LPM440/2001
ID intern unic:  312827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 440
din  27.07.2001
cu privire la zonele economice libere
Publicat : 06.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 834     Data intrarii in vigoare : 06.09.2001
    LP73-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.258
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP444-XV din 07.11.03, MO229/21.11.03 art.924
    LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
    LP1313-XV din 26.07.02, MO113/05.08.02 art.902
    LP594-XV din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1020

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului economiei” – cu sintagma „ministrului economiei și infrastructurii” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii cuvintele „serviciul vamal” se înlocuiesc cu cuvintele „organul vamal” prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    În tot textul legii, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei” prin HG175 din 09.07.10, MO131-134/30.07.10 art.463
    În cuprinsul legii, sintagmele “Ministerul Economiei” şi “Departamentul Vamal” se înlocuiesc, respectiv, cu sintagmele “Ministerul Economiei şi Comerţului” şi “Serviciul Vamal” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349


    INTERPRETARE

    Interpretare prin LP245-XVI din 20.10.05, MO142-144/28.10.05 art.670
    Prevederile art.15 alin.(4) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, se aplică în modul următor:
    1. Sub incidenţa art.15 alin.(4) se află rezidenţii zonelor libere înregistraţi înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, care au decis să activeze în baza prevederilor legilor privind zonele libere concrete referitoare la regimurile fiscal şi vamal în vigoare la data înregistrării lor, precum şi mărfurile acestora în perioada aflării lor pe teritoriile zonelor libere.
   2. Măsuri de politică economică şi alte restricţii se vor aplica mărfurilor rezidenţilor zonelor libere, inclusiv celor originare din zonele libere, doar în cazul introducerii acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova.2. Măsuri de politică economică şi alte restricţii se vor aplica mărfurilor rezidenţilor zonelor libere, inclusiv celor originare din zonele libere, doar în cazul introducerii acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova.
    3. Organele vamale vor acorda regimul vamal zonă liberă pentru mărfurile rezidenţilor zonelor libere la introducerea lor de facto pe teritoriul acestor zone şi la declararea lor conform procedurilor vamale în vigoare la momentul trecerii hotarelor zonelor libere.
    4. Agenţii economici din afara teritoriilor zonelor libere, inclusiv cei care sînt înregistraţi şi ca rezidenţi ai zonelor libere, sînt obligaţi să declare organelor vamale mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova anterior scoase de pe teritoriile acestor zone.
    LP245-XVI din 20.10.05, MO142-144/28.10.05 art.670 declarată neconstituţională prin HCC20 din 30.11.06, MO186-188/08.12.06 art.15    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber), denumite în continuare zone libere, sînt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    (2) Teritoriul zonelor libere este delimitat de restul ţării prin îngrădire sigură. Paza hotarelor zonelor libere se asigură de către întreprinderile specializate de pază din Republica Moldova, în baza contractelor încheiate de acestea cu Administraţia zonei respective. Faţă de persoanele fizice şi mijloacele de transport se aplică sistemul de trecere autorizată a hotarelor zonei libere, al cărui mod de funcţionare este stabilit prin hotărîre de Guvern.
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP175 din 09.07.10, MO131-134/30.07.10 art.463]
    (3) Zonele libere se creează în scopul accelerării dezvoltării social-economice a anumitor teritorii şi a ţării în ansamblu prin:
    a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;
    b) implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne;
    c) dezvoltarea producţiei orientate spre export;
    d) aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi a managementului;
    e) crearea locurilor de muncă.
    (4) Zonelor libere, în scopul realizării obiectivelor asumate, li se acordă regimuri preferenţiale de stimulare a activităţii de întreprinzător. Modificări ale regimului şi ale modului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător într-o zonă liberă sînt posibile numai prin introducerea unor modificări în prezenta lege.
    (5) Zona liberă poate fi alcătuită din cîteva subzone. Regimurile şi modul de efectuare a activităţii de întreprinzător şi de gestiune sînt identice în toate subzonele.
    [Art.1 modificat prin LP594 din 01.11.01, MO133/08.11.01, art.1020]
    Articolul 2. Înţelesul unor noţiuni
    În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni:
    subzonă - parte izolată teritorial de restul zonei libere;
    autorizaţie pentru desfăşurarea unui anumit gen de activitate - permisiune scrisă, eliberată de Administraţia zonei libere rezidentului acestei zone pe o anumită perioadă de timp pentru desfăşurarea genului de activitate permis în zona respectivă şi prevăzut în contractul încheiat între Administraţie şi rezident;
    dezvoltarea infrastructurii zonei libere - construcţia şi reparaţia clădirilor şi instalaţiilor, construcţia drumurilor, instalarea utilajului şi organizarea aprovizionării cu apă, electricitate, gaz, instalarea reţelelor de telecomunicaţii şi organizarea legăturii telefonice şi alte asemenea lucrări (servicii) pe teritoriul zonei libere, pe care Administraţia zonei libere le consideră favorabile pentru dezvoltarea şi funcţionarea zonei;
    fonduri fixe - clădiri şi construcţii de producţie, depozite, terenuri, instalaţii tehnice, utilaj, inclusiv articole de birotică şi maşini, cu excepţia mijloacelor de transport de pasageri, utilizate în procesul de executare a activităţii de întreprinzător în zona liberă.
    activitate comercială externă – comercializare angro a mărfurilor importate în zona liberă de pe teritoriul Republicii Moldova sau din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi livrate la export; comerţ electronic cu mărfuri străine pe pieţele externe, precum şi acordare a diverselor servicii pe aceste pieţe;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP30 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.163]
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP175 din 09.07.10, MO131-134/30.07.10 art.463]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP34-XVI din 28.02.08, MO117-119/04.07.08 art.453]
    mărfuri introduse în scop necomercial – mărfuri introduse de rezidenţii zonei libere pe teritoriul acestei zone, care sînt destinate consumului final, nefiind utilizate în procesul de producere, prelucrare, depozitare sau vînzare.
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.2 noţiunea "activitate de transport" exclusă prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP34-XVI din 28.02.08, MO117-119/04.07.08 art.453]
   
mărfuri autohtone introduse în zona liberă în scopuri necomerciale – mărfuri care nu sînt destinate vînzării sau utilizării nemijlocite în procesul tehnologic de producere;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
   
producție industrială a mărfurilor – producție în al cărei proces materia primă și semifabricatele sînt transformate în produs finit cu utilizarea echipamentelor industriale.
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP30 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.163]
    Articolul 3. Dreptul aplicabil
    (1) Pe teritoriul zonei libere acţionează:
    a) acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    b) legislaţia Republicii Moldova;
    c) actele normative ale Guvernului;
    d) actele normative ale Administraţiei zonei libere, adoptate în limitele competenţei sale, care nu contravin prezentei legi.
    (2) Proiectele de acte normative elaborate de către autorităţile administraţiei publice şi administraţiile zonelor libere care urmează să reglementeze activitatea zonelor libere sînt supuse unei expertize obligatorii la Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.3 al.(2) în redacția LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
   
(21) Actele normative aprobate de către autorităţile publice, cu excepţia Guvernului şi Parlamentului, cu încălcarea cerinţelor stabilite la alin. (2) sînt considerate nule în partea ce se referă la funcţionarea zonelor libere.
    [Art.3 al.(21) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (3) Investiţiile pe teritoriul zonelor libere beneficiază de protecţia juridică a statului. Regimul activităţii investiţionale şi de întreprinzător în zona liberă nu poate fi mai puţin favorabil, decît regimul stabilit pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova.
    (4) Bunurile din zonele libere nu pot fi expropriate, naţionalizate, rechiziţionate şi confiscate, decît doar prin hotărîre judecătorească.
    (5) Transferul de mijloace băneşti şi de bunuri obţinute de către investitorii străini din investiţiile în zona liberă se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.
    [Art.3 al.(5) în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.3 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    6) Zonele libere sînt teritorii demilitarizate. În aceste zone nu se permite producerea, transportarea şi păstrarea armamentului, precum şi dislocarea unităţilor militare.
    (7) În zonele libere nu se admit activităţi interzise de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (8) Statul nu poartă răspundere pentru angajamentele Administraţiei zonei libere şi ale rezidenţilor acestei zone, iar Administraţia şi rezidenţii - pentru angajamentele statului.
    Articolul 4. Crearea zonelor libere
    (1) Zona liberă este creată, la propunerea Guvernului, printr-o lege, adoptată de Parlament în corespundere cu prezenta lege, care va delimita în acest scop o parte sau cîteva părţi ale teritoriului Republicii Moldova. În lege vor fi strict determinate hotarele şi configuraţia zonei respective.
    (2) Guvernul va elabora concepţia generală de creare şi dezvoltare a zonei libere.
    (3) Iniţiatori ai creării zonelor libere pot fi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici şi diverse organizaţii care vor prezenta propunerile corespunzătoare.
    (4) Propunerile privind crearea zonelor libere vor cuprinde:
    a) scopurile creării, genurile activităţii de întreprinzător şi orientarea funcţională a zonei libere;
    b) studiul de fezabilitate privind oportunitatea creării zonei libere;
    c) proiectul planului de amplasare a zonei libere, coordonat cu autorităţile corespunzătoare ale administraţiei publice centrale şi locale.
    (5) Studiul de fezabilitate privind oportunitatea creării zonei libere va conţine:
    a) delimitarea hotarelor zonei;
    b) caracteristica complexă a potenţialului social-economic al teritoriului, inclusiv al infrastructurilor de producţie, comercială şi socială, precum şi a relaţiilor economice cu pieţele internaţionale;
    c) argumentarea posibilităţii de realizare a genurilor de activitate permise;
    d) indicarea gradului de asigurare cu specialişti;
    e) proiectul mecanismului economic de funcţionare;
    f) fundamentarea etapelor şi termenelor de creare a zonei libere;
    g) volumul investiţiilor necesare, evaluarea surselor şi a eficienţei acestora;
    h) calculul fluxului preconizat de încasări valutare în zona liberă.
    (6) Zonele libere pot fi create pe teritoriile neocupate de imobile, precum şi pe baza de întreprinderi, instituţii, organizaţii.
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    (7) Zonele libere nu pot fi create pe baza întreprinderilor de importanţă strategică sau care desfăşoară sau pot desfăşura o activitate economică eficientă şi fără crearea de asemenea zone.
    (8) Pînă la adoptarea deciziei asupra propunerii de creare a zonei libere se efectuează expertiza oportunităţii creării unei asemenea zone care este asigurată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.4 al.(8) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (9) La efectuarea expertizei se iau în considerare următorii factori:
    a) costul aproximativ al creării şi întreţinerii zonei libere;
    b) avantajul pentru economia naţională de pe urma funcţionării unei asemenea zone;
    c) situaţia social-economică şi gradul de utilizare a forţei de muncă în regiunea unde se preconizează crearea zonei libere;
    d) apropierea zonei în cauză de alte zone libere;
    e) numărul zonelor libere deja existente în ţară.
    (10) Propunerea privind crearea zonei libere poate fi aprobată numai în cazul în care expertiza va stabili că crearea acesteia va îmbunătăţi substanţial situaţia în economia naţională şi că ameliorarea respectivă poate fi obţinută numai pe această cale.
    (11) În cazul în care propunerea privind crearea zonei libere va fi acceptată, Ministerul Economiei și Infrastructurii va prezenta spre aprobare Guvernului proiectul legii corespunzătoare.
    (12) Zona liberă se consideră creată după intrarea în vigoare a legii corespunzătoare.
    (13) Procedura stabilită de legislație pentru crearea zonelor libere se aplică corespunzător și în cazul modificării configurației zonelor libere, modificării termenului de funcționare a acestora, precum și în cazul creării unei subzone.
    [Art.4 al.(13) introdus prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    Articolul 5. Administrarea zonelor libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii privind crearea acesteia, Guvernul formează un organ de stat - Administraţia zonei libere, denumită în continuare Administraţie, cu statut de persoană juridică şi care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare. Sediul Administraţiei se află pe teritoriul zonei libere.
    (2) Administraţia este condusă de un administrator principal, desemnat în funcţie, prin concurs, prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani. Administratorul principal poartă răspundere pentru activitatea Administraţiei, pentru asigurarea pazei hotarelor zonei libere şi respectarea sistemului de trecere autorizată. Funcţiile, drepturile şi obligaţiile, cuantumul și condițiile salarizării administratorului principal sînt stabilite de legislaţie, precum şi în contractul încheiat între acesta şi Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP444 din 07.11.03, MO229/21.11.03 art.924]
    (3) Coordonarea şi controlul activităţii zonelor libere intră în atribuţia Guvernului, fiind efectuate prin intermediul organelor de stat autorizate de acesta. Activitatea Administraţiei este supusă unui audit anual. Administrația își coordonează activitatea cu Ministerul Economiei și Infrastructurii în ceea ce privește atragerea investițiilor, promovarea exporturilor rezidenților zonei libere, precum și privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare a zonei libere.
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
   
(31) Ministerul Economiei și Infrastructurii efectuează controlul privind respectarea condițiilor contractului și executarea de către administratorul principal a atribuțiilor sale.
    [Art.5 al.(31) introdus prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    (4) Principalele surse financiare ale Administraţiei sînt:
    [Art.5 al.(4) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    a) plăţile şi taxele achitate pentru participarea la concursurile de obţinere a dreptului de rezident al zonei libere şi înregistrarea în calitate de rezidenţi ai acesteia, precum şi pentru eliberarea autorizaţiilor pentru genurile corespunzătoare de activitate în zona respectivă;
    b) plăţile şi taxele zonale stabilite de Administraţie;
    c) încasările de la darea în arendă a bunurilor şi terenurilor;
    [Art.5 al.(4), lit.c) modificată prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    d) cotizaţiile benevole ale rezidenţilor zonei libere pentru dezvoltarea infrastructurii acesteia;
    [Art.5 al.(4), lit.e) abrogată prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    f) alte venituri legate de exercitarea funcţiilor sale în condiţiile legii.
    [Art.5 al.(4), lit.f) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (5) Structura şi volumul împuternicirilor acordate Administraţiei se stabilesc prin legi şi prin acte normative ale Guvernului.
    [Art.5 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (6) Administraţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea de creare a infrastructurii de producţie şi neproductive a zonei libere;
    b) menţine în stare de lucru sistemele de aprovizionare cu electricitate, apă şi energie termică de pe teritoriul zonei libere;
    c) organizează concursuri de obţinere a dreptului de rezident al zonei libere şi înregistrează rezidenţii, le eliberează autorizaţiile pentru desfăşurarea în zona respectivă a unor genuri concrete ale activităţii de întreprinzător stabilite în lege;
    [Art.5 al.(6), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    d) asigură menţinerea în stare bună a îngrăditurilor şi construcţiilor din perimetrul zonei libere, efectuează controlul asupra respectării sistemului autorizat de trecere a hotarelor zonei libere;
    e) elaborează şi asigură realizarea programului de dezvoltare complexă a zonei libere şi de protecţie a mediului;
    f) stabileşte, de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, plăţi şi taxe zonale;
    g) încasează de la rezidenţii zonei libere plăţile de arendă şi alte plăţi prevăzute de prezenta lege;
    h) controlează modul în care rezidenţii zonei libere respectă contractele încheiate cu ea;
    [Art.5 al.(6), lit.h) modificată prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    i) întreţine relaţiile cu Organul Vamal cu scopul de a asigura respectarea legislaţiei vamale.
    (7) Administraţia îşi coordonează activitatea cu autorităţile administraţiei publice locale în ce priveşte soluţionarea problemelor sociale, ecologice şi a celor care ţin de dezvoltarea infrastructurii zonei libere.
    (8) Deciziile Administraţiei, adoptate în limitele competenţei sale, sînt obligatorii spre executare pentru toţi rezidenţii zonei libere.
    (9) În conformitate cu legile şi cu actele normative ale Guvernului, Administraţia determină modul de dare în arendă a terenurilor, modul de acordare a drepturilor de folosinţă a resurselor naturale, precum şi a clădirilor, construcţiilor şi fondurilor fixe care aparţin sau care sînt transmise în folosinţă Administraţiei. Drepturile şi obligaţiile Administraţiei în domeniul utilizării terenurilor sînt reglementate de legile şi de actele normative ale Guvernului în domeniul funciar.
    [Art.5 al.(9) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (10) Administraţia nu are dreptul să intervină în activitatea economică a rezidenţilor zonei libere, dacă această activitate nu contravine legislaţiei şi contractului încheiat între Administraţie şi rezident.
    (11) Administraţia zonei libere are dreptul să dezvolte infrastructura de producţie (construcţia halelor industriale) şi să construiască reţele inginereşti, care ulterior să fie oferite în locaţiune rezidenţilor zonei libere sau pentru utilizarea cărora să se perceapă o plată de folosinţă.
    [Art.5 al.(11) în redacția LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    (12) Retribuţia muncii lucrătorilor Administraţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administrațiilor zonelor libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administrației zonei libere corespunzătoare, coordonat în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.5 al.(12) modificat prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    (13) Administraţia efectuează conform legii gestiunea contabilă şi statistică a activităţii sale. Administratorul principal prezintă Ministerului Economiei și Infrastructurii rapoarte trimestriale și anuale privind activitatea desfăşurată în zona liberă. Forma şi termenele de prezentare a rapoartelor se stabilesc de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.5 al.(13) modificat prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.5 al.(13) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(14) Administraţia este în drept să efectueze donaţii în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice finanţate de la bugetul public naţional. Volumul donațiilor nu va depăși suma aprobată în aceste scopuri în conformitate cu bugetul anual al instituției, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.5 al.(14) modificat prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.5 al.(14) modificat prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    [Art.5 al.(14) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    Articolul 6. Rezidenţii zonelor libere
    (1) Rezident al zonei libere, denumit în continuare rezident, poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, orice instituţie de învăţămînt, centru ştiinţific de cercetare şi transfer tehnologic, alte entităţi care contribuie la sporirea calităţii forţei de muncă a rezidenţilor.
    [Art.6 al.(1) în redacția LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Selectarea rezidenţilor se efectuează de către Administraţie pe bază de concurs, ţinîndu-se cont de volumul şi caracterul investiţiilor preconizate, de necesitatea de creare a infrastructurii de producţie şi neproductive a zonei, de menţinerea orientării zonei libere spre fabricarea producţiei industriale pentru export, de teritoriul şi terenurile libere, de asigurarea cu forţă de muncă, apă, resurse energetice şi de alte criterii.
    (3) Întreprinderile pe a căror bază se creează zona liberă sînt obligate să se înregistreze în calitate de rezidenţi.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (4) Modul de desfăşurare a concursurilor în zonele libere se stabileşte în regulamentul cu privire la concursuri, aprobat de Guvern.
    (5) Condiţiile de selectare a rezidenţilor, precum şi criteriile de determinare a învingătorilor la concursuri se stabilesc de către administratorul principal de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    (6) Persoana fizică sau juridică care a obţinut dreptul de înregistrare în calitate de rezident, încheie cu Administraţia un contract pentru desfăşurarea în zona liberă a activităţii de întreprinzător. Contractul se încheie pentru întreaga perioadă de activitate în zona respectivă.
    (7) În contract se indică:
    a) genul de activitate autorizat;
    b) drepturile şi obligaţiile rezidentului şi ale Administraţiei;
    c) proiectul economic care urmează să fie realizat în zona liberă şi parametrii preconizaţi ai acestuia;
    d) cuantumul plăţilor zonale şi a taxelor şi plăţilor de arendă;
    e) facilităţile acordate rezidentului de către Administraţie;
    f) tipurile rapoartelor pe care le prezintă rezidentul;
    g) responsabilităţile părţilor, în caz de încălcare a cerinţelor contractuale;
    h) alte aspecte, conform înţelegerii dintre părţi.
    (71) Administrația coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între administrație și rezide nt, precum și orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.
    [Art.6 al.(71) introdus prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    (8) Pentru înregistrarea în calitate de rezident se percepe o taxă în mărimea stabilită de Administraţie de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    (9) În termen de 15 zile de la înregistrarea rezidentului, Administraţia prezintă cîte o copie de pe decizia de înregistrare autorităţii administraţiei publice locale şi organelor statistic și vamal, precum și Serviciului Fiscal de Stat.
    [Art.6 al.(9) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (10) În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:
    a) producţia industrială a mărfurilor, cu excepţia alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din alcool etilic) şi a producţiei alcoolice;
    [Art.6 al.(10), lit.a) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Art.6 al.(10), lit.a) modificată prin LP1313 din 26.07.02, MO113/05.08.02, art.902]
    [Art.6 al.(10) modificat prin LP594 din 01.11.2001, MO133/08.11.2001, art.1020]
    b) sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    b1) activitate comercială externă;
    [Art.6 al.(10), lit.b1) introdusă prin LP34-XVI din 28.02.08, MO117-119/04.07.08 art.453]
    [Art.6 al.(10), lit.b2) abrogată prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.6 al.(10), lit.b2) introdusă prin LP34-XVI din 28.02.08, MO117-119/04.07.08 art.453]
    c) genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate la lit. a) şi b);
    [Art.6 al.(10), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(101) Prin derogare de la prevederile alin.(10) lit. a), rezidenţii care, la data punerii în aplicare a prevederilor menţionate, implementau proiecte investiţionale legate de producerea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sînt în drept să continue  realizarea acestora în condiţiile prevăzute de contractul încheiat cu Administraţia, în vigoare la momentul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi.
    [Art.6 al.(101) introdus prin LP175 din 09.07.10, MO131-134/30.07.10 art.463]
    (11) Genul prioritar de activitate va fi producţia industrială.
     [Art.6 al.(12) abrogat prin LP175 din 09.07.10, MO131-134/30.07.10 art.463]
    (13) Scoaterea producţiei alcoolice din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se permite în mărime de pînă la 25% din volumul vînzărilor nete totale ale producţiei alcoolice, realizate de către rezident, pe parcursul unui an calendaristic. Evidenţa şi marcarea producţiei alcoolice se efectuează în conformitate cu legile şi cu actele normative ale Guvernului. Importul tutunului şi produselor din tutun în zona liberă şi producerea în ea a produselor din tutun sînt strict interzise.
    [Art.6 al.(13) modificat prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Art.6 al.(13) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.6 al.(13) modificat prin L444 din 07.11.03, MO229/21.11.03 art.924]
    (14) Rezidenţii desfăşoară activităţile menţionate la alin.(10) pe baza autorizaţiei pentru fiecare gen de activitate aparte, eliberate de Administraţie pe baza contractului încheiat cu aceştia conform regulamentului aprobat de către administratorul principal de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    (15) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii în zona liberă nu scuteşte rezidentul de obligaţia de a obţine şi alte autorizații stabilite prin legi.
    [Art.6 al.(15) modificat prin LP30 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.163]
    [Art.6 al.(15) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (16) Autorizaţia prevăzută la alin.(14) se eliberează, de regulă, pentru termenul de valabilitate a contractului încheiat între rezident şi Administraţie. Autorizaţia eliberată rezidentului poate fi retrasă sau acţiunea ei poate fi suspendată în cazul în care acesta nu îndeplineşte condiţiile contractului sau cerinţele legislaţiei.
    (17) Desfăşurarea în zona liberă a activităţii de întreprinzător de către persoane fizice sau juridice care nu sînt înregistrate în calitate de rezidenţi sau care nu dispun de autorizaţia necesară pentru această activitate este interzisă şi atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
    (18) Administraţia este în drept să permită nerezidenţilor efectuarea pe teritoriul zonei libere a lucrărilor privind dezvoltarea infrastructurii acestei zone, precum şi acordarea unor servicii specializate Administraţiei şi/sau rezidenţilor în temeiul contractelor încheiate în acest scop.
    [Art.6 al.(18) în redacţia LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (19) Rezidenţii sînt obligaţi de a declara mărfurile numai la organul vamal ce supraveghează activitatea zonei libere corespunzătoare.
    (20) Rezidenţilor, prin anularea înregistrării, li se poate revoca statutul de rezident în caz de:
    a) neexecutare a condiţiilor contractului încheiat între aceştia şi Administraţie;
    b) încălcare de către aceştia a legislaţiei sau a cerinţelor stabilite de Administraţie în limitele competenţei sale stabilite prin legi şi prin actele normative ale Guvernului;
    [Art.6 al.(20), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    c) existenţă a unor date falsificate în documentele prezentate de aceştia Administraţiei;
    d) neachitare a datoriilor la plăţile şi taxele zonale obligatorii;
    e) desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără autorizaţiile respective
    - după expirarea a 3 luni de la data primirii înştiinţării despre încălcarea comisă.
    (21) Rezidenţii, în condiţiile legii, pot contesta în instanţa judecătorească competentă, conform Codului de procedură civilă acţiunile Administraţiei, inclusiv cele privind retragerea autorizaţiei sau suspendarea activităţii, precum şi privind retragerea statutului de rezident.
    [Art.6 al.(21) modificat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
   
Notă: Legea №163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituţionale prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12
    [Art.6 al.(21) modificat prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.09.11]
    [Art.6 al.(21) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(22) Cuantumurile taxelor de acordare a autorizaţiilor se stabilesc de către Administraţie de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    (23) Rezidentul ţine, în modul stabilit, evidenţa contabilă şi statistică a activităţii sale, prezintă sistematic Administraţiei rapoarte privind activitatea desfăşurată în zonă. Forma şi termenele de prezentare a rapoartelor se stabilesc de către Administraţie.
    (24) Evidenţa activităţii de întreprinzător desfăşurate de rezident în cadrul zonei libere trebuie să se ţină separat de evidenţa activităţii desfăşurate de acesta în afara zonei respective.
    (25) Controlul activităţii rezidenţilor se efectuează prin:
    a) controale planificate - nu mai des de o dată în decursul unui an calendaristic, de către toate organele de control concomitent;
    b) controale neplanificate - dacă există cel puţin una din următoarele circumstanţe:
    - au fost încălcate termenele stabilite de prezentare a rapoartelor fiscale, statistice ori zonale sau acestea conţin date neautentice;
    - au fost înregistrate plîngeri sau alte petiţii scrise privind încălcarea legislaţiei de către rezident;
    - există temeiuri suficiente de a considera că acţiunile rezidentului conţin elementele unei infracţiuni;
    - Administraţia are temeiuri suficiente de a considera că rezidentul încalcă contractul încheiat între ei sau legislaţia cu privire la zonele libere.
    (251) Pentru efectuarea controalelor planificate, autoritățile cu funcție de control vor prezenta Ministerului Economiei și Infrastructurii, pînă la 1 noiembrie a fiecărui an, propuneri cu privire la controlul rezidenților zonelor libere în anul următor. Ministerul Economiei și Infrastructurii va prezenta Guvernului spre examinare și aprobare planul controalelor rezidenților pentru anul următor.
    Controalele neplanificate se efectuează doar cu acordul Cancelariei de Stat, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (25) lit. b).
    [Art.6 al.(251) introdus prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    (26) Toate controalele pe teritoriul zonei libere se efectuează de comun acord cu Administraţia şi în prezenţa reprezentanţilor acesteia şi a rezidentului de la a cărui nume a fost prezentată plîngerea sau a cărui activitate constituie temei pentru efectuarea controlului.
    (27) Prevederile alin.(26) nu se extind asupra controalelor efectuate de către organul vamal.
    (28) Banca Naţională a Moldovei efectuează, în limitele competenţei sale, controlul asupra activităţii rezidenţilor conform Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.6 modificat prin LP249 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
   
[Art.6 modificat prin LP594 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1020] 
    Articolul 7. Regimul vamal
    (1) Pe teritoriul zonelor libere regimul vamal este asigurat de către organul vamal al Organului Vamal a cărui activitate este coordonată sub aspect organizatoric cu Administraţia.
    (2) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a legii cu privire la crearea unei zone libere Organul Vamal va elabora regulamentul organului vamal din zona respectivă, mecanismul şi modul de asigurare tehnică a funcţionării acestuia, va înainta propuneri Guvernului privind numărul de personal şi finanţarea activităţii serviciului în cauză.
    (3) Pe teritoriul zonelor libere se stabileşte regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe şi scoase de pe acest teritoriu. Introducerea pe perioada unei zile în zona liberă a mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea totală indicată în documentele de însoţire a acestora, care nu va depăşi 500 de euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale.
   
[Art.7 al.(3) modificat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP175 din 09.07.10, MO131-134/30.07.10 art.463]
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP34-XVI din 28.02.08, MO117-119/04.07.08 art.453]
   
(31) Plasarea mărfurilor autohtone în zona liberă se realizează doar prin completarea de către rezident a declaraţiei vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vînzătorului) de a completa alte declaraţii vamale.
    [Art.7 al.(31) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (32) Se permite rezidenţilor zonei libere scoaterea din zona liberă a deşeurilor fără depunerea declaraţiei vamale în scopul distrugerii, prelucrării sau depozitării (înhumării) acestora conform legislaţiei în vigoare. Serviciul Vamal va asigura supravegherea procedurii de distrugere, de prelucrare sau de depozitare (înhumare) şi va asigura evidenţa simplificată a operaţiunilor în cauză.
    [Art.7 al.(32) modificat prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    [Art.7 al.(32) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
   
(33) Dacă una şi aceeaşi persoană introduce sau scoate periodic în/din zona liberă aceleaşi tipuri de mărfuri, organul vamal, la solicitarea acesteia, va permite depunerea unei singure declaraţii vamale pentru toate partidele de mărfuri, pentru o anumită perioadă (declaraţie vamală periodică). Procedura de depunere a declaraţiei vamale periodice se stabileşte de Serviciul Vamal.
    [Art.7 al.(33) introdus prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
   
(34) Deșeurile generate în procesul de producție și procesele conexe, inclusiv deșeuri electrice, electronice, baterii și acumulatori, uleiuri uzate sau ambalaje de orice tip, sînt asimilate cu cele de origine din Republica Moldova. Scoaterea acestor deșeuri de pe teritoriul zonelor libere pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova în scopul distrugerii, prelucrării/reciclării sau valorificării la întreprinderile specializate nu se va considera import, ci livrare impozabilă cu eliberarea facturii fiscale fără depunerea declarației vamale.
   
[Art.7 al.(34) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (4) Pe teritoriul zonelor libere nu se aplică regimul de contingentare şi licenţiere la importul şi exportul mărfurilor (serviciilor).
    (41) Se consideră produse în zona liberă mărfurile obţinute integral sau mărfurile transformate suficient în această zonă liberă, dacă:
    a) intervine schimbarea poziţiei mărfii (codului de clasificare) în Nomenclatura combinată a mărfurilor, la nivelul unuia dintre primele patru semne; sau dacă
    [Art.7 al.(41) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    b) costul mărfurilor declarate, scoase din zona liberă, depăşeşte costul mărfurilor introduse în zona liberă din cauza creşterii cu peste 35% a ponderii consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii.
    [Art.7 al.(41) introdus prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
   
(42) Asupra mărfurilor (serviciilor) care nu au fost prelucrate suficient în zona liberă, la scoaterea lor din zonă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se extind prevederile legislaţiei vamale și ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte în partea ce se referă la mărfurile plasate în zona liberă, utilizate pentru producerea mărfurilor care nu au fost prelucrate suficient.
    [Art.7 al.(42) modificat prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.7 al.(42) introdus prin LP30 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.163]
   
(43) Mărfurile, mijloacele fixe și obiectele de mică valoare uzate care, anterior, au fost plasate în zona liberă vor fi plasate în libera circulație pe baza valorii reziduale sau celei stabilite în baza expertizei efectuate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sau de alte entități licențiate.
   
[Art.7 al.(43) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.7 al.(5) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]  
    [Art.7 al.(6) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.7 al.(7) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (8) Autoturismele importate pe teritoriul zonei libere pentru necesităţile Administraţiei şi rezidenţilor se impun conform legislaţiei.
    (9) Se interzice introducerea pe teritoriul zonelor libere a mărfurilor şi altor obiecte în cazul în care comercializarea lor este interzisă de legile Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în cazul în care acestea:
    [Art.7 al.(9) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    a) prezintă pericol pentru alte mărfuri şi obiecte din zona liberă;
    b) pun în pericol starea morală şi securitatea publică;
    [Art.7 al.(9), lit.b) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    c) nu corespund normelor şi regulilor ecologice şi sanitaro-igienice prevăzute de legislaţie;
    d) nu corespund cerinţelor de calitate stabilite de legislaţie.
   (10) În scopul impozitării, livrările de mărfuri (servicii) în zonele libere de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate exportului, iar livrările de mărfuri (servicii) din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate importului, cu aplicarea măsurilor de politică economică, şi se reglementează în conformitate cu legislaţia. Livrările respective se efectuează în baza unei singure declaraţii vamale, care se depune la postul vamal al zonei libere.
    [Art.7 al.(10) în redacţia LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (11) Mărfurile (serviciile) aflate în zona liberă pînă la momentul traversării hotarelor ei au regim de circulaţie liberă şi se transmit de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale. Circulația mărfurilor între teritoriile aceleiași zone libere are loc în baza documentelor de însoțire, fără depunerea declarației vamale, în conformitate cu procedura stabilită de către Serviciul Vamal.
    [Art.7 al.(11) modificat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.7 al.(11) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    (12) La încetarea activităţii zonei (subzonei) libere, precum şi în cazul revocării statutului de rezident pînă la încetarea activităţii zonei (subzonei) libere, rezidentul sau fostul rezident plasează mărfurile, introduse anterior, sub alt regim vamal sau destinaţie vamală în conformitate cu legislaţia în vigoare. Stocurile de mărfuri aflate în depozitare se plasează la valoarea în vamă indicată în declaraţiile vamale de plasare sub destinaţia de zonă liberă, iar mărfurile aflate în folosinţă (activele materiale pe termen lung) – la valoarea iniţială, corectată sau reevaluată, diminuată cu uzura acumulată (valoarea de bilanţ).
     [Art.7 al.(12) în redacţia LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.7 al.(12) introdus prin LP73-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.258]

    (13) Nu constituie obiect al declarării obiectele imobiliare (clădiri, edificii, obiecte imobiliare nefinisate) care la momentul încetării activităţii zonei (subzonei) libere se consideră în mod tacit puse în liberă circulaţie, fără calcularea drepturilor de import.
    [Art.7 al.(13) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (14) Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.
    [Art.7 al.(14) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (15) Rezidenţii zonelor libere prezintă trimestrial Serviciului Vamal rapoarte de evidenţă a fluxului de materiale, mărfuri şi produse finite, în forma stabilită de Guvern.
    [Art.7 al.(15) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.7 modificat prin LP594 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1020]
    Articolul 8. Regimul fiscal
    (1) Controlul asupra respectării legislaţiei fiscale în cadrul zonelor libere îl exercită Serviciul Fiscal de Stat.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (2) Impozitul pe venitul rezidenţilor, obţinut de la livrarea mărfurilor (serviciilor) din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, se percepe conform legislaţiei.
    (3) Administraţia are dreptul să stabilească plăţi şi taxe zonale. Cuantumul plăţilor şi taxelor zonale percepute de la rezidenţi de către Administraţie se stabileşte în contractul încheiat între aceştia şi Administraţie.
    (4) Cu excepţiile prevăzute în prezentul articol, faţă de activitatea zonelor libere se aplică legislaţia fiscală a Republicii Moldova.
    [Art.8 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.8 modificat prin LP594 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1020]
    Articolul 9. Regimul valutar
    (1) Plăţile şi transferurile, inclusiv cele care se realizează în cadrul operaţiunilor valutare, se efectuează de către rezidenţii zonei libere, precum şi în favoarea acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    [Art.9 al.(1) în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.9 al.(11) abrogat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.9 al.(11) introdus prin LP175 din 09.07.10, MO131-134/30.07.10 art.463]
   
(2) Pe teritoriul zonelor libere decontările prin virament între rezidenţi se pot efectua atît în monedă naţională, cît şi în valută străină.
    [Art.9 al.(2) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.9 al.(2) abrogat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Asupra tranzacţiilor dintre rezidenţi şi agenţii economici ai Republicii Moldova nu se extind cerinţele legislaţiei privind repatrierea mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (4) Asupra tranzacţiilor de export-import efectuate de către rezidenţi cu subiecţi străini se extind cerinţele stipulate în legislaţie privind repatrierea mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (5) Retribuirea muncii persoanelor care activează în zona liberă se efectuează în monedă naţională.
    [Art.9 al.(5) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Articolul 10. Regimul de vize şi de înregistrare
    (1) În cazul investitorilor străini şi al lucrătorilor rezidenţilor, precum şi al persoanelor invitate de către administratorul principal al zonei libere taxele consulare pentru perfectarea vizelor de serviciu (business) nu se percep.
    (2) Demersul administratorului principal al zonei libere constituie temei suficient pentru eliberarea permisului de şedere şi a autorizaţiei de angajare investitorului străin sau lucrătorului rezidentului zonei libere pentru o perioadă maximă de 5 ani.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    Articolul 11. Relaţiile de muncă şi protecţia socială
    (1) La întreprinderile rezidente relaţiile de muncă şi garanţiile sociale se reglementează conform legislaţiei, prin contracte colective şi individuale. Contractele nu pot conţine prevederi ce ar limita drepturile stabilite de legislaţie.
    (2) Chestiunile ce ţin de crearea şi activitatea sindicatelor la întreprinderile rezidente ale zonei libere se soluţionează în conformitate cu Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000.
    Articolul 12. Soluţionarea litigiilor
    (1) Litigiile dintre rezidenţi, dintre rezidenţi şi alte persoane juridice ale Republicii Moldova sau Administraţie se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente ale Republicii Moldova în corespundere cu legislaţia.
    (2) Litigiile dintre persoanele fizice sau juridice străine şi rezidenţi dintre întreprinderile cu investiţii străine - rezidenţi şi alte persoane juridice ale Republicii Moldova pot fi soluţionate prin intermediul arbitrajului internaţional, dacă legislaţia Republicii Moldova nu prevede altfel.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP594 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1020]
    Articolul 13. Garanţiile de stat
    (1) Zonele libere se creează pentru o perioadă de cel puţin 20 de ani. Perioada de funcţionare a unei zone libere se stabileşte în legea cu privire la zona liberă respectivă.
    (2) În cazul în care sînt adoptate legi noi care înrăutăţesc condiţiile de activitate a rezidenţilor în ceea ce priveşte regimurile vamal, fiscal şi alte regimuri prevăzute de legile referitoare la activitatea zonelor libere, rezidenţii sînt în drept, pe parcursul unei perioade de 10 ani, dar care nu va depăşi termenul de funcţionare a zonei libere concrete, să activeze conform prevederilor legilor în vigoare pînă la data punerii în aplicare a noilor legi. Această normă se va aplica activităţii desfăşurate de rezidenţi în cadrul proiectelor investiţionale înregistrate pînă la adoptarea legii noi.
    [Art.13 al.(2) în redacţia LP34-XVI din 28.02.08, MO117-119/04.07.08 art.453]
   
(3) Pentru rezidenţii care investesc în fondurile fixe ale întreprinderii situate pe teritoriul zonei libere şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei libere un capital echivalent cu cel puţin 200 de milioane de dolari SUA, garanţiile de stat prevăzute la alin.(2) se extind pe întreaga perioadă de activitate a rezidentului în zona liberă, dar nu mai mult de 20 de ani.
    [Art.13 al.(3) introdus prin LP14-XVI din 03.02.09, MO45-46/27.02.09 art.125]
    Articolul 14. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Activitatea zonei libere încetează:
    a) la expirarea termenului de funcţionare a zonei libere, prevăzut în legea cu privire la zona liberă concretă;
    b) înainte de expirarea termenului de funcţionare a zonei libere dacă activitatea ei contravine obiectivelor prezentei legi sau intereselor economice ale Republicii Moldova.
    (2) Decizia privind încetarea înainte de termen a activităţii zonei libere este adoptată de Parlament, la propunerea Guvernului. Procedura de încetare a funcţionării zonei libere şi modul de asigurare a garanţiilor de stat prevăzute pentru rezidenţii zonelor libere la art. 13 alin. (2) se stabileşte de Guvern.
    [Art.14 în redacţia LP594 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1020]
    Articolul 15. Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Legile privind zonele antreprenoriatului liber care sînt în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să funcţioneze în partea în care nu contravin prezentei legi.
    (2) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Organul Vamal elaborează regulamentul organului vamal în zona liberă, mecanismul şi modul de asigurare tehnică a funcţionării lui, înaintează Guvernului propuneri privind numărul de personal şi finanţarea activităţii serviciului.
    (3) Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    - va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.
    (4) Rezidentul zonei libere, înregistrat înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, are dreptul, în decursul a 10 ani de la intrarea ei în vigoare, să activeze în baza prevederilor legilor privind zonele libere concrete referitoare la regimurile fiscal şi vamal, în vigoare la data înregistrării sale. Rezidentul, în decursul a 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va comunica Administraţiei decizia sa în acest sens , în caz contrar, el va cădea sub incidenţa prezentei legi.
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP594 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1020]
    (5) Legea privind zonele antreprenoriatului liber nr.1451-XII din 25 mai 1993 se abrogă.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                  Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 iulie 2001.
    Nr. 440-XV.