) La calcularea plăţii anuale de arendă pentru terenurile proprietate publică din cadrul parcurilor industriale create în corespundere cu Legea cu privire la parcurile industriale, întreprinderea-administrator va aplica coeficientul de micşorare pînă la 0,3 din plata stabilită la alin. (11).
    [Art.10 al.(12) introdus prin LP183 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.503]
    Articolul 101. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică
                           aferente  obiectivelor privatizate sau întreprinderilor
                           şi obiectivelor private
    (1) În cazul în care  proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau  nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate, de la aceştia,  în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia, se va  încasa anual plata pentru folosirea terenului, stabilită  în mod unilateral de consiliile locale, nu mai mică decît plata anuală de arendă, calculată conform art.10 alin.(10), şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului, calculat pentru destinaţia respectivă. Plata specificată va fi încasată, în termenele fixate de consiliile locale, pentru perioada care urmează  momentului adoptării  de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă  la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă.
    (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin.(1) lit.a), contractul de arendă a terenurilor respective, încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale, devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare.
    [Art.101 modificat prin LP81 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361]
    [Art.101 modificat prin LP25 din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.106]
Capitolul IV
PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA
TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE
AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL
AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE
TERENURI
    Articolul 11. Excluderea terenurilor
    Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice, cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri.
    Articolul 12. Compensarea pierderilor
   [Art.12 al.(1)-(2) excluse prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate, indiferent de scopul excluderii  terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor.
    (4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri, cu excepţia celor de uz public, celor destinate creării parcurilor industriale conform Legii cu privire la parcurile industriale, celor destinate extinderii sau creării zonelor economice libere sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic.
    [Art.12 al.(4) modificat prin LP169 din 31.07.15, MO241-246/28.08.15 art.471]
    [Art.12 al.(4) modificat prin LP183 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.503]
    Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor
    Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă.
    Articolul 14. Acumularea mijloacelor băneşti
                          rezultate din compensarea pierderilor
   
[Art.14 titlul modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul unității administrativ-teritoriale respective.
    
[Art.14 al.(1) modificat prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (2) Guvernul, consiliul unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă hotărîrea, respectiv, decizia de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din alte categorii de terenuri, incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol, în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
    (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de  terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor.
    [Art.14 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.14 modificat prin LP356-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.97]
Capitolul V
PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL
ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR
    Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor
    (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului.
    (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale).
    (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale, drumurilor, trasarea telecomunicaţiilor, construcţia unor obiective cu destinaţie specială, instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor, extragerea zăcămintelor subterane, dezvoltarea localităţilor, construcţia instituţiilor de cultură, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii, complexelor sportive şi de agrement, crearea monumentelor naturii şi istoriei.
    (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei.
    Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor
                         juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate
                         forţat în scopul satisfacerii necesităţilor
                         funciare ale statului
    (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat.
    (2) În cazul cînd calitatea  terenului propus în schimb este în defavoarea  proprietarului de terenuri, acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb.
    (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb, pierderile i se compensează în bani.
    (4) Litigiile funciare, apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor, se soluţionează conform legislaţiei.
    Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de
                          înstrăinarea forţată a terenurilor
    (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora, dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă.
    (2) În cazul  în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate, preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească  în baza raportului de expertiză  prezentat de experţii independenţi.
    [Capitolul VI exclus prin LP237-XIV din 23.12.98]
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 23
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării.
    (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial, contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat, în termen de 3 luni de la data autentificării notariale sau de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare în cazul în care autentificarea notarială nu este obligatorie la primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul, pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.
   
[Art.23 al.(2) modificat prin LP115 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.419]
    (3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare, calcularea  preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.
    (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    Articolul 24
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi;
    va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi.
    Articolul 25
    Legea nr.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.57) se abrogă.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 25 iulie 1997.
    Nr. 1308-XIII.

Anexă
la Legea privind preţul normativ şi modul
de vînzare-cumpărare a pămîntului
T A R I F E
pentru calcularea preţului normativ al pămîntului
(pentru o unitate grad-hectar) în lei
    I.  Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă,
         loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole              621,05
    II. Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole, loturilor de
         pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole                               1242,08
    III. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie
          agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol         19873,34
    IV. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor
          (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă)                       19873,34
    [Anexa modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Anexa modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]

    Notă:
    1. Preţul  normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului  stabilită pentru oraşul, satul (comuna) respectiv(ă) sau, la cererea proprietarului, în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv.
    2. Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale, de transport, de alte construcţii, precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă, se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică.
    3. În cazul vînzării terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente construcţiilor nefinalizate, la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă, se aplică următorii coeficienţi:
    0,9 – pentru municipiul Chişinău;
    0,7 – pentru oraşele care intră în componenţa municipiului Chişinău;
    0,5 – pentru  satele (comunele) care intră în componenţa municipiului Chişinău;
    0,5 – pentru municipiile Bălţi, Bender, Tiraspol şi 0,4 – pentru localităţile care intră în componenţa acestora;
    0,2 – pentru oraşele Cahul, Căuşeni, Comrat, Edineţ, Hînceşti, Orhei, Rîbniţa, Soroca, Ungheni, Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Străşeni;
    0,1 – pentru celelalte oraşe;
    0,02 – pentru sate (comune).
    [Pct.3 în redacţia LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    [Pct.3 modificat prin LP81-XVI din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361]
    4. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă, loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0,3 la tarifele specificate la poziţia I din anexă.
    Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole.
   
[Pct.4 modificat prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    [Pct.4 modificat prin LP190-XV din 10.06.04, MO108-111/09.07.04 art.576]
    [Pct.5 exclus  prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    [Pct.5 modificat prin LP81 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361]
    [Pct.5 modificat prin LP1254 din 19.07.02, MO146/31.10.02 art.1121]
    [Pct.6 exclus prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    [Pct.6 modificat prin LP81 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361]
    [Pct.6 modificat prin LP1254 din 19.07.02, MO146/31.10.02 art.1121]
    7. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic, aferente construcţiilor nefinalizate, se aprobă pentru terenurile proprietate publică a statului – de Agenția Proprietății Publice, iar pentru terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale – de consiliile locale conform unui regulament aprobat de Guvern.
    
[Pct.7 modificat prin LP39 din 10.03.11, MO58/12.04.11 art.143]
    [Pct.7 modificat prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    [Pct.7 introdus prin LP81 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361, pct.7-9 devin 8-10]
    8. În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic, preţul  normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă.
   
[Pct.8 modificat prin LP210-XVI  din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    [Pct.9 exclus prin LP39 din 10.03.11, MO58/12.04.11 art.143]
   
[Pct.9 în redacţia LP1254 din 19.07.02, MO146/31.10.02 art.1121]
    [Pct.10 exclus prin LP210-XVI din 17.10.08, MO204-205/14.11.08 art.740]
    [Pct.10 modificat prin LP81 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.361]
   11. În caz de schimbare a destinației terenurilor agricole și a terenurilor fondului silvic în scop de extragere a zăcămintelor de substanțe minerale utile, la prețul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziția a III-a din anexă, se aplică coeficientul 0,2, cu condiția recultivării și returnării terenurilor menționate în circuitul agricol sau în fondul silvic în conformitate cu proiectul de recultivare.
    În cazul în care recultivarea terenurilor exploatate pentru extragerea zăcămintelor de substanțe minerale utile nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calității solului prevăzut în proiectul de recultivare, diferența dintre gradul de bonitate a solului de  pînă la recultivare și după recultivare urmează a fi recuperată în funcție de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad-hectar la poziția menționată.
   
[Art.11 în redacţia LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
    [Pct.11 introdus prin LP266-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.643]